Άρθρο 4 Ορισμοί

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ): η εθελοντική οργάνωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα. Η ανεξαρτησία αυτή προσδιορίζεται από τη μη συμμετοχή οιουδήποτε νομικού προσώπου που ανήκει στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), στη σύνθεση των οργάνων διοίκησής τους και των γενικών συνελεύσεών τους.
β. Κοινωφελής φορέας: η Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) της περ. α’, η επιτροπή εράνου του άρθρου 122 Α.Κ., το κοινωφελές ίδρυμα του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και το κοινωφελές ίδρυμα που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο.
γ. Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ: η βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία καταχωρούνται οι ΟΚοιΠ σύμφωνα με τους όρους καταχώρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 6.
δ. Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ: η βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία εγγράφονται μόνο οι ΟΚοιΠ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7.
ε. Εγγεγραμμένη ΟΚοιΠ: η ΟΚοιΠ που έχει εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
στ. Βάσεις δεδομένων: τα αρχεία δεδομένων της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων ΟΚοιΠ και του Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ.
ζ. Εποπτεύουσα Αρχή: το Υπουργείο Εσωτερικών.
η. Εθελοντής: το φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα και παρέχει εθελοντική απασχόληση σε ατομική βάση ή συλλογικά στο πλαίσιο δράσης ενός Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης.
θ. Εθελοντισμός: η οικειοθελής δέσμευση του εθελοντή για προσφορά εργασίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου άνευ αμοιβής, οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.
ι. Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης: οι κοινωφελείς φορείς, καθώς και οι κρατικοί φορείς, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα, στα οποία παρέχεται η εθελοντική απασχόληση.
ια. Κρατική χρηματοδότηση: η ολική ή μερική χρηματοδότηση κοινωφελούς φορέα με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος, ή η επιχορήγηση κοινωφελούς φορέα για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται γενικώς στους σκοπούς του κοινωφελούς φορέα, ή η οικονομική ή εις είδος ενίσχυση του κοινωφελούς φορέα από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και από κάθε κοινωφελή φορέα που έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για τους σκοπούς του παρόντος δεν λογίζεται ως κρατική χρηματοδότηση η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, την Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς.
ιβ. Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα: πρόγραμμα που υλοποιείται με μερική ή ολική κρατική χρηματοδότηση από κοινωφελή φορέα, ή από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει κοινωφελής φορέας.

2. Ο όρος «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» (ΜΚΟ) σε υφιστάμενες διατάξεις νόμων νοείται ταυτόσημος με τον όρο «Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών» (ΟΚοιΠ), όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 18:00 | The Green Tank

  Ορισμοί:
  1) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις ΟΚοιΠ που καλύπτει το σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται όλες οι νομικές μορφές οργανώσεων και όχι μόνο ορισμένες.
  2) Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί σαφέστερα η διάκριση μεταξύ ΟΚοιΠ και κοινωφελών φορέων, και γιατί είναι (αν είναι) απαραίτητη η διάκριση αυτή.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  ΄Αρθρο 4 ορισμοί
  Αναφέρεται και πάλι ότι στην Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών θα ενταχθεί η εθελοντική οργάνωση προσώπων με νομική προσωπικότητα …. με κοινωφελή σκοπό.΄Οπως επισημάνθηκε και παραπάνω εθελοντική οργάνωση ως όρος νομικά δεν υπάρχει και επίσης ο όρος κοινωφελής χρειάζεται διευκρίνιση.
  Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α
  Στον όρο εθελοντική οργάνωση προσώπων αναπτύσσονται συλλογικότητες διαφορετικού τύπου. Τι ισχύει όμως για όσους δεν συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις όπως οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί;
  Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. β
  Διευκρίνιση της επιτροπής εράνου: ποιοι οι ειδικοί κανόνες και ποιους αφορά (ανά περίπτωση);
  Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. η & εδ. θ.
  Το νομοσχέδιο απέχει στο να νομοθετήσει τις βασικές αρχές ορισμού και περιγραφής ρυθμίσεων και πλαισίου, που περιγράφονται στην Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε., τόσο για τις ΜΚΟ, όσο και για τον εθελοντισμό.

  Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. Ι
  Φορείς εθελοντικής απασχόλησης … οι κοινωφελείς φορείς ????
  Εθελοντική εργασία (παγκόσμιος όρος), όχι εθελοντική απασχόληση (αδόκιμος όρος)
  Άρθρο 4 παρ. 1 εδ. Ια
  Αποκλείονται οι ΑΜΚΕ με βάση του νομικού τους στάτους;

  Άρθρο 4 παρ. 2
  Ταύτιση του όρου Μη κυβερνητική Οργάνωση που είναι όρος καθιερωμένος για τις εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο δεν υπάρχει νομικά, με την Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

 • – υπό α. Δεν είναι ξεκάθαρη η έννοια της εθελοντικής οργάνωσης. Ποια ορίζεται εθελοντική οργάνωση: Αυτή που τα μέλη/εταίροι της συμμετέχουν εθελοντικά, χωρίς να υποχρεούνται από το νόμο και χωρίς να αμείβονται; Αυτή που παρέχει εθελοντικά υπηρεσίες χωρίς να αμείβεται; Αυτή που στηρίζεται στην εργασία εθελοντών; Επίσης θα πρέπει να οριστεί ο κοινωφελής σκοπός. Τέλος η μη συμμετοχή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα πώς νοείται; Ως συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο (δηλαδή το νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα να μην είναι μέλος ή εταίρος της οργάνωσης) ή ως συμμετοχή στη διοίκηση του νομικού προσώπου. Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρος ο ορισμός διότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς ένταξη στο μητρώο φορέα καλείται στο άρθρο 6 να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση

  – υπό ι. Να οριστεί η έννοια των κοινωφελών φορέων. Δεν θα πρέπει λόγω στενής ερμηνείας της έννοιας του κοινωφελούς να αποκλείονται από τον εθελοντισμό μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τα οποία υπάρχει επιθυμία εθελοντικής προσφοράς.

  – υπό ια. Εδώ θα πρέπει να διαχωριστεί η περίπτωση χρηματοδότησης των
  Μονάδων Ψυχικής Υγείας που αναφέρουμε ανωτέρω υπό 1 και να διευκρινιστεί ότι δεν αποτελεί τακτική κρατική επιχορήγηση. Στην τακτική κρατική επιχορήγηση δεν μπορεί να εντάσσεται η χρηματοδότηση που δίδεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κατά ανάθεση του κράτους στους φορείς αυτούς όπως η λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας βάσει του ν. 2716/1999 δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές καλύπτουν την παροχή στον πληθυσμό συμπληρωματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Δημόσιο Σύστημα Ψυχικής Υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο δεν πρέπει να εντάσσεται ούτε η χρηματοδότηση που δίδεται για την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων ή/και δράσεων σύμφωνα και με τις διευκρινίσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 002/20.01.2021 εγκυκλίου του Γραφείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ: Ρ2ΝΦ46ΜΔΨΟ-Ν9Η) για τo Μητρώο των ΜΚΟ – υπό Β.2
  όπου ερμηνεύεται η έννοια της τακτικής κρατικής επιχορήγησης.

  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινιστεί το συγκεκριμένο θέμα διότι αν ισχύσει αδιακρίτως, φορείς της Ψυχικής Υγείας δεν θα δύνανται πλέον (πρβλ άρθρο 10 και άρθρο 12 παρ. 3) να χρηματοδοτούν δράσεις και υπηρεσίες πολύ σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία του κράτους πρόνοιας και του Δημόσιου Συστήματος Ψυχικής Υγείας.

  Συνεπώς προτείνεται η προσθήκη στο τέλος του ια: «Στην έννοια της τακτικής
  κρατικής επιχορήγησης ή χρηματοδότησης δεν εντάσσεται η χρηματοδότηση των φορέων που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων αυτών ούτε η χρηματοδότηση για την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων ή δράσεων».

