ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚοιΠ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Άρθρο 5 Σύσταση Διεύθυνσης ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων

 

1. Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για:
α. την άμεση, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται, την οργάνωση και εποπτεία των βάσεων δεδομένων, καθώς και των σχετικών διαδικτυακών τόπων όπου υπάρχει δημόσια πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων,
β. την κανονική, συνεχή και ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των βάσεων δεδομένων,
γ. την αρχική καταχώρηση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ, την αρχική εγγραφή και την ανανέωση στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ,
δ. κάθε μεταγενέστερη μεταβολή ή διαγραφή υφιστάμενων καταχωρήσεων ή εγγραφών στις Βάσεις Δεδομένων,
ε. τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 6 έως 9,
στ. τη διασύνδεση της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων ΟΚοιΠ και του Ειδικού Μητρώου ΟΚοιΠ μεταξύ τους, ούτως ώστε οι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ να εμφανίζονται και στις δύο βάσεις δεδομένων και
ζ. την κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσης αναφορικά με τις ΟΚοιΠ και την εθελοντική απασχόληση.
Η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων είναι υποχρεωμένη να καταχωρήσει στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ και να εγγράψει στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ τις ΟΚοιΠ που πληρούν τα τυπικά κριτήρια καταχώρησης ή εγγραφής κατά τον παρόντα, καθώς και τους κοινωφελείς φορείς που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7.
2. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και με άλλα ειδικά μητρώα και αρχεία δημόσιων υπηρεσιών και περιλαμβάνουν το γενικό ευρετήριο, τον φάκελο και τη μερίδα των κοινωφελών φορέων. Ο φάκελος και η μερίδα καταρτίζονται και τηρούνται ξεχωριστά για κάθε κοινωφελή φορέα.
3. Στο μέτρο που πραγματοποιείται στις βάσεις δεδομένων επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Άρθρο 5 παρ. 2
  Ποια η πρόθεση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013(α 185) ;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:39 | HIGGS

  Η συγκεκριμένη διεύθυνση φαίνεται να έχει κατά κύριο λόγο διεκπεραιωτικό και ρυθμιστικό ρόλο. Αντιλαμβανόμαστε από την Αιτιολογική Έκθεση και από τη σχετική διάταξη πως δεν έχουν γίνει ειδικές προβλέψεις ως προς την στελέχωσή της, τις ευθύνες της ως προς τις οργανώσεις κ.α. Η εμπειρία μας από το μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έρχεται να επιβεβαιώσει πως μια υποστελεχωμένη διεύθυνση μπορεί να προκαλέσει μεγάλα διαχειριστικά προβλήματα και καθυστερήσεις. Πρόταση: Η διεύθυνση να στελεχωθεί με βάση συγκεκριμένων εκτιμήσεων φόρτου εργασίας (αριθμός οργανώσεων, εμπειρία Μητρώου Μετανάστευσης) και με διακριτούς ρόλους που θα μπορούν να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τις οργανώσεις. Καλή πρακτική αποτελεί η στελέχωση από άτομα που γνωρίζουν το πεδίο και τα διαχειριστικά ζητήματα των οργανώσεων. Παράλληλα, ως προς τον ρόλο της διεύθυνσης, προτείνουμε να είναι ενισχυμένος κατά τα σχόλια στο Άρθρο 1, δηλαδή προσανατολισμένη προς την υποστήριξη και την ενδυνάμωση της ΚτΠ. Ουσιαστικά να υπάρξει επέκταση και λεπτομερέστερη εξειδίκευση του σημείου 1ζ του άρθρου με κατ’ ελάχιστη αναφορά στην περιοδικότητα του αναφερόμενου “σχεδίου δράσης” καθώς και της ενσωμάτωσης διαδικασίας διαβούλευσης με τις εγγεγραμμένες στη Δημόσιο Βάση ΟΚοιΠ. Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρχει και μια πρόβλεψη ετήσιας αξιολόγησης της διεύθυνσης από τους εγγεγραμμένους φορείς.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:43 | ΣΟΦΙΑ Κ.

  ΑΡΘΡΟ 5 Η Διεύθυνση, ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ, θα πρέπει να έχει την υποχρέωση ετήσιας έκθεσης προς την ηγεσία του Υπουργείου η οποία μέσα από τα επικαιροποιημένα και αξιόπιστα στοιχεία της να διαφωτίζει και να εξυπηρετεί τη χάραξη της κρατικής πολιτικής και τη βελτίωση της εφαρμογής στον συγκεκριμένο τομέα, προς όφελος των πολιτών του.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:27 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 5/ παράγραφος η: να προστεθεί μία παράγραφος η οποία να προβλέπει ως ρόλο στη Διεύθυνση και την προώθηση μέτρων για την ενίσχυση του έργου των κοινωφελών φορέων (πχ την ενημέρωση για νομικά θέματα και θέματα διαχείρισης, την εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών, την υποστήριξη σε μεθοδολογίες χρηματοδότησης και εν γένει εξεύρεσης πόρων). Η «κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσης» θα πρέπει να εξειδικευθεί και να ορίζεται ότι αφορά την υποστήριξη των οργανώσεων στο να ανταποκριθούν σε όσα ο νόμος ορίζει.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:09 | ActionAid

  Άρθρο 5 (Σύσταση Διεύθυνσης ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων)

