ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚοιΠ Άρθρο 15 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έλεγχος

 

1. Όλες οι ΟΚοιΠ που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
2. Την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των υπόχρεων νομικών προσώπων της παρ. 1 φέρει η Διοίκησή τους, η οποία συντάσσει και εγκρίνει τις εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έως τη 10η Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των υπόχρεων νομικών προσώπων της παρ. 1 ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη διοίκηση των υπόχρεων νομικών προσώπων της παρ. 1, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της χρήσεως που θα ελεγχθεί.
4. Η παρ. 1 ισχύει υποχρεωτικά, για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν από την 1η.1.2023. Τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 1, τα οποία δεν θα έχουν συντάξει, έως την 31η.12.2022 χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διενεργούν υποχρεωτικά απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους και συντάσσουν τον πρώτο ισολογισμό έναρξης κατά την 31η.12.2022, βάσει όλων των στοιχείων που διαθέτουν. Η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν άλλων κονδυλίων των ιδίων κεφαλαίων που υπάρχουν στα λογιστικά αρχεία τους εκτός της κατά τα ανωτέρω απογραφής, καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
5. Η απογραφή της παρ. 4 διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτεί ο κάθε φορέας με απόφαση της διοίκησής του. Γενικά, η απογραφή γίνεται κατ’ είδος στοιχείου και περιλαμβάνει ποσότητα και αξία κατά περίπτωση με βάση τις τιμές κόστους κτήσης. Τα ακίνητα δύνανται, κατά την κρίση των διοικήσεων, να απογραφούν στις εύλογες αξίες τους που θα προσδιοριστούν από ανεξάρτητους εκτιμητές. Τα λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία, απογράφονται στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης που προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της αξίας κτήσεως ή κατασκευής και της ωφέλιμης ζωής τους. Όταν τα λοιπά ενσώματα πάγια (εκτός από τα ακίνητα) έχουν αποκτηθεί πριν την 1η.1.2010, μπορούν να απογραφούν μονό ποσοτικά (μηδενική λογιστική αξία).
6. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), παρέχονται ερμηνευτικές οδηγίες και γνωματεύσεις, αναφορικά με τα θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:05 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΤΟΣ

  Προτείνεται να συσταθεί σώμα ελεγκτών που θα παρίσταται σε κάθε τακτική γενική συνέλευση καθώς και στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και λοιπών διοικητικών οργάνων, για να διαπιστώνει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να λειτουργεί είτε με την φυσική παρουσία εκπροσώπων του υπουργείου Εσωτερικών είτε με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν να εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο να μην σχετίζονται με την περιοχή που εδρεύει ο φορέας, δηλαδή να διαμένουν μόνιμα σε άλλη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δημόσιο να βεβαιώνει γραπτώς δια των εκπροσώπων του ότι παρακολούθησε την διαδικασία ώστε αυτό το έγγραφο να προσκομίζεται κατά την εγγραφή του φορέα στο εν λόγω μητρώο.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:12 | ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Προτείνεται να συσταθεί σώμα ελεγκτών που θα παρίσταται σε κάθε τακτική γενική συνέλευση καθώς και στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και λοιπών διοικητικών οργάνων, για να διαπιστώνει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να λειτουργεί είτε με την φυσική παρουσία εκπροσώπων του υπουργείου Εσωτερικών είτε με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν να εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο να μην σχετίζονται με την περιοχή που εδρεύει ο φορέας, δηλαδή να διαμένουν μόνιμα σε άλλη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δημόσιο να βεβαιώνει γραπτώς δια των εκπροσώπων του ότι παρακολούθησε την διαδικασία ώστε αυτό το έγγραφο να προσκομίζεται κατά την εγγραφή του φορέα στο εν λόγω μητρώο.

 • Προτείνεται να συσταθεί σώμα ελεγκτών που θα παρίσταται σε κάθε τακτική γενική συνέλευση καθώς και στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και λοιπών διοικητικών οργάνων, για να διαπιστώνει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να λειτουργεί είτε με την φυσική παρουσία εκπροσώπων του υπουργείου Εσωτερικών είτε με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν να εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο να μην σχετίζονται με την περιοχή που εδρεύει ο φορέας, δηλαδή να διαμένουν μόνιμα σε άλλη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό δημόσιο να βεβαιώνει γραπτώς δια των εκπροσώπων του ότι παρακολούθησε την διαδικασία ώστε αυτό το έγγραφο να προσκομίζεται κατά την εγγραφή του φορέα στο εν λόγω μητρώο.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 13:59 | Χριστόφορος Παπαδάκης ΣΟΨΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  Σε τυχόν συνεργασία συλλόγων που ανήκουν σε διαφορετικά μητρώα, για κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ο ορκωτός λογιστής του ενός συλλόγου θα πρέπει να κάνει έλεγχο και στον άλλο σύλλογο; Να διευκρινιστεί παρακαλώ.

 • Στην παρ. 3, άρθρ. 15 θα ήταν χρήσιμο να τεθεί ελάχιστο χρηματικό όριο ώστε η υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές να μη καθίσταται δυσανάλογη για οργανώσεις με σχετικά μικρό μέγεθος προϋπολογισμού.

 • Στην παράγραφο 3 να προστεθεί το παρακάτω για να εξασφαλιστεί ο μη αποκλεισμός φορέων της ΚτΠ που δεν υποχρεούνται σε έκθεση ορκωτού λογιστή: «Οι Φορείς που δεν υποχρεούνται σε έκθεση ορκωτού λογιστή (π.χ Σύλλογοι ) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπογράφει το όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό τους (π.χ Ελεγκτική επιτροπή)»

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 18:08 | ΣΟΨΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  Είμαστε σύλλογος οικογενειών για την ψυχική υγεία.Ο σύλλογος αποτελείται από φροντιστές και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Όπως προβλέπει ο νόμος για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση οι σύλλογοι αυτοί επιτελούν έργο θεσμικό.
  Όμως δεν επιχορηγούνται,δεν εργάζονται τα περισσότερα μέλη λόγω της ασθένειας,όπως και οι φροντιστές δεν αμείβονται.Τα έξοδα των συλλόγων καλύπτονται από τα μέλη(λήπτες) που οι περισσότεροι παίρνουν μόνο το προνοιακό επίδομα.(Η συνδρομή τους είναι 5 ευρώ το χρόνο!!)
  Βεβαίως οι περισσότεροι των συλλόγων δεν ασκούν επιχειρηματική δράση για να δικαιολογείται η συμμετοχή ορκωτών λογιστών και να επιβαρύνονται με αυτό το οικονομικό κόστος,όπως και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που μας προτείνετε.
  Αυτές οι απαιτήσεις θα οδηγήσουν στο κλείσιμο των περισσότερων συλλόγων εκτός αν υπάρχει κάποια ικανή επιχορήγηση για να καλυφθούν τα έξοδα.
  Φυσικά δεν έχουμε αντίρρηση οι σύλλογοι με επιχειρηματική δραστηριότητα(δομές κ.λ.π) που επιχορηγούνται με διάφορους τρόπους να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 09:19 | Κώστας Φωτεινάκης – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  Οι ορκωτές λογιστές επιβαρύνουν με κόστος τη λειτουργία των Ο ΚτΠ.