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:23 | ΑΡΧΕΛΩΝ

  Ερώτηση στο σημειο «η-Εθελοντής: το φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα»
  Υπάρχει χρονικό όριο στη θεωρούμενη διαμονή προσώπων που κατοικούν στο εξωτερικό και συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα στην Ελλάδα;Για παράδειγμα στις δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχουν εθελοντές από όλο τον κόσμο από 4 εβδομάδες κατ’ελάχιστο έως 6 μήνες κατα μέγιστο.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 15:22 | HIGGS

  Βάσει του νόμου 4072/2012, ο οποίος προβλέπει ότι στην Αστική Εταιρεία εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του νόμου που αφορούν στις ομόρρυθμες εταιρείες, οι εταίροι Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ) ευθύνονται παράλληλα με την εταιρεία, απεριόριστα και εις ολόκληρον με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη αυτής. Αυτή η πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με το θετικό κοινωνικό έργο που επιτελούν οι ΑΜΚΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος ΟΚοιΠ στην Ελλάδα. Προτείνεται η τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων προς την εξαίρεση των ΑΜΚΕ από το σχετικό πλαίσιο, ως κίνηση ευεργετική προς την περαιτέρω ανάπτυξη του Τρίτου Τομέα στην Ελλάδα

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:13 | ΧΡΥΣΑ Κ

  4. Περιγράφεται η σύσταση μιας Διεύθυνσης διεκπεραιωτικού χαρακτήρα και όχι ουσιαστικής παρακολούθησης και υποστήριξης ενός βασικού άξονα της κοινωνίας των πολιτών και του κρατικού οφέλους. Απαξιώνεται από τη σύστασή της και αυτό δε φαίνεται να είναι τυχαίο, δυστυχώς.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:47 | ΤΑΚΗΣ

  Αρθρο 4 ζ:Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου δράσης κάθε Οργάνωσης ως πρόβλεψη, είναι εντελώς αίολη. Πρόκειται για βασική λειτουργία, που αν δεν μπουν σαφείς κανόνες και δείκτες είναι σα «να λέμε για να λέμε»

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:49 | HIGGS

  Διακρίνονται ασάφειες και αστοχίες στους ορισμούς. Πρόταση: Να συμπεριληφθεί ορισμός σχετικά με τους όρους “χρηματοοικονομικές καταστάσεις”, “όργανα διοίκησης της εγγεγραμμένης ΟΚοιΠ”, και “μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχο ΟΚοιΠ”. Περαιτέρω, πρέπει να προσδιοριστεί ακόμα πιο συγκεκριμένα ο όρος “Κρατική χρηματοδότηση” ως προς την εξαίρεση από αυτήν ευρωπαϊκών πόρων οι οποίοι διανέμονται μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΙΚΥ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ – προγράμματα Erasmus+).

  Οι οργανώσεις:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:21 | Ε. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Άρθρο 4 παρ. 1 α) Η γενική αναφορά στην έννοια του δημοσίου τομέα, όπως στην περ. α παρ. 1 αρ. 14 Ν. 4270/2014 αναφέρεται, αφήνει εκτός πεδίου εφαρμογής τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συστήνονται από εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, κατά ρητή δυνατότητα και πρόβλεψη του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το αρ. 46 παρ. 3 εδ. α’ Ν. 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας της Ελλάδος), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 δύνανται να συνιστούν εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου». Συνακόλουθα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δημιουργούνται από εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα για την υποστήριξη του κοινωφελούς έργου τους και με κοινωφελείς σκοπούς και δράση, θα πρέπει να περιληφθούν στον ορισμό της Οργάνωσης Κοινωνίας Πολιτών, διότι η εξαίρεσή τους κρίνεται αδικαιολόγητη.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:08 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Nα υπάρχει μέριμνα και για τις ΚΟΙΝΣΕΠ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:19 | ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΛΑΓΟΣ, ΠΑΣΕ ΚΑλΟ

