ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – Άρθρο 42 – Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

1. Θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών τελεί υπό την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού, η οποία ασκείται δια του αρμοδίου, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, Υπουργού Επικρατείας.
2. Στόχος του Εθνικύ Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις αλλά και η ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και διοικητικές διαδικασίες.
3. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπως ενδεικτικά: ΄
(α) ανασχεδιασμός και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική πράξη,
(β) τροποποίηση, προσαρμογή, απλούστευση και εν γένει βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υφιστάμενων ρυθμίσεων ή κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διοικητικής ή νομοθετικής, πριν αυτή ενταχθεί στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
(γ) ψηφιοποίηση των διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων,
(δ) βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική πράξη, και
(ε) αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω δράσεις, υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώμενα μέρη του ανωτέρω Προγράμματος με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων αυτών.
4. Στο ανωτέρω Πρόγραμμα εντάσσεται και κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας.
5. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών δύνανται να ενταχθούν και δράσεις ή ενέργειες απλούστευσης διαδικασιών οι οποίες αποτελούν προτάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων, ιδρυμάτων, ιδιωτικών φορέων και δομών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και αξιολογούνται από τις ομάδες εργασίας της επόμενης παραγράφου.
6. Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λειτουργεί μέσω ομάδων εργασίας οι οποίες συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών και οι οποίες αναλύουν, επεξεργάζονται και εισηγούνται τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις για την απλούστευση της επιλεγμένης ή των επιλεγμένων διαδικασιών, όπως αυτές καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
7. Στις ομάδες εργασίας της προηγούμενης παραγράφου συμμετέχουν οι οικείοι Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών ή ειδικών γραμματέων και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στις ομάδες εργασίες δύνανται να συμμετέχουν και ιδιώτες εμπειρογνώμονες. Στις ομάδες εργασίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή άλλος Γενικός Γραμματέας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συμμετέχει ως μέλος στις ομάδες εργασίας στις οποίες δεν προεδρεύει.
8. Το ανωτέρω Πρόγραμμα καλύπτεται χρηματοδοτικά από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά το μέρος του που είναι επιλέξιμο από αυτά, καθώς και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τη διαχείριση τους.
9. Κάθε εξάμηνο συντάσσεται, με μέριμνα του αρμοδίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας, αναφορά η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και η οποία συμπεριλαμβάνει: (α) την εξέλιξη των εργασιών του Προγράμματος κατά το προηγούμενο εξάμηνο, (β) τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρμόδια Υπουργεία και οι λοιποί δημόσιοι φορείς προς υλοποίηση των στόχων του Προγράμματος και η αξιολόγηση αυτών, (γ) τα έργα και οι ενέργειες του επόμενου εξαμήνου που προτείνονται προς ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας για έργα ή δράσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.
10. Με απόφαση του αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση Υπουργού Επικρατείας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του ανωτέρω Προγράμματος, ο τρόπος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό, ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του, ο τρόπος χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος εργασίας των ομάδων εργασίας, ο τρόπος υποβολής προτάσεων προς αξιολόγηση από φορείς της κοινωνίας και της αγοράς καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00 | Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος

  Στο παρόν ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι απαραίτητο να ενταχθεί
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ## – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Όσο δεν υπάρχει η αδαπάνως και αμέσως υλοποιήσιμη υποδομή της βασικής αυτογνωσίας Κράτους, δηλαδή ο πλήρης χάρτης της δομής ολόκληρου του Δημοσίου (με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες που συνιστούν τη διάρθρωση του κάθε φορέα), οι σχετικές ενέργειες (μελέτες, σχεδιασμοί, μεταρρυθμίσεις) θα συνεχίσουν να γίνονται εν πολλοίς ατελέσφορα και «στον αέρα», με τοπική εμβέλεια, χωρίς δυνατότητα να συναρτώνται στη συνολική υποδομή, χωρίς να αξιοποιούνται συνέργειες, χωρίς συστηματική γενίκευση και διάχυση καλών πρακτικών και κυρίως, χωρίς συστηματική αξιολόγηση και μέτρηση αποτελεσμάτων.
  Συμπληρωματικό στοιχείο του χάρτη της δομής, προκειμένου να μπορούν να εκτιμηθούν κατ’ αρχήν οι λειτουργικές δυνατότητες, είναι η γνώση της στελέχωσης της κάθε μονάδας. Δομή και στελέχωση της κάθε μονάδας πρέπει να αποτυπώνονται ώστε να συνιστούν την καθημερινή «ψηφιακή φωτογραφία» του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, που θα αποτελεί το θεμέλιο και εργαλείο για αποτελεσματικές και μετρήσιμες μεταρρυθμίσεις.

