Άρθρο 8 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ

 

1. Για την αρχική εγγραφή μίας ΟΚοιΠ στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7:
α. Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο και τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως εγγεγραμμένες και δημοσιευμένες στα βιβλία των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσιότητας και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές.
β. Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές.
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας για τη μη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησής της και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές.
δ. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και τυχόν μεταβολές από την αρμόδια φορολογική αρχή.
ε. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση σε ισχύ.
στ. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών.
ζ. Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), για την τελευταία χρήση, καθώς και για τις δύο προηγούμενες χρήσεις, εφόσον έχουν εκδοθεί.
η. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ότι πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και την προϋπόθεση ανεξαρτησίας της περ. α’ του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 7.
ι. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων (200) ευρώ.
2. Η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από το οποίο να προκύπτει ότι κανένα μέλος από τα όργανα διοίκησης της εγγεγραμμένης ΟΚοιΠ δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, δωροδοκία, απιστία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
3. Η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις, υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή προσκόμιση των πρωτοτύπων εγγράφων. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής και έχουν προσκομισθεί τα σχετικά δικαιολογητικά, η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων προβαίνει υποχρεωτικά στην εγγραφή της ΟΚοιΠ ή στην ανανέωση εγγραφής της εγγεγραμμένης ΟΚοιΠ στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ, η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων ενημερώνει εγγράφως και αιτιολογημένα την αιτούσα.
4. Τα όργανα διοίκησης της εγγεγραμμένης ΟΚοιΠ υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός έξι (6) μηνών τη Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων για κάθε μεταβολή των περ. α’ έως θ’ της παρ. 1, καθώς και για κάθε αμετάκλητη καταδίκη μέλους των οργάνων διοίκησής της, όπως προβλέπεται στην παρ. 2. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις συνέπειες και κυρώσεις του άρθρου 12. Στοιχεία που δεν έχουν αναγγελθεί έγκαιρα δεν αντιτάσσονται έναντι του Δημοσίου ή τρίτων.
5. Για την ετήσια ανανέωση εγγραφής τα όργανα διοίκησης της εγγεγραμμένης ΟΚοιΠ υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά των περ. ε’ έως η’ της παρ. 1, καθώς και τυχόν μεταβολές των δικαιολογητικών των περ. α’ έως δ’. Εάν τα πιστοποιητικά των περ. α’ έως δ’ της παρ. 1 δεν έχουν μεταβληθεί, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νομίμου εκπροσώπου της στην οποία αναγράφεται ότι δεν επήλθε μεταβολή. Η ετήσια αίτηση ανανέωσης εγγραφής συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.

 • Παρ 1 και 5)
  Θα πρέπει να υπάρχουν και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης του έργου και των δράσεων των ΟΚοιΠ για την εγγραφή και την ετήσια ανανέωση στο Ειδικό Μητρώο από ανεξάρτητο όργανο, δεδομένου ότι ο σκοπός του άρθρου 1 είναι μεταξύ άλλων η διαφάνεια και η λογοδοσία.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Άρθρο 8 παρ. 1 εδ. Γ
  Κάποιες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν έχουν ΔΣ ( όπως η ΑΡΣΙΣ) αλλά νόμιμους εκπροσώπους που δεν εκλέγονται , απλώς προκύπτει η θέση από το ισχύον καταστατικό.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:20 | Φιλιππίδης Αναστάσιος

  1. Τα παράβολα εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής είναι καταχρηστικά.
  2. Η πρόβλεψη για το ποινικό μητρώο (πολύ περισσότερο δε για τη συκοφαντική δυσφήμιση) μπορεί να υποκρύπτει προσπάθεια πάταξης του ακτιβισμού (ειδικά σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως ρύπανση και καταπατήσεις) και προαγωγής ΟΚοιΠ «φιλικών» και «ήπιων» προς τους ρυπαντές, καταπατητές κλπ.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:05 | Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ελληνικό Τμήμα

  Προκύπτουν θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δημιουργούνται ερωτηματικά αναφορικά με τη διάταξη περί ποινικών μητρώων, αφού τίθενται θέματα συμμετοχής. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει σχετική τροποποίηση της πρόβλεψης.

 • 1. Για τους φορείς που είναι ήδη πιστοποιημένοι, ενταγμένοι σε Μητρώα άλλων Υπουργείων και υπερ-επαρκώς εποπτευόμενοι σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ, θα πρέπει να προβλέπεται ο δι-υπουργικός έλεγχος και η ένταξή τους στο Μητρώο χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταβολή εγγράφων και παράβολων.

  2. Αναφέρεται συνεχώς η υποχρεωτική χρηματική καταβολή σε ετήσια βάση για τις ανανεώσεις εγγραφής των φορέων. Είναι πραγματικά οξύμωρο να απαιτείται από κοινωνικούς φορείς να καταβάλλουν χρηματικά ποσά για να πιστοποιούνται για να προσφέρουν υπηρεσίες αρωγούς προς το κράτος και την κοινωνία.

  3. Η ανανέωση θα πρέπει να γίνεται ανά τριετία ή ανά τετραετία όπως ήδη συμβαίνει στους προνοιακούς φορείς που η πιστοποίησή τους έχει τετραετή διάρκεια για να μπορούν να επιτελούν και ένα έργο που θα αξιολογείται. Αυτό θα βοηθήσει και τις κρατικές υπηρεσίες να διαχειριστούν τον όγκο ελέγχων που απαιτούνται για την επανέγκριση αλλά και τους φορείς να μην υποχρεούνται σε μία ενδεχόμενη επιβάρυνση των λειτουργικών τους δαπανών.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:11 | HIGGS

  Αρθρο 8 – 2. Ποινικά Μητρώα – Σχόλιο: Η διάταξη περί ποινικών μητρώων δικαστικής χρήσης περιλαμβάνει εξαιρετικά ευρεία γκάμα λίστα αδικημάτων και είναι προβληματική καθώς αποκλείει άτομα που έχουν καταδικαστεί, χωρίς κάποιο χρονικό όριο, και άρα έρχεται σε αντίθεση με πολλά καταστατικά οργανώσεων υποστήριξης παραβατικών ανθρώπων. Είναι γνωστή, δε, η σημαντική καθυστέρηση καθαρισμού του ποινικού μητρώου ατόμου μετά την παρέλευση των σχετικών χρονικών ορίων (5 ή 10 έτη). Παράλληλα, η εν λόγω προϋπόθεση, στη βάση της ευρύτητας των πιθανών αδικημάτων, παραβιάζει το δικαίωμα της συμμετοχής και του συνεταιρίζεσθαι. Ένας αποφυλακισμένος που έχει εκτίσει την ποινή του, για κλοπή, φόνο ή οτιδήποτε, μπορεί να έχει το δικαίωμα στην επανένταξη. Πρόταση: αρχικά ο περιορισμός της λίστας αδικημάτων (πχ Συκοφαντική Δυσφήμιση, Κλοπή κ.α.) καθώς και η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόβλεψης αποκλειστικά σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο όπως οι φορείς παροχής παιδικής προστασίας. Επιπλέον, προτείνουμε την αυτεπάγγελτη έρευνα μητρώων γενικής χρήσης αντί των μητρώων δικαστικής χρήσης.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ,ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:32 | HIGGS

  Αρθρο 8 – η. Λειτουργικά Κόστη – Πρόταση: Κατάργηση του παραβόλου των 200 ευρώ και του ετήσιου παραβόλου των 50 ευρώ ή απόδοσή τους σε ειδικό λογαριασμό αποκλειστικός σκοπός του οποίου θα είναι η χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης των νεότερων ΟΚοιΠ. Η ανανέωση των στοιχείων να γίνεται ανά διετία προς περιορισμό του διοικητικού κόστους για τις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:53 | HIGGS

