Άρθρο 20 Χρηματικές δωρεές προς μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών

 

Η παρ. 3 του άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τις χρηματικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 μπορεί να υποβληθεί από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς, αλλά δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο τα πλήρη στοιχεία του δωρητή ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα και τα ποσά των δωρεών δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δωρητή κατ΄ έτος.».

  • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:31 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

    Το ποσόν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, πχ 5000 ευρώ κατ’ έτος. Υπάρχουν υψηλοί δωρητές που δεν θέλουν να αναφέρεται το όνομά τους.

  • 18 Νοεμβρίου 2021, 18:44 | Ένωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

    Παρακαλούμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του ορίου των χιλίων (1.000) Ευρώ για τα ποσά των δωρεών, προς το σκοπό διευκόλυνσης των δωρεών από το εξωτερικό. Επιπλέον των προτεινόμενων αλλαγών ως προς τη φορολογία δωρεών, λόγω της σημασίας του έργου των ΟΚοιΠ για την κοινωνία, προτείνεται να καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 0,5% της δωρεάς περιουσιακών στοιχείων προς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που προβλέπεται από τα αρ. 25 παρ. 3, 29 παρ. 5 και 43Β του Ν. 2961/2001, για τις εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΟΚοιΠ. (Η σχετική υποχρέωση έχει ανασταλεί μέχρι τις 31/12/2021 δυνάμει του άρ. 43 εν. Β περ. α’ του ν. 2961/2001 (Α’ 266).