Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  ΄Αρθρο 2 αντικείμενο
  Να προσδιοριστούν οι κοινωφελείς σκοποί (υπάρχει σχετική ΠΟΛ 1010/2014 που περιορίζει σημαντικά τον όρο κοινωφελής)

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:10 | Ματίνα Σαπουντζή

  Περιγράφεται ένα ασαφές πλαίσιο, που δημιουργεί σύγχυση αναφορικά με το που ανήκει η κάθε ΟΚοιΠ, που απευθύνεται για τι, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας ακριβώς κ.λπ. Η ασάφεια αφορά κυρίως το πώς αυτό θα λειτουργήσει στη πράξη. Κύριο ερώτημα: Γιατί χρειάζεται η νέα εγγραφή; Οικονομικό είναι το θέμα; Τα 200 + 50 ευρώ; Οι αλλαγές στο θέμα των χρηματοδοτήσεων;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:10 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Το νομοσχέδιο θα μπορούσε να αναφέρεται σε δύο διαφορετικούς πυλώνες. Η εγγραφή να είναι απαραίτητη αν θέλει κάποιος φορέας να πάρει την κρατική υποστήριξη και πρέπει να υπάρχουν ορισμένα κριτήρια, ενώ αν θέλει απλά να εγγράφει εθελοντές στο Εργάνη να έχει μια άλλη ενδεχομένως πιστοποίηση και φυσικά άλλα κριτήρια.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:30 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Είναι απαραίτητη η εγγραφή στα μητρώα και αν είναι ποιες οι κυρώσεις;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:40 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Ως αντικείμενο θα πρέπει να τεθεί και η θέσπιση μέτρων ενδυνάμωσης των κοινωφελών φορέων (πέραν των φορολογικών κινήτρων).

 • Οι προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από τα μέχρι τώρα (;) αρμόδια Υπουργεία (πχ για τους προνοιακούς εθελοντικούς φορείς το ΥΕΚΑ) τι απογίνονται; Και που τελικά θα ανήκει κάθε φορέας; Και το Υπ. Εσωτερικών και στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο; Και πως θα γνωρίζει (εκτός των γραφειοκρατικών και λογιστικών στοιχείων) το Υπ. Εσωτ. Τα ουσιαστικά στοιχεία του έργου και της δράσης του φορέα; Ποιος θα εποπτεύει; Υποθέτουμε θα ισχύει ό,τι μέχρι τώρα. Επομένως γιατί το Υπ. Εσωτ. δεν αρκείται στον γενικό-συντονιστικό-καταγραφικό του ρόλο και οι νέες ρυθμίσεις (πχ επιβολή ορκωτών λογιστών, εθελοντισμός κλπ) δεν προστίθενται στον ήδη ασκούμενο ελεγκτικό ρόλο των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:13 | ActionAid

  Άρθρο 2 (Αντικείμενο)
  Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 2 στο πνεύμα των προηγούμενων διευκρινίσεων.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 00:08 | Help_arkaloxwri

  Χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την εγγραφή των φορέων στο ειδικό μητρώο ΟΚοιπ.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:32 | Γιάννης

  Και οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την διαχείριση εθελοντικών προγραμμάτων καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών και λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού. Είναι φορείς που εγγράφονται στο μητρώο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ένα μητρώο στο οποίο μπορούν να γραφτούν και άλλες νομικές οντότητες της κοινωνίας των πολιτών (ΑΜΚΕ). Το μοντέλο των κοινσεπ μάλιστα οδηγεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας και επαγγελματικές ευκαιρίες και σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

 • Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη επέκταση του σκοπού του νόμου, απαιτεί συνακόλουθα και την επέκταση του αντικειμένου του, ώστε η ανωτέρω δέσμευση της πολιτείας (υπό σημείο α στα σχόλια του άρθρου 1) να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.

  Προτείνουμε λοιπόν την αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής :

  Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η αναγνώριση της συμμετοχής των ΟΚοιΠ στη συνδιαμόρφωση της λειτουργίας του κράτους και της διαμόρφωσης των πολιτικών, η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

  Το ουσιαστικό περιεχόμενο της θεσμικής ανωτέρω αναγνώρισης θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω με την προσθήκη άρθρων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:01 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Η κατά τα ανωτέρω επέκταση του σκοπού του νόμου, απαιτεί συνακόλουθα και την επέκταση του αντικειμένου του, ώστε η ανωτέρω δέσμευση της πολιτείας (υπό σημείο α στα σχόλια του άρθρου 1) να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.

  Προτείνουμε λοιπόν την αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής :

  Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η αναγνώριση της συμμετοχής των ΟΚοιΠ στη συνδιαμόρφωση της λειτουργίας του κράτους και της διαμόρφωσης των πολιτικών, η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

  Το ουσιαστικό περιεχόμενο της θεσμικής ανωτέρω αναγνώρισης θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω με την προσθήκη άρθρων.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 14:13 | InCommOn

  Δεν είναι απολύτως σαφές από τις διατυπώσεις του Ν/Σ εάν θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή των φορέων στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί και περιγραφεί με ακρίβεια.

 • Θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά αν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στη δημόσια βάση δεδομένων και στο ειδικό μητρώο οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών.

 • Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τις Περιφέρειες να επικαιροποιούν και να χρησιμοποιούν από κοινού το Ειδικό υπο-μητρώο «Άλλων Φορέων ΚΑΛΟ» , για να μην υποβάλλονται τα ίδια στοιχεία σε πολλές κρατικές υπηρεσίες.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 09:19 | Γρηγόρης Κυριακού

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά αν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στη δημόσια βάση δεδομένων και στο ειδικό μητρώο οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών.