Άρθρο 7 Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ – Προϋποθέσεις εγγραφής

 

1. Το Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ χωρίζεται στις ακόλουθες υποομάδες: α) Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια, β) Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα Ζωής, γ) Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση, δ) Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισμός, ε) Καταναλωτής και στ) Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Δεν επιτρέπεται σε μια ΟΚοιΠ να είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες από τέσσερις υποομάδες.
2. Στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ εγγράφεται η ΟΚοιΠ που πληροί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχει συσταθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την αίτηση εγγραφής της.
β. Πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας της περ. α’ του άρθρου 4.
γ. Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την ΟΚοιΠ, που αποτιμάται άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως.
δ. Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Τα κοινωφελή ιδρύματα, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013 (Α΄185), δεν υπάγονται στις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και εγγράφονται αυτομάτως και χωρίς άλλη διατύπωση στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ, μη εφαρμοζομένου του άρθρου 8. Η Διεύθυνση ΟΚΟιΠ και Κοινωφελών Φορέων είναι υπεύθυνη για την αυτεπάγγελτη καταχώρηση αυτών των κοινωφελών ιδρυμάτων στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ.
4. Οι επιτροπές εράνων του άρθρου 122 Α.Κ., τα κοινωφελή ιδρύματα του ν. 4182/2013 και τα κοινωφελή ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο δεν υπάγονται στις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:20 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

  Συμβάσεις με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης προτείνεται να συμπεριληφθούν και τα δελτία παροχής υπηρεσιών: υπάρχουν πρόσωπα που βιοπορίζονται εκτός της απασχόλησης τους στην οργάνωση με δελτίο παροχής υπηρεσιών για πολλά χρόνια και δεν επιθυμούν να αλλάξουν ταμείο. Εφόσον το ποσό αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό δεν θα έπρεπε να είναι απαγορευτικό σε ένα πρόσωπο που συμμετέχει στην Διοίκηση να αμοιφθεί με δελτίο παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον για τα έξοδα του.

 • Παρ. 1)
  Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των υποομάδων που μπορεί μία ΟΚοιΠ να εγγραφεί, εφόσον αποδεδειγμένα αναπτύσσει έργο σε περισσότερες και σε κάθε περίπτωση η ένταξη σε υποομάδα να μπορεί να αλλάζει με την ετήσια ανανέωση.
  Παρ 2δ)
  Προκειμένου να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία μίας ΟΚοιΠ πρέπει η τακτική κρατική επιχορήγηση να μην υπερβαίνει το 10-15% του προϋπολογισμού της.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Άρθρο 7
  Το ειδικό μητρώο ( στο οποίο και θα πρέπει να ενταχθούμε) χωρίζεται σε υποομάδες , και θα είναι δυνατή η εγγραφή μόνο σε τέσσερις από αυτές.
  Άρθρο 7 παρ. 2 εδ. Γ
  Να προσδιορισθεί τι εννοείται με το «συνήθεις όρους»
  Διευκρίνιση του 3 %. Τι προβλέπει ο νομοθέτης με αυτή την εισήγηση ;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:18 | ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ

  Άρθρο 7. Παρ. 2 εδ. δ.

  Η προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση για την λειτουργία του άνω του 40% του προϋπολογισμού του θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω.

  Δεν μπορεί να εντάσσεται στην έννοια “τακτική κρατική επιχορήγηση” της εν λόγω διάταξης, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που δίδεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που αφορά την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων ή/και δράσεων.

  Προτείνουμε την εξής διατύπωση της διάταξης :

  «Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων … . Εξαιρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις επί συγκεκριμένων έργων/προγραμμάτων/δομών/υπηρεσιών, για τις οποίες δεν ισχύει ο ποσοστιαίος περιορισμός. «

 • Άρθρο 7. Παρ. 2 εδ. δ.

  Η προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση για την λειτουργία του άνω του 40% του προϋπολογισμού του θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω.

  Δεν μπορεί να εντάσσεται στην έννοια “τακτική κρατική επιχορήγηση” της εν λόγω διάταξης, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που δίδεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που αφορά την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων ή/και δράσεων.

  Προτείνουμε την εξής διατύπωση της διάταξης :

  «Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων … . Εξαιρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις επί συγκεκριμένων έργων/προγραμμάτων/δομών/υπηρεσιών, για τις οποίες δεν ισχύει ο ποσοστιαίος περιορισμός. «

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:32 | ΑΡΧΕΛΩΝ

  Ερώτηση στο Σημείο γ.
  Πως θα μπορούσε να τεκμαίρεται ή βεβαιώνεται η συμμόρφωση ενός Κοινοφελούς Φορέα με την εν λόγω προυπόθεση;
  Στην περίπτωση του ΑΡΧΕΛΩΝ, που αριθμεί 38 έτη λειτουργίας, έχει ληφθεί και εφαρμόζεται εδω και δεκαετίες διάκριση μεταξύ των μελών του Σωματείου που ασκούν διοίκηση και των εργαζομένων, με αποκλεισμό των μελών που ασκούν διοίκηση από κάθε είδους σύμβαση έργου ή εργασίας. Πως μπορει αυτό όμως να βεβαιωθεί προς τρίτους?

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:57 | ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ

  Σε ένα σχέδιο νόμου που αφορά την Κοινωνία των Πολιτών και τις οργανώσεις της, εκτιμούμε ότι είναι ακατάλληλη η συμπερίληψη παραγράφου (άρθρο 16 παράγραφος 3) που προβλέπει την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψήφιους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ακριβώς για τις ΟΚοιΠ.

  Μία τέτοια πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι μέρος ενός άλλου νομοσχεδίου. Πολύ περισσότερο όταν το παρόν σχέδιο νόμου υπογραμμίζει στον ορισμό των ΟΚοιΠ, την ανεξαρτησία από πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:53 | ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ

  Ενώ οι προβλέψεις που σχετίζονται με την εθελοντική απασχόληση είναι στην βάση τους σωστές, προκύπτουν σοβαρά κενά στον τρόπο δήλωσης των εθελοντών.
  Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο διαχειριστικό κόστος που επιβαρύνει την λειτουργία των ΟΚοιΠ, που θα επιφέρει προβλήματα στην βιωσιμότητα τους αλλά και αναμένεται να οδηγήσει στην αναχαίτηση υλοποίησης δράσεων.
  Ειδικότερα φέρνουμε ως παράδειγμα την διοργάνωση έκτακτων δράσεων που μπορούν να λάβουν χώρα ώρες οποιαδήποτε ώρα και μέρα, όπου ο διαχειριστής του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (συνήθως ένας εξωτερικός λογιστής) να μην εργάζεται ή κατά μέρες που το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ανανεώνεται (Τετάρτη απόγευμα).

  Φαίνεται πώς η ιδιαίτερη φύση του εθελοντισμού δεν έχει ληφθεί υπόψη. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται ίδιοι ή παρόμοιοι κανόνες με την μισθωτή εργασία που εκ προοιμίου αφορά μία πιο σταθερή σχέση μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σε σχέση με αυτή μίας ΟΚοιΠ και ενός εθελοντή, ο οποίος προσφέρει σε εκείνη και στην κοινότητα στον ελεύθερο του χρόνο.
  Είναι οξύμωρο δε το γεγονός ότι παράλληλα στον εργασιακό τομέα οι επιχειρήσεις μοιάζει να ελαφρύνονται με απλούστερες διαδικασίες όπως η πολύ πρόσφατη μη υποχρέωση αναγγελίας της υπερεργασίας.