  Η αποκλειστική αρμοδιότητα της διεύθυνσης που προβλέπει το άρθρο 5 είναι εξαιρετικά εκτεταμένη εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο θα είναι εφικτή η έγκυρη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ΟΚοιΠ που θα ζητήσουν να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο κάνει λόγο για την αρμοδιότητα αυτή χωρίς να εξειδικεύεται το προσωπικό που θα στελεχώσει τη διεύθυνση τόσο αριθμητικά όσο και σε ό,τι αφορά στα τυπικά προσόντα του. Από τη λειτουργία του μητρώου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κατέστη σαφές πως για την ορθή λειτουργία του κρατικού φορέα/ οργάνου που θα εποπτεύει τις διαδικασίες εγγραφής σε μητρώα πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές και επαρκές προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει ακόμα και αδυναμία λειτουργίας ενός φορέα της Κοινωνίας των Πολιτών αν λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης ή πλημμελών υποδομών δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που περιγράφονται. Σε κάθε περίπτωση η διεύθυνση του άρθρου 5, ίσως να επαρκεί για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών αιτημάτων, δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για την στρατηγική ανάδειξη της σημασίας του ρόλου που κατέχει η Κοινωνία των Πολιτών στις δημοκρατικές κοινωνίες, την εξασφάλιση εχεγγύων και την προστασία της λειτουργίας της. Αυτό, που όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι μια σημαντική παράλειψη του παρόντος σχεδίου νόμου που είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί, μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με την ίδρυση ενός οργάνου/ φορέα/ ρόλου που θα φέρει εγγυήσεις ανεξαρτησίας (π.χ. ανεξάρτητη αρχή, Επίτροπος κ.λπ.) και θα αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού, διερεύνησης των αναγκών και σύνταξης προτάσεων πολιτικής προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών. Συνεπώς, προτείνεται σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη του τρόπου λειτουργίας της διεύθυνσης πέρα από την περιγραφή της αρμοδιότητας και είναι επιθυμητή η συμπερίληψη διάταξης σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους αναμένεται να λάβει χώρα η υποστήριξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από το Υπουργείο (πέρα από την εποπτεία και την έγκριση των τυπικών προϋποθέσεων λειτουργίας).

 • Είναι ιδιαιτέρως συμβολική, η καθ’ ύλην ένταξη του αντικειμένου στο Υπουργείο Εσωτερικών (το αρμόδιο δηλαδή υπουργείο για την εσωτερική κοινωνική πραγματικότητα και τον τρόπο δράσης της Διοίκησης και για αυτό το λόγο προτείνουμε και τις παραπάνω προσθήκες στα άρθρα 1 (Σκοπός) και 2 (Αντικείμενο) του νόμου που προτείνουμε.

 • 1. Η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για τις ΟΚοινΠ που θα διαχειρίζεται
  το Γενικό Μητρώο των οργανώσεων (ένας φορέας διαχείρισης για όλες τις οργανώσεις) και θα συνομιλεί με την εκάστοτε κυβέρνηση για όλα τα θέματα που αφορούν τον τρίτο τομέα.
  Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτησης Αρχής των Οργανώσεων της Κοινονίας των πολιτών θα ορίζεται από την Βουλή των Ελλήνων και τα υπόλοιπα μέλη θα εκλέγονται από τις Οργανώσεις που είναι γραμμένες στο Γενικό Μητρώο που διατηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή των ΟΚοινΠ.

  2. Με ευθύνη της Ανεξάρτητης Αρχής την δημιουργία Ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ακολουθόντας το παράδειγμα των επιμελητηρίων. Η διοίκηση του φορέα εκλέγεται από τα εγεγραμένα μέλη στο Γενικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής των ΟΚοινΠ.

  Με την αποδοχή των παραπάνω προτάσεων γίνεται αντιληπτό ότι η κυβέρνηση πραγματικά θέλει να ενδυνμώσει το ρόλο της κοινωνίας στην διακυβέρνηση της χώρας και την απόφασή της να σταματήσει την πελατειακή νοοτροπία που δυστυχώς είναι η μαγάλη ασθένεια της χώρας μας.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:54 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 5.1α Προτείνεται η προσθήκη ότι πρόκειται για υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το ν. 4624/2019.

  Άρθρο 5.1α Προτείνεται η πρόταση μετά το ζ’ που ξεκινάει και τελειώνει ως εξής «Η Διεύθυνση ΟΚοιΠ…στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7» να μεταφερθεί στο άρθρο 6 ως παρ 3 αναφορικά με την διαδικασία. Πρόκειται για τυπικός έλεγχος.

  Άρθρο 5.2 Προτείνεται η προσθήκη στην παρ. 2 του Εθνικού Μητρώου Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 7 του ν. 4455/2017).

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:30 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Είναι ιδιαιτέρως συμβολική, η καθ’ ύλην ένταξη του αντικειμένου στο Υπουργείο Εσωτερικών (το αρμόδιο δηλαδή υπουργείο για την εσωτερική κοινωνική πραγματικότητα και τον τρόπο δράσης της Διοίκησης και για αυτό το λόγο προτείνουμε και τις παραπάνω προσθήκες στα άρθρα 1 (Σκοπός) και 2 (Αντικείμενο) του νόμου .

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 22:32 | WOMEN DO BUSINESS

  Κεφάλαιο Β:
  Παρ. 2. Προτείνετε να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα σε ποιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Εφορία, ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, κα), όπως και να προβλεφθεί η πρόσβαση και ενημέρωση του Τραπεζικού Συστήματος για τις οΚοιπ. 

 • Στην παράγραφο 2 να παραληφθεί το «μπορούν» και να γραφτεί «θα συνδεθούν, και θα λάβουν τα στοιχεία των καταγεγραμμένων σε αυτά φορέων»