Άρθρο 14 Υποχρεώσεις και άλλες διατάξεις

1. Ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης υποχρεούται να λαμβάνει, για την προσφορά του, με ευθύνη του, όλα τα μέτρα για την προστασία των απασχολούμενων, να τηρεί κατ’ αναλογία όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας με βάση τη φύση της απασχόλησης, την τήρηση ωραρίου και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας.
2. Ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης:
α. Υποχρεούται να αναγγέλλει τους εθελοντές στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν ζημίες που προξενεί ο εθελοντής από αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στον Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 922 και 334 ΑΚ, με εξαίρεση την περίπτωση που ο εθελοντής ενεργεί αυτοβούλως και κατά παράβαση των εντολών του Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης.
β. Καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως για ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εθελοντική απασχόλησή του στον Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, σε περίπτωση που ο εθελοντής στερείται άλλου τύπου δημόσιας ή ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση εθελοντικής απασχόλησης με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα (10) ώρες μηνιαίως.
γ. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών, ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του εθελοντή στο εξωτερικό, εκτός αντίθετης εγγράφου συμφωνίας.
3. Δαπάνες διαμονής, μετακίνησης, διατροφής ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση του εθελοντή δύνανται να καλύπτονται από τον Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδα του.
Οι εκπιπτόμενες και μη δαπάνες καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 22, 22Α, 22Β και 23 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
4. Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι και λογιστές δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης άνευ αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή: α) οι δικηγόροι για την παράστασή τους σε δικαστήρια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της έκδοσης γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, β) οι μηχανικοί για κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, όπως οι αναφερόμενες στο άρθρο 59 του ν.δ. 17.7/16.8.1923 και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 (Α΄ 301) λαμβάνουν μηδενική νόμιμη ή συμβατική αμοιβή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) των εισφορών και τα λοιπών δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία, είτε ως παρακρατούμενα από την αμοιβή τους, είτε ως καταβαλλόμενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο ή προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον γνωστοποιείται από τον μηχανικό στο Τ.Ε.Ε. η χωρίς αμοιβή παροχή της εργασίας και στη γνωστοποίηση αναφέρεται η ενεργός εγγραφή της ΟΚοιΠ, προς την οποία παρέχεται η υπηρεσία του μηχανικού, στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ.

 • ΑΡΘΡΟ 7
  Παρ. 1)
  Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποομάδων που μπορεί μία ΟΚοιΠ να εγγραφεί, εφόσον αποδεδειγμένα αναπτύσσει έργο σε περισσότερες και σε κάθε περίπτωση η ένταξη σε υποομάδα να μπορεί να αλλάζει με την ετήσια ανανέωση.
  Παρ 2δ)
  Προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία μίας ΟΚοιΠ πρέπει η τακτική κρατική επιχορήγηση να μην υπερβαίνει το 10-15% του προϋπολογισμού της.

  ΑΡΘΡΟ 8
  Παρ 1 και 5)
  Θα πρέπει να υπάρχουν και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης του έργου και των δράσεων των ΟΚοιΠ για την εγγραφή και την ετήσια ανανέωση στο Ειδικό Μητρώο από ανεξάρτητο όργανο, δεδομένου ότι ο σκοπός του άρθρου 1 είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια και η λογοδοσία.

  ΑΡΘΡΟ 10
  Πρέπει να υπάρχει πλαφόν και στην έκτακτη κρατική χρηματοδότηση π.χ. 30-40%.

  ΑΡΘΡΟ 12
  Παρ. 3)
  Η λέξη αναστολή (της κρατικής επιχορήγησης) να αντικατασταθεί με τη λέξη διακοπή.

  ΑΡΘΡΟ 14
  Παρ 2α)
  Το σύστημα αναγγελίας των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ πρέπει να είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Η Χ.Α.Ν.Θ. ενεργοποιεί στα πολυποίκιλα προγράμματα και δράσεις της που τρέχουν 365 ημέρες τον χρόνο, δεκάδες εθελοντές ημερησίως, εκατοντάδες εθελοντές μηνιαίως και χιλιάδες εθελοντές ετησίως. Να προβλεφθεί με τέτοιον τρόπο η διαδικασία που να λάβει υπόψιν τις Οργανώσεις αυτού του μεγέθους.

  ΑΡΘΡΟ 14
  Παρ. 4
  Να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις ειδικότητες ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων.

  ΑΡΘΡΟ 19
  Παρ. 1ι)
  Να μειωθεί ο συντελεστής ΕΝΦΙΑ και των ακινήτων που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται, αλλά η ΟΚοιΠ εκμεταλλεύεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.

  ΑΡΘΡΟ 23
  Η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι ευρύτερη και όχι να περιορίζεται στα οχήματα ειδικής χρήσης και στα αναγκαία για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 • Παρ 2α)
  Το σύστημα αναγγελίας των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ πρέπει να είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Η Χ.Α.Ν.Θ. ενεργοποιεί στα πολυποίκιλα προγράμματα και δράσεις της που τρέχουν 365 ημέρες τον χρόνο, δεκάδες εθελοντές ημερησίως, εκατοντάδες εθελοντές μηνιαίως και χιλιάδες εθελοντές ετησίως. Να προβλεφθεί με τέτοιον τρόπο η διαδικασία που να λάβει υπόψιν τις Οργανώσεις αυτού του μεγέθους.

  Παρ. 4
  Να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις ειδικότητες ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων.

 • Παρ 2α)
  Το σύστημα αναγγελίας των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ πρέπει να είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Η Χ.Α.Ν.Θ. ενεργοποιεί στα πολυποίκιλα προγράμματα και δράσεις της που τρέχουν 365 ημέρες τον χρόνο, δεκάδες εθελοντές ημερησίως, εκατοντάδες εθελοντές μηνιαίως και χιλιάδες εθελοντές ετησίως. Να προβλεφθεί με τέτοιον τρόπο η διαδικασία που να λάβει υπόψιν τις Οργανώσεις αυτού του μεγέθους.
  Παρ. 4
  Να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις ειδικότητες ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων.

 • ΑΡΘΡΟ 14
  Παρ 2α)
  Το σύστημα αναγγελίας των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ πρέπει να είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Η Χ.Α.Ν.Θ. ενεργοποιεί στα πολυποίκιλα προγράμματα και δράσεις της που τρέχουν 365 ημέρες τον χρόνο, δεκάδες εθελοντές ημερησίως, εκατοντάδες εθελοντές μηνιαίως και χιλιάδες εθελοντές ετησίως. Να προβλεφθεί με τέτοιον τρόπο η διαδικασία που να λάβει υπόψιν τις Οργανώσεις αυτού του μεγέθους.
  Παρ. 4
  Να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις ειδικότητες ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων.

 • ΑΡΘΡΟ 14
  Παρ 2α)
  Το σύστημα αναγγελίας των ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ πρέπει να είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Η Χ.Α.Ν.Θ. ενεργοποιεί στα πολυποίκιλα προγράμματα και δράσεις της που τρέχουν 365 ημέρες τον χρόνο, δεκάδες εθελοντές ημερησίως, εκατοντάδες εθελοντές μηνιαίως και χιλιάδες εθελοντές ετησίως. Να προβλεφθεί με τέτοιον τρόπο η διαδικασία που να λάβει υπόψιν τις Οργανώσεις αυτού του μεγέθους.

  ΑΡΘΡΟ 14
  Παρ. 4
  Να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις ειδικότητες ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  στο άρθρο 14 παρ. 4 που αφορά την εθελοντική απασχόληση δικηγόρων ότι κάτι τέτοιο με τις σημερινές ρυθμίσεις δεν είναι επιτρεπτό, καθόσον η χρήση τετραπλοτύπου για την παράσταση στα δικαστήρια είναι υποχρεωτική και εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που ο δικηγόρος παρίσταται για συγγενή μέχρι τρίτου βαθμού. Αυτό προβλέπεται και από το δικηγορικό κώδικα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:34 | ΑΡΧΕΛΩΝ

  Στο σημείο 1.»να τηρεί κατ’ αναλογία όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας» σημειώνουμε ότι η τήρηση ωραρίου δεν είναι δυνατή σε πολλές περιπτώσεις, και προτείνουμε να συμπληρωθεί «όπου είναι αυτό δυνατόν».

  Στο σημείο 2α)»αναγγελία εθελοντών στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»:Η ειδική εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ για εθελοντές, όπου θα αναγγέλλονται εθελοντές από τον Κοινωφελή φορέα θα είναι προσβάσιμη και σε άλλους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς όπως πχ.οι τοπικές Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ? Σημειώνουμε οτι ο ΑΡΧΕΛΩΝ παρέχει εθελοντική απασχόληση σε 800 εθελοντές κάθε χρόνο από την Ελλάδα, αλλά κυρίως από το εξωτερικό.

  Στο σημείο 4 «Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι και λογιστές», θα μπορούσαν να προβλεφιούν και άλλες ειδικότητες όπως κτηνίατροι, περιβαλλοντολόγοι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:03 | Φιλιππίδης Αναστάσιος

  Το 2β ή 2γ περί ευθύνης κάλυψης εθελοντών εως του ποσού των 3000 είναι παράλογο και εξοντωτικό για τις μικρές ΟΚοιΠ, ιδιαιτέρως δε από τη στιγμή που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στην αγορά έναντι τέτοιων κινδύνων.
  Επίσης η κάλυψη ζημιών από εθελοντές είναι παράλογη καθώς ο εθελοντής είναι εθελοντής και δεν υπακούει απαραιτήτως σε κανόνες με τον ίδιο τρόπο που υπακούει ένας υπάλληλος.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:49 | ethelon AMKE

  Αναφορικά με την παράγραφο 2
  α) Η δήλωση των εθελοντών/τριών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ φαίνεται προβληματική. Αφενός απαιτεί έναν σεβαστό όγκο εργασίας για τα λογιστικά τμήματα/συνεργάτες των φορέων – το οποίο ενδεχομένως θα αυξήσει και την δαπάνη των φορέων προς αυτούς- ενώ κυρίως αποκλείει την δυνατότητα να συμπεριληφθούν εθελοντές/εθελόντριες οι οποίοι έρχονται αυθόρμητα σε κάποια δραστηριότητα. Στην περίπτωση υποχρέωσης δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να μην δέχεται εθελοντές που παρουσιάζονται αυτοβούλως και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του φορέα (κάτι που είναι πολύ συχνό), γεγονός που έρχεται σε αντιπαράθεση με την αξία του εθελοντισμού όπου το κάθε άτομο προσέρχεται βάσει της επιθυμίας του για συμμετοχή ως ενεργός πολίτης, ενώ αποτελεί εμπόδιο στην περαιτέρω προσέλκυση και ενδυνάμωση του εθελοντισμού. Αποκλείει δε, την δυνατότητα για άμεση κινητοποίηση & συνεισφορά των εθελοντών σε περιπτώσεις κρίσεων (π.χ φυσικές καταστροφές).

  Η δήλωση των εθελοντών σε κάποια πλατφόρμα θα μπορούσε να ισχύσει, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η διαδικασία δήλωσης θα είναι άμεση και δεν θα απαιτεί την συμμετοχή του λογιστή-συνεργάτη.