  Θα πρέπει να υιοθετηθούν απλούστερες διαδικασίες με σαφώς μικρότερο διαχειριστικό βάρος.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:38 | ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ

  Ο έλεγχος του ποινικού μητρώου των μελών της ΟΚοιΠ, και η προϋπόθεση μη καταδίκης τους για την εγγραφή ή παραμονή της ΟΚοπΠ στο Μητρώο έρχεται σε αντίθεση με το Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, όπως ορίζεται στην ουσία του στο Σύνταγμα. Καθώς επίσης και λειτουργεί αντίθετα με την Κοινωνία των Πολιτών.
  Δημιουργεί απορία γιατί ένας κατάδικος που έχει αποφυλακιστεί και έχει εκτίσει την ποινή του, να μην μπορεί να ιδρύσει ή να γίνει μέλος μίας ΟΚοιΠ η οποία να έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο και να δέχεται τα οφέλη που προβλέπει το παρόν σχέδιο νόμου, είτε πρόκειται για μία ΟΚοιΠ που σκοπό έχει την υποστήριξη αποφυλακισμένων, αποφυλακιζομένων, ή φυλακισμένων, ή οποιαδήποτε άλλη ΟΚοιΠ που με άλλους σκοπούς.

  Η προϋπόθεση αυτή υποδαυλίζει επί της ουσίας κάθε προσπάθεια επανένταξης των αποφυλακισμένων, όπως περιγράφεται από εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές, αλλά και από την ίδια την Κοινωνία των Πολιτών. Τέλος, υποβαθμίζει την έννοια και την λειτουργία του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος προσδίδοντας του διαστάσεις αποκλειστικά τιμωρητικού χαρακτήρα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:53 | Φιλιππίδης Αναστάσιος

  Η πρόβλεψη της παραγράφου (γ) για το 3% και η απαγόρευση της παροχής κάθε άλλης αμειβόμενης υπηρεσίας από τους εταίρους καθιστά το Ειδικό Μητρώο απαγορευτικό για τις μικρές και μεσαίες οργανώσεις ενώ πριμοδοτεί μόνο τις πολύ μεγάλες. Αυτό από μόνο του ενδεχομένως να μην είναι μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο αν το συνδυάσει κανείς με τις φοροαπαλλαγές εταιρικών χορηγήσεων μόνο προς τις οργανώσεις του Ειδικού Μητρώου, διαφαίνεται προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού των μικρών και μεσαίων οργανώσεων ΟΚοιΠ, κι επομένως της πολυφωνίας που προσφέρουν στην κοινωνία.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:27 | ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ

  Η υποχρέωση έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, αποτελεί μία ιδιαίτερη απαίτηση για την εισαγωγή των ΟΚοιΠ στο Ειδικό Μητρώο. Μία προϋπόθεση που συνοδεύεται με κατά αναλογία δυσβάστακτα διαχειριστικά κόστη, που λειτουργούν αρνητικά στην βιωσιμότητα των ΟΚοιΠ. Ειδικότερα όταν η πλειοψηφία κρατικών χρηματοδοτήσεων προβλέπουν χαμηλά έως καθόλου διαχειριστικά κόστη, και σε καμία περίπτωση την κάλυψη κόστους ορκωτού ελέγχου.

  Η προϋπόθεση αυτή ενώ υπηρετεί πολύ ορθώς την προώθηση της Διαφάνειας, υποβαθμίζει ταυτόχρονα τους φορείς διαχείρισης του ελληνικού Κράτους, που ούτως ή άλλως εφαρμόζουν πλήρεις και διαφανείς ελέγχους κατά την υλοποίηση έργων τόσο επί του οικονομικού όσο και επί του φυσικού αντικειμένου αυτών. Πολλές φορές οι έλεγχοι αυτοί δε εφαρμόζουν πολύ πιο αυστηρά κριτήρια και εμβαθύνουν περισσότερο από μία ορκωτή εταιρεία. Το άρθρο λοιπόν μοιάζει απλά να προσθέτει μία επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία, που στην ουσία της εφαρμόζεται ήδη., συνοδευόμενη από ένα μεγάλο διαχειριστικό κόστος για τις ΟΚοιΠ.

  Τέλος, το γεγονός ότι η πρόσβαση στο Ειδικό Μητρώο δεν συνδέεται μόνο με το ύψος κρατικών επιχορηγήσεων αλλά και με το μέγεθος των κινήτρων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν την Κοινωνία των Πολιτών στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης, επιφέρει περισσότερα εμπόδια σε όσες οργανώσεις δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν (καθαρά για οικονομικούς λόγους) στην προϋπόθεση αυτή.

  Θα πρέπει να επανοριστεί η προϋπόθεση κατάθεσης έκθεσης ορκωτού ελεγκτή, καθώς επίσης ή/και να εξισωθεί η φοροαπαλλαγή ανάμεσα στα δύο μητρώα (Βάση Δεδομένων και ειδικό Μητρώο)

 • Στην παράγραφο 1 η κατηγοριοποίηση είναι προβληματική. Κάποιες ΟΚοιΠ ορίζονται με βάση τη θεματική, ενώ άλλες με βάση την ομάδα στόχο. Οι θεματικές σε ορισμένες ΟΚοιΠ μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες.

  Η πρόνοια του 3% (περιπτ. γ, παρ. 2) επί των εργαζομένων ως ανώτατο ποσοστό των εταίρων που μπορούν να εργάζονται για την οργάνωση, είναι απαγορευτικό για τις τη μεγάλη πλειοψηφία των ΟΚοιΠ, όπου συνήθως οι εργαζόμενοι δεν ξεπερνούν διψήφιο νούμερο. Για να εργαστεί 1 άτομο οργάνου διοίκησης, θα πρέπει να εργάζονται στο φορέα 34 άτομα, που συμβαίνει σπάνια αν όχι ποτέ! Μπορεί σε μεγάλες ΟΚοιΠ (με μεγάλο αριθμό εργαζομένων) να έχει νόημα μια τέτοια διάταξη (αν και η εμπειρία δείχνει ότι εκεί υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ οργάνων διοίκησης και εργαζομένων), όμως σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ΟΚοιΠ αυτό αποτελεί ισχυρή τροχοπέδη στη δράση τους. Κι αυτό γιατί τα μέλη τους που είναι υπεύθυνα απέναντι στο νόμο είναι συνήθως και υπεύθυνα για την καθημερινή και εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, καθώς είναι φορείς του οράματος της ΟΚοιΠ. Αν αναγκαστούν να αναζητήσουν αλλού δουλειά, η αποδοτικότητα της ΟΚοιΠ θα πέσει, ενώ αν μεταπηδήσουν στο προσωπικό από το όργανο διοίκησης θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άτομα για τα όργανα διοίκησης, που θα μοιράζονται το όραμα, θα θέλουν να αναλάβουν τη νομική ευθύνη και θα γνωρίζουν ενδελεχώς τη δράση της ΟΚοιΠ.
  Αντ’ αυτών θα μπορούσε να υπάρχει μια ποσόστωση στον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα, όπως για παράδειγμα το 7%, που είναι και συνήθως σε ευρωπαϊκά προγράμματα το ποσό των παγίων.

  Στην περίπτ. δ της παρ. 2 η προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία του άνω του 40% του προϋπολογισμού του θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Δεν μπορεί να εντάσσεται στην έννοια “τακτική κρατική επιχορήγηση” της εν λόγω διάταξης ούτε η κρατική χρηματοδότηση που δίδεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που αφορά την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων ή/ και δράσεων. Προτείνουμε την εξής διατύπωση της διάταξης: «Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων. Εξαιρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις επί συγκεκριμένων έργων/ προγραμμάτων/ δομών/ υπηρεσιών, για τις οποίες δεν ισχύει ο ποσοστιαίος περιορισμός.»

