Άρθρο 23 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών ιδρυμάτων και ΟΚοιΠ

 

Τα κοινωφελή ιδρύματα και οι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 7 Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης ανεξαρτήτως βάρους και κυβικών, ιδίως πυροσβεστικών οχημάτων, ειδικών οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, σχολικών οχημάτων, διασωστικών οχημάτων για περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχημάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών και οχημάτων που είναι αναγκαία για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο παραπάνω κατάλογος μπορεί να εξειδικεύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων. Τα ανωτέρω οχήματα πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα των ΟΚοιΠ κατόπιν αγοράς, δωρεάς ή χορηγίας ή να χρησιμοποιούνται κατόπιν σύμβασης μίσθωσης (leasing). Προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών τους και χρησιμοποιούνται από τα μέλη της ΟΚοιΠ ή από τα συμβαλλόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή από τους παρέχοντες εθελοντική απασχόληση.

 • Η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι ευρύτερη και όχι να περιορίζεται στα οχήματα ειδικής χρήσης και στα αναγκαία για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 • Προτείνουμε την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ιδιοκτησία και το όνομα του φορέα και εξυπηρετούν ανάγκες επιτέλεσης του σκοπού τους.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:23 | Ε. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Αρ. 23: Προτείνεται η επέκταση της εν λόγω φοροαπαλλαγής σε κάθε όχημα που χρησιμοποιείται για τις λειτουργικές ανάγκες μιας ΟΚοιΠ.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΤΟΣ

  Πλήρης απαλλαγή καταβολής διοδίων σε υπάρχοντες και μελλοντικούς μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων που βρίσκονται εντός της περιφέρειας που εδρεύει ο φορέας που είναι ενταγμένος στο μητρώο ΟΚΟΙΠ, είτε αυτοί λειτουργούν από το ελληνικό δημόσιο είτε λειτουργούν σε καθεστώς παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρίες. Ο πομποδέκτης να δίνεται για κάθε όχημα του φορέα, να αφορά αποκλειστικά αυτό, και να ισχύει για ένα χρόνο, δηλαδή για όσο διάστημα πρέπει να ισχύει το μητρώο.

  Επίσης για τα οχήματα των φορέων που εντάσσονται επιχειρησιακά στην Πολιτική Προστασία να υπάρχει πλήρης απαλλαγή καταβολής διοδίων από μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, εφόσον έχει υπάρξει εντολή να μετακινηθούν εκτός της περιφέρειας που εδρεύουν για επιχειρησιακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:58 | ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Πλήρης απαλλαγή καταβολής διοδίων σε υπάρχοντες και μελλοντικούς μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων που βρίσκονται εντός της περιφέρειας που εδρεύει ο φορέας που είναι ενταγμένος στο μητρώο ΟΚΟΙΠ, είτε αυτοί λειτουργούν από το ελληνικό δημόσιο είτε λειτουργούν σε καθεστώς παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρίες. Ο πομποδέκτης να δίνεται για κάθε όχημα του φορέα, να αφορά αποκλειστικά αυτό, και να ισχύει για ένα χρόνο, δηλαδή για όσο διάστημα πρέπει να ισχύει το μητρώο.
  Επίσης για τα οχήματα των φορέων που εντάσσονται επιχειρησιακά στην Πολιτική Προστασία να υπάρχει πλήρης απαλλαγή καταβολής διοδίων από μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, εφόσον έχει υπάρξει εντολή να μετακινηθούν εκτός της περιφέρειας που εδρεύουν για επιχειρησιακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους.

 • Πλήρης απαλλαγή καταβολής διοδίων σε υπάρχοντες και μελλοντικούς μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων που βρίσκονται εντός της περιφέρειας που εδρεύει ο φορέας που είναι ενταγμένος στο μητρώο ΟΚΟΙΠ, είτε αυτοί λειτουργούν από το ελληνικό δημόσιο είτε λειτουργούν σε καθεστώς παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρίες. Ο πομποδέκτης να δίνεται για κάθε όχημα του φορέα, να αφορά αποκλειστικά αυτό, και να ισχύει για ένα χρόνο, δηλαδή για όσο διάστημα πρέπει να ισχύει το μητρώο.
  Επίσης για τα οχήματα των φορέων που εντάσσονται επιχειρησιακά στην Πολιτική Προστασία να υπάρχει πλήρης απαλλαγή καταβολής διοδίων από μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, εφόσον έχει υπάρξει εντολή να μετακινηθούν εκτός της περιφέρειας που εδρεύουν για επιχειρησιακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους.

 • Άρθρ. 23 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών ιδρυμάτων και ΟΚοιΠ.
  Ο άνω τίτλος να διατυπωθεί ως εξής:
  Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κοινωφελών φορέων και ΟΚοιΠ.
  Στο τέλος του 1ου εδαφίου να γίνει η εξής διατύπωση: «…και οχημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών των κοινωφελών φορέων και ΟΚοιΠ.»

 • Η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 11:23 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Η απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.