  Η παροχή εκθέσεων ορκωτών ελεγκτών, παρ’ ότι ευρέως αποδεκτή από τις ΟΚοιΠ, οδηγεί σε σημαντικό, τακτικό, κόστος το οποίο δεν μπορεί να καλύπτεται από τις οργανώσεις. Άλλωστε, υποδεικνύει, παράλληλα, την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό για το μεγαλύτερο μέρος των ΟΚοιΠ. Επιπρόσθετα, η ολοκλήρωση ενός ετήσιο σχετικού ελέγχου επιβαρύνει με πολύ σημαντικό διοικητικό φόρτο της ΟΚοιΠ. Πρόταση: η αντικατάσταση αυτής της υποχρέωσης με την παροχή οικονομικών καταστάσεων υπογεγραμμένες από λογιστή ή/και από την υπό το καταστατικό οριζόμενης εξελεγκτικής επιτροπής (περίπτωση σωματείων), για όσες ΟΚοιΠ διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ και η διατήρηση της σχετικής υποχρέωσης για ΟΚοιΠ με ετήσιο κύκλο εργασιών από 500.001 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ αλλά με κάλυψη του σχετικού κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό ή με υποχρέωση σχετικής δωρεάν παροχής από τις εγκεκριμένες ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) τους. Για ΟΚοιΠ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1.000.000 ευρώ η υποχρέωση διατηρείται ως έχει.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:56 | COMM’ON

  Παράγραφος 1 ζ : Το ποσό αμοιβής ορκωτού λογιστή για τους ετήσιους ισολογισμούς όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών. Προτείνουμε η υποχρέωση αυτή να αφορά οικονομικές χρήσεις που η ΟΚοιΠ έχει λάβει χρηματοδότηση ποσού άνω των 200.000 ευρώ και να εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκθεσης ορκωτού λογιστή η κρατική χρηματοδότηση σε είδος.

  Παράγραφος 1 ι : Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Επιπρόσθετα, η καταβολή ενός υψηλού παραβόλου προκαλεί εμπόδια εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο των ΟΚοιΠ μικρής κλίμακας, ειδικά αυτές που έχουν έδρα στην περιφέρεια, γεγονός που τις αποκλείει από μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας κατά πολύ το αντίκτυπο τους στις τοπικές κοινωνίες.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της ανωτέρω υπό ι πρόβλεψης.

  Παράγραφος 5 : Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για τους παραπάνω λόγους.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της ανωτέρω υπό 5 πρόβλεψης.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:56 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 8/ παράγραφος 1. ζ: Είναι πρακτικά αδύνατον οι μικρότερες οργανώσεις, δηλ. αυτές που έχουν περιορισμένο κύκλο εργασιών, να έχουν τη δυνατότητα οργανωμένων λογιστηρίων και ελέγχων από ορκωτούς λογιστές. Εάν το απαιτήσει η ρύθμιση, θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται από που θα πληρώνονται οι ορκωτοί λογιστές (πχ από ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης).
  Άρθρο 8/ παράγραφος 1. ι: Δεν νομιμοποιείται η πληρωμή κανενός παράβολου και μάλιστα τέτοιου ύψους: Θυμίζει άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος ενώ πρόκειται για καταχώρηση σε Μητρώο που επιθυμεί η ίδια η Δημόσια Διοίκηση.
  Άρθρο 8/ παράγραφος 5: Η ανανέωση εγγραφής ατελώς και ανά διετία.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:48 | ActionAid

  Άρθρο 8 (Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ

  Τα νέα στοιχεία που αξίζει να τύχουν σχολιασμού από το άρθρο 8 είναι:

  1. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού μητρώου για έναν αρκετά ευρύ αριθμό αδικημάτων και – για κάποια από αυτά- με οποιαδήποτε ποινή δεν είναι αναλογική. Τα κατ’ εξοχήν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα ποινικά μητρώα θα πρέπει να αναζητούνται από την αρμόδια διεύθυνση αιτιολογημένα και με γνώση του προσώπου στο οποίο αφορούν σχετικά με τον λόγο για τον οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθούν. Η πρόβλεψη της παραγράφου 2 είναι αρκετά γενική. Επιπλέον, προτείνεται να συμπεριληφθεί ιδιαίτερη αναφορά στο πώς θα εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ποινικών μητρώων, καθώς οι παρελθούσες εγκύκλιοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υπογράμμιζαν απλώς την ανάγκη προσεκτικής επεξεργασίας λόγω της φύσης των δεδομένων δεν επαρκεί. Στο ίδιο πλαίσιο δεν επαρκεί και η απλή αναφορά και παραπομπή στην οικεία νομοθεσία.

  2. Στην παράγραφο 3 προτείνεται να συμπεριληφθεί ρητά με ποιον τρόπο και εντός ποιας προθεσμίας μπορεί να προσβληθεί η απόφαση απόρριψης αίτησης για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής στο μητρώο.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:34 | Γιάννης

  1) Τα περισσότερα από αυτά δε θα μπορούσαν να γίνονται αυτόματα μέσω των ενοποιημένων υπηρεσιών και της πληροφόρησης που υπάρχει στα πληροφοριακά συστήματα (gov.gr / taxisnet). Το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης κάνει εξαιρετική δουλειά, θα μπορούσε να φαίνεται για παράδειγμα ακόμα και σε πραγματικό χρόνο εαν είναι ασφαλιστικά ενήμερος ένας φορέας ή όχι ή έστω να δρομολογείται η αίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας αυτόματα με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ακολουθωντας τα πρότυπα της απλουστευσης διαδικασίας έναρξης επιχείρησης μέσω ψηφιακών συστημάτων. Πληρωμη παραβολων ακομα και με επαγγελματική κάρτα άμεσα, που μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερο από την αγορά μεσω του ebanking της επιχείρησης, που είναι ήδη διαθέσιμο.

  3) Αυτό το βήμα θα γινοταν πολύ πιο γρήγορα εαν ακολουθούντας η αυτοματοποίηση των παραπάνω. Είναι πολύ σημαντκή η αιτιολογημένη απάντηση του αιτούνται φορέα για την απόρριψη από το μητρώο.

  4) Θα μπορούσε να αντλείται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα. Οφείλει να ισχύει η αρχή του «μόνον άπαξ»,

  Βικιπαίδεια: «Σύμφωνα με την αρχή «μόνον άπαξ» (αγγλικά: once-only principle) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εισάγουν μόνο μία φορά τις απαιτούμενες πληροφορίες στα πλαίσια των συναλλαγών τους με τη δημόσια διοίκηση. Η διοίκηση θα πρέπει να φροντίζει για τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών, όπου αυτό δεν απαγορεύεται από κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της αρχής είναι να έχει επιτευχθεί υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των δημόσιων οργανισμών.»

  5) Ανανεωση ψηφιακά μεσω συστηματος πληροφοριακων συστηματων και οχι απλα αποστολη σκαναρισμενων εγγράφων.

 • Αρθρ. 8 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ
  § 6: Να προστεθεί § 6 με της εξής διατύπωση:
  Κατά των απορριπτικών αποφάσεων της προαναφερθείσας Διεύθυνσης για την αρχική εγγραφή ή την ετήσια ανανέωση της εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, με τους όρους και προϋποθέσεις του Κωδ. Διοικ. Δικον.
  § 1 εδ. ι: Το παράβολο να ορισθεί στο ποσό των 50 ευρώ, αντί του ποσού των 200 ευρώ.

 • ε. Δεδομένου του ότι ο χρόνος που αφιερώνουν σε μία ΟΚοιΠ τα μέλη της είναι αφενός εθελοντικός και αφετέρου πολύτιμος για το ουσιαστικό εργο τους, θα πρέπει να ληφθεί μέγιστη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  Όπου είναι δυνατή η ανεύρεση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Εσωτερικών όπως π.χ. τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία, θα ήταν σκόπιμο να προβλέπεται η αναζήτησή τους από την υπηρεσία και όχι προσαγωγή τους από τις ΟΚοιΠ.

  Προτείνουμε την σύνδεση του μητρώου με τις φορολογικές αρχές.

  ζ. Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα – και μάλιστα με καχυποψία – αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αμοιβής ορκωτού λογιστή για τους ετήσιους ισολογισμούς όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Προτείνουμε η υποχρέωση αυτή να αφορά οικονομικές χρήσεις που η ΟΚοιΠ έχει λάβει χρηματοδότηση ποσού άνω των 200.000 ευρώ και να εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκθεσης ορκωτού λογιστή η κρατική χρηματοδότηση σε είδος.

  ι. Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
  Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου οφείλουν να καταβάλουν παράβολα) αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Επιπρόσθετα, η καταβολή ενός υψηλού παραβόλου προκαλεί εμπόδια εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο των ΟΚοιΠ μικρής κλίμακας, ειδικά αυτές που έχουν έδρα στην περιφέρεια, γεγονός που τις αποκλείει από μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας κατά πολύ το αντίκτυπο τους στις τοπικές κοινωνίες.