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 15:50 | ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ

  Σχετικά τις υποομάδες του Ειδικού Μητρώου φαίνεται να έχουν οριστεί με μη κατανοητά κριτήρια. Άλλες υποομάδες είναι πολύ γενικές, εμπεριέχουν πολλά πεδία δράσεις, ενώ άλλες μοιάζουν πολύ εξειδικευμένες. Ακόμα, κάποιες υποομάδες μοιάζουν να εμπεριέχουν θεματικές σχετικά ασύνδετες μεταξύ τους, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανεξάρτητη υποομάδα.
  Προτείνεται να επανεξεταστούν και να επανοριστούν. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να ενσωματωθεί μία περιγραφή για το τι εμπεριέχει η κάθε μία.

  Τέλος, ο περιορισμός μίας ΟΚοιΠ να εγγράφεται σε όχι πάνω από 4 υποομάδες, θα πρέπει να αλλάξει. Αφενός μία οργάνωση πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει δράσεις σε περισσότερες από μία ανεξάρτητες θεματικές, όπως για παράδειγμα οργανώσεις που ασχολούνται με τον εθελοντισμό, την κινητοποίηση των πολιτών, την μη τυπική ή άτυπη μάθηση, και αφετέρου γιατί όλο και περισσότερο παρατηρούνται ανάμεσα στις καλές πρακτικές λύσεις που προέρχονται ή αγγίζουν περισσότερα από ένα θεματικά πεδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον διεθνείς προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή πρέπει να διέπουν κάθε δράση οποιασδήποτε οργάνωσης – και όλες οι οργανώσεις αναμένεται να αναπτύσσουν λίγο ή περισσότερο αντίστοιχα προγράμματα/έργα.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:00 | HIGGS

  Άρθρο 7 Παρ2δ – Περιορισμός 40% Κρατικής Επιχορήγησης – Σχόλιο: Ο εν λόγω περιορισμός πρέπει να ελέγχεται κατ’ ελάχιστο μεσοσταθμικά σε βάθος κατ’ ελάχιστο τριετίας καθώς είναι σύνηθες το φαινόμενο με βάση χρονικά σημεία εκταμιεύσεων να προκύπτουν λογιστικά αλλοιώσεις της οικονομικής πραγματικότητας μιας ΟΚοιΠ. Παράλληλα, από τους σχετικούς υπολογισμούς θα πρέπει να εξαιρεθούν χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με συγκεκριμένες δράσεις όπως η λειτουργία μονάδων ψυχικής υγείας ή οι δράσεις υποστήριξης προσφύγων. Διαφορετικά ένα πλήθος ΟΚοιΠ δεν θα μπορούν de jure να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:13 | HIGGS

  Άρθρο 7 Παρ2γ. Αμοιβή Εταίρων – Σχόλιο: Ο περιορισμός στη σύναψη συμβάσεων εργασίας μελών διοίκησης μιας ΟΚοιΠ δημιουργεί σημαντικά ζητήματα περαιτέρω ανάπτυξης του Τομέα, ενώ περιορίζει το εύρος των ανθρώπων οι οποίοι δύναται να δημιουργούν νέες ΟΚοιΠ. Οι εταίροι, ειδικά στις ΑΜΚΕ, αναλαμβάνουν σημαντικό βάρος και ευθύνες που οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις εργασίες μιας ΜΚΟ, ειδικά κατά τα πρώτα της βήματα. Αν δεν μπορούν να πληρώνονται αυτοί τότε εκτιμούμε ότι θα βλέπουμε μόνο ΜΚΟ της οικονομικής ελίτ. Παράλληλα το ποσοστό 3% δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κάποια ερευνητικά δεδομένα. Έτσι, ενώ φαινομενικά δημιουργεί εχέγγυα διαφάνειας, στην πραγματικότητα θεσμοθετεί μια αδικαιολόγητη διάκριση υπέρ των πολύ μεγάλων οργανώσεων που απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού. Σε μία οργάνωση με λιγότερους από 10 εργαζομένους, μέλη της διοίκησης δύναται να είναι 0,3 εργαζόμενοι(!), ενώ βάσει της έρευνας Θαλής ΙΙ (2020) το 72% των ελληνικών οργανώσεων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους. Σημαντικό, επίσης, είναι πως το συγκεκριμένο αποθαρρύνει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν ενεργά και ουσιαστικά με τη διοίκηση οργανισμών της ΚτΠ με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εξέλιξης του τομέα. Κατανοούμε ότι στόχευση της εν λόγω διάταξης είναι ο περιορισμός της υποκρύπτουσας διανομής κερδών αλλά αυτό δεν μπορεί παρά να ελέγχεται από ελέγχους και όχι οριζόντιες απαγορεύσεις. Πρόταση: η κατάργηση του εν λόγω περιορισμού. Εναλλακτικά προτείνεται ο ορισμός ανώτατης αμοιβής των συγκεκριμένων προσώπων σε έως το τριπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μισθού.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, , Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:46 | HIGGS

  Άρθρο 7- Παρ. 2 Χρονικός Περιορισμός 3 Έτη. Σχόλιο: Ο χρονικός περιορισμός των τριών ετών δημιουργεί σημαντικά προβλήματά, ενώ ταυτόχρονα δεν προκύπτει σημαντική ωφέλεια για το μητρώο, άλλωστε σχετικός παλαιότερος περιορισμός σε πλήθος προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρχίσει να απαλείφεται. Οι οργανώσεις θέλουν υποστήριξη μεγαλύτερη ακριβώς στα πρώτα τους βήματα και αντίστοιχα την επιβεβαίωση προς τρίτους ότι λειτουργούν βάσει βέλτιστων πρακτικών διαφάνειας και λογοδοσίας. Προτείνουμε την υιοθέτηση του αντίστοιχου μέτρου που ισχύει για την εγγραφή στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:56 | HIGGS

  Αρθρο 7 – Παρ1. Υποομάδες – Σχόλιο:Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση είναι αρκετά περιοριστική. Πρόταση: να αξιοποιηθεί η επιστημονική ανάλυση που έχει γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος “ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ”. Βάσει αυτής προτείνονται εννέα (9) κατηγορίες: Υγεία, Πολιτισμός, Περιβάλλον/Πολιτική Προστασία, Μετανάστευση/Πρόσφυγες, Κοινωνική Πρόνοια/Ένταξη, Επιστημονικές Εταιρείες, Εκπαίδευση, Διεθνείς Δράσεις, Ανθρώπινα Δικαιώματα/Καλή Διακυβέρνηση. Παράλληλα, δεν γίνεται κατανοητός ο περιορισμός στη δήλωση κατηγοριών δραστηριοποίησης καθώς δεν σημειώνεται κάποια σύνδεση τομέων δραστηριοποίησης με δυνατότητες χρηματοδοτήσεων. Επιπρόσθετα, τυχόν περιορισμοί δεν ανταποκρίνονται στη συχνά πολυτομεακή δραστηριοποίηση οργανώσεων, ειδικά στην περιφέρεια όπου δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός οργανώσεων. Άλλωστε, σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή και κοινωνική επισφάλεια βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση θα πρέπει να δίνεται το περιθώριο στις οργανώσεις να έχουν ένα ευρύ και συμπεριληπτικό φάσμα δράσεων και προγραμμάτων. Στοιχεία, δε, από το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ επιβεβαιώνουν την ανάγκη των οργανώσεων για ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων. Βάσει αυτού προτείνεται η κατάργηση των όποιων περιορισμών εγγραφής σε κατηγορίες.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:28 | Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

  Αναφορικά με την παράγραφο 2γ, επισημαίνεται η νομική ασάφεια του όρου «καταστατικός έλεγχος» της οργάνωσης. Στις περισσότερες ΟΚοιΠ βάσει καταστατικού, πέραν των Διοικητικών Συμβουλίων και άλλων διαρκών οργάνων διοίκησης, έλεγχο έχει και η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία μπορεί να συνέρχεται κάθε ένα ή δύο έτη. Σε πολλά υγιή και παλαιά σωματεία στην Γενική Συνέλευση μελών μπορεί να συμμετέχουν δεκάδες ή εκατοντάδες πολίτες. Αν επομένως θεωρηθεί ότι όλα τα μέλη (ακόμα και τα μη ενεργά γιατί μπορεί να επανενεργοποιηθούν) διαθέτουν τον «καταστατικό έλεγχο», τότε αυτομάτως αποκλείονται όλα τα μέλη και οι συγγενείς τους από το να εργαστούν σε μία ΟΚοιΠ, ή αντιστρόφως όλοι οι εργαζόμενοι αποκλείονται από ένα συλλογικό όργανο όπως η Γενική Συνέλευση και πρέπει να διαγραφούν από μέλη του σωματείου για το οποίο εργάζονται.

  Εκτός από δυσλειτουργικότητα, η διάταξη αυτή εμποδίζει πολλές ΟΚοιΠ να προσλαμβάνουν στελέχη με εξειδίκευση στο αντικείμενό τους, και ουσιαστικά αντιμάχεται πλήρως την έννοια του συνεταιρίζεσθαι και την σωματειακή οργάνωση που υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες εδώ και αιώνες.

  Αντιπροτείνουμε να μην υπάρχει περιορισμός στα μέλη Σωματείων που συμμετέχουν στο ανώτατο συλλογικό όργανο μίας ΟΚοιΠ όπως η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει τακτικά μία φορά το έτος. Ο περιορισμός να παραμείνει μόνο για τα μέλη που συμμετέχουν στα διαρκή όργανα διοίκησης της ΟΚοιΠ όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλα ανάλογα με το Καταστατικό.

  Ακόμα και με αυτή την πρόνοια, ο περιορισμός σύναψης συμβάσεων σε ποσοστό κάτω του 3% των εργαζομένων είναι εφικτός μόνο για πολύ μεγάλες οργανώσεις που απασχολούν δεκάδες ή εκατοντάδες εργαζόμενους και εισάγει αρνητική διάκριση εις βάρος των οργανώσεων που απασχολούν λίγους εργαζόμενους, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των ΟΚοιΠ. Ζητείται η αντικατάσταση του ποσοστού με ακέραιο αριθμό εργαζόμενων που μπορούν να συμμετέχουν στα διαρκή όργανα διοίκησης.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:26 | Ε. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Δεδομένου ότι σε πλήθος άλλων νομοθετημάτων, όπως για παράδειγμα διατάξεις ενιαίου μισθολογίου, πόθεν έσχες, τίθεται ανώτατο όριο επιχορήγησης φορέων σε ποσοστό 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, προτείνεται η αναπροσαρμογή του ποσοστού και η επαύξησή του. Σε κάθε περίπτωση κρίσιμη και χρήσιμη είναι η έννοια των όρων «επιχορήγηση» και «χρηματοδότηση», οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετικό εννοιολογικό περιεχόμενο (ιδ. αρ. 4 παρ. 1 ια υπό διαβούλευση νομοσχεδίου).

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:26 | ΣΟΦΙΑ Κ.

  Άρθρο 7: Η προϋπόθεση εγγραφής μετά την τριετή από τη λειτουργία σύσταση θα μπορούσε να γίνει «μετά ένα χρόνο από τη σύσταση, εφόσον η Οργάνωση διαθέτει την εκ του νόμου πιστοποίηση» (Σημ. Προϋποθέτει αλλαγή και στους όρους πιστοποίησης, δεδομένου ότι αρκετές οργανώσεις συστήνονται για να ανταποκριθούν σε άμεση κοινωνική ανάγκη και από τον πρώτο χρόνο έχουν να επιδείξουν επαρκή δραστηριότητα και έργο». Έτσι θα μπορούσαν άμεσα να ενισχυθούν και οι μικρές Οργανώσεις, που ξεκινάνε με όραμα και απογοητεύονται από τα πολλά εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:08 | COMM’ON

  Παράγραφος 2γ : Η ανάγκη να αποφευχθούν περιπτώσεις “εκμετάλλευσης” του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει οδηγήσει εν προκειμένω σε μία εντελώς ακραία διατύπωση του νόμου.

  Είναι βεβαίως δεδομένο ότι τα μέλη μίας ΟΚοιΠ και ιδίως τα μέλη της διοίκησής της, συμμετέχουν σε αυτή αφιερώνοντας εθελοντικά πολύ χρόνο και κόπο στις καταστατικές και όχι μόνο διαδικασίες της.

  Όμως είναι πραγματικά ακραία και εξοντωτική η μη διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες που αφορούν τη Διοίκηση και σε άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν προς μία ΟΚοιΠ. Ειδικότερα, είναι παράλογο σε μία ΟΚοιΠ μέλος της οποίας είναι, για παράδειγμα, ένας γραφίστας, να μην μπορεί να αναθέσει το έργο του σχεδιασμού της οπτικής της ταυτότητας στο μέλος / γραφίστα και να πρέπει να το αναθέσει υποχρεωτικά σε τρίτο.

  Προτείνουμε λοιπόν τη διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες που αφορούν τη συμμετοχή στα καταστατικά όργανα και οι οποίες φυσικά και παρέχονται αφιλοκερδώς από τα μέλη και υπηρεσίες που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες μιας ΟΚοιΠ τις οποίες οι ΟΚοιΠ πρέπει να μπορούν να αναθέσουν και στα μέλη τους.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:31 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Άρθρο 7. Παρ. 2 εδ. δ. Η προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση για την λειτουργία του άνω του 40% του προϋπολογισμού του θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Δεν μπορεί να εντάσσεται στην έννοια “τακτική κρατική επιχορήγηση” της εν λόγω διάταξης, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που δίδεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, ούτε η κρατική χρηματοδότηση που αφορά την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων ή/και δράσεων. Προτείνουμε την εξής διατύπωση της διάταξης : «Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων … . Εξαιρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις επί συγκεκριμένων έργων/προγραμμάτων/δομών/υπηρεσιών, για τις οποίες δεν ισχύει ο ποσοστιαίος περιορισμός.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:29 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Η πρόνοια του 3% (περιπτ. γ, παραρ. 2, άρθρ. 7) επί των εργαζομένων ως ανώτατο ποσοστό των εταίρων που μπορούν να εργάζονται για την οργάνωση, είναι απαγορευτικό για τις μικρές οργανώσεις όπου συνήθως είναι μικρής δυναμικής.

  Για να εργάζονται 3 άτομα που βρίσκονται στο καταστατικό και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, θα πρέπει να εργάζονται στον φορέα 100 άτομα! Αντ’ αυτού θα μπορούσε να υπάρχει μια ποσόστωση στον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα όπως για παράδειγμα το 7% που είναι και συνήθως σε ευρωπαϊκά προγράμματα το ποσό των παγίων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γίνεται, θα μπορούσαν αντί της εξαρτημένης εργασίας να συνεργάζονται με τον φορέα στα πλαίσια συγκεκριμένων έργων ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:22 | Anna Lindh Foundation – Greek Network

  Αρθ. 7 Παρ. 1: Η κατηγοριοποίηση πρέπει να είναι με την ομάδα στόχου και όχι με την θεματική, καθώς ο φορέας δομείται γύρω από τον στόχο του και όχι από θεματικές οι οποίες μπορεί να αλλάζουν στην πάροδο του χρόνου.

 • Σχόλιο στο άρθρο 7
  Σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ και χρηματοδότησης ενός μέρους μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών σωματείων ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών με κοινωφελή σκοπό, που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο «Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπ. Εργασίας και στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» προκύπτει το εξής πρόβλημα: Φορείς όπως οι ανωτέρω, μέσω του Προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπ. Υγείας λειτουργούν Δομές /Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) του Ν. 2716/99 όπως Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Οικοτροφεία/Ξενώνες παρέχοντας ένα πλήθος Υπηρεσιών τόσο στους άμεσα ωφελούμενους των Δομών (άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος/ΔΑΦ) όσο και στα Άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Κοινότητα Πανελλαδικά. Για τη λειτουργία των Δομών (Μ.Ψ.Υ.) ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ επιχορηγούνται σε ποσοστό άνω του 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπ. Υγείας και εμπίπτουν στην κατηγορία των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται τακτικά σε ποσοστό άνω του 50% από κρατικούς πόρους.
  Επίσης, οργανώνουν και εποπτεύουν Δίκτυα Εθελοντών ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ αναπτύσσοντας εθελοντικά προγράμματα για την υλοποίηση πλήθους εκπαιδευτικών/ ενημερωτικών αυτοχρηματοδοτούμενων Εκδηλώσεων και Δράσεων για την καταπολέμηση του Στίγματος και την Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας καθώς και προγραμμάτων υποστήριξης των Ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους.
  Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 7 «Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ – Προϋποθέσεις εγγραφής» στην παρ.2, εξαιρούνται οι ΟΚοιΠ που λαμβάνουν τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία τους.
  Με βάση τα ανωτέρω επισημαίνουμε την αδικαιολόγητη εξαίρεση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών σωματείων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, που είναι μέλη του Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και που με ίδια μέσα αναπτύσσουν αυτοχρηματοδοτούμενα εθελοντικά προγράμματα, από την δυνατότητα εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ στην υποομάδα α) Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας και την δυνατότητα χρηματοδότησης των εθελοντικών τους δράσεων, επειδή
  επιχορηγούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού τους για τη συγκεκριμένη και μόνο Δράση Λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και όχι για την ανάπτυξη εθελοντικών Δράσεων.
  Ως εκ τούτου προτείνουμε τη σύνταξη του ανωτέρω άρθρου 7 παρ2. εδάφιο δ ως:

  «Δε λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Εξαιρούνται οι ΟΚοιΠ οι οποίες λαμβάνουν τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού τους για χρηματοδότηση συγκεκριμένης Δράσης που δεν αφορά την εθελοντική απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση συνυποβάλλουν τον προϋπολογισμό και απολογισμό για κάθε χρηματοδοτούμενο/επιχορηγούμενο Πρόγραμμα.»

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:16 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 7/ παράγραφος 1: Οι υποομάδες είναι περισσότερες από 6, διότι πχ η παιδεία είναι διαφορετική από το πολιτισμός, το περιβάλλον διαφορετικό από την πολιτική προστασία, η ποιότητα ζωής σχετίζεται περισσότερο με τον καταναλωτή. Ως εκ τούτου και ο περιορισμός της εγγραφής σε 4 υπό-ομάδες δεν ευσταθεί. Επίσης όταν ένας φορέας ασχολείται ή παρέχει θεματικές υπηρεσίες σε μία ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες – στόχος εμπίπτει σε περισσότερες από 4 υποομάδες λόγω του αντικειμένου του, του τρόπου δουλειάς του, των προγραμμάτων που υλοποιεί.

 • Σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ και χρηματοδότησης ενός μέρους μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών σωματείων ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών με κοινωφελή σκοπό, που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο «Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας» του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπ. Εργασίας και στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» προκύπτει το εξής πρόβλημα: Φορείς όπως οι ανωτέρω, μέσω του Προγράμματος «Ψυχαργώς» του Υπ. Υγείας λειτουργούν Δομές /Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) του Ν. 2716/99 όπως Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Οικοτροφεία/Ξενώνες παρέχοντας ένα πλήθος Υπηρεσιών τόσο στους άμεσα ωφελούμενους των Δομών (άτομα με Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος/ΔΑΦ) όσο και στα Άτομα με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Κοινότητα Πανελλαδικά. Για τη λειτουργία των Δομών (Μ.Ψ.Υ.) ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ επιχορηγούνται σε ποσοστό άνω του 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του Υπ. Υγείας και εμπίπτουν στην κατηγορία των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται τακτικά σε ποσοστό άνω του 50% από κρατικούς πόρους.
  Επίσης, οργανώνουν και εποπτεύουν Δίκτυα Εθελοντών ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ αναπτύσσοντας εθελοντικά προγράμματα για την υλοποίηση πλήθους εκπαιδευτικών/ενημερωτικών αυτοχρηματοδοτούμενων Εκδηλώσεων και Δράσεων για την καταπολέμηση του Στίγματος και την Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας καθώς και προγραμμάτων υποστήριξης των Ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους.
  Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 7 «Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ – Προϋποθέσεις εγγραφής» στην παρ.2 εξαιρούνται οι ΟΚοιΠ που λαμβάνουν τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία τους.
  Με βάση τα ανωτέρω επισημαίνουμε την αδικαιολόγητη εξαίρεση των ανωτέρω μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών σωματείων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, που είναι μέλη του Ειδικού Μητρώου Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και που με ίδια μέσα αναπτύσσουν αυτοχρηματοδοτούμενα εθελοντικά προγράμματα, από τη δυνατότητα εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ στην υποομάδα α) Υγείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας και την δυνατότητα χρηματοδότησης των εθελοντικών τους δράσεων, επειδή επιχορηγούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού τους για τη συγκεκριμένη και μόνο Δράση Λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και όχι για την ανάπτυξη εθελοντικών Δράσεων.
  Ως εκ τούτου προτείνουμε τη σύνταξη του ανωτέρω άρθρου 7 παρ2. εδάφιο δ ως:

  «Δε λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Εξαιρούνται οι ΟΚοιΠ οι οποίες λαμβάνουν τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού τους για χρηματοδότηση συγκεκριμένης Δράσης που δεν αφορά την εθελοντική απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση συνυποβάλλουν τον προϋπολογισμό και απολογισμό για κάθε χρηματοδοτούμενο/επιχορηγούμενο Πρόγραμμα.»

  Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 10:58 | Βασίλης Λουζιώτης

  Οι 4 υπο-ομάδες ισοδυναμούν με 4 ειδικά μητρώα! Υπάρχουν πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους τομείς. Για παράδειγμα μπορεί να στηρίζουν τα δικαιώματα μιας κατηγορίας πολιτών και πράλληλα να προσφέρουν εκαπαίδευση ή/και ψυχολογική υποστήριξη. Τα όρια των δραστηριοτήτων είναι συχνά ασαφή και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για το ποιά οργάνωση μπορεί να πάρει χρηματοδότηση για κάποιο πρόγραμμα. Θα πρέπει ή να μην υπάρχουν οι υπο-ομάδες ή να είναι δυνατή η εγγραφή σε περισσότερες από μία,

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:00 | ActionAid

  Άρθρο 7 (Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ – Προϋποθέσεις εγγραφής)

  Λαμβάνοντας υπόψιν τη συνθετότητα της σύγχρονης πραγματικότητας, και συνεπώς, των θεματικών με τις οποίες ασχολούνται οι οργανώσεις/ φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών επισημαίνεται πως η κυρίαρχη τάση της διαθεματικότητας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αυστηρή κατάταξη σε ορισμένο αριθμό κατηγοριών σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου. Έπειτα, θα ήταν χρήσιμο να γνωστοποιηθεί σε ποια βάση έχουν προκύψει τα ποσοστά του 3% και του 40%.

