ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 10 Χρηματοδότηση κοινωφελών φορέων

 

Οι κοινωφελείς φορείς δύνανται να λάβουν κρατική χρηματοδότηση: α) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ του άρθρου 6 και β) άνευ οιουδήποτε περιορισμού ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ του άρθρου 7 (Εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ).

 • Σε σχέση με τα κίνητρα για τις συνεργασίες μεταξύ των φορέων, προτείνουμε να χρηματοδοτείται με ορισμένο ποσό εφάπαξ κάθε χρόνο η συμμετοχή των φορέων σε ομοσπονδίες και δίκτυα.

  Μέσω αυτού, τέτοια σχήματα θα αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται πως οι φορείς, εκτός από τον ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου, ακολουθούν και τα πρότυπα που κάθε δίκτυο θέτει για τα μέλη του όσον αφορά την ποιοτική λειτουργία τους.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:10 | Απόλλων Κούνης

  Να αποσαφηνιστεί με ποιόν τρόπο θα μπορούν οι λογιστές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τις ΟΚοιΠ άνευ αμοιβής.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:55 | ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ

  Σε σχέση με τα κίνητρα για τις συνεργασίες μεταξύ των φορέων, προτείνουμε να χρηματοδοτείται με ορισμένο ποσό εφάπαξ κάθε χρόνο η συμμετοχή των φορέων σε δίκτυα και ομοσπονδίες.

  Μέσω αυτού, τέτοια σχήματα θα αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται πως οι φορείς, εκτός από τον ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου, ακολουθούν και τα πρότυπα που κάθε δίκτυο θέτει για τα μέλη του όσον αφορά την ποιοτική λειτουργία τους.

 • Πρέπει να υπάρχει πλαφόν και στην έκτακτη κρατική χρηματοδότηση π.χ. 30-40%.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  ΄Αρθρο 10
  Χρηματοδότηση κοινωφελών φορέων

  Εγγραφή στο Ειδικό μητρώο για χρηματοδοτήσεις απαραίτητη

 • Δεν αναφέρονται οι όροι για τις χρηματοδοτήσεις αυτές, δημιουργώντας την ασαφή εντύπωση πως όλες οι εγγεγραμμένες οργανώσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Κράτος.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:43 | Ε. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Άρθρο 10 περ. α: Δεν αναφέρεται το χρονικό πλαίσιο λήψης κρατικής χρηματοδότησης. Νοείται ως τέτοιο το έτος; Θα χρειαστεί να συγκεκριμενοποιηθεί και να καλυφθεί η συγκεκριμένη αοριστία.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:06 | COMM’ON

  Δεδομένων των ιδιαιτέρως πολύπλοκων προϋποθέσεων ένταξης στο Ειδικό Μητρώο – που το καθιστούν δυσπρόσιτο για πολλές μικρής κλίμακας ΟΚοιΠ – προτείνεται η αύξηση του πλαισίου κρατικής χρηματοδότησης για τις ΟΚοιΠ που είναι εγγεγραμμένες στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ του άρθρου 6 από 50.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:55 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Σε σχέση με τα κίνητρα για τις συνεργασίες μεταξύ των φορέων να πριμοδοτείται εφάπαξ κάθε χρόνο η συμμετοχή των φορέων σε δίκτυα και ομοσπονδίες. Αν αυτό εφαρμοστεί, τέτοια σχήματα θα ωφεληθούν καθώς θα έχουν πολύ περισσότερα μέλη εφόσον θα καλύπτονται οι δαπάνες συμμετοχής, και έτσι θα αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα με αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται πως οι φορείς εκτός από τον ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου ακολουθούν και τα πρότυπα που κάθε δίκτυο θέτει για τα μέλη όσον αφορά την ποιοτική λειτουργία τους.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:18 | Γιάννης

  Αυτό σημαίνει ότι δύναται ένας φορέας να είναι εγεγραμμένος χωρίς να διεκδικεί χρηματοδότηση; Χρειάζεται τότε άλλες προϋποθέσεις ένταξεις για την γενική εγγραφή στο μητρώο και άλλες προϋποθέσεις για την χρηματοδότησή του.

  Είναι πολύ σημαντικό να μπορουν οι φορείς να πιστοποιηθούν ως μέλη του μητρώου, ακόμα και εαν δεν πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης. Ο αποκλεισμός φορέων από το μητρώο θα μπορούσε να τους στερήσει και άλλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες (πχ ιδρύματα ή εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας που ζητάνε εγγραφή στο μητρώο ως τεκμήριο ποιότητας ενός οργανισμού). Σε μια τέτοια περίπτωση το συγκεκριμένο σχέδιο ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες από όσες θα λύσει σε μικρούς οργανισμούς.

 • Δεδομένων των ιδιαιτέρως πολύπλοκων προϋποθέσεων ένταξης στο Ειδικό Μητρώο – που το καθιστούν δυσπρόσιτο για πολλές μικρής κλίμακας ΟΚοιΠ προτείνεται η αύξηση του πλαισίου κρατικής χρηματοδότησης για τις ΟΚοιΠ που είναι εγγεγραμμένες στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ του άρθρου 6 από 50.000 ευρώ (περίπτωση α παρόντος άρθρου) σε 200.000 ευρώ.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:59 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 10 Προτείνεται η προσθήκη της εξής πρότασης στο τέλος του άρθρου 10: «Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις».

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:27 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Δεδομένων των ιδιαιτέρως πολύπλοκων προϋποθέσεων ένταξης στο Ειδικό Μητρώο – που το καθιστούν δυσπρόσιτο για πολλές μικρής κλίμακας ΟΚοιΠ προτείνεται η αύξηση του πλαισίου κρατικής χρηματοδότησης για τις ΟΚοιΠ που είναι εγγεγραμμένες στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ του άρθρου 6 από 50.000 ευρώ (περίπτωση α παρόντος άρθρου) σε 200.000 ευρώ.

 • Να προστεθεί το παρακάτω: Το ύψος της χρηματοδότηση θα συσχετίζεται με το παραγόμενο κοινωνικό αντίκτυπο από το υποβαλλόμενο Σχέδιο και τον κοινωνικό απολογισμό κάθε φορέα , τα οποία θα αξιολογούνται με συγκεκριμένα κριτήρια από την αρμόδια διεύθυνση