Άρθρο 21 Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας – Αντικατάσταση περ. ιη΄ παρ. 1 άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 

Η περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, με τον όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) κατ΄ έτος και το όριο των σχετικών συναλλαγών ανά έτος δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ κατόπιν σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση και εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.».

 • H αύξηση του ορίου απόι 2 σε 4 εκδηλώσεις είναι θετική και ανακουφιστική εξέλιξη, ωστόσο το όριο των 20.000 ευρώ είναι χαμηλό. Εναλλακτικά, προτείνουμε την φοροαπαλλαγή ως ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου δαπανών αυτής της κατηγορίας για κάθε φορέα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:47 | HIGGS

  Αρθρο 21 Η σχετική διάταξη είναι μεν ευεργετική καθώς αυξάνει τον αριθμό των με τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ από δύο (2) σε τέσσερις (4) κατ’ έτος αλλά παράλληλα θέτει όριο το ποσό των 20.000 ευρώ κατ’ έτος που δεν ισχύει έως σήμερα. Ο συγκεκριμένος περιορισμός έρχεται σε αντίθεση με την πρόνοια οι ΟΚοιΠ να μην έχουν εξάρτησης, για παράδειγμα από κρατικές επιχορηγήσεις, ενώ εισάγεται όριο στην οικονομική τους ενίσχυσης από τις κλασικές δράσεις οικονομικής υποστήριξης οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Πρόταση: η διαγραφή του ορίου των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:23 | HIGGS

  Αρθρο 21 Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας – Σχόλιο: Η σχετική διάταξη είναι μεν ευεργετική καθώς αυξάνει τον αριθμό των με τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ από δύο (2) σε τέσσερις (4) κατ’ έτος αλλά παράλληλα θέτει όριο το ποσό των 20.000 ευρώ κατ’ έτος που δεν ισχύει έως σήμερα. Ο συγκεκριμένος περιορισμός έρχεται σε αντίθεση με την πρόνοια οι ΟΚοιΠ να μην έχουν εξάρτησης, για παράδειγμα από κρατικές επιχορηγήσεις, ενώ εισάγεται όριο στην οικονομική τους ενίσχυσης από τις κλασικές δράσεις οικονομικής υποστήριξης οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Πρόταση: η διαγραφή του ορίου των είκοσι χιλιάδων ευρώ.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Είναι σαφώς θετική η αύξηση του ορίου των απαλλασσόμενων εκδηλώσεων σε τέσσερις ετησίως. Πλην όμως, προτείνουμε να μην υφίσταται όριο στη φοροαπαλλαγή των εκδηλώσεων από το ΦΠΑ μέχρι του ποσού των € 20.000 και να διατηρηθεί το απεριόριστο της φοροαπαλλαγής των εκδηλώσεων που ισχύει σήμερα.

 • Είναι σαφώς θετική η αύξηση του ορίου των απαλλασσόμενων εκδηλώσεων σε τέσσερις ετησίως. Πλην όμως, προτείνουμε να μην υφίσταται όριο στη φοροαπαλλαγή των εκδηλώσεων από το ΦΠΑ μέχρι του ποσού των € 20.000 και να διατηρηθεί το απεριόριστο της φοροαπαλλαγής των εκδηλώσεων που ισχύει σήμερα.

 • Είναι σαφώς θετική η αύξηση του ορίου των απαλλασσόμενων εκδηλώσεων σε τέσσερις ετησίως. Πλην όμως, προτείνουμε να μην υφίσταται όριο στη φοροαπαλλαγή των εκδηλώσεων από το ΦΠΑ μέχρι του ποσού των € 20.000 και να διατηρηθεί το απεριόριστο της φοροαπαλλαγής των εκδηλώσεων που ισχύει σήμερα.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:02 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΤΟΣ

  Πλήρης απαλλαγή ΦΠΑ στα έξοδα συντήρησης των οχημάτων (ανταλλακτικά, εργασίες κτλ) που ανήκουν κατά 100% στους φορείς του μητρώου ΟΚΟΙΠ, εφόσον αυτά εντάσσονται στο επιχειρησιακό έργο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:39 | ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Πλήρης απαλλαγή ΦΠΑ στα έξοδα συντήρησης των οχημάτων (ανταλλακτικά, εργασίες κτλ) που ανήκουν κατά 100% στους φορείς του μητρώου ΟΚΟΙΠ, εφόσον αυτά εντάσσονται στο επιχειρησιακό έργο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 • Πλήρης απαλλαγή ΦΠΑ στα έξοδα συντήρησης των οχημάτων (ανταλλακτικά, εργασίες κτλ) που ανήκουν κατά 100% στους φορείς του μητρώου ΟΚΟΙΠ, εφόσον αυτά εντάσσονται στο επιχειρησιακό έργο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 • Άρθρ. 21 Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας – Αντικατάσταση περ. ιη΄ ή § 1 άρθρ. 22 του κώδικα ΦΠΑ.
  Να ορισθεί ότι:
  «… το όριο των σχετικών συναλλαγών ανά εκδήλωση δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ…»
  Να απαλειφθεί η φράση:
  «…εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.».
  Να ορισθεί ρητά:
  Εξαιρούνται από ΦΠΑ α) τα χορηγούμενα, από ΟΚοιΠ και κοινωφελείς φορείς σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα και λοιπά αναλώσιμα πράγματα και β) τα παραδιδόμενα σε ΟΚοιΠ και κοινωφελείς φορείς, τα προαναφερθέντα είδη, ασχέτως ποιότητας και ποσότητας».

 • Τα έξοδα των σχετικών συναλλαγών θα πρέπει να καλύπτουν ένα μεγαλύτερο εύρος παραγωγής εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ΟΚοιΠ.

  Προτείνουμε την αύξηση του ποσού ετησίως στο ποσό των 80.000 ευρώ.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 18:21 | Ένωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

  Η γενικώς αναφερόμενη προϋπόθεση να μην προκαλείται κίνδυνος στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού, που εισάγεται για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, θα προκαλούσε στην πράξη ανασφάλεια στις συναλλαγές, καθώς η συνδρομή ή μη της εν λόγω προϋπόθεσης δύσκολα θα μπορούσε να ελεγχθεί στην πράξη (κριτήρια, όργανο ελέγχου το οποίο θα κρίνει σχετικά, κτλ.). Παρακαλούμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να απαλειφθεί η εν λόγω προϋπόθεση.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 11:56 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Τα έξοδα των σχετικών συναλλαγών θα πρέπει να καλύπτουν ένα μεγαλύτερο εύρος παραγωγής εκδηλώσεων οικονομικής ενίσχυσης που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ΟΚοιΠ.

  Προτείνουμε την αύξηση του ποσού ετησίως στο ποσό των 80.000 ευρώ.