  Ειδικότερα για τα θέματα του παρόντος Άρθρου 42 «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών»:
  Η ψηφιακή αποτύπωση όλων των υπηρεσιακών μονάδων βοηθάει σημαντικά τον «ανασχεδιασμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών», επειδή επιτρέπει αυτά να διενεργούνται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Άλλως, διενεργούνται τοπικά και αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στην καλύτερη περίπτωση τοπικά βέλτιστα, αντί των εφικτών βελτιστοποιήσεων επί του συνόλου.

  Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου 42 θα γίνονται πολύ πιο οργανωμένα και συστηματικά, αν εδράζονται σε έναν ενιαίο χάρτη της Δημόσιας Διοίκησης. Ως παραδείγματα αναφέρονται (τα εντός παρενθέσεως γράμματα παραπέμπουν στα αντίστοιχα εδάφια της παραγράφου 3):
  Για το (α): Η πρόσθετη δυνατότητα να εξετάζεται η δομική εικόνα ολόκληρου του Δημοσίου επιτρέπει να διευρύνονται, επεκτεινόμενα ταυτοχρόνως σε περισσότερους από έναν φορείς, «ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών» καθώς και οποιαδήποτε βελτίωση δεν είναι αυστηρά τοπική.
  Για το (γ): Η χαρτογράφηση της δομής των υπηρεσιών θα επιτρέψει σταδιακά τη συνάρτηση και όλων των άλλων στοιχείων της κάθε μονάδας, μεταξύ των οποίων και τα πληροφοριακά της συστήματα. Θα επιταχύνει, δηλαδή, αλλά θα συστηματοποιήσει το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης για «ψηφιοποίηση των διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων».
  Για το (ε): Τα «φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και υπηρεσίες υποδοχής κοινού» θα σημειώνονται στον χάρτη της Δημόσιας Διοίκησης, όπου θα προστίθενται κατά περίπτωση τόσο οι ειδικότερες πληροφορίες όσο και η γεωγραφική θέση του κάθε σημείου. Είναι προφανές πόσο η ενιαία χαρτογραφική υποδομή θα συντελέσει καθοριστικά ώστε τα «φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και υπηρεσίες υποδοχής κοινού» να «παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώμενα μέρη του ανωτέρω Προγράμματος με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων αυτών».

  Με την ενιαία χαρτογραφική υποδομή του Δημοσίου, μπορεί επίσης να βελτιωθεί η διαδικασία ένταξης προτάσεων από οποιονδήποτε στο Εθνικό Πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών. Ήδη προβλέπεται στην παράγραφο 5: «Σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό» θα υποβάλλονται «δράσεις ή ενέργειες απλούστευσης διαδικασιών οι οποίες αποτελούν προτάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων, ιδρυμάτων, ιδιωτικών φορέων και δομών ή και πολιτών».
  Αν ο ενιαίος χάρτης της δομής της ΔΔ χρησιμοποιηθεί ως υποδομή αυτής της πλατφόρμας, θα είναι πολύ εμφανέστερη η κατανομή των προτάσεων στη ΔΔ και πολύ ευκολότερη η ομαδοποίησή τους. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαφάνειας, χρήσιμο είναι οι προτάσεις αυτές να είναι ορατές σε όλους, προκειμένου να αξιοποιείται διαρκώς και η συμβολή της «σοφίας του πλήθους», θέτοντας στην πράξη και τις προτάσεις σε διαρκή διαβούλευση (διαμόρφωση/βελτίωση) μέχρι την αξιοποίησή τους από το Υπουργείο.

