ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν α) στην καταχώρηση, εγγραφή και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας αυτών και β) στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδος που παρέχεται, άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:40 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

  Το σχέδιο νόμου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα τεράστιο βήμα εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας των Οργνανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα. Από το σχέδιο που είχε κατατεθεί το 2014 με πρωτοβουλία του κ. Άγγελου Συρίγου έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να προωθηθεί ένα αξιόλογο ρυθμιστικό πλαίσιο για την στήριξη του έργου των Οργανώσεων και της εθελοντικής προσφοράς που επιτέλους αναγνωρίζεται και θεσμοθετείται. Αναγκαία η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής και εκπροσώπησης της Κοινωνίας των Πολιτών σε θεσμικό επίπεδο (δεν συμπεριλήφθηκε στο παρόν νομοσχέδιο η σύσταση Εθνικού Εισηγητή που προβλεπόταν στο προηγούμενο νομοσχέδιο). Είναι αναγκαία η δημιουργία μηχανισμού για έναν αποτελεσματικό συντονισμό, την βελτίωση της συνέργειας, την ποιοτική αξιολόγηση της προσφοράς/ των δράσεων των Οργανώσεων αλλά και προώθηση των προτάσεων των Οργανώσεων ως προς την διαμόρφωση πολιτικών και κυρίως καινοτόμων δράσεων και ιδεών.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:50 | The Green Tank

  Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία της πολιτείας να υιοθετήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θετική και επί της αρχής μας βρίσκει σύμφωνους. Με αυτόν τον τρόπο, έμμεσα αναγνωρίζεται η συμβολή και ο ρόλος των οργανώσεων στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

  Προτείνουμε, ωστόσο, αυτή η αναγνώριση να γίνει ρητή και άρα να συμπεριληφθεί σχετική διατύπωση στον σκοπό του σχεδίου νόμου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός των άλλων, θα είναι και συνεπής η πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις προβλέπει το σχέδιο νόμου (βλ. ενδεικτικά φορολογικές ρυθμίσεις) που, ενώ θα δημιουργηθεί περιθώριο για πρόσθετες υποστηρικτικές ενέργειες και προβλέψεις εκ μέρους της πολιτείας.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:26 | ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ

  Το σύνολο της παρούσας θεσμοθέτησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Κοινωνία των Πολιτών και τον ρόλο των οργανώσεων στη χώρα μας, ο οποίος σαφώς ενισχύεται μέσα από ένα ορισμένο πλαίσιο.

  Τα σχόλια μας αφορούν την αποσαφήνιση του Άρθρου 7 παρ. 2 περ. δ’ και πρόταση επί του Άρθρου 10.

 • ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Υποστήριξη Νέων | ARSIS – Association for the Social Support of Youth

  Στο σχέδιο νόμο που έχουμε στη διάθεσή μας, μερικώς, συζητούνται και επιλύονται, δομούνται και νομοθετούνται οι σχέσεις της ΚτΠ με το κράτος. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τον διάλογο Πολιτείας και ΜΚΟ, το έτος 1997, με το παρόν σχέδιο δεν επιλύεται μιας και δεν γίνεται σαφές το πλαίσιο συνεργασίας των δύο.
  Αντιθετώς, αναμέναμε την επίλυση, την περιγραφή και την ρύθμιση του 3ου τομέα της Οικονομίας, για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, της αυτοοργάνωσης των πολιτών , των κοινωνικών επιχειρήσεων, των κοινωνικών συνεταιρισμών όλων θεσμών της Δημοκρατίας .
  Λείπει η διασύνδεσή του με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο και επιχειρησιακό οργανόγραμμα που έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δυο σημαντικούς βραχίονες, μέσα στους οποίους παρατηρείται μια αρχιτεκτονική ετών των οργανώσεων της ΚτΠ με την δημόσια διοίκηση.
  Παρατηρούμε έναν περιορισμό σε προσαρμογές φορολογικού και οικονομικού τύπου, οι οποίες δεν λαμβάνουν μεγάλο μέρος της πραγματικότητας, όπως λείπει και ο συγχρονισμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ. Εσωτερικών, με άλλα μητρώα, νομοθετικά κατοχυρωμένα, για τα οποία δεν γίνεται ώριμη σύνδεση.

  ΄Αρθρο 1 (σκοπός)
  Τι εννοείται με τον όρο εθελοντικές οργανώσεις??? Δεν υπάρχει νομικά αυτός ο όρος.
  • Υπάρχουν αστικές εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( οι αποκαλούμενες ΜΚΟ) που απασχολούν εθελοντές αλλά έχουν και εργαζόμενους. Συνεπώς ο όρος εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να διευκρινισθεί.
  • Ακριβώς πιο κάτω «αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελή σκοπό» Επειδή ο όρος «κοινωφελής» έχει και στο παρελθόν απασχολήσει καλό είναι να διευκρινίζεται τι εννοούμε με τον όρο κοινωφελής.
  • Υπάρχει ο περιορισμός της καταγραφής, της εγγραφής και της χρηματοδότησης των εθελοντικών οργανώσεων προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η χρηστή διαχείριση και η λογοδοσία αυτών.

 • Η θέσπιση διατάξεων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας
  και της χρηστής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από το κράτος νομικών προσώπων είναι πολύ σημαντική και ο νόμος κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, η μη σύνδεση με την υφιστάμενη ήδη νομοθεσία και η ασάφεια εννοιών μπορεί να αποκλείσουν από την ένταξη στις ΟΚΟΙΠ και ως εκ τούτου από την κρατική χρηματοδότηση σημαντική μερίδα φορέων που χρηματοδοτούνται από το κράτος για συγκεκριμένο σκοπό που έχει να κάνει με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής από το κράτος συμπληρωματικά στις δημόσιες υπηρεσίες βάσει των σχετικών Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων. Ειδικότερα, οι φορείς
  που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
  (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.λπ) βάσει του ν. 2716/1999 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων
  χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό άνω του 40% του
  προϋπολογισμού τους, με πολύ μικρό ποσοστό να καλύπτει δαπάνες για τη λειτουργία των φορέων και άνω του 80% για τις δαπάνες λειτουργίας των παραπάνω μονάδων, δεδομένου η λειτουργία των Μονάδων αυτών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους. Οι φορείς αυτοί, οι οποίοι δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, δεν μπορούν να αποκλειστούν από την έννοια των οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών λόγω της χρηματοδότησής τους αυτής, η οποία μάλιστα δεν έχει την έννοια της τακτικότητας, αφού εξαρτάται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καταβάλλεται πάντα βάσει των εγκεκριμένων δαπανών των παραπάνω μονάδων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει η νέα νομοθεσία για την χρηματοδότηση των ΟΚΟΙΠ να κατισχύσει των ειδικότερων διατάξεων
  που προβλέπουν χρηματοδότηση για ειδικούς σκοπούς που δεν αφορούν την λειτουργία τυ φορέα αλλά παρεχόμενες κατά ανάθεση από το κράτος υπηρεσίες.

  Οι φορείς που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας δεν θα πρέπει να αποκλείονται από τις ΟΚΟΙΠ και από την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, το οποίο θα αποτελεί ένα εχέγγυο για την ανάληψη και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων καθώς και για την χρηματοδότησή τους από ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την προσφορά του κοινωνικού τους έργου καθώς και για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων δράσεων αλλά και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Επί των άρθρων του νομοσχεδίου θα περιοριστούμε σε σχολιασμό του άρθρου 4 που περιλαμβάνει τους ορισμούς και του άρθρου 7.

 • Nα υπάρξει μέριμνα και για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς προσφέρουν και αυτές κοινοφελές έργο και συνεργάζονται ως φορείς της κοινωνίας των πολιτών με σωματεία και αστικές εταιρείες.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 16:30 | Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ελληνικό Τμήμα

  Αρχικά, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε τη διάθεση για ρύθμιση ενός ενιαίου πλαισίου της κοινωνίας των πολιτών. Από το σκοπό του νομοσχεδίου διακρίνεται και τονίζεται η σαφώς σημαντική διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της διαχείρισης και της λογοδοσίας, ωστόσο, εκλείπει το πνεύμα ενθάρρυνσης, ενίσχυσης και υποστήριξης της λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Είναι σημαντικό να δοθεί με πιο καθαρό τρόπο η αντιμετώπιση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την πλευρά της Πολιτείας ως συνομιλητή εμπιστοσύνης. Από τις προβλεπόμενες διατάξεις προκύπτει ότι θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος γραφειοκρατικός όγκος, δυσβάσταχος για πολλές από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενώ μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων.
  To σύνολο των προβλεπόμενων διατάξεων χρήζει διευκρινίσεων, ιδιαίτερα για τον ορισμό του εθελοντισμού, για τη σύσταση της Διεύθυνσης ΟκοιΠ και Κοινωφελών Φορέων, για τις υποχρεώσεις των φορέων ως προς τους εθελοντές.

 • Γενικό σχόλιο, πέραν των επιμέρους τοποθετήσεων κατ’ Άρθρο:

  Η πρόθεση του Νόμου ως προς την ανάγκη καταγραφής, εποπτείας και τακτικής επικαιροποίησης των νομικών οντοτήτων-φορέων, είναι σωστή και απαραίτητη.

  Είναι απαραίτητο να μη χαθεί η ευκαιρία ώστε το παρόν Νομοσχέδιο να αποτελέσει ένα γόνιμο και ουσιαστικό βήμα για τη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών λειτουργίας, χρηματοδότησης και αξιολόγησης φορέων, στο πλαίσιο της ουσιαστικής ανάδειξης της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως της αξίζει στη χώρα μας, και ως εκ τούτου καθώς της συστηματικής και θεσμικά προβλεπόμενης συνεργασίας μεταξύ Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών.

  Κύριος επιπλέον στόχος του Νόμου θα πρέπει να είναι επίσης η αξιολόγηση των φορέων σύμφωνα με προδιαγραφές/διατάξεις/κανόνες λειτουργίας για τη νομιμότητα και σύσταση των φορέων στην επικράτεια, δηλαδή ο έλεγχος του πλαισίου των κανόνων λειτουργίας των ΟΚοιΠ.

  Θα πρέπει συνεπώς η βεβαίωση, πιστοποίηση, εποπτεία του κάθε φορέα κάθε κατηγορίας ή ειδικότητας να γίνεται από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές ή Υπουργεία. Για την σωστή εποπτεία, απαιτείται το εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό που να μπορεί να ελέγχει και να γνωμοδοτεί.

  Υπάρχει επίσης έλλειψη σαφούς πρόβλεψης σχετικά με την παράλληλη ύπαρξη διαφόρων μητρώων και εποπτικών αρχών, τη συνέχεια αυτών, τη σύνδεσή τους ή την ενοποίησή τους και τον σχετικό χρονικό ορίζοντα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ασάφεια στο μέλλον και επιπλέον γραφειοκρατία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου έναντι των άλλων διατάξεων που ισχύουν για την υπαγωγή των φορέων σε μητρώα άλλων υπουργείων.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 15:09 | Φιλιππίδης Αναστάσιος

  Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μία πρωτοβουλία που βαδίζει στο σωστό δρόμο. Ωστόσο στην προσπάθεια επίτευξης των δηλωμένων στόχων δημιουργεί δυσανάλογα υψηλή διαχειριστική πολυπλοκότητα, κόστη και γραφειοκρατία. Παράλληλα αγνοεί την πικρή εμπειρία του παρελθόντος αναφορικά με την ακαμψία-παράλυση που επιφέρουν τα ατελείωτα μητρώα, η πολυνομία και νομοθετικές ρυθμίσεις που αντιβαίνουν στην καθημερινή πρακτική, τη λογική και τις ανάγκες της κοινωνίας. Το νομοσχέδιο αυτό προσθέτει νέα διαχειριστικά βάρη χωρίς να αφαιρεί ή να εξορθολογίζει κανένα από τα προηγούμενα.
  Επιπροσθέτως, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου διογκώνουν τον κρατισμό (δημιουργία νέων κρατικών δομών και υπηρεσιών) χωρίς να διασφαλίζουν επαρκώς ζητήματα ακεραιότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας των ΟΚοιΠ. Άλλωστε:
  1. Παρόμοιους στόχους με το παρόν νομοσχέδιο ευαγγελίζονται οι αμέτρητες δομές και μητρώα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
  2. Η πολιτεία διαθέτει και σήμερα πολλαπλά και αποτελεσματικά εργαλεία για τον έλεγχο και τη διασφάλιση των ανωτέρω στόχων. Οι λόγοι που δεν τα χρησιμοποιεί εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται από αυτό το νομοσχέδιο

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 15:03 | Κοινή Δήλωση 260 Οργανώσεων

  Θέμα “Κοινή Δήλωση 260 οργανώσεων για το νέο Νομοσχέδιο της ΚτΠ”

  Με την παρούσα επιστολή που συνυπογράφουν 260 οργανώσεις θέτουμε υπόψιν σας τους προβληματισμούς και προτάσεις μας επί του νέου νομοσχεδίου που εισάγει το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και του Εθελοντισμού.

  Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), άτυπες ομάδες και εθελοντικοί φορείς που έχουν στηρίξει και στηρίζουν διαχρονικά τη χώρα σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ή/και κρίσιμες στιγμές της. Από την επί δεκαετιών ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου έως τις πυρκαγιές στο Μάτι, τις πυρκαγιές του 2021, την οικονομική κρίση του 2010 με τις επακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις, την προσφυγική κρίση, την κλιματική κρίση, τις αδυναμίες του συστήματος υγείας, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους ευπαθέστερους των συμπολιτών μας και σε τόσα άλλα γεγονότα, η Κοινωνία των Πολιτών είναι πάντα και πρωτίστως παρούσα.

  Η αναγνώριση του μεγέθους της κοινωνικής προσφοράς και η υπεραξία του κοινωνικού αντικτύπου όλων αυτών των πρωτοβουλιών και οργανώσεων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Πολιτείας.

  Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η ανάγκη για μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να ορίσει τις σχέσεις Κράτους-Κοινωνίας των Πολιτών, να προωθήσει τον εθελοντισμό, να καταργήσει περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλίσει ένα διαφανές και ανεξάρτητο περιβάλλον δημιουργίας και λειτουργίας των κοινωφελών οργανισμών είναι μεγάλη και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ΚτΠ.

  Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ενώ επί της αρχής απαραίτητο, φαίνεται να απέχει πολύ από την παραπάνω προσέγγιση. Εξαρχής και από τον ορισμό του σκοπού του διαφαίνεται η έλλειψη ουσιαστικού πλαισίου ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της ΚτΠ και η στόχευση αυτού αποκλειστικά σε ζητήματα ελέγχου και ρύθμισης κρατικών χρηματοδοτήσεων.

  Η προβληματική αυτή προσέγγιση ξεκινά από τη διαπίστωση ότι μεγάλος αριθμός των διατάξεων αποδυναμώνει, έως σημείου αφανισμού, τις μικρότερες και οικονομικά μη εύρωστες οργανώσεις και κατ’ επέκταση την ποικιλομορφία και την πολυφωνία της ΚτΠ. Οι διατάξεις, ενώ φαινομενικά δημιουργούν εχέγγυα διαφάνειας, στην πραγματικότητα επιβαρύνουν τη λειτουργία των ΟΚοιΠ, αποθαρρύνουν, δυσχεραίνουν ή αποτρέπουν την ίδρυση νέων οργανώσεων, αντί να αναδείξουν, να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τον Τρίτο Τομέα.

  Βασικά Σημεία τα οποία αξιολογούμε πως απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία:

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
  Παρότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των υπό περίπτωση φορολογικών κινήτρων και φοροτεχνικών διευκολύνσεων για τις μεγάλες ΟΚοιΠ και για τους ιδιώτες δωρητές και υποστηρικτές αυτών, του άρθρου ΣΤ, με μία δεύτερη ανάγνωση φαίνεται να αφορούν στην πλειονότητά τους μόνο τις εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο οργανώσεις, αποκλείοντας κατά συνέπεια τις νέες, μικρές και οικονομικά αδύναμες οργανώσεις, αποτρέποντας παράλληλα την ανεξάρτητη υποστήριξή τους από τον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα κατά την περίοδο που το έχουν εξ ορισμού περισσότερο ανάγκη, ήτοι κατά την εκκίνησή τους.

  ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  Ενώ παγκοσμίως στον 3ο Τομέα επικρατεί μία τάση μείωσης των παγίων εξόδων δημιουργώντας ευέλικτες υποδομές με στόχο την αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων (μέσω δωρεών) και των δημοσίων (μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων) επί το πλείστον για την εξασφάλιση των λειτουργικών εξόδων της εκάστοτε παρέμβασης και άρα την αύξηση έστω του πρόσκαιρου αντικτύπου του χρηματοδοτούμενου προγράμματος, αντιθέτως το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου εκ των πραγμάτων θα αυξήσει σημαντικά τα πάγια έξοδα μιας οργάνωσης ακόμα και σε περιόδους που δεν εξυπηρετεί προγράμματα, δεν λαμβάνει δωρεές ούτε κρατικές χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, δεν προνοεί με ποιον τρόπο θα καλυφθούν τα νέα ανελαστικά κόστη λειτουργίας που εισαγάγει το Ν/Σ, την ίδια στιγμή που ήδη αποδυναμώνει τη δυνατότητα μιας οργάνωσης για ανεξάρτητη χρηματοδότηση (βλ. προηγούμενο σχόλιο). Παραδείγματος χάριν, ενώ οι εξωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι που επιβάλλει το Ν/Σ για την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, είναι ήδη καθιερωμένοι σε ορισμένες κατηγορίες ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε πολλές συνεργασίες με κοινωφελή ιδρύματα και ανεξάρτητους χρηματοδότες, είθισται να καλύπτονται πάντοτε από την ίδια τη χρηματοδότηση. Σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το πώς θα έχουν a priori εξασφαλιστεί τα νέα πάγια έξοδα που δημιουργεί το Ν/Σ για ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, αφού χωρίς την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο δεν θα υφίστανται όλες οι φοροαπαλλαγές και θα μειωθούν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις.

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Το Ν/Σ απαγορεύει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με μέλη της διοίκησης μιας ΟΚοιΠ (το δε επιτρεπτέο ποσοστό 3% των εργαζομένων μοιάζει αυθαίρετο και αποτελεί αρνητική διάκριση, αποκλείοντας τον μεγαλύτερο όγκο των οργανώσεων οι οποίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων). Παραδείγματος χάριν, σε μία οργάνωση με λιγότερους από 10 εργαζομένους, μέλη της διοίκησης δύναται να είναι 0,3 εργαζόμενοι(!), ενώ βάσει της έρευνας Θαλής ΙΙ (2020) το 72% των ελληνικών οργανώσεων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους ούτως ή άλλως.

  Η ίδια διάκριση αφαιρεί το δικαίωμα σε εργαζομένους να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης μιας ΟΚοιΠ, αποκλείοντας παράλληλα από το Ειδικό Μητρώο οργανώσεις που έχουν επιλέξει να μην διαχωρίζουν το σώμα εκείνων που αποφασίζουν από το σώμα εκείνων που εκτελούν τις αποφάσεις. Σε πρακτικό επίπεδο μειώνεται, επίσης, η δυνατότητα μιας οργάνωσης να απασχολεί μέλη της με επαγγελματική ειδίκευση στο αντικείμενο – δράση της οργάνωσης.

  Τέλος, αναφορικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων μελών των οργάνων της διοίκησης ΟΚοιΠ, η εξαιρετικά ευρεία απαρίθμηση ποινικών αδικημάτων, ακόμα και πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως η κλοπή και η συκοφαντική δυσφήμιση, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος της ποινής ή τον χρόνο τέλεσης αυτών, που αποκλείει την πρόσβαση στο Ειδικό Μητρώο, έχει αμιγώς τιμωρητικό χαρακτήρα και συνιστά υπερβολικό περιορισμό του Δικαιώματος του Συνεταιρίζεσθαι. Εκτός του ό,τι αποκλείει εξ ορισμού οργανώσεις που λόγω χάριν υποστηρίζουν την επανένταξη πρώην φυλακισμένων, πρακτικά αποκλείει την ενσωμάτωση πλήθους ευάλωτων ομάδων αφού ο πρότερος έντιμος βίος κρίνεται απαραίτητος για τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις μίας συλλογικής και κοινωφελούς δραστηριότητας, άρα μειώνοντας και τις πιθανότητες ενδύναμωσής τους.

  Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως μεγάλος αριθμός καταστατικών που αφορούν σε σωματεία τοποθετούν τη Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο διοίκησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η διάταξη αυτή να αφορά σε χιλιάδες πολίτες που μετέχουν σε συλλογικά σχήματα.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
  Την οριζόντια και χωρίς διακρίσεις (εθελοντές πλήρους απασχόλησης, περιστασιακοί εθελοντές, εθελοντές μερικής απασχόλησης, εθελοντές εκτάκτου ανάγκης, διεθνείς εθελοντές) υποχρέωση εγγραφής των εθελοντών στο ΕΡΓΑΝΗ. Ιδίως σε περιπτώσεις πρόσκαιρης, ολιγόωρης ή έκτακτης εθελοντικής απασχόλησης, η συμμετοχή σε μαζικές εκδηλώσεις η λύση που προτείνεται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ συνεχίζει να αφήνει τις οργανώσεις και τους εθελοντές τους εκτεθειμένους.

  Είναι αλήθεια ότι η όποια νέα νομοθεσία θα πρέπει να ενισχύει, να διευκολύνει και να προστατεύει τον εθελοντισμό, μέσω ενός απλοποιημένου παραμετροποιήσιμου μηχανισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δημιουργούν υπέρμετρα λογιστικά, διοικητικά και οικονομικά βάρη στις ΟΚοιΠ, ιδίως σε όσες έχουν μικρό κύκλο εργασιών ή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, πολλώ δε μάλλον όταν πολλά σημεία παραμένουν ασαφή και παραπέμπουν σε μελλοντικές αποφάσεις.

