ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΚοιΠ Άρθρο 16 Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4172/2013

 

Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), α) στην παρ. 1 προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 αντικαθίστανται οι λέξεις «σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο» με τις λέξεις «σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1» και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Μειώσεις φόρου για δωρεές
1. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. Ειδικά για τις δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ και τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτό λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήματος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για τον σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε` της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α` 146), δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4. Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α` 248), προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.».

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Κεφάλαιο ΣΤ’
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗς ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΚοιΠ

  Γίνεται εδώ αναφορά, όμως Λείπει από τους ορισμούς η έννοια της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΚοιΠ

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  ΄Αρθρο 16

  Εκτός από το άρθρο 19Ν. 4172/2013 και προκειμένου να ισχύσει η μείωση του φόρου πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα και η ΠΟΛ 1010/2014 δεδομένου ότι σε αυτήν ( αφορά το άρθρο 19 Ν. 4172/2013 αναφέρονται πολύ περιοριστικά οι φορείς προς τους οποίους οι δωρεές συνεπάγονται μείωση φόρου.
  ΄Αρα πρέπει να εκδοθεί νέα (υπουργική απόφαση, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρ. 2 του άρθρου 16) , που να είναι περιλαμβάνει όλες τις αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπηρετούν τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

 • Επίπλέον σε σχέση με τα κίνητρα για τις συνεργασίες μεταξύ των φορέων να πριμοδοτείται εφάπαξ κάθε χρόνο η συμμετοχή των φορέων σε δίκτυα και ομοσπονδίες. Αν αυτό εφαρμοστεί, τέτοια σχήματα θα ωφεληθούν, καθώς θα έχουν πολύ περισσότερα μέλη, εφόσον θα καλύπτονται οι δαπάνες συμμετοχής, και έτσι θα αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται πως οι φορείς, εκτός από τον κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, ακολουθούν και τα πρότυπα που κάθε δίκτυο θέτει για τα μέλη όσον αφορά την ποιοτική λειτουργία τους.

 • Κεφ ΣΤ’

  Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών διευκολύνσεων που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17, 18, 19, 20 και 22 ήδη υφίσταται για τους περισσότερους των φορέων. Εφόσον θεωρούμαστε κοινωφελείς για τις δράσεις μας, δεν γίνεται για τις ενέργειες μας για εξεύρεση πόρων προς επιτέλεση των σκοπών μας να θεωρούμεθα επιχείρηση.

  Προτείνουμε την κατάργηση της φορολογίας για ζητήματα που άπτονται της επιτέλεσης των σκοπών κάθε φορέα π.χ. κληροδοτήματα, είσπραξη ενοικίων από κληροδοτούμενα ακίνητα, κατάργηση της διττής φορολογικής προσέγγισης προς τους φορείς.

  Αρ 16

  Δεν κατανοούμε την πρόβλεψη για μείωση φόρων στις δωρεές που αφορούν πολιτικά κόμματα ή ακόμη και υποψηφίου ή αιρετούς, σε ένα νομοσχέδιο για ανεξάρτητους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:27 | ΣΟΦΙΑ Κ.

  ΑΡΘΡΟ 16, 4
  Με αυτή την παράγραφο ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ!! Ποιος πολίτης μπορεί πεισθεί ότι γίνεται ¨άδολα» και ότι αν χρηματοδοτηθεί Βουλευτής ή κόμμα ο χορηγός δεν θα διεκδικήσει ανταλλάγματα;;
  Από αυτές τις μορφές κρατικής διοίκησης παλεύουμε δεκαετίες να απαλλαγούμε… Αν επιμένετε όμως, θα πρέπει ο κάθε βουλευτής να αναρτά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ποσό που έλαβε ως χορηγία για να παρακολουθούμε και τη συνέχεια..
  Αν το ν/σ έχει άδολες προθέσεις, η συγκεκριμένη παράγραφος πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:43 | HIGGS

  Αρθρο 16 (3) Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ- Σχόλιο: Δεν γίνεται κατανοητό γιατί η εν λόγω ευεργετική διάσταση επεκτείνεται σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, κτλ και όχι και σε όλες τις ΟΚοιΠ οι οποίες και επιτελούν κοινωφελές έργο. Πρόταση: διαγραφή της σχετικής διάταξης.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:41 | COMM’ON

  Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να αφορούν όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.

  Με την παρούσα πρόβλεψη οι δωρητές θα επιδιώκουν να κάνουν δωρεές μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν μεγαλύτερης έκπτωσης φόρου.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:43 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Να αποσυρθούν τα τέλη επιτηδεύματος από τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 10:33 | ActionAid

  Κεφάλαιο ΣΤ΄ (Φορολογικά Κίνητρα για την Ενίσχυση της Κοινωφελούς Δράσης και των ΟΚοιΠ)

  Παρότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των υπό περίπτωση φορολογικών κινήτρων και φοροτεχνικών διευκολύνσεων για τις μεγάλες ΟΚοιΠ και για τους ιδιώτες δωρητές και υποστηρικτές αυτών, το κεφάλαιο ΣΤ΄, με μία δεύτερη ανάγνωση φαίνεται να αφορά στην πλειονότητά τους μόνο στις εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο οργανώσεις, αποκλείοντας κατά συνέπεια τις νέες, μικρές και οικονομικά αδύναμες οργανώσεις, αποτρέποντας παράλληλα την ανεξάρτητη υποστήριξή τους από τον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα κατά την περίοδο που το έχουν εξ’ ορισμού περισσότερο ανάγκη, ήτοι κατά την εκκίνησή τους.