  Τέλος, με την παράγραφο 10, η έναρξη του προγράμματος εξαρτάται από την απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Η εξάρτηση από αποφάσεις Υπουργών, που είτε καθυστερούν είτε δεν είναι πλήρεις έχει επανειλημμένα αποδειχθεί παράγοντας καθυστέρησης. Θα ήταν χρήσιμο και θα επιτάχυνε τη διαδικασία να προβλεφθεί τρόπος άμεσης έναρξης της λειτουργίας του Προγράμματος. Η λειτουργία αυτή θα μπορεί να βελτιώνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

  ==========================================================
  Για την προτεινόμενη προσθήκη στο ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
  δηλαδή το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ## – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, υπάρχει εκτενής προεργασία, γνωστή στο Υπουργείο και από προηγούμενες διαβουλεύσεις αλλά και από πολλά δημοσιεύματα και ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε σχετικά συνέδρια.
  Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αμέσως επειδή μπορεί να στηριχθεί στην υποδομή της Διαύγειας, που περιλαμβάνει κωδικοποίηση και οργανογράμματα για τις μονάδες που εκδίδουν και καταχωρίζουν στη Διαύγεια τα έγγραφά τους. Αρκεί σ’ αυτή την υποδομή να καταχωρίζονται όλες μονάδες που δαπανούν δημόσιο χρήμα.

  Για λόγους πληρότητας αυτού του σχολίου, και ευκολίας αναδρομής σε προηγούμενη σχετική δημοσιότητα, παραθέτω εδώ το σχόλιό μου στο άρθρο της 3ης.9.2019 «Όλο το σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής της κυβέρνησης»:
  .
  .
  «Τον φιλόδοξο στόχο να φτάσει η Ελλάδα τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας μέσα στην επόμενη τετραετία (…) έχουν θέσει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  Πρόκειται για στόχο που ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και οι συνεργάτες του θεωρούν πως μπορεί να επιτευχθεί, όχι μόνο μέσω τεράστιων και πολύπλοκων έργων τεχνολογίας (…)
  Στόχος είναι να υπάρξουν αλλαγές από τις επόμενες εβδομάδες μέσα από πολλές «μικρές νίκες», όπως υποστηρίζουν.»

  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με όποιους στόχους και νίκες οποιασδήποτε Ψηφιακής Στρατηγικής, είναι ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ μια τεχνολογικά ΜΙΚΡΗ αλλά οργανωτικά ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ:
  Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Είναι ένα αναγκαίο,
  απλό,
  ανέξοδο,
  γνωστό από χρόνια,
  και ΑΜΕΣΩΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (οριζόντια πολιτική).
  Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τη βασική ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ σε πραγματικό χρόνο ΔΟΜΗΣ και ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ όλων ανεξαιρέτως των φορέων για τους οποίους διατίθεται δημόσιο χρήμα.

  Περιγραφές του οξύτατου προβλήματος και της εύκολης λύσης του:
  Α) Η πιο πρόσφατη: (5.8.2019), Η ψηφιακή αυτογνωσία προϋπόθεση για το επιτελικό κράτος (https://www.capital.gr/me-apopsi/3375478/i-psifiaki-autognosia-proupothesi-gia-to-epiteliko-kratos)