  Η Κοινωνική Οικονομία είναι αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας των πολιτών, ως εκ τούτου θα πρέπει στο άρθρο 4.παρ.1α να αναφέρει ρητά πως οι φορείς Κ.Αλ.Ο. μπορούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ, αρκεί να έχουν όρο στο καταστατικό τους πως δεν δίνουν μέρισμα στα μέλη τους, αλλά τυχόν πλεονάσματα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τους.
  Ιωάννης Π. Λαγός,
  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:43 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 4/παράγραφος α: Πρέπει να υπάρξει μια επιπλέον επεξεργασία για διαφοροποίηση των ΟΚΟΙΠ ανάλογα με το αν απασχολούν προσωπικό ή όχι. Οι ΟΚΟΙΠ που δεν απασχολούν προσωπικό και βασίζουν το έργο τους μόνο στον εθελοντισμό, έχουν άλλα χαρακτηριστικά και ανάγκες από τις οργανώσεις που απασχολούν προσωπικό και έχουν αντίστοιχους πόρους και κύκλο εργασιών. Προτείνεται οι ΟΚΟΙΠ που δεν απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό, να ορίζονται ως εθελοντικές οργανώσεις και να υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις του νόμου για αυτές, για τα μητρώα και τον τρόπο ενίσχυσής τους.
  Άρθρο 4/παράγραφος η: Ο εθελοντής μπορεί να κατοικεί στο εξωτερικό και έρχεται στην Ελλάδα να προσφέρει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα είτε στα πλαίσια ενός χρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς πόρους προγράμματος είτε για υποστήριξη της δραστηριότητας οποιουδήποτε κοινωφελούς φορέα. Οπότε πρέπει να προστεθεί «η στο εξωτερικό».
  Άρθρο 4/παράγραφος η: Οι εθελοντές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος, το χρόνο, τη διάρκεια απασχόλησης κλπ. Έτσι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και αναφορά στον νόμο για εθελοντές πλήρους και μερικής απασχόλησης, για περιστασιακούς εθελοντές (οπότε δεν απαιτείται οποιαδήποτε εγγραφή αυτών των εθελοντών σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα), εθελοντές έκτακτων αναγκών, διεθνείς εθελοντές, νέους εθελοντές (κάτω από ένα όριο ηλικίας). Σε ορισμένους τομείς πχ σε εθελοντές πυρόσβεσης ή πολιτικής προστασίας ή στους εθελοντές πλήρους απασχόλησης, σε νέους ή διεθνείς εθελοντές ή σε εθελοντές τρίτης ηλικίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η ασφάλιση έναντι ατυχήματος ενώ δεν έχει νόημα η υποχρέωση ασφάλισης περιστασιακών εθελοντών, οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας εκδήλωσης.
  Άρθρο 4/παράγραφος θ: Ο εθελοντισμός δεν ορίζεται μόνον από τη δέσμευση ή την επιθυμία του εθελοντή να προσφέρει αλλά και από την ίδια την προσφορά του κοινωνικού έργου. Οπότε πρέπει να προστεθεί «και η προσφορά έργου» πριν το: προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:13 | ActionAid

  Άρθρο 4 (Ορισμοί)
  Προτείνεται σε όλο το κείμενο του σχεδίου νόμου:
  1. Προτείνεται η χρήση διαφορετικού όρου από τις «βάσεις δεδομένων» του σημείου 1στ) ώστε να αποφεύγονται οι συγχύσεις μεταξύ των αρχείων αυτών και άλλων βάσεων δεδομένων που προβλέπει το παρόν.
  2. Με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, να διευκρινιστεί ότι η εποπτεύουσα αρχή είναι η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης: Προτείνεται η διατήρηση των κοινωφελών φορέων και η αφαίρεση των υπολοίπων, καθώς η ρύθμιση του εθελοντισμού για όλους αυτούς τους φορείς δεν μπορεί να γίνει με ενιαίο τρόπο λόγω της διαφορετικής νομικής φύσης, αποστολής, των διαφορετικών συνθηκών και αναγκών τους.
  4. Προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης «την Ε.Ε.» από την «τους φορείς/ τα όργανα της Ε.Ε.» για λόγους σαφήνειας.
  5. Καθώς ο όρος «Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών» είναι ευρύτερος από τον όρο «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» σύμφωνα με την οικεία βιβλιογραφία, είναι εσφαλμένη η ταυτολογία τους στο πλαίσιο του παρόντος. Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου 2. Εναλλακτικά, προτείνεται η διευκρίνιση των δύο όρων καθιστώντας σαφές ποιες είναι οι διαφορές τους και ποια τα κοινά τους σημεία.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:33 | Γιάννης

  α) είναι απαραίτητη η προσθήκη κοινσεπ στους ΟΚοιΠ. Οι Κοινσεπ ήδη υποβάλουν αίτηση πιστοποιητικού μέλους κάθε χρόνο παρουσιάζοντας το κοινωνικό τους έργο, δεν είναι δυνατόν να μην θεωρουνται μέλος της κοινωνίας των πολιτών, ιδρύονται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη κοινωνικού οφέλους.