  Επιπλέον, στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να προβλεφθεί και η υποχρέωση απο την μεριά του εθελοντή/τριας αναφορικά με την δήλωσή του (ή την αποδοχή αυτής) για την παρουσία του σε κάποια δραστηριότητα του Φορέα.

  Αναφορικά με την παράγραφο (2)β (θα πρέπει να διορθωθεί η σειρά), η κάλυψη ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών δαπάνες έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ετησίως(…), αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο το οποίο οι φορείς ενδεχομένως δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να το καλύψουν. Αντ’ αυτού, προτείνεται η κάλυψη των δαπανών απο το κράτος, δεδομένου ότι οι εθελοντές/τριες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κοινωφελείς σκοπούς, κατ’ επέκταση στο σύνολο της κοινωνίας και όχι σε κάποια ιδιωτικού ενδιαφέροντος πρωτοβουλία.

  Τέλος, προτείνεται η διαμόρφωση και των τυπικών υποχρεώσεων των εθελοντών όπως παραδείγματος χάριν ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του φορέα, η τήρηση του συμφωνηθέντος ωραρίου (ή η έγκαιρη ενημέρωση του φορέα σε περίπτωση αδυναμίας) καθώς και η μη αξίωση καταβολής αντίτιμου ή οποιοδήποτε ανταλλάγματος ή χρηματικής παροχής απο τον φορέα.

 • Πολλές φορές η ιδιότητα της εθελόντριας και του εθελοντή είναι ρευστή, ειδικά το πρώτο διάστημα κατά το οποίο θεμελειώνεται ακόμα η σχέση του εθελοντή ή της εθελόντριας με το Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης. Είναι συχνό το φαινόμενο να προσέρχονται άτομα δηλώνοντας ενδιαφέρον, αλλά γρήγορα να αποσύρονται, γιατί η απασχόλησή τους ενδεχομένως δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους ή προκύπτει νέα προτεραιότητα στη ζωή τους (π.χ. βρίσκουν δουλειά και έχουν λιγότερο χρόνο για εθελοντική προσφορά). Χωριστή κατηγορία αποτελούν και οι εθελοντές και οι εθελόντριες που απασχολούνται μόνο για συγκεκριμένη δράση ή εκδήλωση και δεν έχουν σταθερή σχέση με το φορέα μέσα στο χρόνο. Για να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή, ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει ένα ευέλικτο, γρήγορο και ατελές σύστημα καταχώρησης εθελοντών κι εθελοντριών, διαθέσιμο απο κινητή συσκευή και χωρίς περιορισμούς στην είσοδο και έξοδο εθελοντών κι εθελοντριών σε αυτό.

 • Εφόσον προβλέπεται χρηματική συμμετοχή των ΟΚοιΠ στην καταχώρηση εθελοντών κι εθελοντριών στο ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει για την κάλυψη της αστικής ευθύνης, καθώς και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψηςς σε περίπτωση ατυχήματος κατα την ώρα προσφοράς εργασίας του εθελοντή με βάση τα έσοδα αυτά. Αν ο νομοθέτης ή η νομοθέτρια θεωρούν ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι απαγορευτικό (παρά την ετήσια κατάθεση ποσών για εγγραφές στο ΕΡΓΑΝΗ), τότε δε δικαιολείται το δυσβάσταχτο για μικρές και μεσαίες ΟΚοιΠ τέλος εγγραφής στο ΕΡΓΑΝΗ. Θα πρέπει να γίνεται ατελώς, ώστε να μπορούν οι ΟΚοιΠ να διαθέτουν τα ποσά αυτά σε άλλες μορφές ασφάλισης.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:14 | ΣΟΦΙΑ Κ.

  ΑΡΘΡΟ 14: Χρειάζεται ένα Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντισμού, με αναλυτικές προβλέψεις και προϋποθέσεις εφαρμογής. Η συγκεκριμένη νομοθετική αποσπασματική αναφορά «μπαλώνει» κάποια κενά, δεν διευκολύνει την επαρκή λειτουργία και την ανάπτυξη του θεσμού. Όταν ο εθελοντισμός λειτουργεί με μόνη βάση την διάθεση προσφοράς, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς πλαίσιο υποχρεώσεων των δύο πλευρών, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των ληπτών της βοήθειας, χωρίς υποστήριξη των εθελοντών και αποτίμηση του αποτελέσματος έχουμε τουλάχιστον συχνή ματαίωση και απογοήτευση των ίδιων των εθελοντών (και πολλά άλλα δυσάρεστα αποτελέσματα..). Σας διαβεβαιώνω ότι όλα τα παραπάνω οι ίδιοι οι εθελοντές τα αιτούνται και τα επιθυμούν, ως διασφάλιση και του ρόλου και του έργου τους.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:57 | HIGGS

  Αρθρο 14 – Ειδικοί Επαγγελματίες Εθελοντές (4)Σχόλιο: Η εν λόγω διάταξη δημιουργεί οργανώσεις δύο ταχυτήτων, ειδικά υπό την υπόθεση ότι διατηρούνται τα εμπόδια εγγραφής σημαντικού πλήθους οργανώσεων, οδηγώντας σε περιορισμό της ανάπτυξης του εθελοντισμού στη χώρα μας. Πρόταση: επέκταση της σχετικής διάταξης σε όλους τους Κοινωφελείς Φορείς.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ,ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:32 | HIGGS

  Αρθρο 14 – Ασφάλιση Εθελοντών – Πρόταση: Προτείνεται η ρητή αναφορά ότι τα σχετικά κόστη καλύπτονται πάντα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανεξαρτήτως της κατά διαστήματα ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν μπορεί η προσφορά εθελοντικής εργασίας προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας να αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε ΟΚοιΠ.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:16 | ΝΙΚΗ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ

  14α) Η πρόβλεψη για αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ είναι θεμιτή, δεν είναι όμως λειτουργικό μέτρο σε κάθε περίπτωση (π.χ. συνδρομή σε φυσικές καταστροφές, έκτακτη βοήθεια για εκδηλώσεις κ.λπ. ) Πρακτικές εναλλακτικές, όπως τα αναρτημένα προγράμματα απασχόλησης, τα έντυπα καταγραφής παρουσίας π.χ. είναι πρακτικές που εφαρμόζονται από Οργανώσεις αλλά αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα Αναλυτικό Πλαίσιο Εφαρμογής για τον Εθελοντισμό.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:21 | Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

  Η υποχρέωση αναγγελίας των εθελοντών στην ΕΡΓΑΝΗ (παράγραφος 2α) είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει μία σειρά από πρακτικά, γραφειοκρατικά και νομικά προβλήματα.
  – Θα δημιουργήσει γραφειοκρατία και αυξημένα διοικητικά κόστη, στα οποία οι μικρότερες σε μέγεθος ΟΚοιΠ θα δυσκολευτούν να ανταπεξέλθουν.
  – Όσες ΟΚοιΠ διατηρούν εκτεταμένα μόνιμα δίκτυα εθελοντών, επιστημονικά, τεχνικά, ή εκπαιδευτικά (λ.χ. ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορεί να περιλαμβάνει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς) είναι πρακτικά αδύνατον να κάνουν αναγγελία στην ΕΡΓΑΝΗ.
  – Για την πραγματοποίηση έκτακτων, ολιγόωρων ή μεμονωμένων εθελοντικών δράσεων (λ.χ. μία δενδροφύτευση, ένας καθαρισμός ακτής από απορρίμματα) είναι δύσκολη και δυσανάλογα επιβαρυντική η αναγγελία στην ΕΡΓΑΝΗ.
  – Για διεθνείς εθελοντές είναι δύσκολη και δυσανάλογα επιβαρυντική η αναγγελία στην ΕΡΓΑΝΗ.
  – Από την πλευρά των ίδιων των εθελοντών, η δήλωσή τους στην ΕΡΓΑΝΗ είναι πιθανόν να αποθαρρύνει αρκετούς από την συμμετοχή.
  – Νομικά, η καταγραφή των εθελοντών αλλά και η ίδια η αναγγελία τους στην ΕΡΓΑΝΗ ακουμπάει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και προσωπικής ελευθερίας.
  Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μείωση της εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς, της εμπλοκής και όσμωσης μεταξύ στελεχών, μελών και συνεργατών της ΟΚοιΠ, σε κλειστές θύρες και κλειστές εκδηλώσεις, ενώ θα πλήξει την σωματειακή οργάνωση.

  Αντιπροτείνεται ένα πιο απλοποιημένο σύστημα, το οποίο να μην είναι επαχθές για τις ΟΚοιΠ που προσφέρουν την εθελοντική απασχόληση, και με στόχο την καταγραφή, προστασία και κατοχύρωση των ίδιων των εθελοντων, και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

  Για να κατοχυρώνεται ο εθελοντής έναντι της ΟΚοιΠ (κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών, έξοδα κλπ), θα μπορούσε να έχει το δικαίωμα να εγγράφει τον εαυτό του στην ΕΡΓΑΝΗ και μόνο τότε να υποχρεούται η ΟΚοιΠ να επιβεβαιώνει την εγγραφή. Άλλος πρόσφορος τρόπος εξασφάλισης των μερών θα ήταν η σύναψη σχετικού συμφωνητικού, χωρίς αυτό να χρειάζεται να καταχωρείται στην ΕΡΓΑΝΗ.

  Προβληματική νομικά είναι και η πρόβλεψη (παράγραφος 2β) για ευθύνη του προστήσαντος (οργάνωσης ΟΚοιΠ) από ενέργειες του προστηθέντος (εθελοντή) κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθότι προαπαιτείται έλεγχος του προστηθέντος από τον προστήσαντα, ο οποίος, όμως, δε συνάδει με τη φύση της εθελοντικής εργασίας.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:51 | COMM’ON

  Παράγραφος 2 α : Σε περίπτωση αυθόρμητης προσέλευσης εθελοντή για παροχή εθελοντικής εργασίας κατά τη διάρκεια δράσης του Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, η αναγγελία μπορεί να γίνει εντός 48 ωρών από το χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής των εθελοντικών υπηρεσιών.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:32 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Αρθ. 14, Παρ. 2β Θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει για την κάλυψη της αστικής ευθύνης καθώς και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος κατά την ώρα προσφοράς εργασίας του εθελοντή. Ο φορέας αφού σύμφωνα με το νομοσχέδιο καταθέτει ένα ετήσιο ποσό για την εγγραφή του εθελοντή στο Εργάνη, με το ποσό αυτό να δίνεται και αυτή η παροχή στον φορέα για τον εθελοντή.