  Β) Μερικές από τις προγενέστερες:
  11.5.2016, Τεράστια παράλειψη στο Δημόσιο που μπορεί να αποκατασταθεί (https://www.naftemporiki.gr/story/1101992/terastia-paraleipsi-sto-dimosio-pou-mporei-na-apokatastathei)
  9.12.2016, Έναρξη Συνεδρίου Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος: Αποτύπωση του Δημοσίου (video https://youtu.be/BHiE2ucIfEw)
  2.1.2017, Το αυτονόητο για κάθε μαγαζί, αδιανόητο για το Κράτος (http://www.vradini.gr/15549-2/)
  3.2.2017, Ψηφιακή Αποτύπωση του Δημοσίου – Μια πρόκληση για όλους στη σημερινή Ελλάδα (video https://youtu.be/82Zv3I_ZS9U)
  16.2.2017, Η αποτύπωση του κράτους, λυδία λίθος για όλους μας (https://www.kathimerini.gr/896653/opinion/epikairothta/politikh/h-apotypwsh-toy-kratoys-lydia-li8os-gia-oloys-mas)
  3.3.2017, Παρέμβαση για την Αποτύπωση του Δημοσίου στο Delphi Economic Forum (video https://youtu.be/3zRECLi_jx4)
  Ιούνιος 2017, Αναγκαία και εφικτή η άμεση Αποτύπωση της δομής και της στελέχωσης του Δημοσίου (ΣΥΝήΓΟΡΟΣ https://drive.google.com/file/d/0B7yVsLbxbrk5RWRZc1BTVUhLMzQ/view)
  Ιούλιος 2017, Αποτύπωση-Χαρτογράφηση Δημόσιου Τομέα: Το πρώτο βήμα για την οργάνωση του Κράτους (Οικονομική Επιθεώρηση https://drive.google.com/file/d/0B7yVsLbxbrk5Z2lGWnlqNnlsSVk/view)
  6.10.2017, Το κενό στα θεμέλια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης (https://www.capital.gr/me-apopsi/3245219/to-keno-sta-themelia-tis-dioikitikis-metarruthmisis)
  8.12.2017, Η διαφάνεια, η διακυβέρνηση, κι εμείς οι πολίτες (https://www.naftemporiki.gr/story/1302494/i-diafaneia-i-diakubernisi-ki-emeis-oi-polites)
  11/2017 & 3/2018, στον συλλογικό τόμο «Πέρα από τη Λιτότητα» και στη μελέτη της διαΝΕΟσις «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα» (https://drive.google.com/file/d/1GzcJjJY-WKt4f0G0stYgAC9yznq6OI_o/view)

  Η αμέσως υλοποιήσιμη πρόταση στοιχειώδους αυτογνωσίας του κράτους ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗ «ΒΙΒΛΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ» η οποία «δεν θα είναι μια έκθεση ιδεών αλλά εργαλείο υλοποίησης. Θα αποτυπώνει τις σημερινές ανάγκες, πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θα έπρεπε να είμαστε, σε επίπεδο δράσεων και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».
  Το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΘΑ ΤΟ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΕΙ η εξοικονόμηση από τον άμεσο εντοπισμό και την περιστολή κρατικών σπαταλών.

  «Η «Βίβλος» θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους»

  Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Η ΒΙΒΛΟΣ.
  Θα αποδείξει εμπράκτως και στους πιο δύσπιστους, ότι το Κράτος μας καταγράφει επιτέλους κάθε υπηρεσία και κάθε υπάλληλο, καθώς και τις δαπάνες που συναρτώνται με αυτά, και αρχίζει γρήγορα και μεθοδικά να οργανώνεται.

 • Στο Άρθρο 42, παράγραφος 3(γ) , προτείνεται να γίνει προσθήκη : «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων – Σχεδιασμός Νέων Συστημάτων σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να προσαρμοστούν βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης των ανασχεδιασμένων διαδικασιών υιοθετώντας την αρχή της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων». Τούτο θα αξιοποιήσει την υφιστάμενη Πληροφοριακή υποδομή εφαρμόζοντας τις τροποποιήσεις επί των Διαδικασιών που θα επιτευχθούν, με όφελος την ταχύτερη παροχή βελτιωμένων ψηφιακών υπηρεσιών

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:45 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Προτείνω την αντικατάσταση της «ψηφιακής υπογραφής» του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στις ΜΠΕ με άλλο έγγραφο, όπως η υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ), καθώς είναι δύσκολη η υλοποίηση: α) λόγω των απαιτήσεων της ΑΠΕΔ (π.χ. παλιά windows που κανείς δεν έχει), β) από επαγγελματίες που δεν είναι καλοί χρήστες των υπολογιστών και γ) λόγω της χρηματικής επιβάρυνσης των φορέων. Γνωρίζω ότι και άλλοι κλάδοι έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα (π.χ. καθηγητές πανεπιστημίων).