  η) εθελοντής μπορεί να είναι και κάποιος εκτός Ελλάδας με ενέργειες που χρηματοδοτούνται ήδη από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που δρα υπό την εποπτεία του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης».

 • Άρθρ. 4 Ορισμοί
  § 1 εδ. η και θ: Να διατυπωθούν ως εξής:
  η. Εθελοντής: το φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα και παρέχει εθελοντική απασχόληση σε ατομική βάση ή συλλογικά στο πλαίσιο δράσης ενός Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης.
  «Εθελοντής: Το φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα και παρέχει οικειοθελώς εργασία ή υπηρεσίες σε ατομική βάση ή συλλογικά στο πλαίσιο δράσης ενός Κοινωφελούς Φορέα.»
  θ. Εθελοντισμός: η οικειοθελής δέσμευση του εθελοντή για προσφορά εργασίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου άνευ αμοιβής, οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.
  «Εθελοντισμός: Η οικειοθελής δέσμευση του εθελοντή για προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου μέσω των Κοινωφελών Φορέων άνευ αμοιβής ή μισθού ή οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος.»
  Άρθρ. 4 Ορισμοί
  §1 εδ. β’: Να προστεθεί στο τέλος το εξής: «Εφόσον για την επίτευξη των στόχων τους χρησιμοποιούν και εθελοντές.»
  β. Κοινωφελής φορέας: η Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) της περ. α’, η επιτροπή εράνου του άρθρου 122 Α.Κ., το κοινωφελές ίδρυμα του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και το κοινωφελές ίδρυμα που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο, «εφόσον για την επίτευξη των στόχων τους χρησιμοποιούν και εθελοντές».
  ι. Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης:
  § 1 εδ. ι’: Αντί «Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης» να τεθεί: «Πάροχοι Εθελοντικής Απασχόλησης».

 • Προτείνουμε να συμπεριληφθεί ρητή διατύπωση σχετικά με την στο εξής αντικατάσταση του όρου «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» από τον όρο «Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών» στα μελλοντικά νομοθετήματα και τις πράξεις της Διοίκησης.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:06 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 4.1: Προτείνεται η προσθήκη ορισμού της έννοιας των οργάνων διοίκησης ως εξής: «Τα όργανα που ασκούν την διοίκηση των Κοινωνικών Φορέων προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο που τα ρυθμίζει. Για τα σωματεία, τις επιτροπές εράνων και τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για τα κοινωφελή ιδρύματα οι διατάξεις του ν. 4182/2013»

  Άρθρο 4 παρ. 1 περ. β: Στον ορισμό του κοινωφελούς φορέα προτείνουμε να προστεθούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο. που παρέχουν υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, δεν κατανοούμε στον ίδιο ορισμό τη χρήση του επιθέτου «εθελοντική» για τον χαρακτηρισμό της «οργάνωσης προσώπων». Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και προς τι αντιδιαστέλλεται;

  Άρθρο 4 παρ. 1 περ. η: θα προτείναμε ο ορισμός του εθελοντή να διαμορφωθεί ως εξής (με την προσθήκη με κόκκινο): «το φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και παρέχει εθελοντική απασχόληση σε ατομική βάση ή συλλογικά στο πλαίσιο δράσης ενός Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης.» Η λέξη δέσμευση αναιρεί τον εθελοντικό χαρακτήρα (ΔΕΝ 23/2007, σελ. 1522 Δημοσίευση Καθηγητή Γκούτου «Από αυτήν την νομική σχέση διαφέρει η εργασιακή σχέση φιλοφροσύνης, διότι σ’ αυτή ο δότης εργασίας παρέχει την εργασία στο λήπτη της (χωρίς αμοιβή), όχι ένεκα νομικής υποχρεώσεως του που πηγάζει από σύμβαση ή από το νόμο (ούτε με πρόθεση νομικής αυτοδεσμεύσεως του)…»

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:02 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Προτείνουμε να συμπεριληφθεί ρητή διατύπωση σχετικά με την στο εξής αντικατάσταση του όρου «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» από τον όρο «Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών» στα μελλοντικά νομοθετήματα και τις πράξεις της Διοίκησης.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 22:41 | WOMEN DO BUSINESS

