Άρθρο 6 Διαδικασία καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ

 

1. Για την αρχική καταχώρηση μίας ΟΚοιΠ στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο και τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως εγγεγραμμένες και δημοσιευμένες στα βιβλία των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσιότητας και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και προσωρινές διαταγές,
β. κατάλογο των οργάνων διοίκησης της ΟΚοιΠ,
γ. αριθμό φορολογικού μητρώου,
δ. χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης της ΟΚοιΠ, για όσες ΟΚοιΠ έχουν συσταθεί και λειτουργήσει, τουλάχιστον από το προηγούμενο, πριν την εγγραφή τους, έτος,
ε. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ότι πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και την προϋπόθεση ανεξαρτησίας της περ. α’ του άρθρου 4,
στ. παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού είκοσι (20) ευρώ.
2. Η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων, αφού ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις, υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή προσκόμιση των πρωτοτύπων εγγράφων.
3. Οι ΟΚοιΠ υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων.
4. Η Διεύθυνση ΟΚοιΠ και Κοινωφελών Φορέων προβαίνει στην καταχώρηση στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ της ΟΚοιΠ ή των σχετικών μεταβολών.
5. Τα οριζόμενα στα άρθρα 21 και 22 εφαρμόζονται και για όλες τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ), υπό την προϋπόθεση ότι είναι καταχωρημένες στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:40 | Απόλλων Κούνης

  Μία εθελοντική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας δύναται ή θα πρέπει να καταχωρηθεί τόσο στη Δημόσια Βάση Δεδομένων, όσο και στο Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ ;

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 17:09 | Ματίνα Σαπουντζή

  Στη περίπτωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου δε φαίνεται να έχουν αξιοποιηθεί οι ψηφιακές δυνατότητες, στο βαθμό που θα έπρεπε, και είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν έχει ήδη άποψη ο κος Πιερακάκης .

 • Να διεθκρινιστεί σαφώς αν είναι απαραίτητη η εγγραφή στα μητρώα και αν ναι, ποιες θα είναι οι κυρώσεις της μη εγγραφής.

  Το νομοσχέδιο θα μπορούσε να αναφέρεται σε δύο διαφορετικά θέματα. Η εγγραφή να είναι απαραίτητη, αν θέλει κάποιος φορέας να πάρει κρατική χρηματοδότηση (κι αυτό θέλει σαφή ορισμό) και ποια είναι τα κριτήρια γι’ αυτό, ενώ αν θέλει απλά να δηλώνει εθελοντές και εθελόντριες, ώστε να είναι καλυμμένος σε περίπτωση ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας, να υπάρχει διαφορετική διαδικασία και κριτήρια.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 15:18 | Φιλιππίδης Αναστάσιος

  Είναι εμφανές πως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πρέπει να ερωτηθεί και να εμπλακεί στη Δημιουργία και Διαχείριση των 2 μητρώων, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών δε διαθέτει την τεχνική επάρκεια και δεξιότητες για τη διαχείριση της πολυπλοκότητάς τους. Γι αυτό και ζητάει ξανά από την αρχή πληροφορία που υπάρχει διαθέσιμη σε άλλα μητρώα και βάσεις δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις αρκεί να καταθέσουν μία αίτηση εγγραφής με το ΑΦΜ τους. Οτιδήποτε άλλο καταδεικνύει αποτυχία της παρούσας κυβέρνησης στην πολυδιαφημισμένη προσπάθεια ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:13 | HIGGS

  Αρθρο 6 -Διαδικασία καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ. Σχόλιο: Υποστηρίζουμε πως δεν υπάρχει λόγος για παράβολο που αποτελεί αντικίνητρο για μικρές εθελοντικές οργανώσεις. Επίσης, σημαντική παράλειψη στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι πως δεν περιλαμβάνεται κάποιο χρονοδιάγραμμα από την πλευρά του υπουργείου. Πόσο διάστημα υποχρεούται το υπουργείο να απαντήσει γραπτά για την θετική ή αρνητική απάντηση της αίτησης; Πρόταση: Το υπουργείο θα πρέπει να ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα όπως γίνεται για παράδειγμα στο αντίστοιχο νομοσχέδιο της Κύπρου για τα Ιδρύματα. “Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος εξέτασης της αίτησης αναµένεται να υπερβεί τους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, ο Έφορος ενηµερώνει τους αιτητές άµεσα, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης αυτής και προσδιορίζει την παράταση του χρόνου εξέτασης της αίτησης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα.”Οποιαδήποτε αρνητική απάντηση του Εφόρου κοινοποιείται γραπτώς στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο και συνοδεύεται από πλήρη αιτιολογία. Εναλλακτικά να υπάρχει ρήτρα πως με την πάροδο 3 μηνών χωρίς απάντηση η αίτηση θεωρείται αυτομάτως εγκεκριμένη. Προτεινόμενη καλή πρακτική: online πλατφόρμα παρακολούθησης σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αυτόματα. Κατάργηση του παραβόλου των 20 ευρώ ή απόδοσή του σε ειδικό λογαριασμό αποκλειστικός σκοπός του οποίου θα είναι η χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης των νεότερων ΟΚοιΠ.