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

  Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να θεσπιστεί Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, διότι σήμερα η επιχείρησή μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την χρονοβόρα διαδικασία της έκρισης των περιβαλλοντικών όρων αλλά και γενικά της αδειοδότησης των λατομειών αργίλου.

 • 4. Τη συμπλήρωση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 42 ως ακολούθως:
  «1. […]
  2. Στόχος του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών είναι η βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και η υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις αλλά και η ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και διοικητικές διαδικασίες.
  3. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών, καθώς και την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπής ανισοτήτων μεταξύ πολιτών με ή χωρίς αναπηρία, όπως ενδεικτικά: ΄
  (α) […]
  (δ) βελτίωση της με κάθε προσβάσιμο προς όλους τρόπο πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική πράξη, και
  (ε) αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με ή χωρίς αναπηρία, από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω δράσεις, υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώμενα μέρη του ανωτέρω Προγράμματος με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων αυτών.
  4. […]
  5. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών δύνανται να ενταχθούν και δράσεις ή ενέργειες απλούστευσης διαδικασιών οι οποίες αποτελούν προτάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ιδρυμάτων, ιδιωτικών φορέων και δομών ή και πολιτών. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και αξιολογούνται από τις ομάδες εργασίας της επόμενης παραγράφου. […]».

  Αιτιολόγηση: οι προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στη διαπίστωση ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αφενός αποτελούν «θύματα» της γραφειοκρατίας, αφετέρου αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη συναλλαγή τους με τις υπηρεσίες του δημοσίου λόγω της μη υιοθέτησης των αρχών του καθολικού σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες προσθήκες βασίζονται στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα: α) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ [..]», β) της παρ.1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες», γ) της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές, […] υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού», δ) της παρ. 3 του άρθρο 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, σύμφωνα με την οποία: «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 08:38 | Στέφανος

  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί call center ή και app στο οποίο οι πολίτες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δηλώνουν πιθανές αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά βάρη. Η διόρθωση πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω, ώστε να δουν οι πολίτες ρεαλιστικές λύσεις και απλουστεύσεις.

  Μέχρι στιγμής όλα τα νομοθετήματα για την απλούστευση έχουν μια γενική προσέγγιση και δείχνουν να μην έχουν μακροπρόθεσμη εφαρμογή.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 21:37 | Χρήστος Κλειώσης

  Στην παράγραφο 3 του Άρθρου 42 προτείνω να τεθούν τα εξής:

  «Ο προγραμματισμός της κατάρτισης των στελεχών της διοίκησης ή και των τρίτων πάνω στις διαδικασίες καθώς και η παροχή πιστοποίησης ως προς την ικανότητα χρήσης συγκεκριμένης διαδικασίας»

  «η διαρκής παροχή οδηγιών προς τη διοίκηση και τρίτους για την ανάπτυξη ομοιόμορφων διοικητικών πρακτικών όταν παρουσιάζονται περιπτώσεις διοικητικών συναλλαγών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

  «η πρόσκληση φορέων για την υποβολή παρατηρήσεων αναφορικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ώστε να ληφθούν υπόψιν στις διαδικασίες αξιολόγησης των διαδικασιών»

  Υπάρχει ανάγκη να αναβαθμιστεί η σχέση νόμου και διοίκησης. Μέχρι τώρα ο μέσος δημόσιος υπάλληλος και χειριστής διαδικασιών γίνεται παθητικός δέκτης εγκυκλίων τις οποίες καλείται να χειριστεί χωρίς να έχει πλήρως ξεκαθαρίσει πως πρέπει να διεκπεραιώσει μια διαδικασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσονται παράλληλα από ομοειδείς υπηρεσίες διαφορετικές και αντιφατικές πρακτικές. Παράλληλα ενδέχεται να αναπτυχθεί ευθυνοφοβία και έλλειψη λήψης πρωτοβουλιών λόγω της άγνοιας του αντικειμενου.
  Αυτά και άλλα παρεμφερή φαινόμενα μπορούν άνετα να εξαφανιστούν αν ο δημόσιος υπάλληλος και ο πολίτης έχουν απέναντί τους έχουν μια «αυθεντία» που θα λειτουργεί με 2 τρόπους: Θα επιμορφώνει (π.χ. με επιμορφωτικά βίντεο π.χ. για τη διαδικασία χορήγησης ενημερότητας ή επιστροφής ΦΠΑ) ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα να γνωμοδοτεί (αυτόνομα ή ύστερα από εισήγηση του ΝΣΚ σε σύνθετα ζητήματα) όταν η διαδικασία ή η διάταξη βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη πραγματική κατάσταση που φέρνει σε αμηχανία τον εφαρμοστή του νόμου.

