Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

 

Οι ρυθμίσεις του παρόντος έχουν εφαρμογή στις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ) και στους κοινωφελείς φορείς, που εμπίπτουν στους ορισμούς των περ. α’ και β’ του άρθρου 4.

  • 19 Νοεμβρίου 2021, 15:29 | HIGGS

    1.Τα σωματεία/σύλλογοι παρ’ ότι απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων του πρώην Κ.Φ.Α.Σ πλην όμως λόγω του ότι εποπτεύονται από την αρμόδια Περιφέρεια, υποχρεούνται στη θεώρηση σχετικών βιβλίων και γραμματίων είσπραξης προσκομίζοντας ετησίως κάποια δικαιολογητικά προκειμένου να κρατούν τον φάκελό τους επικαιροποιημένο. Αυτό δημιουργεί τακτικό διοικητικό φόρτο για όλες τις σχετικές ΟΚοιΠ. Προτείνεται η κατάργηση αυτής της υποχρεώσης, κατ’ ελάχιστο, για όσες ΟΚοιΠ εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο.

  • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:26 | ActionAid

    Άρθρο 3 (Πεδίο Εφαρμογής)
    Το πεδίο εφαρμογής παρουσιάζεται αρκετά στενό σύμφωνα με το άρθρο 3, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από το σύνολο των ρυθμίσεων του παρόντος. Με άλλα λόγια σε κάποια από τα σημεία του σχεδίου νόμου το πεδίο εφαρμογής παρουσιάζεται ευρύτερο από αυτό που προβλέπει το άρθρο 3 (π.χ. στις διατάξεις για τον εθελοντισμό, καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4). Προτείνεται ο εκ νέου ορισμός του πεδίου εφαρμογής προς αποφυγήν εσωτερικών αντιφάσεων και ασυνεχειών που αναμένεται να υπονομεύσουν την πρακτική εφαρμογή του παρόντος, καθώς και την κατανόησή του από τους πολίτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά).