Άρθρο 19 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

 

Μετά την περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287) προστίθεται περ. ι’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο. και Κ.) και στις δημόσιες ανώνυμες εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα αποφασιστική επιρροή, ως κύριος μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.
ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.
στ) στα) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους. στβ) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού, καθώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.
ζ) Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008 (Α` 37) και ιδιοχρησιμοποιούνται.
η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τη περίπτωση ζ` της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α` 152) εφόσον το σύνολο των ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 2.
θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.
ι) Σε κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους.».

 • Παρ. 1ι)
  Να μειωθεί ο συντελεστής ΕΝΦΙΑ και των ακινήτων που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται, αλλά η ΟΚοιΠ εκμεταλλεύεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:51 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 19/ παράγραφος 1.δ και ε: Στις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ να αναφέρονται ρητά και οι στεγαστικοί σκοποί
  Άρθρο 19/ παράγραφος 1.η: Να αναφέρεται ότι αφορά και ακίνητα που χρησιμοποιούνται και κατά παραχώρηση από τρίτους

 • Προτείνουμε την επέκταση της φοροαπαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ που προβλέπεται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, σε ακίνητα των οποίων τα Σωματεία διαθέτουν μόνο την ψιλή κυριότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

 • άρθρο 19 παρ.1 ε,ι: Προτείνουμε την επέκταση της φοροαπαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ που προβλέπεται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, σε ακίνητα των οποίων τα Σωματεία διαθέτουν μόνο την ψιλή κυριότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

 • άρθρο 19 παρ.1 ε,ι: Προτείνουμε την επέκταση της φοροαπαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ που προβλέπεται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, σε ακίνητα των οποίων τα Σωματεία διαθέτουν μόνο την ψιλή κυριότητα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

 • Η εν λόγω απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 11:53 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Η εν λόγω απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ πρέπει να αφορά όλες τις ΟΚοιΠ ανεξαρτήτως εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο. Η εν λόγω αναιτιολόγητη διάκριση στη φορολογική μεταχείριση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:44 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 19ι Προτείνεται η αντικατάσταση των όρων από την έννοια γένους «Κοινωφελής Φορέας». Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχει πρόβλεψη απαλλαγής μόνο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα. Για τα χρησιμοποιούμενα κατά παραχώρηση χρήσης? Οι ιδιοκτήτες τους θα επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ;

 • 8 Νοεμβρίου 2021, 11:04 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στο άρθρο 19, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να προστεθεί μετά την φράση, α)Στο Δημόσιο,(στις Δημόσιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου), στο Ταμείο Αξιοποίησης……………….