  Παράλληλα όμως η παροχή πιστοποίησης δίνει μια δυνατότητα στην διοίκηση να γίνει πιο ευέλικτη στη διαχείριση του προσωπικού της. Οταν παρουσιάζεται ότι μια συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει αυξημένη χρήση, θα μπορούν να αναζητηθούν οι ήδη καταρτισμένοι σε αυτή τη διαδικασία υπάλληλοι, ενώ αν δεν υπάρχουν τέτοιοι διαθέσιμοι, θα μπορεί να κινηθεί μια διαδικασία κατάρτισής τους στην διαδικασία αυτή πριν αρχίσουν να κανουν συναλλαγές.

  Στο σημείο αυτό τέλος να τονίσω ότι χρειάζεται να υπάρχει διαρκής συνεργασία και λήψη απόψεων της κοινωνίας και διαφόρων κοινωνικών εταίρων όπως επαγγελματικοί σύλλογοι και επιμελητήρια, γιατί είναι αποδέκτες μεγάλου βαθμού αρρυθμιών της διοίκησης και είναι σε θέση να τα μαζεύουν και να τα θέτουν υπόψιν συνολικά, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές με τη διοίκηση τα μέλη τους με γενικότερες και όχι αποσπασματικές λύσεις.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 19:03 | Γιώργος Οικονομίδης

  Παραθέτω εδώ, προσαρμοσμένο, κείμενο που είχα στείλει στην διαβούλευση για την Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά και σε πλήθος παραληπτών:

  Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να επιχειρηθεί η υιοθέτηση ως βασικής «σχεδιαστικής» προσέγγισης όλων των νομικών διατάξεων της μέγιστης αξιοποίησης των ΤΠΕ.
  Συγκεκριμένα θα μπορούσε κατά πρόνοια αντίστοιχη του άρθρου 75 του Συντάγματος που προβλέπει:

  “ Άρθρο 75 1. Kάθε νομοσχέδιο και κάθε πρόταση νόμου που συνεπάγονται επιβάρυνση του πρoϋπoλoγισμoύ, εφόσον υποβάλλεται από Υπουργούς, δεν εισάγεται για συζήτηση, αν δεν συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτoυς που καθορίζει τη δαπάνη· εφόσον υποβάλλεται από βουλευτές, διαβιβάζεται πριν από κάθε συζήτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Kράτoυς, που υποχρεούται να υποβάλει στη Boυλή σχετική έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η πρόταση νόμου εισάγεται για συζήτηση και χωρίς έκθεση ………….”

  να τεθεί με ανάλογη διάταξη (Συνταγματική έλεγα τότε, αλλά ας είναι και κοινός Νόμος) η υποχρέωση – προφανώς για τα Νομοσχέδια που εμπεριέχουν θέσπιση οιωνδήποτε διαδικασιών (που βεβαίως είναι μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία)– της προγενέστερης γνωμοδότησης κατάλληλου οργάνου προκειμένου να ελέγχεται ότι διασφαλίζεται:

  Η βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ λαμβανομένων υπόψη των ώριμων τεχνολογιών της αγοράς, προς ελαχιστοποίηση της δαπάνης χρόνου και χρήματος του Δημοσίου, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