  Αγνοεί το γεγονός ότι αυτές ακριβώς οι οργανώσεις είναι που χρήζουν υποστήριξης, ειδικότερα στα πρώτα τους βήματα (προφανώς αρκετά πέρα από την τριετία), ενώ καταλήγει να συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον αποκλεισμό δημοκρατικά οργανωμένων πρωτοβουλιών και ενώσεων (σωματείων και ΑΜΚΕ) από το Ειδικό Μητρώο των ΟΚοιΠ.

  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
  Στο σημείο αυτό εντείνεται ο προβληματισμός που αφορά στην έλλειψη σαφούς πρόβλεψης σχετικά με την παράλληλη ύπαρξη διαφόρων μητρώων και εποπτικών αρχών, τη συνέχεια αυτών, τη σύνδεσή τους ή την ενοποίησή τους, και τον σχετικό χρονικό ορίζοντα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ασάφεια στο μέλλον και επιπλέον γραφειοκρατία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου έναντι των υφιστάμενων άλλων διατάξεων που ισχύουν για την υπαγωγή των φορέων σε μητρώα άλλων Υπουργείων. Στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη αναφέρεται η ύπαρξη τουλάχιστον ακόμα εννέα (9) Μητρώων, χωρίς να προσμετρούνται τα αντίστοιχα από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, η ένταξη στα μητρώα που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν συνεπάγεται ουδεμία γραφειοκρατική ή διοικητική ελάφρυνση για τις ΟΚοιΠ.

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Με το παρόν Ν/Σ ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων και κράτους, με το να μην υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θεματικών και σταθερών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείων και οργανώσεων που εφαρμόζουν στον τομέα τους και στην όποια διαδικασία αξιολόγησης της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας σε ετήσια ή όποια άλλη χρονική βάση από τις οργανώσεις. Επιπλέον, απουσιάζει ένας σαφής χρονικός προγραμματισμός για κάθε απαιτούμενο στάδιο και κυρίως ο καθορισμός του χρόνου στον οποίο θα δεσμεύεται η Υπηρεσία να απαντά/διευθετεί ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία.

  Αντ’ αυτού δημιουργείται μια Διεύθυνση/Υπηρεσία με ασαφείς χρονικές και διοικητικές αρμοδιότητες, που σε περίπτωση υποστελέχωσης ή αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στον πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, κινδυνεύει να αποτελέσει αιτία μεγάλων καθυστερήσεων αλλά και πηγή πολλών δυσλειτουργιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Όπως παραδείγματος χάριν πρόσφατα βιώσαμε με την υποστελέχωση του αντίστοιχου Μητρώου στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου.

  Το ζήτημα του χρηματικού παραβόλου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αλλά και της ετήσιας ανανέωσης αποκλείει οργανισμούς με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας σε έναν ανεξάρτητο χώρο, πολλώ δε μάλλον όταν δεν συγκεκριμενοποιείται από τις οικείες διατάξεις ο λόγος ύπαρξης αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού από το δημόσιο έναντι ενδεχομένως της αξιοποίησης για τους σκοπούς του οργανισμού.

  Με την παρούσα επιστολή μας, ως αυτή συνυπογράφεται, επισημαίνουμε τα προβληματικά σημεία του σχεδίου νόμου και ζητούμε να εισακουστεί, στο πλαίσιο προτάσεων, η άποψη των ΟκοιΠ καθώς βιώνουν εκ των έσω την υφιστάμενη πραγματικότητα. Θεωρούμε απαραίτητο να προστεθούν συγκεκριμένες ωφέλειες για τις ΟΚοιΠ, οι οποίες θα απορρέουν από την ένταξή τους στα μητρώα, να εναρμονιστεί η διαδικασία ένταξης με αυτή του ευρωπαϊκού πλαισίου, να δημιουργηθεί ένα διαφανές πλαίσιο χρηματοδότησης ΜΚΟ που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα επιπλέον ελέγχων και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η αυτόνομη λειτουργία και ο κοινωνικός τους χαρακτήρας. Κυρίως, όμως, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία η ρύθμιση αυτή να αποτελέσει ένα γόνιμο και ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου που θα επιτρέπει την παραγωγή αξιόπιστων πληροφοριών τόσο για τις περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων αλλά για το πλαίσιο της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών. Αν η προσπάθεια που εκκινεί αυτό το σχέδιο νόμου δεν ευδοκιμήσει ώστε να λειτουργήσει καίρια και αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση, η καχυποψία και τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί στο ευρύ κοινό θα διογκωθούν και αυτό πλέον θα είναι μη αναστρέψιμο σε μια κοινωνία που επικαλείται τη δημοκρατία, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και τη διαφάνεια και παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο όγκο ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων.

  Αιτούμαστε από την πλευρά σας να υποστηρίξετε τα αιτήματά μας, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών σχολίων και προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης opengov.gr και να εξασφαλίσετε την ψήφιση ενός συμπεριληπτικού, δίκαιου, εφαρμόσιμου και αναπτυξιακού νομοσχεδίου για όλη την Κοινωνία των Πολιτών, τους Εθελοντές της και τους Ωφελούμενούς της.

  Οι υπογράφουσες οργανώσεις (αλφαβητικά)
  «95», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ,4C Cooperate Communicate Create Change,50και Ελλάς, Action Art/Εικαστική Δράση,ACTIONAID ΕΛΛΑΣ,ACTUALLY I CAN HEALING & COACHING THERIC AKADEMY ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ,ADHD Hellas Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ,Agean patrol,ANIMA,Anna Lindh Foundation – Greece, ARTOGETHER-Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία,ATHENS MAKERSPACE, AZA- Arid Zone Afforestation NPO,Balkans Beyond Borders,Bizrupt,Bloode, Civil Act ΑΜΚΕ,Common Ground Greece,Communitism,CuriousIQ ,Dagipoli Dance Co,DRC Greece,ECOCITY,Electra Energy Cooperative,Elite rescue team,Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών,ethelon,Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,Fenix – Humanitarian Legal Aid,Food On, Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία,Generation 2.0 RED,GIVMED Share medicine Share life,GROWTH HUB,Hellenic Youth Participation,HIAS Ελλάδος,HIGGS,Home-Start Ελλάς, Homo Digitalis, HUMAN CAST ΑΜΚΕ, HumanRights360, I seas / Hippocampus Marine Institute,iaSEAs,IFOAM AgriBioMediterraneo,Include,InCommOn,InfinityGreece ΚΟΙΝΣΕΠ, Inter Alia (ΑΜΚΕ),InterMediaKT – Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης,International Rescue Committee Hellas (IRC),INTERSOS Hellas, iSea, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,Ithaca Laundry,KMOP, Koinsep frontidastospiti, KOSMOS Ε.ΠΑ κοινσεπ,liminal – Πρόσβαση στον Πολιτισμό, Mamagea / Μαμαγαία ΑΜΚΕ, MEDASSET – Mediterranean Association to Save the Sea Turtles, Melissa Network, MOm/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗς ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ,Openous Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία,Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα, People Behind, PRAKSIS, Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50 και άνω), QualityNet Foundation, Refugee Trauma Initiative RTI Hellas, RSF Hellas, SALVIA BURN ASSOCIATION,Save Your Hood,SHE-Society for Help & Empowerment, Socialinnov, SolidarityNow,SPIN – Space Innovation Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία,TEDxAthens Event Company AMKE,The Climate Collective,The Green Tank,Thess-δίκτυο Άτυπο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης,Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης,Travelectors Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία,TWIXTlab, vhlfa alliance Greece,Vouliwatch, WAMBO CITY WASTE PICKERS, Women Do Business ΑΜΚΕ,Womens Cluster (AWomanCanBe.org),WWF Ελλάς,ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ,ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS,Ακαδημία Επιχειρηματικότητας,Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη νόσο Αlzheimer και την υγιή γήρανση, ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ,Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη νόσο Αlzheimer και την υγιή γήρανση,Αλληλεγγύη Λέσβου, ΑΜΚΕ Μονοπάτια Αλληλεγγύης,ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΙΞ in art),ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Κοιν.Σ.Επ, ΑΝΤΑΜΑ Α.Μ.ΚΕ ,ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών,ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων,ΑΡΧΕΛΩΝ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Ν.Α.Ο(ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ),ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΒΙΟΖΩ,Γέφυρες Φιλίας, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ,Γυναίκες στη Διεθνή Ασφάλεια – Ελλάς, Διαβάζω για τους Άλλους, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ,ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΛΛΑΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»,ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Δίκτυο Κ.Α.Π.Α..),ΔΙΟΤΙΜΑ Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα,Δράση για την άγρια ζωή, ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ, Εmfasis Foundation, Εqualact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ,Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»,Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών ο Ήφαιστος,ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας,Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία,Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER,Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας,Ελληνικη Εταιρια Alzheimer και Συναφων Διαταραχων Ν. Ξανθης.,Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη,Ελληνικό Γραφειο Greenpeace, Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ),Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,Ελληνικός Σύλλογος για την Αταξία του Φρίντριχ, Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ, Ένωση Γυναικών άνω των 40, Ενωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος & Φίλων,Ενωση Καταναλωτων «Η Ποιοτητα της Ζωης» & Πανελληνια Ομοσπονδια Ενωσεων Καταναλωτων -ΠΟΜΕΚ «Η Παρέμβαση»,ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωής»- Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.,ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ – ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ¨ Ο ΝΗΡΕΑΣ «,Επιδερμια- Πανελλήνιος σύλλογος ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα,Εσύ στην Ευρώπη / You in Europe,Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών,Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας,ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ,ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Θάλασσα Αλληλεγγύης – Thalassa of Solidarity, ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ,Θύμησης ΑΜΚΕ,Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»,ΙΗΣΩ – Σύλλογος Υποστήριξης Ρευματοπαθών Δυτικής Αττικής,ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν.ΙΝΚΑ,Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος,ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ,ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ M-EATING HUB AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας – Be Positive, Ιριδα – Κέντρο Γυναικών ,Καθετή, ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, Κάριτας Ελλάς, ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Κέντρο Ερευνώ Ρίζες ΑμΚΕ, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου,ΚΙΝΗΤΡΟ ΑμΚΕ,ΚΙΝΣΕΠΤ » Ασκληπειαδες» ,Κοιν.Σ.Επ Ιστία Αιγαίου,ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΕΔΡΑ»,Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αποκατάστασης και Ένταξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού Οι Γέφυρες, Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, ΚΡΟΜΑ ΑΜΚΕ, Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας,Μαθαίνω Διατροφή ΑΜΚΕ, ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδες για την ΚΑνναβη,Μηχανικοί της Γης,Μπορούμε,Νέα Γεωργία Νέα Γενιά AMKE, Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών,ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση,ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ, Οικολογικός Πολιτιστικός σύλλογος Χαϊδαρίου,ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑγκαλιαΖΩ, Ομιλος Ουνέσκο Σερρών, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών, Οργάνωση Γη, Παγκρητιος Συλλογος Γονεων και Φίλων Παιδιων με νεοπλασια «Ηλιαχτιδα», ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΑΜΚΕ, Πανελλήνια Βιοτράπεζα Νευρολογικών Νοσημάτων (ΠΑΒΙΝΝ),Πανελληνια Ομοσπονδια Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες ΡΕΥΜΑΖΗΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση»,Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών,Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ – ΓΑΛΗΝΟΣ, Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης (Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική νόσο),Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών με Σύνδρομο Prader-Willi, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΣΠΑΜΑ),Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας,Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων «Η Καρδιά του Παιδιού»,ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – CISD, Περιοδικό Δρόμου «Σχεδία»,Πίνδος Περιβαλλοντική,Πολιτιστικό Κέντρο Anasa,Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»,Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας Θράκης Εσαεί εν Ροη,Πολύχρωμο Σχολείο,ΠΡΑΞΙΣ,Προστασία Υποθαλάσσιων Σχηματισμών Ηφαιστείου Σαντορίνης «Dive In Action’, ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ AMKE, ΣΟΦΨΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ,Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ»,ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Σύλλογος Ατ. Με Κιν. Πρ. Και Φίλων Περπατω, Συλλογος ατόμων με νόσο του κρον και ελκωδη κολίτιδα Ελλάδας,Συλλογος Ατομων με Σ.Κ.Π,Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η Αγία Σοφία», Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρων Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ, Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης,Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer Και Συγγενών Διαταραχών, Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, Σχεδία στην πόλη – Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα,ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ»,Σωματείο Culture for Change,Τerre des hommes Hellas (Γη των ανθρώπων/ Τdh),Τεχνοδρομώ, ΤΡΙ.ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Μ.Κ.Ε, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διαχείριση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στα, Αγροτικά Οικοσυστήματα, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ, Φίλοι του Μόντε / Friends of Monde, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση, ΦΙΛΟΤΗΣ, ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ,ΦΩΤΟΕΣΣΑ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 14:32 | Μυρτώ Ξανθοπούλου – Σύμβουλος της ΚτΠ

