Άρθρο 18 Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ’ του άρθρου 45 – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 47 του ν. 4172/2013

 

Η παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ` του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν τα ακίνητά τους σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λοιπές δαπάνες εκπλήρωσης των κοινωφελών σκοπών τους κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α΄185). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα νομικά πρόσωπα της περ. γ’ του άρθρου 45 που λειτουργούν ως Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ. Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών του πρώτου εδαφίου που αφορούν την ακίνητη περιουσία ανέρχεται σε εκατό τοις εκατό (100%).».

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:26 | HIGGS

  Αρθρο 18 Έκπτωση δαπανών – Σχόλιο: Η εν λόγω διάταξη είναι ιδιαιτέρως ευεργετική αλλά προκύπτει το ερωτήματα γιατί δημιουργείται διάκριση μεταξύ των ΟΚοιΠ και του Αγίου Όρους και των Ιερών Μονών αυτού. Πρόταση: θέσπιση ενιαίας έκπτωσης στο 100% και για τις δύο περιπτώσεις.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:45 | COMM’ON

  Προτείνεται να προστεθεί η κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για όλες τις ΟΚοιΠ.

 • Άρθρ. 18 Να αντικατασταθεί ο τίτλος ως εξής:
  Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό κέρδους των ΟΚοιΠ και των κοινωφελών φορέων – Αντικατάσταση § 8 άρθρ. 47 ν. 4172/2013.
  Με το εξής περιεχόμενο:
  Η § 8 του άρθρ. 47 ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
  «8. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από τυχόν επιχειρηματική δραστηριότητα των ΟΚοιΠ και των κοινωφελών φορέων, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στα ακίνητα και στον πάγιο εξοπλισμό τους σε ποσοστό (100%) εκατό τοις εκατό, οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τις ΟΚοιΠ και τους κοινωφελείς φορείς, καθώς και οι εν γίνει δαπάνες για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους».

 • Προτείνεται επίσης να προστεθεί η κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για όλες τις ΟΚοιΠ

 • Η έκπτωση δαπανών πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:01 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 18 Ερωτάται γιατί έκπτωση μόνο 75% των δαπανών για τα ακίνητα;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:39 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Η έκπτωση δαπανών πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.

  Προτείνεται επίσης να προστεθεί η κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για όλες τις ΟΚοιΠ.