  Ένα συνολικότερο σχόλιο για την ύπαρξη του ειδικού μητρώου σχετίζεται με το ότι υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι η λειτουργία του είναι πιθανό να οδηγήσει στη διαμόρφωση πολλαπλών ταχυτήτων για τους φορείς/ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών υπό την έννοια ότι κάποιες θα μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στο γραφειοκρατικό σκέλος της διαδικασίας όσο και στο οικονομικό κόστος που αυτή συνεπάγεται και κάποιες – κατά βάση οι μικρότερες – όχι. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει πολλές οργανώσεις που προσφέρουν σημαντικό έργο, αλλά σε μικρή κλίμακα δράσης, σε κλείσιμο, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Το ζήτημα του χρηματικού παραβόλου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αλλά και της ετήσιας ανανέωσης αποκλείει οργανισμούς με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας σε έναν ανεξάρτητο χώρο, πολλώ δε μάλλον όταν δεν συγκεκριμενοποιείται από τις οικείες διατάξεις ο λόγος ύπαρξης αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού από το δημόσιο έναντι ενδεχομένως της αξιοποίησης για τους σκοπούς του οργανισμού.

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί διάταξη σχετικά με το πώς αναμένεται να υποστηρίζονται οι οργανώσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της δράσης τους.
  Προτείνεται, επίσης, να καταστεί σαφές το πώς θα διασυνδεθούν τα 9 διαφορετικά μητρώα που αναφέρεται ότι έχουν προκύψει από τη χαρτογράφηση που έγινε στα οικεία Υπουργεία και τα μητρώα που προβλέπει το παρόν σχέδιο νόμου.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:51 | Γιάννης

  2 α) Για ποιον λόγο τίθεται ο 3ετής περιορισμός; Εαν η λογική ειναι πως θελουμε να γραφτουν φορείς με ιστορικό δράσεων και άρα να μη διεκδικούν επιδοτήσεις οργανισμοί που ιδρύονται αποκλειστικά με αυτό τον σκοπό, τότε η τριετία είναι ένα κριτίριο «ποιότητας»/»διαλογής», ωστόσο δεν είναι το μόνο. Ίσως υπάρχουν νομικές οντότητες που αξίζει να υποβάλουν συμμετοχή με την ίδρυσή τους.

  Προτείνουμε επίσης το μητρώο να είναι ενα μητρώο δύο ταχυτήτων, δηλαδή να μπορούν οι φορείς να γραφτούν αλλά να μην είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση αν δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (πχ 3ετια).

  γ) Η συγκεκριμένη αναφορά είναι καταστροφική για μικρές ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΑΜΚΕ που επιθυμούν να ενταχτούν. Είναι κατανοητό πως προτείνεται ο επιχορηγούμενος φορέας να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και μπορούν να τεθούν συγκεκριμένοι περιορισμοι για να μη γίνεται κατάχρηση.

  Ο περιορισμός όμως των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι πολύ σύνηθες μία ΑΜΚΕ ή ΚΟΙΝΣΕΠ να παρέχει εργασία σε μέλη του καταστατικού/οργάνου διοίκησης και αυτό είναι εντάξει διότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να είναι βιώσιμες, με συνήθεις όπως αναγράφεται σωστά, αποδοχές για τους εργαζομένους. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ μάλιστα είναι υποχρεωμένες να απασχολούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% μέλη του καταστατικού.

  Ο συγκεκριμένος κανονισμός του 3%, σημαίνει πως εαν ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ επιθυμεί να εργαστεί σε αυτή για να φέρει ποιότητα στις δράσεις της, τότε η ΑΜΚΕ θα έπρεπε να έχει άλλους 49 εργαζόμενους, ώστε ο πρόεδρος από μόνος του να αποτελεί το 2%. Εαν 3 άτομα θέλουν να εργαστούν από το όργανο διοίκησης, αυτό σημαίνει ότι η ΑΜΚΕ πρέπει να έχει άλλους 97 εργαζομενους (!!). Αυτό δεν βοηθάει μικρούς φορείς με δράση σε τοπικό επίπεδο, παρά μόνο μεγάλες ΜΚΟ και δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυσκολίες για τους φορείς.

  3) Γιατί δεν αξιοποιείται το μητρώο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας; Είναι μητρώο στο οποίο καταχωρούνται ήδη ΑΜΚΕ και ΚΟΙΝΣΕΠ υπό την εποπτεία του υπουργείου εργασίας. Υπάρχουν ήδη προϋποθέσεις, διαδικασίες και ελεγκτικός μηχανισμός.

  Για ποιον λόγο το υπουργείο εργασίας αναγνωρίζει μαζί ως κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις ΑΜΚΕ ενώ το υπουργείο εσωτερικών τις διαχωρίζει και δεν συμπεριλαμβάνει και τις δύο νομικές μορφές στο νομοσχέδιο;

  Θα μπορούσαν να γίνουν τροποποιητικές ενέργειες στην κατεύθυνση που έχει το νομοσχέδιο αυτό αξιοποιώντας το υπάρχον μητρώο και ξεκαθαρίζοντας εαν η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική ή όχι.

  Μετά την εγγραφή στο μητρώο, χρειάζεται να ξεκαθαριστεί εαν με την εγγραφή σε αυτό όλοι οι φορείς είναι δικαιούχοι χρηματοδότησης ή αν χρειάζεται να πληρούν επιπρόσθετα κριτήρια για να την διεκδικήσουν.

 • Προτείνουμε την πρόβλεψη του τομέα του Αθλητισμού και της Θρησκευτικής Ελευθερίας

  Θα ήταν ίσως σκόπιμο να προβλεφθεί ρητή εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση (την ανωτέρω καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία) να προσθέτει και νέες υποομάδες δηλαδή θεματικούς τομείς που θα αναφύονται όσο η πραγματικότητα εξελίσσεται στο μέλλον.

  Η ομαδοποίηση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί και στο άρθρο 6 για τη διαδικασία καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ
  Η κατηγοριοποίηση αυτή τόσο στο άρθρο 7 όσο και στο 6 θα επιτρέπει τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις ΟΚοιΠ να έχουν πληρέστερη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των ΟΚοιΠ.

  2.α. Προτείνουμε να περιοριστεί στα 2 έτη ώστε να συμφωνεί με τη υποχρέωση προσαγωγής οικονομικών στοιχείων διετίας του άρθρου 8 σημείο στ.

  2.γ. Η ανάγκη να αποφευχθούν περιπτώσεις “εκμετάλλευσης” του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει οδηγήσει εν προκειμένω σε μία εντελώς ακραία διατύπωση του νόμου.
  Είναι βεβαίως δεδομένο ότι τα μέλη μίας ΟΚοιΠ και ιδίως τα μέλη της διοίκησής της, συμμετέχουν σε αυτή αφιερώνοντας εθελοντικά πολύ χρόνο και κόπο στις καταστατικές και όχι μόνο διαδικασίες της.

  Όμως είναι πραγματικά ακραία και εξοντωτική η μη διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες που αφορούν τη Διοίκηση και σε άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν προς μία ΟΚοιΠ.