  Κοινή τοποθέτηση οργανώσεων:
  50και Ελλάς, Agean patrol,Elite rescue team,Emfasis Foundation, equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ, Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.,HIGGS, Home-Start Ελλάς, Inter Alia ΑΜΚΕ,SALVIA BURN ASSOCIATION, TRAVELECTORS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Vouliwatch, Women Do Business ΑΜΚΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη», ΒΙΟΖΩ, Γέφυρες Φιλίας, ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Ποιοτητα της Ζωης» -ΕΚΠΟΙΖΩ, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ, Ιστία Αιγαίου ΚΟΙΝΣΕΠ, Καθετή ΑΜΚΕ,Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο,ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Μπορούμε, ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η Παρεμβαση», Περιοδικό δρόμου «Σχεδία»,Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ, ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ, Τεχνοδρομώ, ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά,Οικοσυστήματα, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA),ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:28 | ΧΡΥΣΑ Κ

  ΑΡΘΡΟ 6: Θα μπορούσαν οι ΟΚοιΠ να καταχωρίζουν άμεσα τις μεταβολές ηλεκτρονικά (εισαγωγή στο σύστημα με τον κωδικό τους ή το ΑΦΜ τους) και η Διεύθυνση να παρακολουθεί τις μεταβολές, όχι να υποβάλλονται όλα τα στοιχεία στη Διεύθυνση, προκειμένου να καταχωριστούν. Αυτό αποτελεί πρόσθετη γραφειοκρατία και δεν προάγει τις σχέσεις εμπιστοσύνης κράτους- πολίτη. Η κάθε ΟΚοιΠ και ο νόμιμος εκπρόσωπός της διατηρούν την ευθύνη τους σε κάθε περίπτωση και για το σύνολο των δραστηριοτήτων.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:44 | ΣΟΦΙΑ Κ.

  ΑΡΘΡΑ 3-9 Η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών για το συγκεκριμένο πεδίο δεν αιτιολογείται. Είναι δόκιμο το Υπουργείο ψηφιακής ανασυγκρότησης να έχει την ευθύνη της Δημόσιας Βάσης και τα υπουργεία των 4 τομέων να έχουν την ευθύνη των Ειδικών Μητρώων,αλλά και την ολοκληρωμένη ευθύνη, που σημαίνει εγγραφή, έλεγχο, αξιολόγηση, πιστοποίηση, χρηματοδότηση και κυρίως υποστήριξη διαρκή. Η τεχνογνωσία του Υπουργείου Ψ.Α. και της ΗΔΥΚΑ εγγυάται καλύτερα τη διασύνδεση, τα στατιστικά, την εξοικονόμηση πόρων. Αντί της ίδρυσης Διεύθυνσης στο Υπ. Εσωτερικών (που όπως περιγράφεται θα διεκπεραιώνει αλλά δε θα μπορεί να εξασκήσει όλα τα υπόλοιπα) χρειάζεται τα αρμόδια υπουργεία, που γνωρίζουν καλύτερα το αντικείμενο, μέσω Τμημάτων ή Γραφείων να αναλάβουν την ουσιαστική παρακολούθηση, υποστήριξη, έλεγχο, χρηματοδότηση, πιστοποίηση,,,Κλπ.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 11:21 | Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

  Άρθρο 6/ παράγραφος 1,στ:Δεν νομιμοποιείται η πληρωμή κανενός παράβολου.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:41 | ActionAid

  Άρθρο 7 (Ειδικό Μητρώο ΟΚοιΠ – Προϋποθέσεις εγγραφής)

  Λαμβάνοντας υπόψιν τη συνθετότητα της σύγχρονης πραγματικότητας, και συνεπώς, των θεματικών με τις οποίες ασχολούνται οι οργανώσεις/ φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών επισημαίνεται πως η κυρίαρχη τάση της διαθεματικότητας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αυστηρή κατάταξη σε ορισμένο αριθμό κατηγοριών σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου. Έπειτα, θα ήταν χρήσιμο να γνωστοποιηθεί σε ποια βάση έχουν προκύψει τα ποσοστά του 3% και του 40%.