  Προτείνουμε την κατάργηση της ανωτέρω υπό ι πρόβλεψης

  4. Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
  Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου οφείλουν να καταβάλουν παράβολα) αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της ανωτέρω υπό 5 πρόβλεψης.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:53 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 8.2 Προτείνεται η διαγραφή των αναφερόμενων κωλυμάτων. Δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των κοινωφελών φορέων κρίνεται υπερβολικά περιοριστική η επιβολή των περιορισμών αυτών. Τίθεται ως ενδεικτικό παράδειγμα ένα υποθετικό σωματείο πρώην φυλακισμένων. Στην περίπτωση που υιοθετήσουμε τους παραπάνω περιορισμούς αποκλείουμε από τα μέλη της διοίκησης οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο έχει εκτίσει την ποινή του και θέλει να ασχοληθεί με την προάσπιση των δικαιωμάτων των φυλακισμένων.

  Άρθρο 8.3 Πρόβλεψη ενός χρονικού διαστήματος για την εγγραφή των φορέων. Προτείνεται το χρονικό διάστημα ενός ή δύο μηνών από την υποβολή των δικαιολογητικών.

  Άρθρο 8.5 Έχει παραληφθεί η αναφορά στο στοιχείο 1θ. Επίσης στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης προτείνεται η αποστολή των στοιχείων της αρχικής καταχώρησης ομοίως με τα στοιχεία που μεταβλήθηκαν μεταγενέστερα να λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:43 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Παράγραφος 1 ε : Δεδομένου του ότι ο χρόνος που αφιερώνουν σε μία ΟΚοιΠ τα μέλη της είναι αφενός εθελοντικός και αφετέρου πολύτιμος για το ουσιαστικό εργο τους, θα πρέπει να ληφθεί μέγιστη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  Όπου είναι δυνατή η ανεύρεση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Εσωτερικών όπως π.χ. τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία, θα ήταν σκόπιμο να προβλέπεται η αναζήτησή τους από την υπηρεσία και όχι προσαγωγή τους από τις ΟΚοιΠ.

  Προτείνουμε λοιπόν την σύνδεση του μητρώου με τις φορολογικές αρχές.

  Παράγραφος 1 ζ : Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα – και μάλιστα με καχυποψία – αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αμοιβής ορκωτού λογιστή για τους ετήσιους ισολογισμούς όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Προτείνουμε η υποχρέωση αυτή να αφορά οικονομικές χρήσεις που η ΟΚοιΠ έχει λάβει χρηματοδότηση ποσού άνω των 200.000 ευρώ και να εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκθεσης ορκωτού λογιστή η κρατική χρηματοδότηση σε είδος.

  Παράγραφος 1 ι : Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
  Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου οφείλουν να καταβάλουν παράβολα) αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Επιπρόσθετα, η καταβολή ενός υψηλού παραβόλου προκαλεί εμπόδια εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο των ΟΚοιΠ μικρής κλίμακας, ειδικά αυτές που έχουν έδρα στην περιφέρεια, γεγονός που τις αποκλείει από μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις, περιορίζοντας κατά πολύ το αντίκτυπο τους στις τοπικές κοινωνίες.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της ανωτέρω υπό ι πρόβλεψης.

  Παράγραφος 5 : Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
  Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου οφείλουν να καταβάλουν παράβολα) αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της ανωτέρω υπό 5 πρόβλεψης.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 14:58 | InCommOn

  Άρθρο 8, Σημείο 1.ζ.:
  «Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), για την τελευταία χρήση, καθώς και για τις δύο προηγούμενες χρήσεις, εφόσον έχουν εκδοθεί»

  Η παραπάνω απαίτηση είναι ανέφικτη για τις περισσότερες μικρές και μικρομεσαίες οργανώσεις καθώς αποτελεί μία εξαιρετικά δαπανηρή υπηρεσία.

  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.

  Άρθρο 8, Σημείο 1.ι.:

  «Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων (200) ευρώ.»