  Ειδικότερα, είναι παράλογο σε μία ΟΚοιΠ μέλος της οποίας είναι, για παράδειγμα, ένας γραφίστας, να μην μπορεί να αναθέσει το έργο του σχεδιασμού της οπτικής της ταυτότητας στο μέλος / γραφίστα και να πρέπει να το αναθέσει υποχρεωτικά σε τρίτο.

  Προτείνουμε λοιπόν τη διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες που αφορούν τη συμμετοχή στα καταστατικά όργανα και οι οποίες φυσικά και παρέχονται αφιλοκερδώς από τα μέλη και υπηρεσίες που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες μιας ΟΚοιΠ τις οποίες οι ΟΚοιΠ πρέπει να μπορούν να αναθέσουν και στα μέλη τους.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:43 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 7.1 Δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα του περιορισμού εγγραφής σε τέσσερις υποομάδες. Προτείνεται η διαγραφή του περιορισμού. Το 3% (στο εδαφ. γ) δεν είναι ξεκάθαρο αν αναφέρεται στον αριθμό των συμβάσεων ή στις αποδοχές.

  Άρθρο 7.2.γ Προτείνεται να εξαιρεθούν οι συμβάσεις που αφορούν τις τρέχουσες συναλλαγές των ΝΠ και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Επιπλέον προτείνεται να αυξηθεί το ποσοστό 3% το οποίο είναι μάλλον πολύ χαμηλό.

  Άρθρο 7.2.δ Παρακαλούμε να διευκρινιστεί από που προκύπτει η δέσμευση για έως 40%.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:29 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Παράγραφος 1 : Προτείνουμε την πρόβλεψη του τομέα του Αθλητισμού και της Θρησκευτικής Ελευθερίας

  Θα ήταν ίσως σκόπιμο να προβλεφθεί ρητή εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση (την ανωτέρω καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία) να προσθέτει και νέες υποομάδες δηλαδή θεματικούς τομείς που θα αναφύονται όσο η πραγματικότητα εξελίσσεται στο μέλλον.

  Η ομαδοποίηση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί και στο άρθρο 6 για τη διαδικασία καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ
  Η κατηγοριοποίηση αυτή τόσο στο άρθρο 7 όσο και στο 6 θα επιτρέπει τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις ΟΚοιΠ να έχουν πληρέστερη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των ΟΚοιΠ.

  Παράγραφος 2α : Προτείνουμε να περιοριστεί στα 2 έτη ώστε να συμφωνεί με τη υποχρέωση προσαγωγής οικονομικών στοιχείων διετίας του άρθρου 8 σημείο στ.

  Παράγραφος 2γ : Η ανάγκη να αποφευχθούν περιπτώσεις “εκμετάλλευσης” του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει οδηγήσει εν προκειμένω σε μία εντελώς ακραία διατύπωση του νόμου.
  Είναι βεβαίως δεδομένο ότι τα μέλη μίας ΟΚοιΠ και ιδίως τα μέλη της διοίκησής της, συμμετέχουν σε αυτή αφιερώνοντας εθελοντικά πολύ χρόνο και κόπο στις καταστατικές και όχι μόνο διαδικασίες της.

  Όμως είναι πραγματικά ακραία και εξοντωτική η μη διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες που αφορούν τη Διοίκηση και σε άλλες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν προς μία ΟΚοιΠ.

  Ειδικότερα, είναι παράλογο σε μία ΟΚοιΠ μέλος της οποίας είναι, για παράδειγμα, ένας γραφίστας, να μην μπορεί να αναθέσει το έργο του σχεδιασμού της οπτικής της ταυτότητας στο μέλος / γραφίστα και να πρέπει να το αναθέσει υποχρεωτικά σε τρίτο.

  Προτείνουμε λοιπόν τη διάκριση ανάμεσα σε υπηρεσίες που αφορούν τη συμμετοχή στα καταστατικά όργανα και οι οποίες φυσικά και παρέχονται αφιλοκερδώς από τα μέλη και υπηρεσίες που καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες μιας ΟΚοιΠ τις οποίες οι ΟΚοιΠ πρέπει να μπορούν να αναθέσουν και στα μέλη τους.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 15:33 | InCommOn

  Άρθρο 7, Παρ. 2.γ.

  «Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που
  δεν υπερβαίνει το 3% του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την ΟΚοιΠ, που αποτιμάται άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως.»

  ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

  Διαφορετικά είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας.

 • Θα πρέπει να εισαχθούν περισσότερα κριτήρια όπως:
  Στο Μητρώο θα εντάσσονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις της χώρας που αποτελούν:

  α) νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας, ή

  β) ενώσεις (ή ομάδες) προσώπων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την επιδίωξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

  γ) έχουν στο καταστατικό τους δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία όπως αυτές αναφέρονται στον 4662/20

  Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μητρώο απαιτείται:

  Βασικές Θεμελιώδεις Αξίες
  Η εθελοντική ομάδα να διέπετε από τις εξής θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες θα αναφέρονται και στο καταστατικό της εκάστοτε εθελοντικής ομάδας:

  • Θα πρέπει να έχει σκοπό την ανακούφιση του ανθρώπου και να κυριαρχεί ο Ανθρωπισμός.

  • Να παρέχει εθελοντικές υπηρεσίες Αμερόληπτα.

  • Να είναι Ουδέτερη.

  • Να είναι Ανεξάρτητη, με ιδίους πόρους, καταστατικό και διοίκηση

  • Να αποτελείτε κατά κύριο όγκο από Εθελοντές.

  • Να έχει Ενωτική συμπεριφορά και συμμετρία ανάμεσα στους Νομούς.

  • Οι εθελοντές τις να διέπονται από πνεύμα συνεργασία και αλληλεγγύης και με ενιαίο κώδικα δεοντολογίας.

  • Πλήρη εχεμύθεια και εμπιστοσύνη και τήρηση των Νόμων περί Προσωπικών Δεδομένων.

 • Για τα φιλανθρωπικά σωματεία που θα εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 7 και ως εκ τούτου θα εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα διαφάνειας, είναι χρήσιμη η κατάργηση της υπαγωγής στο απαρχαιωμένο Ν.Δ. 1111/1972.

  Η διατύπωση της περίπτωσης γ, χρήζει βελτίωσης ώστε:
  1. να εξάγεται σαφές νόημα
  2. να λαμβάνει υπ’ όψη τα μεγέθη των οργανώσεων καθώς το ποσοστό του 3% αφορά κυρίως οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με μεγάλο αριθμό προσωπικού. Δημιουργεί όμως ασφυκτικό κλοιό έως οδηγεί σε αφανισμό οργανώσεις που λειτουργούν αποδεδειγμένα σε τοπικό επίπεδο και εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν υπό αυτό το καθεστώς. Δημιουργεί επίσης προβλήματα και οδηγεί σε αφανισμό τομείς που μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική πολιτεία σε αντιδιαστολή με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο τομέας όσων εργάζονται με και για τους νέους, όπου σε χώρες του εξωτερικού αναγνωρίζεται ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακού (διακριτό από τους τομείς της παιδαγωγικής ή της κοινωνικής εργασίας καθώς συνδυάζει γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία) ενώ στην Ελλάδα είναι terra incognita.
  Θα μπορούσε αντίθετα, ακολουθώντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης καθώς και τις νόρμες της διοίκησης επιχειρήσεων να τίθεται ποσοστιαίο όριο ως προς το ύψος της μισθοδοσίας. Ότι π.χ. η συνολική δαπάνη της μισθοδοσίας των εταίρων δεν δύναται να ξεπερνά το 30% των δαπανών του φορέα.
  Η διατύπωση θα μπορούσε να είναι η εξής:
  γ. Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων καθώς και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την ΟΚοιΠ, που αποτιμάται άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν ξεπερνούν το 30% των δαπανών του φορέα.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 22:10 | WOMEN DO BUSINESS

  Αρθ. 7. παρ. γ. Οι όροι αποθαρρύνουν την ίδρυση ή την συνέχιση μικρών οΚοιπ, όπου απαιτείται full time δέσμευση εκ μέρους των ιδρυτών και εταίρων προκειμένου να συνεισφέρουν στο όραμα και να επιφέρουν το επιθυμητό και αναγκαίο κοινωνικο αντίκτυπο. Προτείνεται αναδιαμόρφωση εξ ολοκλήρου της εν λόγω παραγράφου. Δυνατότητα Σύμβασης Εργασίας βάσει Συλλογικών Συμβάσεων των εταίρων και επιδότηση των νεοσύστατων οργανώσεων και νέων εταίρων – ιδρυτών υπό ορισμένες κοινωνικές προϋποθέσεις (ανεργία, μητρότητα, ΑΜΕΑ, μονογονείς, χαμηλό εισόδημα) ώστε να επιδοθούν στο έργο τους.