  Άρθρο 16 (Δωρεές)

  Παρακαλούμε όπως προβείτε σε διευκρινίσεις για:
  1. το είδος των λογαριασμών που καθορίζονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 περί μειώσεων φόρου για τις δωρεές,
  2. τα τραπεζικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, και αν σε αυτά περιλαμβάνονται και λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και εκτέλεσης πληρωμών (PayPal, Revolut, κτλ.),
  3. τον ορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, όπως αυτό αναγράφεται στο άρθρο 16, παράγραφος 4 και αν αυτό προέρχεται από τις οικονομικές καταστάσεις ή από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
  4. το αν στον όρο «σχετικών συναλλαγών», όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 21, γίνεται λόγος για το σύνολο των φορολογητέων & μη πράξεων (εισροών & εκροών) ή μόνο στις εισροές που προκύπτουν από αυτές τις εκδηλώσεις.

 • Άρθρ. 16 και 20
  • Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ – Τροποποίηση άρθρ.19 του ν. 4172/2013.
  • Χρηματικές δωρεές προς μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα
  – Αντικατάσταση § 3 άρθρ. 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών.
  Να γίνει ενοποίηση των δύο άρθρων σε ένα άρθρο, το οποίο θα έχει τίτλο:
  Δωρεές προς ΟΚοιΠ και κοινωφελείς φορείς – Τροποποίηση άρθρ. 19 ν. 4172/2013 και αντικατάσταση § 3 άρθρ. 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομικών Δωρεών.
  Το περιεχόμενο του νέου άρθρου:
  Οι ΟΚοιΠ και οι κοινωφελείς φορείς απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς και τον φόρο κληρονομιών, για τις γενόμενες προς αυτούς δωρεές και κληρονομιές ή κληροδοσίες πραγμάτων και δικαιωμάτων.
  Τροποποίηση άρθρ. 19 ν. 4172.2013: βλ. άρθρ.16
  Αντικατάσταση § 3 άρθρ. 89 Κωδ. Φορ. Κληρ. Δωρ.: βλ. άρθρ. 20.

 • Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να αφορούν όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.
  Με την παρούσα πρόβλεψη οι δωρητές θα επιδιώκουν να κάνουν δωρεές μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν μεγαλύτερης έκπτωσης φόρου.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.

 • Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να αφορούν όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.
  Με την παρούσα πρόβλεψη οι δωρητές θα επιδιώκουν να κάνουν δωρεές μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν μεγαλύτερης έκπτωσης φόρου.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει οικονομικά τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:11 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 16 Προτείνεται ως προς την τροποποίηση του άρθρου 19 ΚΦΕ. Η αύξηση του ποσοστού έκπτωσης πέραν του προβλεπομένου 40%. Επίσης θα προτείναμε να περιληφθεί ειδική πρόβλεψη ότι οι υπό κρίση δαπάνες συνιστούν δαπάνες εντασσόμενες στη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε να είναι ευχερής η έκπτωση τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΚΦΕ (εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες)

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:12 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να αφορούν όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.
  Με την παρούσα πρόβλεψη οι δωρητές θα επιδιώκουν να κάνουν δωρεές μόνο σε εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ για να καρπωθούν μεγαλύτερης έκπτωσης φόρου.

  Επί της ουσίας η πρόβλεψη αυτή στραγγαλίζει τις μη εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ σε ευθεία αντίθεση με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου ορίζεται ότι “οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να αναζητήσουν και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις – χρηματικές ή δωρεές σε είδος – όχι μόνο από δημόσιους φορείς στις χώρες που δραστηριοποιούνται αλλά και από θεσμικούς ή ιδιώτες δωρητές ….”.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 14:23 | Terre des hommes Hellas

  Τα φορολογικά κίνητρα δεν θα πρέπει να αποκλείουν τις νέες, μικρές και οικονομικά αδύναμες οργανώσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο, ώστε να μην αποτραπεί η ανεξάρτητη υποστήριξή τους από τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα κατά την ευάλωτη φάση της εκκίνησής τους

 • Προτείνουμε, αν μπορεί στο άρθρο 16 να μπει μια επιπλέον παράγραφος:
  Για ΟΚοιΠ που εντάσσονται στο ειδικό μητρώο να τροποποιηθεί η παρ. γ, άρθρο 45, του ν. 4172/2013, ως εξής:
  «τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που δαπανώνται διά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου»

 • Το άρθρο 16, παρ. 4, δίνει φορολογικά κίνητρα προς εταιρίες τροφίμων για δωρεές τροφίμων σε ΟΚοιΠ. Ωστόσο, το άρθρο 19 του 4172/2013 στο οποίο αναφέρεται όλο το άρθρο 16 του ν/σ, αφορά φυσικά πρόσωπα.
  Θα πρέπει η παρ. 4 να μπει ως προσθήκη/επέκταση στη παρ.8 άρθρο 47, ν. 4172/2013. Όπως είναι διατυπωμένη.

  Άρθρο 47 πάραγραφος 8 νόμος 4172/13
  8. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη κατά το άρθρο 22 οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Συμπλήρωμα: Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των δωρεών τροφίμων προς τους δωρεοδόχους της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000 (Α` 248), προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.