ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες της λειτουργίας των Βάσεων Δεδομένων ΟΚοιΠ που τηρεί η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων και της διασύνδεσής τους, των επιμέρους κατηγοριών των Κοινωφελών Φορέων, καθώς και των διαδικτυακών τόπων.
2. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ορίζεται και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό του παραβόλου της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθρου 8.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ειδική εφαρμογή για την εγγραφή εθελοντών σύμφωνα με το άρθρο 13 και ορίζονται οι ειδικότεροι όροι αναγγελίας των εθελοντών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τον Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης.

  • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:48 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

    Άρθρο 24 παρ. 3 Η αναφορά στο άρθρο 13, θα πρέπει να διορθωθεί σε 14

  • Οι υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να αναρτώνται προς διαβούλευση εδώ μαζί με το νομοσχέδιο.

  • 27 Οκτωβρίου 2021, 16:05 | Κώστας Κ.

    Οι υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να αναρτώνται προς διαβούλευση εδώ μαζί με το νομοσχέδιο