  Ως ενεργός πολίτης και μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών, χαιρετίζω καταρχάς την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για πλαισίωση και περαιτέρω ρύθμιση του χώρου. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των οργανώσεων και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων επί πολλές δεκαετίες.

  Χωρίς να αμφισβητώ τις καλές προθέσεις, φοβούμαι πως το παρόν νομοσχέδιο αφορά μια σχετικά στενή προσέγγιση της συνολικής προσπάθειας, με προτεραιότητα στον έλεγχο και την καταγραφή σε μητρώα (μάλιστα, δύο ταχυτήτων), εισάγοντας κάποιες πρωτοβουλίες χρηματοδοτήσεων και φοροαπαλλαγών, χάνοντας όμως την μεγάλη ευκαιρία για ουσιαστική πλαισίωση και ανάδειξη του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών.

  Η απαξίωση των οργανώσεων της ΚτΠ αποτελεί, δυστυχώς, συστηματική επιλογή της Πολιτείας στη χώρα μας εδώ κι δεκαετίες. Κατέληξε έτσι ο όρος ΜΚΟ να είναι ιδιαίτερα αρνητικός στην κοινωνία, πρωτοφανώς για Ευρωπαϊκή χώρα, εμποδίζοντας, ως αποτέλεσμα, όχι μόνο τις ίδιες οργανώσεις να παράγουν το σημαντικό κοινωφελές έργο που μπορούν με τη στήριξη της κοινωνίας, αλλά, πιο σοβαρά, εμποδίζοντας την ίδια την κοινωνία να γίνει πιο ενεργή ως προς την κοινωνική της ευθύνη.

  Η οργανωμένη και συστημική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά στη χώρα μας βρίσκεται σε δραματικά χαμηλό επίπεδο: σύμφωνα με το World Giving Index, το οποίο μετρά την ενεργητικότητα των πολιτών στη φιλανθρωπία και τον εθελοντισμό, η Ελλάδα κατατάσσεται 125η από 126 χώρες παγκοσμίως. Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά δεν είναι δυνατή χωρίς τον σεβασμό και την ανάδειξη των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, και η χαμηλή μας επίδοση συνδέεται άμεσα με την συστηματική απαξίωση των κοινωφελών οργανώσεων.

  Ο κοινωφελής χώρος και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών διαδραματίζουν ενεργό και ηγετικό ρόλο στις σύγχρονες δημοκρατίες. Απολαμβάνουν σεβασμού και αποδοχής στο σύνολο του ανεπτυγμένου κόσμου, που τις αναγνωρίζει ως βασικά εργαλεία της δημοκρατίας και κύριο οδηγό της κοινωνικής συμμετοχής. Δρουν καταλυτικά, καλύπτοντας με ευελιξία και τεχνογνωσία κενά όπου το κράτος αδυνατεί να το πράξει, διορθώνοντας συστημικές αδικίες, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και την ευημερία σε εκείνους που δεν έχουν φωνή και διαπραγματευτική δύναμη, αναδεικνύοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπράττοντας ενεργά με την κοινωνία και εκπροσωπώντας την ολιστικά.

  Η Πολιτεία έχει την ευθύνη και πρέπει να αποκτήσει τη βούληση να προχωρήσει στη ρύθμιση και προστασία και πλαισίωσή του χώρου (όπως ήδη επιχειρεί), αλλά και στην αναγνώριση και το σεβασμό του κοινωφελούς χώρου,στην ανάπτυξη αποτελεσματικών συμπράξεων και συνεργασιών με το Κράτος και στην ανάδειξη, εν τέλει, της Κοινωνίας των Πολιτών ως κύριο πυλώνα της Ελληνικής δημοκρατίας.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:14 | HIGGS

  Στο συγκεκριμένο εισαγωγικό άρθρο γίνεται σαφής η προσέγγιση και η κουλτούρα που διέπει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ως σκοπός εξαρχής περιγράφεται ο έλεγχος, η λογοδοσία και η ρύθμιση, στοιχεία που αν και σημαντικά, υπολείπονται μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία θα εμπεριέχει έναν προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση, τη στήριξη και τον ορισμό πλαισίων συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών. Πρόταση: Επαναδιατύπωση του άρθρου με προβλέψεις όπως: να ορίζονται θεματικά και τακτικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Κράτους και Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, να προβαίνει η νέα υπηρεσία σε διετή έκθεση για το status και τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της ΚτΠ, στο πλαίσιο θεσμοθετημένης διαβούλευσης με τους εγγεγραμμένους φορείς.

  Κοινή τοποθέτηση Οργανώσεων:50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο,ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • Κύριοι,
  Οι Οργανώσεις-Τακτικά Μέλη του «Εθνικού Συμβουλίου Οργανώσεων Νέων Ελλάδος» ( Ε.Σ.Ο.Ν.Ε), δηλαδή οι οργανώσεις Σ.Ε.Π, Σ.Ε.Ο, Χ.Α.Ν & Χ.Ε.Ν, έχουν μελετήσει ήδη προσεκτικά το σχέδιο Νόμου για τη ρύθμιση των θεμάτων των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών ( ΟΚοιΠ).
  Από τη μέχρι τώρα εξέταση των κειμένων, θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση. Είναι αναγκαία όμως, η ενδελεχής εξέταση σε βάθος των επιμέρους ρυθμίσεων που περιλαμβάνει, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αβλεψίες που μπορεί να προκαλέσουν γραφειοκρατικό και οικονομικό κόστος στις Οργανώσεις της κατηγορίας αυτής.
  Για το λόγο αυτό παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχετικό θέμα και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μικρή τουλάχιστον παράταση του χρόνου διαβούλευσης.
  Με εκτίμηση,
  Γεώργιος Ε. Παπαδάκης
  Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Σ.Ο.Ν.Ε.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:26 | COMM’ON

  Σύμφωνα με την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, τα Κράτη – Μέλη οφείλουν εμπράκτως να αναγνωρίσουν “την ουσιαστική συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στην ανάπτυξη και υλοποίηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω της προαγωγής της ευαισθητοποίησης του κοινού, της συμμετοχής στη δημόσια ζωή και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημοσίων αρχών και την εξίσου σημαντική συμβολή των ΜΚΟ στην πολιτιστική ζωή και την κοινωνική ευημερία των δημοκρατικών κοινωνιών.

  Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι η Ελληνική Πολιτεία ετοιμάζεται για πρώτη φορά να υιοθετήσει ένα νομοσχέδιο που αφορά αποκλειστικά τις Οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών. Μετά από σειρά αποσπασματικών και έμμεσων ρυθμίσεων, το νομοσχέδιο εκκινεί από την αναγνώριση του «τρίτου τομέα» ως βασικού πυλώνα διαμόρφωσης της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα σήμερα.
  Παράβαλε

  Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της θετικής διατύπωσης (“Οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών”) σε αντίθεση με τις αρνητικές διατυπώσεις που χρησιμοποιούνταν ως τώρα για να περιγράψουν αυτή τη δραστηριότητα (Μη κερδοσκοπικές / Μη Κυβερνητικές οργανώσεις) υποδεικνύει ήδη τη στροφή στην αντίληψη της Ελληνικής Πολιτείας ότι οι οργανώσεις των ενεργών πολιτών συνιστούν έναν υπαρκτό, αυτόνομο και ζωτικό κοινωνικό παράγοντα και όχι οργανώσεις που βρίσκονται μόνο στο περιθώριο του μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού (μη εμπορικού) φάσματος.

  Όμως παρά την τεράστιας αυτής συμβολικής σημασίας αναγνώριση, η διατύπωση του σκοπού του νόμου φαίνεται να υποβαθμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του όλου νομοσχεδίου, αναλωνόμενη κυρίως σε διαδικαστικα ζητήματα της λειτουργίας των ανωτέρω οργανώσεων.

  Προτείνουμε λοιπόν την προσθήκη στο Σκοπό του άρθρου την ρητή «αναγνώριση του θεσμικού ρόλου των ΟΚοιΠ στη συνδιαμόρφωση πολιτικών ως μέσων οργάνωσης και έκφρασης των πολιτών.»

  Το ουσιαστικό περιεχόμενο της θεσμικής ανωτέρω αναγνώρισης θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω με την προσθήκη άρθρων.

  Παράβαλε και το έγγραφο της ΕΕ: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, CM(2017)-83

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:38 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 1: Δεν αναφέρονται τα κοινωφελή ιδρύματα
  Δεν τίθεται ως κύριος στόχος η προώθηση του εθελοντισμού και η εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας του έργου των κοινωφελών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:32 | Πηνελόπη Δαμιανίδου

  Μία πολύ καλή και ευνοϊκή πρωτοβουλία για τον εθελοντισμό στη χώρα, που περιμένουμε καιρό τώρα να πραγματοποιηθεί, ωστόσο χρήζει κάποιων διευκρινήσεων/ τροποποιήσεων:

  1. Καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη ότι για τις μικρές οργανώσεις με μικρή δυναμική είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η πρόνοια του 3% επί των εργαζομένων ως ανώτατο ποσοστό των εταίρων που μπορούν να εργάζονται για αυτές. (περιπτ. γ, παραρ. 2, άρθρ. 7). Στη θέση του 3%, ας υπάρξει η δυνατότητα συνεργασίας με την οργάνωση σε συγκεκριμένες θέσεις ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

  2. Στο τέλος κάθε συνεργασίας θα ήταν μάλλον απαραίτητη η αξιολόγηση φορέα – εκπαιδευτή με σκοπό τη σωστή λειτουργία των εργασιών και την εφαρμογή των απαραίτητων κυρώσεων -είτε στον έναν είτε στον άλλον- εφόσον αυτή είναι αρνητική και βάσιμη.

