Άρθρο 17 Μη υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος για τα παραχωρούντα ακίνητα σε κοινωφελή ιδρύματα και ΟΚοιΠ – Τροποποίηση άρθρου 39 του ν. 4172/2013

 

Στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), α) στην παρ. 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, β) οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 καταργούνται και το άρθρο 39 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 39
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.
2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Κατ` εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσονται από το φόρο.
Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Ειδικά για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων μέχρι τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300 τ.μ.) σε κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τον παραχωρούντα.
3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.
β) [καταργείται]
γ) [καταργείται]
δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.
ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.
4. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.».

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:44 | COMM’ON

  Ο μη υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.

  Με την παρούσα πρόβλεψη οι παραχωρουντες τη χρήση ακινήτου θα επιδιώκουν να τα παραχωρούν μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν το μη υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.

 • Άρθρ.17 Να διορθωθεί ο τίτλος
  Αντί για τα παραχωρούντα να τεθεί για τα παραχωρούμενα
  § 2 τελευταίο εδάφιο να τεθεί
  «Ειδικά για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων σε κοινωφελείς φορείς και τις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τον παραχωρούντα»

 • Ο μη υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.

  Με την παρούσα πρόβλεψη οι παραχωρουντες τη χρήση ακινήτου θα επιδιώκουν να τα παραχωρούν μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν το μη υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:02 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 17 Θα πρέπει να επανεξετασθούν ως αδικαιολόγητα περιοριστικά τα ακόλουθα: α) όριο 300 τ.μ., β) η κατάργηση των εδαφίων β’ και γ’ παραγράφου 3 άρθρου 39 ΚΦΕ. Επίσης χρειάζεται διευκρίνιση αν οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων που παραχωρούνται δεν θα εκπίπτουν ή θα εκπίπτουν μόνο κατά ποσοστό 5;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:58 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Ο μη υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.

  Με την παρούσα πρόβλεψη οι παραχωρουντες τη χρήση ακινήτου θα επιδιώκουν να τα παραχωρούν μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν το μη υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.