 • Σχόλιο στο άρθρο 14
  Στο άρθρο 13 παρ 4. «Η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση.» και στο άρθρο 14 παρ. 2β. «Ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως για ατύχημα ή ασθένεια του εθελοντή που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εθελοντική απασχόλησή του στον Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, σε περίπτωση που ο εθελοντής στερείται άλλου τύπου δημόσιας ή ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση εθελοντικής απασχόλησης με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα (10) ώρες μηνιαίως.» γίνεται αναφορά στην ευθύνη και υποχρέωση του Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης για κάλυψη ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών δαπανών.
  Προτείνεται η πρόβλεψη ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης από ατύχημα ή ασθένεια, που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εθελοντική απασχόλησή των εθελοντών και αντίστοιχα πρόβλεψη χρηματοδότησης για τη δαπάνη της ιδιωτικής ασφάλισης για κάλυψη ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών δαπανών των εθελοντών.
  Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται στην ΥΑ Υπ. Εργασίας Δ12α/ΓΠΦΕΚ B’ 3070/12.07.2021 Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021 στο άρθρο 4 παρ β) Για την ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ από ατυχήματα ή ασθένειες.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:02 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 14/ παράγραφος 2α: Καταχώρηση στην ΕΡΓΑΝΗ έχει νόημα μόνον για εθελοντές πλήρους απασχόλησης ή για εθελοντές με συγκεκριμένο ωράριο οι οποίοι προσφέρουν σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Αντιθέτως επιβάλλεται για ειδικές κατηγορίες εθελοντών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινδύνους ασφάλειας κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας και επομένως πρέπει να ασφαλίζονται έναντι ατυχήματος ή βλάβης της υγείας τους (πχ εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντές πολιτικής προστασίας, όσοι προσφέρουν στην ύπαιθρο ή σε χώρο με μηχανήματα που ενέχουν από το νόμο κίνδυνο εργατικού ατυχήματος).
  Όλες οι κατηγορίες των περιστασιακών εθελοντών και των εθελοντών μερικής απασχόλησης χωρίς ωράριο – που αποτελούν στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των εθελοντών- θα μπορούσαν να καταχωρούνται αριθμητικά και όχι ονομαστικά μαζί με τις ώρες προσφερόμενης εργασίας σε μία απλή βάση δεδομένων για στατιστικούς λόγους. Τα εξαγόμενα αυτής της βάσης μπορούν να παρέχουν ενδεικτικά την ετήσια συμβολή του εθελοντισμού, των ΟΚΟΙΠ και όλων των Φορέων Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης του άρθρου 4.1.ι. στο ΑΕΠ και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
  Η υποχρεωτική καταχώρηση των στοιχείων των εθελοντών σε κάθε εθελοντική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο, αφενός είναι πρακτικά αδύνατη και μη επιθυμητή από εθελοντές και οργανώσεις και αφετέρου αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για τον εθελοντισμό για πληθώρα λόγων. Ως εκ τούτου αντίκειται και βρίσκεται έξω από το πνεύμα του ίδιου του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
  Άρθρο 14/ παράγραφος 2β: Η ασφάλιση του εθελοντή έναντι ατυχήματος τίθεται ως υποχρέωση του Φορέα Απασχόλησης και με έξοδά του σε ειδικές κατηγορίες εθελοντών , οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινδύνους ασφάλειας κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας και επομένως πρέπει να ασφαλίζονται έναντι ατυχήματος ή βλάβης της υγείας τους (πχ εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντές πολιτικής προστασίας, όσοι προσφέρουν στην ύπαιθρο ή σε χώρο με μηχανήματα που ενέχουν από το νόμο κίνδυνο εργατικού ατυχήματος και οι εθελοντές πλήρους απασχόλησης για όσο χρόνο παρέχουν την εργασία τους). Οι λοιπές κατηγορίες των περιστασιακών εθελοντών θα μπορούσαν να ασφαλίζονται έναντι ατυχήματος με κρατική μέριμνα, ως μέτρου προώθησης του εθελοντισμού στη χώρα μας, προστασίας των εθελοντών και εν γένει υποστήριξης του έργου όλων των Φορέων Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης του άρθρου 4.1.ι.
  Άρθρο 14/ παράγραφος 4: Δεν αναφέρονται άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές κατηγορίες που ήδη προσφέρουν εθελοντικά πχ ιατρικό προσωπικό σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, γιατροί σε δημοτικά ιατρεία. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για άλλες κατηγορίες και να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, η οποία να επιτρέπει σε μεγαλύτερο εύρος επαγγελμάτων να προσφέρουν εθελοντικά χωρίς να θίγονται τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο. Οι επαγγελματίες αυτοί που προσφέρουν εθελοντικά, νομικά θα πρέπει να θεωρούνται άμισθοι εθελοντές ειδικών προσόντων και όχι μη αμειβόμενο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας, διότι εγείρονται νομικά θέματα και μπορεί να διαταράσσεται η αγορά εργασίας.

 • άρθρο 14 παρ.2α: Θα πρέπει να παρέχεται μία χρονική ευελιξία για την αναγγελία των εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου οι Φορείς να μπορούν να καλύπτουν έκτακτες ή τοπικές ενδεχομένως ανάγκες τους στα πλαίσια των δράσεών τους. Προτείνουμε να προβλεφθεί στη συγκεκριμένη διάταξη η δυνατότητα αναγγελίας ενός εθελοντή είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την απασχόλησή του.

 • άρθρο 14 παρ.2α: Θα πρέπει να παρέχεται μία χρονική ευελιξία για την αναγγελία των εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου οι Φορείς να μπορούν να καλύπτουν έκτακτες ή τοπικές ενδεχομένως ανάγκες τους στα πλαίσια των δράσεών τους. Προτείνουμε να προβλεφθεί στη συγκεκριμένη διάταξη η δυνατότητα αναγγελίας ενός εθελοντή είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την απασχόλησή του.

 • άρθρο 14 παρ.2α: Θα πρέπει να παρέχεται μία χρονική ευελιξία για την αναγγελία των εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου οι Φορείς να μπορούν να καλύπτουν έκτακτες ή τοπικές ενδεχομένως ανάγκες τους στα πλαίσια των δράσεών τους. Προτείνουμε να προβλεφθεί στη συγκεκριμένη διάταξη η δυνατότητα αναγγελίας ενός εθελοντή είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την απασχόλησή του.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 10:52 | ActionAid

  1. Στο άρθρο 14 είναι αναγκαίες περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση του ωραρίου της παραγράφου 1. Αν για παράδειγμα ένας φορέας/ οργάνωση λειτουργεί κατά τη διάρκεια πρωινών ωρών και υλοποιήσει μία ημερίδα εκτός ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, θα είναι εφικτό να έχει εθελοντές;
  2. Ένα συνολικό σχόλιο για τη γενική υποχρέωση αναγγελίας στο ΕΡΓΑΝΗ είναι ότι δεν εξυπηρετεί σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η ανάληψη εθελοντικής δράσης ενδέχεται να αφορά σε μια μεμονωμένη ενέργεια σύντομης διάρκειας, καθιστώντας τη διαδικασία της αναγγελίας χρονοβόρα. Επίσης, η έκταση της υποχρέωσης αναγγελίας και καταχώρησης όλων των αλλαγών είναι αρκετά γραφειοκρατική και αποθέτει επιπρόσθετο βάρος στις οργανώσεις και δη σε εκείνες που δεν έχουν στη διάθεσή τους εξειδικευμένους ανθρώπους που θα διεκπεραιώνουν αυτή την εργασία. Το συνολικό κόστος που προκύπτει από τη ρύθμιση δεν είναι διόλου αμελητέο, επίσης, ειδικά για μικρότερους φορείς/ οργανώσεις.
  3. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 σε περίπτωση τριμερούς σύμβασης οι εθελοντές/ εθελόντριες από ποιον θα πρέπει να δηλώνονται; Σε περίπτωση που ένας φορέας/ οργάνωση έχει εθελοντές/ εθελόντριες σε άλλες χώρες συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση να δηλωθούν στο ΕΡΓΑΝΗ; Σε περίπτωση παρουσίας εθελοντών/ εθελοντριών από άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση να δηλωθούν και αν ναι, ποια παραπάνω στοιχεία χρειάζονται; Αν οι εθελοντές/ εθελόντριες προσφέρουν στο πλαίσιο προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δηλωθούν;
  4. Σχετικά με τις δαπάνες που προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 14, ποιος θα ορίζει τα κριτήρια κάλυψής τους («δύναται να»); Στο ίδιο πλαίσιο, με ποια κριτήρια θα αιτιολογείται η άρνηση κάλυψής τους;

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:21 | Γιάννης

  2 α, β) Η διαδικασία αναγγελίας χρειάζεται να είναι γρήγορη και να μειώνει την γραφειοκρατία και τις δυσκολίες για τους φορείς, όχι να προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο. Χρειάζεται να ληφθούν οι υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εθελοντικής απασχόλησης, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τα ωραρια των εθελοντών: πολλές φορές είναι αδύνατο να προβλεφθούν οι ώρες κατά τις οποίες μια ομάδα νέων εθελοντών θα είναι διαθέσιμη για συναντήσεις, καθότι επειδή ακριβώς είναι εθελοντές και δεν βιοπορίζονται από αυτό, μετάβάλλουν συνεχώς το πρόγραμμά τους για να ταιριάζει με την εργασία τους.

  Θα πρέπει κάθε μέρα ο υπεύθυνος του φορέα να συνδέεται στο ΕΡΓΑΝΗ και να καταχωρεί νέες ώρες για 20 για παράδειγμα εθελοντές; Πως κάτι τέτοιο θα ήταν βιώσιμο για τους φορείς;

  γ) Συνάδει αυτός ο κανονισμός με όσα ισχύουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης»; (χρηματοδότηση ΕΕ, διαχείριση στην Ελλάδα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπάρχει πιθανότητα κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό για 12 μήνες με το παραπάνω πρόγραμμα.

 • Άρθρ. 14 Υποχρεώσεις και άλλες διατάξεις
  § 2. α. Ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης να μην υποχρεούται να αναγγέλλει τους εθελοντές στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διότι θα απαιτείται πολύς χρόνος για την διαδικασία αυτή και θα απασχολείται ένας υπάλληλος να κάνει αυτή τη δουλειά σε καθημερινή βάση, αλλά να βρεθεί άλλη διαδικασία ελέγχου της εθελοντικής προσφοράς των εθελοντών στον Πάροχο Εθελοντικής Απασχόλησης.

  § 3 Να διατυπωθεί στην αρχή ως εξής:
  «Δαπάνες διαμονής, μετακίνησης, διατροφής ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση… ».

 • α. Σε περίπτωση αυθόρμητης προσέλευσης εθελοντή για παροχή εθελοντικής εργασίας κατά τη διάρκεια δράσης του Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, η αναγγελία μπορεί να γίνει εντός 48 ωρών από το χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής των εθελοντικών υπηρεσιών.

  γ. Η πρόβλεψη είναι προβληματική.
  Απαιτείται διευκρίνιση ως προς τη βάση υπολογισμού ιατροφαρμακευτικών δαπανών.
  Επιπλέον οι μορφές εθελοντικής εργασίας έχουν ποικίλο χαρακτήρα, δεν καλύπτονται με το ελάχιστο όριο των 10 ωρών και προτείνουμε ελάχιστο χρόνο απασχόλησης 1 ώρας μηνιαίως (για να συμπεριληφθούν όλες).