  Αποτελεί ένα περιττό και όχι μικρό έξοδο για τις οργανώσεις, πόσο μάλλον αφού αποτελεί υποχρέωση (αν όχι ρητά καταγεγραμμένη, σίγουρα ομολογουμένως υπονοούμενη) αυτών (δεν είναι σαφής για το αντίθετο η σχετική διατύπωση στο παρόν Ν/Σ) η εγγραφή και ανανέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ

  ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 22:37 | WOMEN DO BUSINESS

  Άρθρο 8 παρ. ζ.
  Προτείνεται η διαβάθμιση των ΟΚοιΠ βάσει των ετών ύπαρξης, του ισολογισμού, του αριθμού προσωπικού, τις επιδοτήσεις και χορηγίες. Εφόσον βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (πχ Μεγάλη ΟΚοιΠ) υπάρχει οικονομική δυνατότητα εκ μέρους της για Έκθεση από Ορκωτούς Ελεγκτές να διενεργείται.Διαφορετικά, προτείνεται το Κράτος να χρηματοδοτεί Ορκωτούς Ελεγκτές για την διενέργεια ελέγχων στις ΟΚοιΠ που δεν δύνανται να επωμιστούν το κόστος. Πχ. Μικρες ΟΚοιΠ.Ή να δίνει εντολή σε συγκεκριμένες συνεργαζόμενες της κράτους, εταιρείες Ορκωτών Λογιστών, οι οποίες θα διενεργούν pro bono τους ελέγχους στα πλαίσια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 • Στην παρ. 2, άρθρ. 8 ενώ γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα η διοίκηση των φορέων να μην έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, εν τούτοις η συμπερίληψη της συκοφαντικής δυσφήμισης ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα σε άτομα και φορείς που ασχολούνται με τη συνηγορία.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ
  1. Στο εδάφιο ζ) Στα» δικαιολογητικά εγγραφής» -«Έκθεση ορκωτού λογιστή) Να προστεθεί το παρακάτω « για τους υπόχρεους προς έκθεση ορκωτού λογιστή κοινωφελείς φορείς», δεδομένου ότι για τα περισσότερα σωματεία (Συλλόγους) αυτή η έκθεση βάσει των καταστατικών τους ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και να προστεθεί επιπλέον το κάτωθι: «Για τους ΟΚοιΠ που δεν απαιτείται έκθεση ορκωτού λογιστή να υποβάλλεται η έκθεση της Ελκτικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου που προβλέπεται από το καταστατικό».
  Εάν επιμείνετε στο άρθρο αυτό απλά επιθυμείτε να εξαιρέσετε από το εν λόγω Μητρώο σωματεία για τα οποία δεν προβλέπεται έκθεση ορκωτού λογιστή ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσουν.
  2. Στο εδάφιο (ι )«Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων (200) ευρώ» να απαλειφθεί παντελώς, διότι τα περισσότερα σωματεία/ σύλλογοι (Πολιτιστικοί, Περιβαντολλογικής, Γυναικείοι) δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια για αυτή την δαπάνη . Εξ άλλου το Μητρώο θα λειτουργεί σε Δημόσιο φορέα, οι υπηρεσίες του οποίου θα πρέπει να προσφέρονται δωρεάν και τα στελέχη του θα πληρώνονται από τους φόρους των πολιτών
  3. Στην παράγραφο 5 να απαλειφθεί εντελώς η πρόβλεψη (για την αίτηση ανανέωσης εγγραφής) η συνοδεία παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ, διότι είναι οικονομική επιβάρυνση επαχθέστατη για τα σωματεία που συντηρούνται με τις εισφορές των μελών τους και δεν νοείται το κράτος να αμείβεται για τις υπηρεσίες από κοινωφελείς οργανισμούς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και παράγουν με τις δράσεις τους κοινωνικό αντίκτυπο.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 09:42 | Κώστας Φωτεινάκης – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να απαλειφθούν για Ο ΚτΠ:
  ζ. Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), για την τελευταία χρήση, καθώς και για τις δύο προηγούμενες χρήσεις, εφόσον έχουν εκδοθεί. [ΣΧΟΛΙΟ: Οι εκθέσεις της Εξελεκτικής Επιτροπης των φορέων είναι αρκετή. Η διαδικασία με τους Ορκωτούς λογιστές είναι πολυδάπανη και δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από μικρές ή μεσαίες Ο ΚτΠ]
  ι. Παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων (200) ευρώ. [ΣΧΟΛΙΟ: Οι Ο ΚτΠ πληρώνουν παράβολο στο δημόσιο – αντί το δημόσιο να πληρώνει τις Ο ΚτΠ. Αυτό είναι μεγάλη εξ ορισμού αντίθεση. Τα παράβολα να διαγραφούν]