 • Θεωρούμε ότι η κατηγοριοποίηση των φορέων με βάση τη θεματική (παρ. 1, άρθρ.7) είναι εσφαλμένη καθώς οι θεματικές δύνανται να αλλάζουν σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορά του κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς η κατηγοριοποίηση των φορέων θεωρούμε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνεται με βάση την ομάδα – στόχο στην οποία απευθύνεται ο κάθε φορέας καθώς αυτή είναι που προσδιορίζει τους στόχους και τις θεματικές και όχι το αντίθετο.

 • H πρόνοια του 3% (περιπτ. γ, παραρ. 2, άρθρ. 7) επί των εργαζομένων ως ανώτατο ποσοστό των εταίρων που μπορούν να εργάζονται για την οργάνωση, θεωρούμε ότι μολονότι ικανοποιεί τις μεγάλες οργανώσεις εθνικής εμβέλειας δημιουργεί ωστόσο σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε μικρότερες οργανώσεις που δρουν τοπικά και δεν διαθέτουν το απαιτούμενο μέγεθος. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να δύνανται να εργαστούν 3 εταίροι μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας θα πρέπει ο φορέας να διαθέτει 100 άτομα προσωπικό. Στη θέση της συγκεκριμένης πρόβλεψης θεωρούμε ότι θα μπορούσε να τεθεί σχετικό ποσοστιαίο όριο επί του προϋπολογισμού του φορέα λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αρχές της καλής διαχείρισης οιουδήποτε οικονομικού φορέα. Ενδεικτικό ποσοστό για τη μισθοδοσία θα μπορούσε να είναι το 30% επί των δαπανών του προϋπολογισμού.
  Παράλληλα θεωρούμε ότι η δυνατότητα εργασίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας καλό θα ήταν ρητά να δίδεται και σε όσους φορείς εγγράφονται μόνο στη δημόσια βάση δεδομένων ώστε να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση.

 • Στην παράγραφο 1 . Να προστεθούν οι ακόλουθες υποομάδες:
  στ) Προώθηση της Ισότητας των φύλων (για τις γυναίκειες οργανώσεις)
  ζ) Υποστήριξης & συμβουλευτικής ευπαθών ομάδων (προσφύγων , μεταναστών, απεξαρτημένων, μονογνεικών οικογενειών, αποφυλασκιμένων κ.ά)
  η) Νεολαίας
  θ)Υποστήριξης ηλικιωμένων άνω των 60 ετών
  Εφόσον προστεθούν οι προτεινόμενες αυτές ομάδες, να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε τουλάχιστο 6 ομάδες

 • 7 Νοεμβρίου 2021, 22:25 | Ξανθίππη Μπαλλή

  Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Ν. Καστοριάς, της οποίας είμαι Γραμματέας ΔΣ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο που έχει ιδρυθεί και διοικείται σε καθαρά εθελοντική βάση από γονείς και φίλους των ατόμων με αυτισμό. Πρόκειται ξεκάθαρα για μία οργάνωση της Κοινωνίας των πολιτών λοιπόν. Το ίδιο ισχύει και για τον Σύλλογο της Λάρισας, της Καλαμάτας, άλλους συλλόγους γονέων ΑΜΕΑ κ.α.

  Με πολλές προσπάθειες καταφέραμε να λειτουργούμε ένα Κέντρο Ημέρας, το οποίο απασχολεί 12 άτομα προσωπικό και τα έξοδά του καλύπτονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Το Κέντρο Ημέρας όμως είναι μόνο μία δράση του σωματείου και μόνο αυτό επιχορηγείται από το κράτος. Ο όρος: «Δεν λαμβάνει τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προϋπολογισμού της για τη λειτουργία της» είναι λοιπόν πέρα για πέρα άδικος στην περίπτωση τέτοιων σωματείων, όπου όλοι εμείς οι γονείς και φίλοι των ΑΜΕΑ έχουμε αναλάβει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τη διοίκηση δομών που κανονικά θα έπρεπε να διοικούνται και να λειτουργούν από το κράτος.

  Σύμφωνα με τον όρο αυτό δεν εμπίπτουμε στην Κοινωνία των Πολιτών. Αν δεν εμπίπτουμε εμείς που η αναπηρία των παιδιών μας ανάγκασε να οργανωθούμε (Οργάνωση), να συνεργαστούμε (της Κοινωνίας) με άλλους πολίτες -γονείς, φίλους, ευαισθητοποιημένους πολίτες (των Πολιτών), τότε ποιος;;;;

  Δείτε το παρακαλώ. Είναι πολύ σοβαρό.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 09:12 | Γρηγόρης Κυριακού

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εαν όσες οργανώσεις καταχωρηθούν στη δημόσια βάση δεδομένων είναι υποχρεωμένες να αιτηθούν καταχώρηση και στο Ειδικό Μητρώο ή όχι.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 09:46 | Γρηγόρης Κυριακού

  Η διατύπωση της περίπτωσης γ, χρήζει βελτίωσης ώστε:

  1. να εξάγεται σαφές νόημα

  2. να λαμβάνει υπ’ όψη τα μεγέθη των οργανώσεων καθώς το ποσοστό του 3% αφορά κυρίως οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με μεγάλο αριθμό προσωπικού. Δημιουργεί όμως ασφυκτικό κλοιό έως οδηγεί σε αφανισμό οργανώσεις που λειτουργούν αποδεδειγμένα σε τοπικό επίπεδο και εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν υπό αυτό το καθεστώς. Δημιουργεί επίσης προβλήματα και οδηγεί σε αφανισμό τομείς που μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική πολιτεία σε αντιδιαστολή με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο τομέας όσων εργάζονται με και για τους νέους, όπου σε χώρες του εξωτερικού αναγνωρίζεται ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακού (διακριτό από τους τομείς της παιδαγωγικής ή της κοινωνικής εργασίας καθώς συνδυάζει γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία) ενώ στην Ελλάδα είναι terra incognita.

  Θα μπορούσε αντίθετα, ακολουθώντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης καθώς και τις νόρμες της διοίκησης επιχειρήσεων να τίθεται ποσοστιαίο όριο ως προς το ύψος της μισθοδοσίας. Ότι π.χ. η συνολική δαπάνη της μισθοδοσίας των εταίρων δεν δύναται να ξεπερνά το 30% των δαπανών του φορέα.

  Η διατύπωση θα μπορούσε να είναι η εξής:

  γ. Δεν συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων καθώς και με εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την ΟΚοιΠ, που αποτιμάται άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν ξεπερνούν το 30% των δαπανών του φορέα.