  Ένα συνολικότερο σχόλιο για την ύπαρξη του ειδικού μητρώου σχετίζεται με το ότι υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι η λειτουργία του είναι πιθανό να οδηγήσει στη διαμόρφωση πολλαπλών ταχυτήτων για τους φορείς/ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών υπό την έννοια ότι κάποιες θα μπορούν να ανταποκριθούν τόσο στο γραφειοκρατικό σκέλος της διαδικασίας όσο και στο οικονομικό κόστος που αυτή συνεπάγεται και κάποιες – κατά βάση οι μικρότερες – όχι. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει πολλές οργανώσεις που προσφέρουν σημαντικό έργο, αλλά σε μικρή κλίμακα δράσης, σε κλείσιμο, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Το ζήτημα του χρηματικού παραβόλου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αλλά και της ετήσιας ανανέωσης αποκλείει οργανισμούς με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας σε έναν ανεξάρτητο χώρο, πολλώ δε μάλλον όταν δεν συγκεκριμενοποιείται από τις οικείες διατάξεις ο λόγος ύπαρξης αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού από το δημόσιο έναντι ενδεχομένως της αξιοποίησης για τους σκοπούς του οργανισμού.

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί διάταξη σχετικά με το πώς αναμένεται να υποστηρίζονται οι οργανώσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της δράσης τους.
  Προτείνεται, επίσης, να καταστεί σαφές το πώς θα διασυνδεθούν τα 9 διαφορετικά μητρώα που αναφέρεται ότι έχουν προκύψει από τη χαρτογράφηση που έγινε στα οικεία Υπουργεία και τα μητρώα που προβλέπει το παρόν σχέδιο νόμου.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:10 | ActionAid

  Άρθρο 6 (Διαδικασία καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων ΟΚοιΠ)
  Από το άρθρο 6 απουσιάζουν πλήρως τα χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων θα πρέπει να λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες ενέργειες. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι εύλογα και να λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες και των μικρότερων οργανώσεων/ φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών αναφορικά με τη δυνατότητα συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:19 | Γιάννης

  Είναι σημαντικό η περιγραφόμενη διαδικασία να γίνεται πλήρως ψηφιακά ψηφιακά.

 • Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
  Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου οφείλουν να καταβάλουν παράβολα) αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της υπό στ ανωτέρω πρόβλεψης

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 15:30 | Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

  Άρθρο 6 Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχει υποχρέωση ανανέωσης όπως στο άρθρο 7.

  Άρθρο 6.3 Προτείνεται να ορισθεί το χρονικό διάστημα για τις κοινοποιήσεις των μεταβολών. Προτείνεται το χρονικό διάστημα ενός ή δύο μηνών.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 14:15 | Σωματείο CULTURE FOR CHANGE

  Κρίνουμε ως εντελώς αντιφατική με τα παραπάνω την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
  Οι ΟΚοιΠ μάχονται καθημερινά για την εξασφάλιση των πόρων μέσω των οποίων θα μπορέσουν να προσφέρουν αποτελεσματικό έργο και υποστήριξη στις τοπικές (και όχι μόνο ) κοινότητές τους. Ακόμα και το παραμικρό ποσό είναι σημαντικό για το έργο τους. Ως εκ τούτου η στέρηση οποιουδήποτε ποσού από τους ήδη πολύ περιορισμένους προϋπολογισμούς τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  Δημιουργεί επιπλέον την εντύπωση ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΟΚοιΠ ως κερδοσκοπικούς φορείς, ή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (και ως εκ τούτου οφείλουν να καταβάλουν παράβολα) αντί για οργανώσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
  Επί της ουσίας το ποσό αυτό όπως και όσα στη συνέχεια προβλέπονται δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως έξοδο καλυπτόμενο από επιχορήγηση και θα πρέπει να καλύπτεται από τις ίδιες συνεισφορές των μελών.

  Σημειώνεται ότι οι ΑΜΚΕ έχουν ήδη καταβάλει ποσό 100 ευρώ κατά την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ.

  Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση της υπό στ ανωτέρω πρόβλεψης.

 • Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και στο Μητρώο ΚΑΛΟ του ΥΠ. Εργασίας και στην Περιφέρεια . Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και τις διοικητικές περιφέρειες να επικαιροποιούν και να χρησιμοποιούν από κοινού το Ειδικό υπο-μητρώο «Άλλων Φορέων ΚΑΛΟ» , για να μην υποβάλλονται τα ίδια στοιχεία σε πολλές κρατικές υπηρεσίες.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 21:20 | Παναγιώτης Ζάννης

  Ως «οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» (civil society rganizations) ορίζονται διεθνώς και οι άτυπες οργανώσεις (όχι απαραίτητα νομικά πρόσωπα). Επομένως, ο όρος χρησιμοποιείται καταχρηστικά στο παρόν.