Άρθρο 25 Μεταβατική διάταξη

Μετά τη λειτουργία των Βάσεων Δεδομένων ΟΚοιΠ και του Ειδικού Μητρώου ΟΚΟιΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα ειδικά μητρώα μη κυβερνητικών οργανώσεων που τηρούν φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), μπορεί να καταργούνται με κοινές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και του καθ΄ ύλη αρμόδιου Υπουργού.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:05 | Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ελληνικό Τμήμα

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τα άλλα μητρώα των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης μπορεί να καταργηθούν με κοινές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών και του καθ΄ ύλη αρμόδιου Υπουργού. Γίνεται αντιληπτό ότι έρχεται σε σύγκρουση και με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση για την ύπαρξη πολλαπλών μητρώων και βάσεων δεδομένων για την ενιαία ρύθμιση της λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αν δεν υπάρξει σχετική τροποποίηση της διάταξης αυτής, θα οδηγηθούμε στη δημιουργία ενός ακόμα μητρώου με όλες τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:09 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Τα υφιστάμενα μητρώα ανά υπουργείο θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για μία μεταβατική περίοδο, διότι κατά περίπτωση εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των υπηρεσιών τους, έχουν δημιουργηθεί με πολύ κόπο και είναι πρόσφατα ή ενημερωμένα και επίσης ενέχουν θετικές συνεργασίες μεταξύ πολλών υφιστάμενων ΜΚΟ και της δημόσιας διοίκησης.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:43 | Γιάννης

  Άρα, είναι υποχρεωτική η ένταξη όλων των φορέων στο μητρώο αυτό, εφόσον απορροφά άλλα μητρώα; Θα έπρεπει να προβλέπεται η δυνατότητα ένας φορέας να ενταχτεί και να ισχύουν επί πρόσθετες προϋποθέσεις εάν αιτείται χρηματοδότησης.

 • Τα Μητρώα των Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Εθελοντισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ενοποιηθούν σε ένα Μητρώο στο Υπουργείο Εσωτερικών από το οποίο όλοι οι δημόσιοι φορείς θα λαμβάνουν αυτόματα πληροφορίες που χρειάζονται για κάθε ΝΠΙΔ, μετά τη λειτουργία των Βάσεων Δεδομένων ΟΚοιΠ και του Ειδικού Μητρώου ΟΚΟιΠ.

 • Άρθρ.25 Να γίνει ειδική αναφορά για τα εξής θέματα:
  1. «Όσοι κοινωφελείς φορείς είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρ. 7 ν. 4455/2017) έχουν αυτοδικαίως το δικαίωμα να εγγραφούν στα Ειδικά Μητρώα ΟΚοιΠ του παρόντος νόμου».
  2. «Καταργείται η διάταξη του άρθρ. 10 ν.δ. 1111/1972»

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 18:35 | Ένωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

  Προς το σκοπό μείωσης της γραφειοκρατίας, παρακαλούμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καταργηθούν τα ειδικά μητρώα δυνάμει του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη του Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών.

 • Ποια είναι τα ειδικά μητρώα ΜΚΟ που τηρούν φορείς της γενικής κυβέρνησης;
  Η διάτυπωση της διάταξης είναι αόριστη.
  Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα μητρώα αυτά.
  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ενσωμάτωση των στοιχείων του αρχείου τους (ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής) στο Μητρώο ΟΚΟιΠ.

  Για τα φιλανθρωπικά σωματεία που θα εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 7 και ως εκ τούτου θα εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα διαφάνειας, είναι χρήσιμη η κατάργηση της υπαγωγής στο απαρχαιωμένο Ν.Δ. 1111/1972.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 16:06 | Κώστας Κ.

  Ποια είναι τα ειδικά μητρώα ΜΚΟ που τηρούν φορείς της γενικής κυβέρνησης;
  Η διάτυπωση της διάταξης είναι αόριστη.

  Θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα μητρώα αυτά.
  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ενσωμάτωση των στοιχείων του αρχείου τους (ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής) στο Μητρώο ΟΚΟιΠ.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 10:31 | Γεώργιος Κιντσάκης

  Για τα φιλανθρωπικά σωματεία που θα εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 7 και ως εκ τούτου θα εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα διαφάνειας, είναι χρήσιμη η κατάργηση της υπαγωγής στο απαρχαιωμένο Ν.Δ. 1111/1972.