  3. Εφόσον υπάρχουν τόσο νέοι που εργάζονται εθελοντικά και πλέον η σημασία αυτής της εργασίας είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, καλό θα ήταν να υπάρξουν:
  α. Αναγνώριση πιστοποίησης της εθελοντικής εργασίας
  β. Μέριμνα για ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού του εθελοντή. (άρθρο 14 παρ 2β) Για παράδειγμα, μέσα στο ετήσιο ποσό του φορέα για την εγγραφή των εθελοντών θα μπορούσε να δίνεται και αυτή η παροχή.

  4. Να επανεξεταστεί η αποδοχή των ΚΟΙΝΣΕΠ στην όλη ενέργεια και να υπάρξει μέριμνα και για αυτές.

  5. Τέλος, η εγγραφή στα μητρώα θα είναι υποχρεωτική; Και αν ναι, θα υπάρξουν κυρώσεις εάν δεν πραγματοποιηθεί;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:06 | ActionAid

  Αρχικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη σημασία αυτού του βήματος για την Κοινωνία των Πολιτών το οποίο προσδοκάμε να λειτουργήσει θετικά για την ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων στη χώρα μας. Τα σχόλιά μας κινούνται σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση και είναι διαρθρωμένα σε εισαγωγικές παρατηρήσεις και σε κατ’ άρθρο σχολιασμό. Για την διαμόρφωση του παρόντος μελετήθηκαν και συνεκτιμήθηκαν τα προβλεπόμενα σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά κείμενα, καθώς και τα ισχύοντα πρότυπα για τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και την προστασία του εθελοντισμού, όπως αποτυπώνονται σε εκθέσεις και σε κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, με προεξέχοντες τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

  Πιο συγκεκριμένα:

  Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η παρούσα ρύθμιση αποτελεί το αντικείμενο ζυμώσεων και συζητήσεων πολλών χρόνων με πολλές προηγούμενες ανολοκλήρωτες προσπάθειες, καλωσορίζουμε την απόφαση θεσμοθέτησης του εθελοντισμού και πλαισίωσης της ΚτΠ σε σχέση με τη διαφανή λειτουργία τους, θεωρούμε όμως ότι το σχέδιο νόμου χρήζει συμπλήρωσης, καθώς υπάρχουν ασάφειες και κενά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως αναλύονται στον κατ’ άρθρον σχολιασμό που ακολουθεί. Η απόπειρα ενιαίας ρύθμισης ζητημάτων που αφορούν στην διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της διαχείρισης και της λογοδοσίας αυτών είναι ένα κατ’ αρχήν θετικό βήμα που, όμως, δεν μπορεί να προσεγγίζεται αποκομμένο από την ενίσχυση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών ως κοινωνικού εταίρου και την υπογράμμιση της σημασίας της λειτουργίας των φορέων αυτών στο πλαίσιο δημοκρατικών κοινωνιών. Η έμφαση στις υποχρεώσεις μόνο και όχι στα δικαιώματα των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών διαμορφώνει εντύπωση αταξίας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μάλιστα σε μία εποχή κατά την οποία η προστασία της πολυφωνίας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

  Σε αυτό το πλαίσιο ένα τέτοιο σχέδιο νόμου θα αναμενόταν να ενθαρρύνει έμπρακτα μέσα από τη διαμόρφωση υποστηρικτικού πλαισίου και σχετικών δομών τη λειτουργία των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και την αποστολή τους και χωρίς να τις επιβαρύνει με δυσανάλογες υποχρεώσεις στις οποίες πολλές εξ αυτών δεν θα ήταν εφικτό να ανταποκριθούν. Προς αποσαφήνιση της θέσης αυτής, εξηγείται πως οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και τα οικονομικά βάρη θα ήταν σκόπιμο να είναι ανάλογα του δυναμικού των φορέων στους οποίους επιβάλλονται και να μην ρυθμίζονται οριζόντια αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα/ τομέα δράσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ισότητας και μέσα από αυτήν η διασφάλιση σειράς ελευθεριών και δικαιωμάτων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης, οι ελευθερίες και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την ειδικότερη αποστολή των φορέων (π.χ. προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος κ.λπ.).

  Επισημαίνεται ότι η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού νομικού και πολιτικού πλαισίου για τη λειτουργία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελεί βασική σύσταση και οδηγία από διεθνή και περιφερειακά όργανα που εξειδικεύονται στο υπό εξέταση ζήτημα. Ενδεικτικά αναφέρονται η Σύσταση CM/Rec(2007)14 για το Νομικό Καθεστώς των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ευρώπη, η Σύσταση CM/Rec(2018)11 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη – μέλη για την Ανάγκη Ενίσχυσης της Προστασίας και Προώθησης του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρώπη, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σειρά ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την προστασία των υπερασπιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Παράλληλα, τα σχόλια που ακολουθούν έχουν βασιστεί και στις συστάσεις που απηύθυνε το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομοθεσία περί Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Διάσκεψης Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης με αφορμή τη συμβατότητα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τροποποιήσεων της εθνικής νομοθεσίας για την εγγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (βλ. Κοινή Aπόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου «Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας»). Λαμβάνοντας υπόψιν τη χρονική εγγύτητα και τη συνάφεια των ρυθμίσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και του παρόντος (βλ. σελ. 23 αιτιολογικής έκθεσης για την ύπαρξη 9 μητρώων σε διαφορετικά Υπουργεία) είναι αναγκαία η ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τα προβλεπόμενα στην εν λόγω σύσταση.

  Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία του Πολιτικού Χώρου (Civic Space) για το 2021 παρατηρείται ότι μία από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κοινωνία των Πολιτών στην Ευρώπη είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή νομοθεσιών και διοικητικών βαρών για τη διαγραφή οργανώσεων από υφιστάμενα μητρώα μέσω νομοθετικών προβλέψεων που επιτείνουν δυσανάλογα τις προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και υπάρχει κίνδυνος το παρόν νομοσχέδιο να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Στην ίδια έκθεση προτείνεται ότι η αποτελεσματική λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες οι οποίοι είναι 1) η ύπαρξη υποστηρικτικού νομικού πλαισίου, 2) η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, 3) η πρόσβαση στις διαδικασίες διαμόρφωσης και υιοθέτησης πολιτικών και 4) η ύπαρξη ασφαλούς χώρου λειτουργίας και δραστηριοποίησης.

  Κατ’ άρθρο σχολιασμός:

  Άρθρο 1 (Σκοπός)
  Η απουσία εκτενούς αναφοράς στο υποστηρικτικό πλαίσιο και στις εγγυήσεις για τη λειτουργία των οργανώσεων και τη σημασία του ρόλου τους στις δημοκρατικές κοινωνίες επισημάνθηκε παραπάνω. Αδιαμφισβήτητα η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα αποτελούν αρχές χωρίς τις οποίες δεν επιτυγχάνεται η ουσιαστική δημοκρατική συμμετοχή. Ωστόσο, η εξασφάλιση του σεβασμού τους δεν θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που υπονοεί την εξ ορισμού ασυνέπεια των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών προς αυτές, αλλά μάλλον τονίζοντας τη συμπληρωματικότητά τους προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προασπίζεται και των οποίων είναι φορέας και η ίδια η Κοινωνία των Πολιτών. Προτείνεται η διεύρυνση του σκοπού του παρόντος σχεδίου νόμου ώστε να αναδεικνύει και να κατοχυρώνει τη σημασία της Κοινωνίας των Πολιτών για το δημοκρατικό πολίτευμα και να προβλέπει σαφείς εγγυήσεις για τη λειτουργία των οργανώσεων. Αναφορικά με το ζήτημα του εθελοντισμού, οι σχετικές παρατηρήσεις εκτίθενται αναλυτικά στο οικείο άρθρο. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ήδη σε αυτό το σημείο πως η δομή και το περιεχόμενο του παρόντος δεν επιτρέπουν την οριζόντια ρύθμιση του εθελοντισμού, όπως επιχειρείται από τα άρθρα 13 επ. Κρίνεται σκόπιμη η χρήση έμφυλης γλώσσας σε όλη την έκταση του κειμένου με βάση τις σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημογραφίας και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και σε συμφωνία με τον Νόμο 4604/2019 – ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019 για την Προώθηση της Ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS

  Eίναι ιδιαίτερα σημαντικό που μετά απο πολλά χρόνια η Ελληνική Πολιτεία αποφασίζει να διαμορφώσει και να καταθέσει επιτέλους ένα θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, προκειμένου να υπάρξει μια διαφανής λειτουργία αλλά και ένας «οδικός χάρτης» που θα ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις διαδικασίες λειτουργίας των εως σήμερα αποκαλούμενων ΜΚΟ – ένας όρος που καταστρατηγήθηκε η χρήση του χωρίς μάλιστα καμμία νομική ισχύ αφού δεν υφίσταται τέτοιος όρος εταιρικής μορφής – όπου κατά δήλωση κάθε κοινωνικού φορέα, είτε Σωματείου, είτε ΑΜΚΕ, είτε ΚΟΙΝΣΕΠ μπορούσε να κάνει χρήση του όρου ΜΚΟ δημιουργώντας σύγχυση στους Πολίτες, σχετικά με την νομική του υπόσταση, πέραν δυστυχώς του κακόφημου συνειρμού που συνήθως επέφερε η αναφορά του.

  Ως εκ τούτου συμφωνούμε απόλυτα με τον όρο «Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών». Επίσης συμφωνούμε με βασικά σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τη διαφάνεια, τη δημιουργία Μητρώου των Οργανώσεων, όμως υπάρχουν πολλές επιμέρους αντιρρήσεις σε άρθρα του υπο διαβούλευση Νομοσχεδίου, τις οποίες έχουμε συνυπογράψει σε ένα κοινό ψήφισμα με αρκετές άλλες οργανώσεις που ασχοληθήκαμε με την ανάλυση και μελέτη του παρόντος Νομοσχεδίου συμφωνώντας σε βασικά σημεία που πιστεύουμε ότι χρήζουν αλλαγής, βελτίωσης ή παράλειψης.

  Ως Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS θέλουμε να επισημάνουμε ορισμένα βασικά σημεία στα οποία θα ζητούσαμε απο την Πολιτεία και τους εκπροσώπους της Βουλής να εξετάσουν προσεκτικά πριν απο την ψήφιση του παρόντος Νομοσχεδίου, αφού διατυπώσουμε αρχικά μια γενική τοποθέτηση:

  H δραστηριοποίηση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι σημαντική για την Πολιτεία ναι ή όχι?
  Ο εθελοντισμός αποτελεί μια δύναμη κοινωνικής συνοχής για το Κράτος και μάλιστα σε δύσκολες εποχές μετά απο 10 χρόνια μνημονιακής κρίσης, το μεταναστευτικό, την φυγή χιλιάδων νέων ανθρώπων στο Εξωτερικό, την κρίση απο την Πανδημία και την διαρκώς διογκούμενη απειλή της Κλιματικής Κρίσης?
  Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά Ενεργών Πολιτών που θα ενισχύσουν το Εθελοντικό κίνημα της Χώρας μας, εναρμονιζόμενοι μάλιστα με τα άλλα ευρωπαϊκά Κράτη της Κύπρου μη εξαιρουμένης, που έχουν μακρά παράδοση και κουλτούρα εθελοντικής και κοινωνικής προσφοράς?
  Θέλουμε μόνο να ελέγξουμε ή και να εμπνεύσουμε τους Πολίτες να ασχοληθούν με τον Εθελοντισμό, αναβαθμίζοντας την έννοια του Εθελοντή και αναγνωρίζοντας πραγματικά την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία που πολλές φορές καλύπτει σημαντικά κενά του Κρατικού Μηχανισμού, όταν αυτός δεν επαρκεί?

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ο εθελοντισμός αποτελεί μοχλό οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, που ενισχύει το κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική οικονομική αξία και κεντρικό παράγοντα πολλών κοινωνικών πολιτικών και δείκτη του αντικτύπου των δημόσιων πολιτικών, ο οποίος πρέπει να υπόκειται σε σωστή μέτρηση και παρακολούθηση, ώστε να παρέχει στους πολιτικούς ιθύνοντες σωστές πληροφορίες.

  Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει η Πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των Πολιτών σε εθελοντικές δράσεις, αξιοποιώντας το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των εθελοντών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, χωρίς αυτό να στοχεύει στην υποκατάσταση των σχετικών δομών της Πολιτείας. Η θέσπιση λοιπόν νέων μορφών εθελοντικής δράσης απαιτεί τη διάδοση μιας εθελοντικής κουλτούρας ( που δεν υπάρχει και συγχέεται με την φιλανθρωπία, την κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική υποστήριξη) που χρειάζεται ένα νέο προσανατολισμό που στο νομοσχέδιο δεν εμπεριέχεται ενώ είναι δεδομένη η ύπαρξη πολιτικής βούλησης σε κυβερνητικό επίπεδο.
  Δηλαδή λείπει μια νέα διατύπωση θέσεων για την οικολογία, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό, την τρίτη ηλικία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την κοινωνική πρόνοια και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, την υποστήριξη των Αμεα κα. ενισχύοντας ολιστικά τις δράσεις αυτοοργάνωσης των
  πολιτών, τη συγκρότηση δομών υποστήριξης και συμβουλευτικής των οργανώσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, την θεσμοθέτηση πόρων και κανόνων αξιολόγησης των εθελοντικών οργανώσεων καθώς ακόμα και τη θεσμοθέτηση συμμετοχικού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του οποίου οι πολίτες κάθε περιοχής να έχουν την δυνατότητα να συναποφασίζουν και να προτείνουν προς ποιά κατεύθυνση πρέπει να διατεθούν οι οικονομικοί πόροι.

  Η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να δει αναπτυξιακά και όχι διαχειριστικά ή απλά ελεγκτικά την ανάπτυξη του εθελοντισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, η υψηλή ανεργία, η ένταση της φτώχειας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν αντικειμενικά πρόσφορες συνθήκες για την ανάπτυξη εθελοντικής δράσης, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής.
  Εως σήμερα το τοπίο που υπάρχει δ ε ν βοηθάει την ανάπτυξη του εθελοντισμού ως ένα συγκροτημένο και οργανωμένο κοινωνικό κίνημα. Αιτίες: η έλλειψη κινήτρων, έλλειψη πλαισίου διαβούλευσης και συνεργασίας με το Κράτος και την Περιφερειακή -Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποσπασματικότητα και κατακερματισμός δράσεων, κακώς εννοούμενος ανταγωνισμός μεταξύ των οργανώσεων ελλείψει και πλαισίου δράσης και λειτουργίας τους, έλλειψη στρατηγικής και συντονισμού.

  Χρειαζόμαστε ένα νέο οραματικό σχέδιο σε μια Χώρα που γερνάει επικίνδυνα, όπου οι νέοι μας έχουν φύγει, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής συνοχής και ανασυγκρότησης, που μόνο η συνεργασία με μια οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών μπορεί να επιφέρει.

  Σε ένα κόσμο επιταχυνόμενων και μεγάλων προκλήσεων (δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, εθνικών , πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων ) χρειαζόμαστε μια διαφορετική και αισιόδοξη προοπτική για να αποκαταστήσουμε τη χαμένη αίγλη και την κλονισμένη εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους συμπολίτες τους που αποφασίζουν να ασχοληθούν απο επιλογή με τον εθελοντισμό και την παραγωγή κοινωνικού έργου. Δημιουργώντας μάλιστα εκ του μηδενός νεότευκτους φορείς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με νέες θέσεις εργασίας στους οργανισμούς τους, αναπτύσσοντας ένα πολύτιμο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και διαμορφώνοντας κατάλληλες υποδομές, ώστε αρκετοί ενεργοί πολίτες να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο και υπηρεσίες ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο.

  Ετσι διαμορφώνεται σταδιακά και μία πιο υγιής κοινωνία, όπου ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, αλλά στάση ζωής την οποία υιοθετείς και προσφέροντας λαμβάνεις και ο ίδιος ανταπόδοση, συμβάλλοντας σε μια νέα φιλοσοφία ζωής με υψηλό αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης.

  Με αυτό το προοίμιο καταθέτουμε συνοπτικά τις εξής θεσμικές προτάσεις:

  1. Κατάργηση όλων των Μητρώων στα άλλα υπουργεία και ενιαιοποίηση του Μητρώου των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με θεματική κατανομή μόνο όσων αφορούν τις θεματικές τους ιδιότητες ( Κοινσεπ, Αμκε, Σωματεία, Σύλλογοι, Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας κτλ). Για την αποφυγή γραφειοκρατίας να γίνεται απλή δήλωση μεταφοράς απο το αντίστοιχο Υπουργείο και να γίνεται η εγγραφή και μεταφορά στο νέο Μητρώο υπηρεσιακά.
  2. Η νέα διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναβαθμιστεί και να γίνει Γραμματεία Εθελοντισμού με δυνατότητες χάραξης πολιτικής παρά τω Πρωθυπουργό – ώστε η εναλλαγή υπουργών να μην επηρεάζει τη λειτουργία της – με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και Γραμματέα εγνωσμένου κύρους που να προέρχεται απο την Κοινωνία των Πολιτών και σε ένα ποσοστό να επηρεάζει % την επιλογή του.
  3. Δημιουργία Δευτεροβάθμιων Οργάνων της Κοινωνίας των Πολιτών που θα γίνουν στα πρότυπα των Ομοσπονδιών των Καταναλωτικών Οργανώσεων, ώστε να εκπροσωπούνται πλέον θεσμικά οι ΟΚοιΠ και να μπορούν να συνδιαμορφώνουν πολιτικές με την Γραμματεία Εθελοντισμού και να είναι επίσημοι συνομιλητές της Πολιτείας μέσω των εκλεγμένων θεσμικών τους οργάνων.
  4. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Εθελοντισμού με μετρήσιμα στοιχεία που θα μπορούν να ενταχθούν και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ως ενέργεια βέλτιστης πρακτικής στη δημόσια διοίκηση της Χώρας μας που θα αφορά στην καταγραφή των ενεργών πολιτών στη βάση. Παράλληλα θα γίνεται διαρκής καταγραφή των ευρωπαϊκών πρακτικών σε θέματα εθελοντισμού και διαχείρισης της Κοινωνίας των Πολιτών και των Οργανώσεων τους.
  5. Προτείνουμε την διευκόλυνση όλων των Οργανώσεων των Πολιτών σχετικά με τα θέματα ασφάλισης και της εθελοντικής εργασίας με μια καταχώρηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στοιχείων των απασχολουμένων εθελοντών μέσω μιας εφαρμογής που θα ενέχει και μια μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών να παρέχεται απο το Κράτος ή απο Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία που θα συμβάλλεται με το Κράτος κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού για την κάλυψη της αστικής ευθύνης των εγγεγραμένων ΟΚοιΠ, εξόδων ατυχήματος, απώλεια εισοδήματος ή και θανάτου κατά την ώρα της εθελοντικής εργασίας, εφ’όσον αυτή έχει δηλωθεί κατά τα πρότυπα ασφάλισης ομαδικών κινδύνων.
  6. Γενικότερα στο νομοσχέδιο θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ορθή αντιμετώπιση των νεοσύστατων οργανώσεων, επιβαρύνονται με λειτουργικά και διοικητικά κόστη που θα είναι αποτρεπτικά για τη δημιουργία νέων ή για την διατήρηση των μικρών οργανώσεων και προτείνουμε τη γενναία αύξηση της δυνατότητας συμμετοχής των εταίρων στην εργασία του φορέα τους τουλάχιστον στο 30% και την κάλυψη όλων των εξόδων ελέγχου απο το Κράτος με Ορκωτούς Ελεγκτές για τα θέματα διαφανούς διαχείρισης. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν – χωρίς να υπάρχει τέτοια βούληση- οργανώσεις δύο ταχυτήτων.
  7. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για διαχωρισμό των θεματικών ενοτήτων που δραστηριοποιείται μια ΟΚοιΠ. Η καθε μια ΟΚοιπ θα πρέπει να καταγράφει τους τομείς δράσης της χωρίς κανένα περιορισμό ή αποκλεισμό και είναι αναφαίρετο δικαίωμα της να έχει πολύπλευρους τομείς δράσης χωρίς να πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο θεματικό group.
  8. Κάθε ΟκοιΠ να υποβάλλει στην αρχή του έτους Σχέδια δράσης, Οργανόγραμμα, Στόχους Ετους, Εκδηλώσεις ( ο Προϋπολογισμός πρέπει να αλλάξει για το θεμα απαλλαγής του ΦΠΑ σε δύο εκδηλώσεις των 20.000 ετησίως και 2 των 40.000 ευρω και πρέπει να υπάρξει μία ποσοστοποίηση ανα έτος ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ). Επίσης στο τέλος κάθε έτους να υπάρχει ένας απολογισμός δράσης και αξιολόγησης του έργου κάθε ΟΚοιΠ.
  9. Χρειάζονται κίνητρα εμψύχωσης και ηθικής αναγνώρισης προς τους Εθελοντές που κάνουν οργανωμένο εθελοντικό έργο σε ΟΚοιΠ που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο. Ο Τίτλος του Εθελοντή πρέπει να είναι τιμητικός για ένα Ενεργό Πολίτη στην Κοινότητα. Επίσης μπορούν να δοθούν κίνητρα απο τον ΟΑΕΔ για μικρή αύξηση του επιδόματος ανεργίας για πιστοποιημένη απασχόληση λίγων ωρων τρεις φορές την εβδομάδα σε τοπικές εγγεγραμμένες ΟΚοιΠ.( Αντίστοιχη της Κοινωνικής Εργασίας στους Δήμους).
  10. Πιστεύουμε στην θεσμοθέτηση του Εθελοντισμού στους Δήμους της Χώρας, προκειμένου να δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο ένα ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ που θα λειτουργεί παρά τω Δήμαρχο θα είναι εκπαιδευμένο, με θεματικές δράσεις σε διάφορους τομείς, που θα ενεργοποιεί σε κάθε τοπική κοινότητα ένα πολύτιμο κοινωνικό ανθρώπινο κεφάλαιο που σε συνεργασία με καθε ΟΤΑ θα προσφέρει πολύτιμο κοινωνικό και εθελοντικό έργο και θα αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό υποστήριξης των Δήμων στις φυσικές καταστροφές.
  11. Δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη για την εκπαίδευση των Πολιτών στις γενικές αρχές του Εθελοντισμού και τη θεματική κατάρτιση τους. Μια τέτοια πρόβλεψη συνδυαστικά με κάποια κίνητρα επιβράβευσης θα δημιουργούσε πιο ολοκληρωμένους πολίτες και ειδικά τη νέα γενιά τους προετοιμάζει με περισσότερη ενσυναίσθηση και συναισθηματική ευφυϊα, ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία της δυσκολίες της ζωής στον επαγγελματικό στίβο.
  12. Τέλος προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημιουργίας ενός Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Εθελοντών (πολλαπλών ειδικοτήτων ) που θα ενσωματωθεί στο υπο διαμόρφωση ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ και θα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αρωγό του Κράτους και της Περιφερειακής & Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συντονίζουν αποκλειστικά τις επιχειρησιακές δυνάμεις, έτσι ώστε κάθε εθελοντική οργάνωση ή ομάδα αλλά και μεμονωμένος εθελοντής ή ενεργός πολίτης που κινητοποιείται αυθόρμητα, να μην λειτουργεί αποσπασματικά και ανεξάρτητα με κίνδυνο ενδεχομένως και της ζωής του, αλλά να είναι ενταγμένος σε ένα γενικότερο σχεδιασμό.

  Σε κάθε περίπτωση συγχαίρουμε την Κυβέρνηση για αυτή την πρωτοβουλία της που κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε ότι θα εισακουστούμε μαζί και με τις άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, προκειμένου να υπάρξουν βελτιώσεις και παρεμβάσεις για να διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες και προϋποθέσεις για μια πραγματικά ισχυρή Κοινωνία των Πολιτών, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η Χώρα μας.

  Με εκτίμηση

  Γιώργος Γαμπιεράκης
  Γενικός Διευθυντής Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS
  http://www.helphellas.org

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:57 | Γιάννης

  Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχτούν και οι κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες επίσης απασχολούν εθελοντές, αλλά οι διατάξεις του 4430/2016 δεν καλύπτουν την εφαρμογή του εθελοντισμού στην πράξη (πχ οι εθελοντές επειδή είναι εθελοντές έχουν δικά τους ωράρια τα οποία είναι ρευστά για να ταιριάζουν μαζί με τις υπόλοιπες ασχολίες τους και δημιουργουν πολυ μεγαλο διαχειριστικό κόστος οι αντιστοιχες διαδικασίες).

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΤΟΣ

  Όσοι φορείς ανήκουν στο μητρώο εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο του παρόντος νόμου. Επίσης να γίνει σύνδεση του μητρώου ΟΚΟΙΠ με το μητρώο της ΓΓΠΠ. Η έναρξη επικαιροποίησης του μητρώου να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (στα πρότυπα του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) ΑΝΑ ΕΤΟΣ και αμέσως μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:08 | ΚΑΤΕΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Όσοι φορείς ανήκουν στο μητρώο εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο του παρόντος νόμου. Επίσης να γίνει σύνδεση του μητρώου ΟΚΟΙΠ με το μητρώο της ΓΓΠΠ. Η έναρξη επικαιροποίησης του μητρώου να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (στα πρότυπα του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) ΑΝΑ ΕΤΟΣ και αμέσως μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων.

 • Όσοι φορείς ανήκουν στο μητρώο εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο του παρόντος νόμου. Επίσης να γίνει σύνδεση του μητρώου ΟΚΟΙΠ με το μητρώο της ΓΓΠΠ. Η έναρξη επικαιροποίησης του μητρώου να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (στα πρότυπα του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) ΑΝΑ ΕΤΟΣ και αμέσως μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων.

 • Άρθρ. 1 Σκοπός

  Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν α) στην καταχώρηση, εγγραφή και
  (χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό, με απώτερο στόχο)
  τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας αυτών και β) στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδος που παρέχεται, άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.

  Να αντικατασταθεί με το κείμενο: «…χρηματοδότηση κοινωφελών φορέων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δραστηριοποιούνται και ως πάροχοι εθελοντικής εργασίας, με απώτερο στόχο…»

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 18:00 | Ένωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

  Χαιρετίζουμε το σχέδιο νόμου που συμπεριλαμβάνει σημαντικές διατάξεις προς την κατεύθυνση μέτρων που και η Ένωση Μαζί για το Παιδί έχει στο παρελθόν προτείνει, όπως την εν τοις πράγμασι πρόβλεψη θεσμικού πλαισίου για τους εθελοντές που εξέλιπε, καθώς και την πρόβλεψη κάποιων ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τις δωρεές και λοιπές απαλλαγές προς τα κοινωφελή σωματεία και ιδρύματα που αποδεδειγμένα και με διαφάνεια υπηρετούν υψίστης σημασίας κοινωνικούς σκοπούς. Στην κατ’ άρθρο διαβούλευση καταθέτουμε κάποιες επιπλέον προτάσεις μας προς συμπλήρωση της ρύθμισης καίριων ζητημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν από το ν/σχ.

 • Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι η Ελληνική Πολιτεία ετοιμάζεται για πρώτη φορά να υιοθετήσει ένα νομοσχέδιο που αφορά αποκλειστικά τις Οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών. Μετά από σειρά αποσπασματικών και έμμεσων ρυθμίσεων, το νομοσχέδιο εκκινεί από την αναγνώριση του «τρίτου τομέα» ως βασικού πυλώνα διαμόρφωσης της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα σήμερα.
  Παράβαλε την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου αναγνωρίζεται “η ουσιαστική συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στην ανάπτυξη και υλοποίηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω της προαγωγής της ευαισθητοποίησης του κοινού, της συμμετοχής στη δημόσια ζωή και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημοσίων αρχών και η εξίσου σημαντική συμβολή των ΜΚΟ στην πολιτιστική ζωή και την κοινωνική ευημερία των δημοκρατικών κοινωνιών.

  Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της θετικής διατύπωσης (“Οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών”) σε αντίθεση με τις αρνητικές διατυπώσεις που χρησιμοποιούνταν ως τώρα για να περιγράψουν αυτή τη δραστηριότητα (Μη κερδοσκοπικές / Μη Κυβερνητικές οργανώσεις) υποδεικνύει ήδη τη στροφή στην αντίληψη της Ελληνικής Πολιτείας ότι οι οργανώσεις των ενεργών πολιτών συνιστούν έναν υπαρκτό, αυτόνομο και ζωτικό κοινωνικό παράγοντα και όχι οργανώσεις που βρίσκονται μόνο στο περιθώριο του μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού (μη εμπορικού) φάσματος.

  Όμως παρά την τεράστιας αυτής συμβολικής σημασίας αναγνώριση, η διατύπωση του σκοπού του νόμου φαίνεται να υποβαθμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του όλου νομοσχεδίου, αναλωνόμενη κυρίως σε διαδικαστικά ζητήματα της λειτουργίας των ανωτέρω οργανώσεων.

  Προτείνουμε λοιπόν την αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής :

  Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν :
  α) στην αναγνώριση του θεσμικού ρόλου των ΟΚοιΠ στη συνδιαμόρφωση πολιτικών ως μέσων οργάνωσης και έκφρασης των πολιτών* β) στην καταχώρηση, εγγραφή και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας αυτών και γ) στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδος που παρέχεται, άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.

  *παράβαλε το έγγραφο της ΕΕ: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, CM(2017)-83

  Το ουσιαστικό περιεχόμενο της θεσμικής ανωτέρω αναγνώρισης θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω με την προσθήκη άρθρων.

 • Άρθρ. 1 Σκοπός
  Προτείνουμε στο κείμενο

  Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν α)
  «… χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό, με απώτερο στόχο…»

  να διαμορφωθεί «…χρηματοδότηση κοινωφελών φορέων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δραστηριοποιούνται και ως πάροχοι εθελοντικής εργασίας, με απώτερο στόχο…»

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 08:05 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Συγχαρητήρια για την άρτια προταση νομοσχεδίου για τη λειτουργία κοινωφελών εταιρειών.Πιστεύω ότι υπάρχουν αξιόλογοι έλληνες και ελληνίδες επίστήμονες που πρώτοι ασχολήθηκαν με το θεσμό με την προσφορά τους στους πρόσφυγες.Συγχάρητήρια σε όλους τους υπογράφοντες Υπουργούς.

  ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ,
  ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΠΡΩΤΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 8.13,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ.
  ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:ΟΜΗΡΩΝ 12 ΚΑΙ ΒΑΡΒΟΓΛΗ-ΕΙΣΟΔΟΣ,ΤΡΙΠΟΛΗ,22100

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:50 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 1
  – Έχουν παραληφθεί να αναφερθούν οι λοιποί κοινωφελείς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 4β ήτοι επιτροπή εράνου του άρθρου 122 ΑΚ, το κοινωφελές ίδρυμα του ν. 4182/2013 και κοινωφελές ίδρυμα που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο.
  – Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι εξυπηρετεί η διαφορά γένους («Κοινωνικός Φορέας») και είδους («ΟΚοιΠ») στο σχέδιο νόμου.
  – Στο ίδιο πλαίσιο για ποιο λόγο δεν αναφέρονται στο Ειδικό Μητρώο και στη Δημόσια Βάση Δεδομένων οι Κοινωνικοί Φορείς ως έννοια γένους αλλά μόνο ΟΚοιΠ;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:44 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι η Ελληνική Πολιτεία ετοιμάζεται για πρώτη φορά να υιοθετήσει ένα νομοσχέδιο που αφορά αποκλειστικά τις Οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών. Μετά από σειρά αποσπασματικών και έμμεσων ρυθμίσεων, το νομοσχέδιο εκκινεί από την αναγνώριση του «τρίτου τομέα» ως βασικού πυλώνα διαμόρφωσης της σύγχρονης κοινωνίας και της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα σήμερα.
  Παράβαλε την Οδηγία CM/Rec(2007)14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Κράτη – Μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρώπη όπου αναγνωρίζεται “η ουσιαστική συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στην ανάπτυξη και υλοποίηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μέσω της προαγωγής της ευαισθητοποίησης του κοινού, της συμμετοχής στη δημόσια ζωή και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημοσίων αρχών και η εξίσου σημαντική συμβολή των ΜΚΟ στην πολιτιστική ζωή και την κοινωνική ευημερία των δημοκρατικών κοινωνιών.

  Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της θετικής διατύπωσης (“Οργανώσεις της Kοινωνίας των Πολιτών”) σε αντίθεση με τις αρνητικές διατυπώσεις που χρησιμοποιούνταν ως τώρα για να περιγράψουν αυτή τη δραστηριότητα (Μη κερδοσκοπικές / Μη Κυβερνητικές οργανώσεις) υποδεικνύει ήδη τη στροφή στην αντίληψη της Ελληνικής Πολιτείας ότι οι οργανώσεις των ενεργών πολιτών συνιστούν έναν υπαρκτό, αυτόνομο και ζωτικό κοινωνικό παράγοντα και όχι οργανώσεις που βρίσκονται μόνο στο περιθώριο του μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού (μη εμπορικού) φάσματος.

  Όμως παρά την τεράστιας αυτής συμβολικής σημασίας αναγνώριση, η διατύπωση του σκοπού του νόμου φαίνεται να υποβαθμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του όλου νομοσχεδίου, αναλωνόμενη κυρίως σε διαδικαστικα ζητήματα της λειτουργίας των ανωτέρω οργανώσεων.

  Προτείνουμε λοιπόν την αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής :

  Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν :
  α) στην αναγνώριση του θεσμικού ρόλου των ΟΚοιΠ στη συνδιαμόρφωση πολιτικών ως μέσων οργάνωσης και έκφρασης των πολιτών* β) στην καταχώρηση, εγγραφή και χρηματοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας αυτών και γ) στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδος που παρέχεται, άνευ οικονομικού ή άλλου υλικού ανταλλάγματος.

  *παράβαλε το έγγραφο της ΕΕ: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, CM(2017)-83

  Το ουσιαστικό περιεχόμενο της θεσμικής ανωτέρω αναγνώρισης θα πρέπει να εξειδικευτεί περαιτέρω με την προσθήκη άρθρων.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 00:53 | Κωνσταντίνος Μεγαρίτης

  Σημειώνω εδώ αντίστοιχα μητρώα που υπάρχουν και αλληλοεπικαλύπτονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα μητρώα του νομοσχεδίου:

  – μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ.Οικονομικών, ν. 4182/2013 (Α΄185)
  – μητρώο ΜΚΟ του Υπ.Εξωτερικών, ν. 4781/2021
  – μητρώο Περιβαλλοντικών ΜΚΟ του ΟΦΥΠΕΚΑ (αρ.41 του ν. 4685/2020)
  – Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Πρόνοιας (Υπ.Εργασιας, άρθρο 7 του ν. 4455/2017)
  – Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπ.Εργασίας (αρ.5 ν.2646/1998)
  – Μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (άρθρου 58 του ν. 4686/2020).
  – Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπ.Εργασίας (άρθρο 12 ν.2646/1998).
  – Μητρώο Μητρώο Εθελοντών Υγείας -Κοινωνικής φροντίδας του Υπ.Υγείας, αρ.11 ν.3868/2010
  – Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
  – Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπ.Εργασίας, ν.4430/2016
  – μητρώο πολιτιστικών φορέων το Υπουργείου Πολιτισμού, drasis.culture.gr
  – Μητρώο Φορέων, Υπ.Εργασίας, ν.4445/2016
  – Μητρώο επιχορηγούμενων Φορέων (Διαύγεια, άρθρο 83 του ν. 4727/2020)
  – Μητρώο Ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (άρθρου 58 του ν. 4686/2020).

  Παράλληλα οι Περιφέρειες τηρούν αντίστοιχα μητρώα λόγω του εποπτικού τους ρόλου.

  Παρακαλώ κατανοήστε ότι δημιουργείτε επιπλέον γραφειοκρατικά προβλήματα, αντί να τα λύνετε.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 22:03 | Κωνσταντίνος Μεγαρίτης

  Υπάρχουν ένα σωρό μητρώα για αυτούς τους φορείς, ανά Υπουργείο, τα οποία το νομοσχέδιο αγνοεί, δημιουργώντας περαιτέρω γραφειοκρατία. Οι εμπορικές εταιρείες και οι συνεταιρισμοί εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ που συστήνονται από ΝΠΔΔ έχουν καταχωρηθεί στο Δίαυλος (αν και με ελλιπή στοιχεία). Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, ΑΜΚΕ, Ιδρύματα, Επιτροπές Εράνων, Ιερά Προσκυνήματα, παραρτήματα ΜΚΟ με έδρα στην αλλοδαπή) δεν εγγράφονται σε κάποιο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο. Αυτό πρέπει να φτιάξετε και δεν το κάνετε με το νομοσχέδιο, αφού η εγγραφή προβλέπεται μετά την 3ετία από την σύσταση και αφού η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει αυτοί οι φορείς να εγγράφονται ήδη από την σύστασή τους & υποχρεωτικά & με πρόβλεψη κυρώσεων για τη μη εγγραφή. Να καταχωρούνται τα βασικά στοιχεία του νομικού προσώπου (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή, ΑΦΜ, ημερομηνία σύστασης, ΦΕΚ σύστασης, κατάσταση φορέα (πτώχευση κλπ), έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία εκπροσώπησης, οικονομικά στοιχεία, πλήθος εργαζομένων, site κ.ά.). Κάποια από αυτά θα πρέπει να αντλούνται από την ΑΑΔΕ και κάποια από ΕΡΓΑΝΗ. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα υποβάλουν/καταχωρούν οι φορείς. Από αυτό το μητρώο θα μπορούν να λαμβάνουν διαλειτουργικά πληροφόρηση τα λοιπά μητρώα των Υπουργείων. Τις ειδικότερες πληροφορίες που χρειάζονται τα λοιπά Υπουργεία (πχ άδειες & πιστοποιήσεις που έχουν κλπ), ας τις ζητάνε στα δικά τους ΠΣ. Έτσι και το κράτος θα έχει επιτέλους πλήρη εικόνα για το ποιοί είναι αυτοί οι φορείς, και οι φορείς δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν/καταχωρούν τα ίδια και τα ίδια στοιχεία σε κάθε Υπουργείο. Επιπλέον, θα πρέπει στο ΠΣ που θα φτιάξετε να καταχωρούνται όλες οι επιχορηγήσεις & οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν αυτοί οι φορείς, ανεξαρτήτως ποσού. Θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να τα υποβάλει ο φορέας επιχορήγησης/χρηματοδότησης. Θα πρέπει επίσης τα ΝΠΙΔ να υποβάλουν άπαξ στο δικό σας ΠΣ τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τους ειδικούς απολογισμούς του αρ.180 του ν.4820/2021, ώστε αυτά τα να είναι κοινά και προσβάσιμα σε όλα τα Υπουργεία. Θα πρέπει αυτόματα να διασταυρώνονται αυτά τα στοιχεία με τις φορολογικές δηλώσεις. Θα πρέπει να διαλειτουργεί με την Διαύγεια (αρ.83 ν.4727/2020). Να συγκεντρωθεί δλδ στο δικό σας ΠΣ όλη η πληροφορία που αφορά στην ταυτότητα του φορέα και στα οικονομικά στοιχεία του φορέα και από εσάς να διαχέεται στα λοιπά Υπουργεία. Τότε μόνο θα έχει μπει επιτέλους μια τάξη στο χάος. Επιπλέον αυτών, φτιάξτε και όσα προβλέπει το νομοσχέδιο.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 14:24 | InCommOn

  Σκοπός του παρόντος Ν/Σ θα έπρεπε να είναι και η ανάδειξη της νευραλγικής συνεισφοράς των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, η υποστήριξη αυτών, η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους με βάση τις ιδιαιτερότητας του τομέα της ΚοιΠ και όχι μόνο οι επιπλέον μηχανισμοί ελέγχου.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 12:11 | FENIX Humanitarian Legal Aid

  Να εξαιρεθούν οι ήδη εγγεγραμμένες και πιστοποιημένες ΑΜΚΕ στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΚΥΑ 10616/9-9-2020 (ΦΕΚ Β 3820/09.09.2020).Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επικαιροποιεί και να χρησιμοποιεί τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία.

 • Το νομοσχέδιο προσπαθεί να θέσει κάποιους κοινούς κανόνες λειτουργίας για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά εάν η εγγραφή στα δύο μητρώα, που προβλέπει το νομοσχέδιο, είναι υποχρεωτική ή όχι και τί συνέπειες επέρχονται σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν εγγραφεί

 • Τα σωματεία και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κοινωφελή σκοπό (που ανήκουν στον 3ο τομέα) εγγράφονται στο Ειδικό υπο-μητρώο «Άλλων Φορέων ΚΑΛΟ» του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
  Επίσης τα σωματεία εγγράφονται και υποβάλλουν παράλληλα απολογισμό για τις δραστηριότητές τους και τα οικονομικά τους σε αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τις Περιφέρειες να επικαιροποιούν και να χρησιμοποιούν από κοινού το Ειδικό υπο-μητρώο «Άλλων Φορέων ΚΑΛΟ» , για να μην υποβάλλονται τα ίδια στοιχεία σε πολλές κρατικές υπηρεσίες.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 09:19 | Κώστας Φωτεινάκης – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

  Η διαδικασία που ισχύει και ο έλεγχος για τη νομιμότητα από τις Περιφέρειες για τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία από την Περιφέρεια Αττικής είναι υπεραρκετή. Επίσης όλοι οι δημόσιο φορείς απαιτούν συγκεκριμένα έγγραφα για οποιαδήποτε χρηματοδότηση (Καταστατικό, Πρακτικά ΓΣ και συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ).
  Περιφέρεια Αττικής «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ κ΄ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60
  Η νέα διαδικασία που προβλέπει ορκωτούς λογιστές, πάγια για την καταχώρηση – διατήρηση και επικαιροποίηση των αρχείων των Ο ΚτΠ στα Μητρώα θα εξοντώσει τους φορείς (σωματεία, συλλόγους, ΑΜΚΕ).
  Επίσης η διαδικασία με την ΕΡΓΑΝΗ για τις μικρές οργανώσεις που μπορεί να έχουν κάποιους εθελοντές κ.λπ. είναι ιδιαίτερα απαγορευτική για τις μικρές ή και μεσαίες Ο ΚτΠ.

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 16:27 | Δέσποινα Κανακούρη

  Άλλη μια Διεύθυνση σε ένα Υπουργείο που δεν θα κάνει τίποτα περιμένοντας ένα πληροφοριακό σύστημα να λειτουργήσει!

  Για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται η άκρως σχετική Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ (kalo.gov.gr) και το Γενικο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (kalo.yeka.gr) του Υπουργείου Εργασίας;

  Τουλάχιστον αυτή είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί.
  Θα εξοικονομηθεί χρόνος και κόστος.
  Δεν χρειάζεται να δημιουργούνται αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και μετά να μπαίνει ένας υπερ-συντονιστής από πάνω…

  Ότι γράφετε εδώ να ενταχθεί στο Υπουργείο Εργασίας αντί στο Εσωτερικών. Αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ήδη

 • 27 Οκτωβρίου 2021, 11:25 | Βασιλης

  Μπράβο ετσι ενα συχρονο πλαισιο