  Αρθ. 4. παρ. α. Θεωρούμε την χρήση του όρου «εθελοντική οργάνωση» όχι και τόσο εύστοχη. Μία οργάνωση δεν είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική πάντοτε αλλά εμπεριέχει εθελοντές ή εθελοντικό Πρόγραμμα. Μπορεί να έχει και προσωπικό που αμείβεται για να παρέχει δράσεις. Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης εθελοντική με το «εκούσια» δηλαδή: «η εκούσια οργάνωση προσώπων…»

  Παρ. η : Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεδομένων των νέων συνθηκών (covid) αρκετοί εθελοντές-ριες συνεισφέρουν διαδικτυακά και μπορεί να συνεισφέρουν και εκτός Ελλάδος. Επομένως προτείνεται η συμπερίληψη των εθελοντών διαδικτυακά με έδρα εκτός Ελλάδος.

 • Στον ορισμό της κρατικής χρηματοδότησης (περιπτ. ια, άρθρ. 4) προτείνουμε να αναδιατυπωθεί η εξαίρεση ως εξής “Για τους σκοπούς του παρόντος δεν λογίζεται ως κρατική χρηματοδότηση η χρηματοδότηση από πόρους της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών, είτε αυτοί αποδίδονται απ’ ευθείας είτε με τη μεσολάβηση κρατικών οντοτήτων.” ώστε να μη υπάρχουν περιθώρια παρανοήσεων.

 • 1. Να προστεθεί στο άρθρο 4, το εδάφιο ι και τα « τα Σωματεία» του Αστικού κώδικα
  2. Να προστεθεί στο άρθρο 4, το εδάφιο (κ). «Κοινωνικός αντίκτυπος» και «Κοινωνικός απολογισμός», ο οποίος θα αποτιμάται και η χρηματοδότηση των φορέων ΚτΠ θα γίνεται βάσει αυτού, ως κατωτέρω:
  κ. «Κοινωνικός αντίκτυπος» & « Κοινωνικός απολογισμός»:Κοινωνικός αντίκτυπος είναι ο αντίκτυπος / η κοινωνική ωφέλεια που παράγεται στην κοινωνία από την δράση κάθε κοινωφελούς φορέα και ΟΚοιΠ. Ο κοινωνικός αντίκτυπος προκύπτει από τον κοινωνικό απολογισμό που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση κάθε 2 έτη και περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένα κριτήρια κοινωνικής παρέμβασης & ωφέλειας, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω:
  α. Ο αριθμός ενημερωτικών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών που κάθε φορέας προσφέρει
  β. Ο αριθμός θέσεων απασχόλησης ( μόνιμης ή μερικής)
  γ. Ο αριθμός των πολιτών που παρακολουθεί τις εκδηλώσεις κάθε φορέα (δια ζώσης ή on line)
  δ. Ο αριθμός δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων, της βιώσιμες ανάπτυξης της κλιματικής αλλαγής.
  ε. Ο αριθμός των εθελοντών κάθε φορέα ( μέλη ή εξωτερικοί συνεργάτες) που προκύπτει από την έκδοση βεβαίωσης από τον ΟΚοιΠ
  Άλλα κριτήρια μπορεί να προκύπτουν από τους σκοπούς κάθε φορέα , τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται ποσοτικοποιημένα στο κοινωνικό απολογισμό.
  Μετά την υποβολή θα εκδίδεται από την η αρμόδια διεύθυνση πιστοποιητικό υποβολής κοινωνικού απολογισμού.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 21:29 | Παναγιώτης Ζάννης

  Οι όροι εθελοντής και εθελοντισμός χρησιμοποιούνται με δεοντολογική μορφή εδώ. Είναι κοινωνιολογικοί όροι και η νομική τους τεκμηρίωση είναι θα προκαλέσει ζητήματα ερμηνείας.
  Είναι αυθαίρετη η ταύτιση του όρου μη κυβερνητική οργάνωση με την οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών στη διεθνή εμπειρία. Μή κυβερνητικές είναι και οι ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι οργανώσεις που επιχειρείται να οριστούν στο παρόν είναι Μη κυβερνητικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικές ταυτόχρονα (Λόγω των αρχικών τους θα μπορούσαν να αποδοθούν ως Μ.Κ.Ο. με τίς δύο έννοιες μαζί.