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 10:51 | Πίστη Κρυσταλλίδου

  Ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάνει εγγραφή, σε ένα από τα δυο μητρώα που δημιουργούνται.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:04 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 14 παρ. 1
  – (να αναδιατυπωθεί, διότι δεν βγαίνει νόημα, και προκειμένου να περιορίσουμε τον κίνδυνο εξαρτημένης εργασίας) «Ο Φορέας Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης υποχρεούται να μεριμνά για την λήψη όλων των μέτρων προστασίας των οικειοθελώς απασχολουμένων εθελοντών του, να τηρεί κατ΄αναλογία όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας με βάση την φύση της απασχόλησης, καθώς και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας.»

  – Έχει αφαιρεθεί η τήρηση ωραρίου, διότι έρχεται σε αντίθεση με εθελοντική απασχόληση.
  Άρθρο 14 παρ. 2 περ. α (έχει αφαιρεθεί η λέξη εργαζομένων, αφού θα βγει ειδική ΥΑ για τον τρόπο δήλωσης εθελοντών/προσθήκη με κόκκινο) «Υποχρεούται να αναγγέλλει τους εθελοντές στην ειδική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος καταγραφής του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου με ενδεικτικό ωράριο εθελοντικής απασχόλησης»

  Άρθρο 14 2β
  Προτείνεται η διαγραφή ως περιττής της φράσης «με εξαίρεση…εθελοντικής απασχόλησης».

  Άρθρο 14 παρ. 2 δεύτερο β
  – (θα πρέπει καταρχάς να γίνει γ) Η κάλυψη δαπανών από ατύχημα ή ασθένεια ίσως να μην πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριμένο ποσό, αφενός διότι μπορεί ο Φορέας να θέλει να πληρώσει περισσότερα, αφετέρου διότι μπορεί ο εθελοντής να υποστεί σοβαρή βλάβη από ατύχημα ή ασθένεια που να συνδέεται με την εθελοντική απασχόληση, πολύ μεγαλύτερης αξίας -καταλαβαίνουμε ότι είναι άδικο.

  – Μια εναλλακτική θα μπορούσε να είναι η πρόβλεψη αναλογικής εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με το εργατικό ατύχημα. Εφόσον ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ, δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης, παρά μόνο αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη. Όμως, στην περίπτωση αυτή, λογική παρεπόμενο (αν όχι προϋπόθεση) είναι η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, τουλάχιστον για ασθένεια ή ατύχημα. Αν το επιλέξετε, θα προτείναμε αναδιατύπωση ως εξής: «Για την περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εθελοντική απασχόληση εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 34 παρ. 2 του α.ν. 1846/1951, κατά την αληθή έννοια αυτού σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 4512/2018. Σε περίπτωση μη ασφάλισης του εθελοντή είτε άμεσα είτε έμμεσα τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής το άρθρο 33 του ν. 4368/2016.»

  – Άλλη εναλλακτική θα ήταν να τροποποιηθεί το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (υγειονομική κάλυψη ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) και να υπάρξει ειδική ρύθμιση για τους εθελοντές.

  Άρθρο 14 παρ. 2 περ. γ
  Πρέπει να γίνει δ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται πλήρη κάλυψη δαπάνης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά όχι νοσοκομειακής. Μήπως να διαγραφεί η πρόβλεψη αυτής και να προστεθεί στην κατωτέρω διάταξη;

  Άρθρο 14 παρ. 3
  Προβλέπεται ότι δαπάνες διαμονής, μετακίνησης ή διατροφής ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση του εθελοντή δύνανται να καλύπτονται από τον Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης και να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδά του. Μήπως να περιλαμβανόταν σε αυτή την διάταξη η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή δαπάνη, εφόσον πραγματοποιηθεί τέτοια και σχετίζεται με την εθελοντική απασχόληση;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:06 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Παράγραφος 2 α : Σε περίπτωση αυθόρμητης προσέλευσης εθελοντή για παροχή εθελοντικής εργασίας κατά τη διάρκεια δράσης του Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης, η αναγγελία μπορεί να γίνει εντός 48 ωρών από το χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής των εθελοντικών υπηρεσιών.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 15:51 | Terre des hommes Hellas (Γη των ανθρώπων/ Tdh)

  Όσο απουσιάζει ένα άμεσο, ενοποιητικό θεσμικό πλαίσιο που να περιγράφει το ρόλο του εθελοντισμού και τον ρόλο των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιούν εθελοντές, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ειδικότερο πλαίσιο κανόνων που να εφαρμόζεται από κάθε φορέα που απασχολεί εθελοντές και να συνάδει με τη δράση του, το οποίο καλό θα ήταν να περνά από την έγκριση της πολιτείας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην προστασία των εθελοντών, θα πρέπει να εντάσσονται θέματα που σχετίζονται, όχι μόνο με την εκμετάλλευση και τα όρια αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, ή τα θέματα ασφάλισης και άλλα δημοσιονομικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα διασφάλισης των ανηλίκων εθελοντών από έμφυλη βία, και τις διάφορες μορφές κακοποίησης. Ο εθελοντισμός από ανήλικα άτομα θα πρέπει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες να ενθαρρυνθεί, αλλά και να διασφαλιστεί. Μάλιστα, να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση του εθελοντισμού σε ορισμένες ευάλωτες ομάδες, με στόχο την αύξηση της ευημερίας των ομάδων αυτών.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 15:18 | WOMEN DO BUSINESS

  Άρθρο 14:Παρ. 2.α. Προτείνεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι οργανώσεις θα μπορούν να καταχωρούν αυτόνομα τους/τις Εθελοντές-τριες, με τα οφέλη που προτείνονται. Διαφορετικά η καταχώρηση των εθελοντών στο ΕΡΓΑΝΗ καθίσταται δυσλειτουργική και κοστοβόρα καθότι απαιτεί την ίδια διαδικασία με εργαζόμενο. Αυτό θα έχει ως συνέπεια αρκετά βεβαρυμένο λογιστικό κόστος που οι περισσότερες οργανώσεις δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν ενώ σχεδόν αποκλείει τις pro bono υπηρεσίες των λογιστών. Προτείνεται επίσης, η διαβάθμιση Εθελοντών σε Μόνιμους και Έκτακτους, όπου στους μόνιμους να υπάρχει καθεστώς δοκιμαστικής περιόδου ενός μήνα.

  παρ. γ. Προτείνεται το διάστημα των 12 μηνών αντί των 9. 

  Γενική παρατήρηση: Φαίνονται οι υποχρεώσεις της ΟΚοιΠ προς τον/την εθελοντή/ντρια. Όπως γνωρίζουμε η σχέση είναι αμοιβαία και αμφίδρομη, επομένως προτείνεται να αναγραφούν και οι υποχρεώσεις των Εθελοντών. πχ

  » Ο Εθελοντής/Η Εθελόντρια δεσμεύεται διά του παρόντος όπως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμμορφώνεται με το συμφωνηθέν ωράριο παροχής εθελοντικής εργασίας και στο ορισθέν χρονικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η παροχή της συμφωνηθείσας εθελοντικής εργασίας, ο Εθελοντής/η Εθελόντρια ενημερώνει, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο, τον Φορέα.  Συνομολογείται ότι ο/η Εθελοντής/Εθελόντρια αποδέχεται το σύνολο των Θεμελιωδών Αρχών του Φορέα, ως αποκρυσταλλώνονται από το Καταστατικό και το Εγχειρίδιο Εθελοντών. Συνακόλουθα, ο Εθελοντής/η Εθελόντρια δεσμεύεται να ενεργεί κατά τις ως άνω Θεμελιώδεις Αρχές και τις εν γένει υποδείξεις του Φορέα. Επιπροσθέτως, ο Εθελοντής/η Εθελόντρια, δηλώνει ότι θα συνεργάζεται με τους λοιπούς εθελοντές, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας, κατά τις υποδείξεις του εκάστοτε υπευθύνου του Φορέα. Καθίσταται αμοιβαίως αποδεκτό ότι η απορρέουσα από το παρόν Συμφωνητικό έννομη σχέση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να νοηθεί ως σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου μεταξύ των συμβαλλομένων. Ως εκ τούτου, ο Εθελοντής/η Εθελόντρια δεν έχει αξίωση προς καταβολή μισθού ή οιασδήποτε συναφούς χρηματικής παροχής, ενώ δεν αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα έναντι του Φορέα. Συνομολογείται ότι ο Εθελοντής/η Εθελόντρια δεν διατηρεί αξίωση ασφαλιστικής ή άλλης συναφούς κάλυψης από τον Φορέα, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης οικειοθελούς παροχής από τον Φορέα.»

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 14:14 | Terre des hommes Hellas (Γη των ανθρώπων/Tdh)

  Σε περιπτώσεις πρόσκαιρης, ολιγόωρης ή έκτακτης εθελοντικής απασχόλησης, η συμμετοχή σε μαζικές εκδηλώσεις η λύση που προτείνεται μέσω του
  ΕΡΓΑΝΗ συνεχίζει να αφήνει τις οργανώσεις και τους εθελοντές τους εκτεθειμένους. Θα πρέπει να προταθεί και να εφαρμοστεί απλούστερος μηχανισμός καταγραφής. Τη δήλωση πρόσκαιρης, ολιγόωρης ή έκτακτης εθελοντικής απασχόλησης να μπορεί να την υποβάλει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος εθελοντής ώστε να απλοποιείται το σύστημα και να μην επιβαρύνεται ο φορέας -ειδικά σε επείγουσες καταστάσεις- με την όλη χρονοβόρα διαδικασία.

 • Στο άρθρ. 14 είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εάν :
  – η υποχρέωση ανάρτησης των ονομάτων των εθελοντών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ περιλαμβάνει και εθελοντές που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ε.Ε. όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και προέρχονται από χώρες – μέλη της Ένωσης. Για τους συγκεκριμένους εθελοντές ακολουθείται διαδικασία που προβλέπεται από τον οδηγό του προγράμματος και εποπτεύεται από τις κατά τόπους εθνικές αρχές (Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας για την Ελλάδα) και Εθνικές Μονάδες Συντονισμού (Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την Ελλάδα).
  – λόγω της καταχώρησης στην ΕΡΓΑΝΗ υπάρχει δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης της εθελοντικής εργασίας.
  – από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα για την κάλυψη των εθελοντών, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, η πολιτεία θα μπορούσε να αναλάβει την κάλυψη της αστικής ευθύνης και της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του εθελοντή εφόσον ο φορέας της εθελοντικής απασχόλησης επιλέξει να αποδίδει σχετική εισφορά προς την πολιτεία.
  – υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης σύμβασης εθελοντικής εργασίας και κατά πόσο θα δημιουργηθεί σχετικό πρότυπο από αρμόδια υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψη και τους συμμετέχοντες σε προγράμματα της Ε.Ε.
  – ο χρονικός περιορισμός (περ. γ, παρ. 2, άρθρ. 14) των 9 μηνών καταλαμβάνει και συμμετέχοντες σε προγράμματα της Ε.Ε. όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στο οποίο το ανώτατο χρονικό διάστημα ορίζεται σε 12 μήνες.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 22:54 | Παναγιώτης Ζάννης

  Χρειάζεται να αντικατασταθεί ο όρος απασχόληση με τον όρο εργασία στο παρόν. Απασχόληση στην επιστήμη νοείται η με αμοιβή εργασία (occupation). Work είναι εθελοντική ή μη εθελοντική.