  Σημειώνω αμέσως εδώ ότι χρησιμοποιώ τον όρο «ώριμες τεχνολογίες της αγοράς» θέλοντας να αποφευχθεί τυχόν αναβλητικότητα ή προσχήματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών που θα έθεταν σε κίνδυνο την αποτελεσματική νομοθέτηση και μάλλον θα δυσφημούσαν την όλη προσέγγιση. Επίσης με το όρο «αγορά» δεν εννοώ σε καμιά περίπτωση αναγκαστικά τις ιδιόκτητες τεχνολογίες αλλά απλώς και μόνον τεχνολογίες δοκιμασμένες και σε πραγματική παραγωγική λειτουργία. Κάθε προσπάθεια και προτίμηση προς το ελεύθερο λογισμικό προφανώς θα πρέπει να ευνοείται.
  Σημαντικότατο τέλος στόχο θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας στο ευρύτερο το δυνατόν επίπεδο.

  Εκεί επρότεινα κατ’ αρχήν και την σύνθεση του ελέγχοντος οργάνου, αλλά μπορεί σαφώς αυτό να αποτελέσει αρμοδιότητα του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Τέλος να προσθέσω ότι πέραν των προς ψήφιση Νόμων, είναι σκόπιμο, και ίσως και ακόμη πιο απαραίτητο – καθώς ως γνωστόν «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες» – ανάλογη πρόνοια να θεσπιστεί και για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων. Μόνον έτσι θα διασφαλιστεί η μη ακύρωση των όποιων αρχικών σωστών ρυθμίσεων από την μη ακόμα εξαλειφθήσα στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης προτίμηση προς την γραφειοκρατία.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 11:35 | Μανωλης Γωνιωτακης

  Προτάσεις ενόψει του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα επί του κεφαλαίου Γ’ – απλούστευση διαδικασιών – άρθρο 42, αναφορικά με την απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και τη διαβάθμιση-διαχωρισμό τους, σε μικρής και μεγάλης κλίμακας έργα.
  1. Σχετικά με τα «τελεφερίκ» (ως συνοδό έργο στα πλαίσια αδειοδότησης θεματικού πάρκου εναλλακτικού τουρισμού) και επειδή στο παράρτημα I κατάταξης της Υ.Α ΦΕΚ 2471/16 καθώς και στο άρθρο 36 Ν.4280/14 αναφέρονται γενικά συρμοί χωρίς να διαχωρίζονται σε επίγειους ή εναέριους, μικρού ή μεγάλου μεγέθους.
  Σας παρακαλούμε, όπως οι επίγειοι συρμοί μικρού μήκους και ελαφρού τύπου αναβατήρες, που η αφετηρία τους και το τέρμα τους είναι πέργκολες και κατ’ ευφημισμόν τους λέμε «τελεφερίκ» να υπαχθούν στην κατηγορία Β’ κατ’ αντιδιαστολή με τους εναέριους οι οποίοι λόγω των μεγάλων πυλώνων και κτιριακών εγκαταστάσεων αφετηρίας και τέρματος, υπάγονται και δικαίως στην πιο αυστηρή κατηγορία Α’, από άποψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  2. Ομοίως οι μικρές προϋπάρχουσες, παλαιόθεν, προβλήτες βαρύτητας μήκους μέχρι 20 μέτρων έμπροσθεν ξενοδοχείων (στα πλαίσια αδειοδότησης παραχώρησης χρήσης αιγιαλού) να ενταχθούν για τους ίδιους λόγους όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, στην κατηγορία Β’ (καθότι η όποια προσάμμωση – αλλοίωση στην ακτογραμμή έχει ήδη συντελεστεί) και επειδή στο παράρτημα ΙΙΙ κατάταξης της ως άνω Υ.Α δεν αναφέρεται σε μικρές προβλήτες προϋφιστάμενες κάτω των 20μ., κατ’ αντιδιαστολή με τις μεγάλου μήκους προβλήτες βαρύτητας από 50 και μέχρι 100 μ. μήκος που συναντούμε στα μεγάλα ξενοδοχεία, οι οποίες δικαίως, υπάγονται στην πιο αυστηρή κατηγορία Α’ από άποψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  Οι παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι γενικής εφαρμογής και συναντούνται σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας μας.