ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΕΜΗ – Άρθρο 73

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου πρόκειται να τροποποιηθούν, καθώς, έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατάξεις που αφορούν στο ΓΕΜΗ (βλ. αναλυτικά εδώ:  http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10654).

 

1. Στο άρθρο 7 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) προστίθεται η παράγραφος 10 με το εξής περιεχόμενο:
«10. α) Καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νιμότητας, και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 16, με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης και των εγγράφων του άρθρου 5 παρ. 5, οι πράξεις και τα στοιχεία που:
(i) περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,
(ii) αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής και αναβίωσης,
(iii) αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού που δεν εμπίπτει στην περ. i.
β) Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων της ανωτέρω παρ. 10.α) εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α’ 44).
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των προτύπων καταστατικών και εταιρικών πράξεων που εξαιρούνται από τα ανωτέρω εδάφια (ii) και (iii), προκειμένου να υποβληθούν αυτόματα στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297).
Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει με την πάροδο τριών (3) μηνών από την ψήφιση του παρόντος νόμου.»
2. Η περίπτωση του αρ. 2, παρ. 2, περ. β του ν. 3419/2005 τροποποιείται ως εξής:
«την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλής ή κατά μετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρείας, όταν αυτή πραγματοποιείται από την «Υπηρεσία Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 10 , α και β του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου. Η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα. Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις εταιρείες τα μέλη των οποίων υποχρεούνται σε εγγραφή σε κάποιο Επιμελητήριο, ως υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ορίζονται οι Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων αυτών.»
3. Ο παράγραφοι 4 και 8 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 τροποποιούνται ως εξής:
«4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.
Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., με την παραλαβή της απόφασης καταχώρησης από την αρμόδια για τον υπόχρεο διεύθυνση κατά την παράγραφο 1, προβαίνει αυθημερόν και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στις καταχωρήσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5. »
«8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των ομόρρυθμων εταιρειών, των ετερόρρυθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και στις περιπτώσεις α και β της παρ. 10 του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η τροποποίηση του καταστατικού που δεν περιβλήθηκε τον συμβολαιογραφικό τύπο, η λύση της ανώνυμης εταιρείας ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, η διαγραφή της και η αναβίωσή της εγκρίνονται, ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 3419/2005 (Α` 297). Ο έλεγχος νομιμότητας περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος, του καταστατικού και των διατάξεων του ν. 3419/2005 και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια της καταχώρισης και την πραγματοποίηση της δημοσιότητας από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μεταβολών των καταχωρίσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο, όπως μεταβολών στην εκπροσώπηση της εταιρείας ή δηλώσεων προσαρμογής του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα προβαίνει σε οιουδήποτε είδους έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων.»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:08 | Ντινα

  Το άρθρο αυτό είναι φτιαγμένο για ένα ιδεατό κόσμο όπου θα διαλειτουργούν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του δημοσίου και όπου τα οικονομικά στοιχεία στο ΓΕΜΗ θα έπρεπε να λαμβάνονται αυτοματοποιημένα από το TAXIS, τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένες παραβάσεις να μην μπορούν να δηλωθούν στα διοικητικά συμβούλια, οι εταιρείες που δεν αναρτούν καταστάσεις να μην μπορούν να συνεχίσουν την οικονομική δραστηριότητα τους και άλλα πολλά. Παρόλα αυτά το Υπουργείο με το παρόν καταργεί και το μοναδικό έλεγχο που υπήρχε επί των εταιρειών από τα επιμελητήρια. Αλήθεια τι θα ισχύσει για τις εταιρείες όπου θα ακυρωθούν και έχουν συσταθεί από συμβολαιογράφο θα εφαρμοστεί το πειθαρχικό δίκαιο των συμβολαιογράφων. Καταργείται ο προληπτικός έλεγχος που παρείχε ασφάλεια προς χάριν μια ταχύτερης διεκπεραίωσης με αντιστάθμισμα να γεμίσουν τα δικαστήρια υποθέσεις ακυρότητας των εταιρειών.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

  Ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου του οποίο αφορά στην ευθύνη των μετόχων κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) με ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου.
  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν. 4174/2013 άρθρο 50 θεσπίζεται α) αλληλέγγυα ευθύνη των διευθυντών, προέδρων, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων, εντεταλμένων στη διοίκηση και εκκαθαριστών νομικών προσώπων για την πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων των νομικών αυτών προσώπων και β) αλληλέγγυα ευθύνη των, κατά το χρόνο διάλυσης του νομικού προσώπου, μετόχων ή εταίρων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% για τις μη εξοφληθείσες μέχρι την ημερομηνία διάλυσης, φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου. Η ευθύνη τους περιορίζεται μέχρι το ποσό των καταβληθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου κατά τα τρία τελευταία έτη πριν τη λύση του νομικού προσώπου. Εξαίρεση αλληλέγγυας ευθύνης των μετόχων προβλέπεται για τα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο της ΕΕ, νομικά πρόσωπα.
  Η ως άνω διάταξη όχι απλά πνίγει την επιχειρηματικότητα, αλλά καταλύει κάθε έννοια βασικών αρχών του εμπορικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν επί αιώνα τουλάχιστον στην χώρα μας, όπως αυτήν της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, η οποία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αίρεται.
  Δημήτριος Π. Μάρκου
  Δικηγόρος Αθηνών
  Για την θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
  Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:11 | Αλεξανδρος

  Το άρθρο αυτό θα προκαλέσει χάος στις συναλλαγές αφού καταργείται και ο απλός τυπικός έλεγχος πληρότητας και κανείς δεν πρόκειται να ελέγχει τίποτα με συνέπεια να μπορούν να δηλώνονται φανταστικά πρόσωπα για διοικητικά συμβούλια, να υποβάλλονται κενές ή ψευδείς χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή να μην υποβάλλονται καθόλου, να μην υπάρχει κωδικοποίηση καταστατικών στις προσωπικές εταιρείες και ο απλός πολίτης δεν θα ξέρει τι ισχύει και όλα αυτά θα περιβάλλονται με το τεκμήριο της νομιμότητας λόγω δημοσίευσης. Θα επικρατήσει η απόλυτη ΒΑΒΕΛ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:32 | ΛΙΤΣΑ

  Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Εθνικό Μητρώο Εμπορικής Δημοσιότητας. Το μητρώο που αποσκοπεί:
  • Στη διαφάνεια των εταιρικών πράξεων, κατά τρόπο σύννομο, ασφαλή και αξιόπιστο έναντι των τρίτων και των μετόχων – εταίρων.
  • Στην Αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση και άσκηση πολιτικής
  • Στη Διασύνδεση με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Μητρώα
  Το συγκεκριμένο άρθρο στο βωμό της εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων οδηγεί στην αποδυνάμωση του ρόλου και του έργου του Γ.Ε.ΜΗ. Σε βάθος χρόνου το συγκεκριμένο άρθρο θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας,καθώς ο καθένας χωρίς έλεγχο, ούτε καν δειγματοληπτικό, πληρότητας ή νομιμότητας θα μπορεί να καταχωρεί και να νομιμοποιεί οτιδήποτε με σκοπό το προσωπικό του συμφέρον.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:50 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο άρθρο 73 του πολυνομοσχεδίου επιχειρείται μια οριζόντια κατάργηση των ελέγχων πληρότητας και νομιμότητας που διενεργούν οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και τα τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η υπερψήφιση αυτού του άρθρου θα επιφέρει την άμεση κατάργηση κάθε μορφής ελέγχου σε στοιχεία που βάση της ελληνικής νομοθεσίας συνιστούν απόδειξη ενεργής επιχειρηματικότητας και υγειούς λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πλέον αυτών, ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας των κατά περίπτωση υποβαλλόμενων στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. προβλέφθηκε από τον εκάστοτε νομοθέτη και για την αποφυγή της καταχώρισης και δημοσίευσης λανθασμένων ή και παραπλανητικών στοιχείων. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί η κατ’ εξακολούθηση υποβολή λανθασμένων ή και εντελώς άσχετων με την φόρμα υποβολής στοιχείων: καταστατικά με διατάξεις νόμων που έχουν ήδη καταργηθεί και με άρθρα που εναντιώνονται στους υφιστάμενους νόμους, οικονομικά στοιχεία που βασίζονται σε παλαιότερα λογιστικά πρότυπα, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα από τον κατά περίπτωση νόμο συνημμένα δικαιολογητικά και πλείστες άλλες παραλήψεις και παρατυπίες που ελλοχεύουν ακόμη και την πρόθεση κάποιων να παραπλανήσουν την αγορά.
  Εν κατακλείδι, η αυτοματοποίηση της καταχώρησης/δημοσίευσης μεγάλου μέρους των στοιχείων που απαιτεί το ελληνικό εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας συνιστά μια καταστρατήγηση των υφιστάμενων νομοθετημένων μηχανισμών που σχετίζονται με την ορθή και σύννομη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων και εν μέρει με τη διαφάνεια των εμπορικών πράξεων. Περαιτέρω, η αποψίλωση κάθε διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθότι, οποιοσδήποτε με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον, θα δύναται να καταχωρεί και να νομιμοποιεί πράξεις και στοιχεία που εξυπηρετούν ιδίους σκοπούς -με συνέπεια οι θιγόμενοι να προσφεύγουν στις χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες της δικαιοσύνης για να δικαιωθούν.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:40 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο άρθρο 73 του πολυνομοσχεδίου επιχειρείται μια οριζόντια κατάργηση των ελέγχων πληρότητας και νομιμότητας που διενεργούν οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων και τα τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η υπερψήφιση αυτού του άρθρου θα επιφέρει την άμεση κατάργηση κάθε μορφής ελέγχου σε στοιχεία που βάση της ελληνικής νομοθεσίας συνιστούν απόδειξη ενεργής επιχειρηματικότητας και υγειούς λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πλέον αυτών, ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας των κατά περίπτωση υποβαλλόμενων στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. προβλέφθηκε από τον εκάστοτε νομοθέτη και για την αποφυγή της καταχώρισης και δημοσίευσης λανθασμένων ή και παραπλανητικών στοιχείων. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί η κατ’ εξακολούθηση υποβολή λανθασμένων ή και εντελώς άσχετων με την φόρμα υποβολής στοιχείων: καταστατικά με διατάξεις νόμων που έχουν ήδη καταργηθεί και με άρθρα που εναντιώνονται στους υφιστάμενους νόμους, οικονομικά στοιχεία που βασίζονται σε παλαιότερα λογιστικά πρότυπα, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα από τον κατά περίπτωση νόμο συνημμένα δικαιολογητικά και πλείστες άλλες παραλήψεις και παρατυπίες που ελλοχεύουν ακόμη και την πρόθεση κάποιων να παραπλανήσουν την αγορά.
  Εν κατακλείδι, η αυτοματοποίηση της καταχώρησης/δημοσίευσης μεγάλου μέρους των στοιχείων που απαιτεί το ελληνικό εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας συνιστά μια καταστρατήγηση των υφιστάμενων νομοθετημένων μηχανισμών που σχετίζονται με την ορθή και σύννομη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων και εν μέρει με τη διαφάνεια των εμπορικών πράξεων. Περαιτέρω, η αποψίλωση κάθε διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθότι, οποιοσδήποτε με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον, θα δύναται να καταχωρεί και να νομιμοποιεί πράξεις και στοιχεία που εξυπηρετούν ιδίους σκοπούς -με συνέπεια οι θιγόμενοι να προσφεύγουν στις χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες της δικαιοσύνης για να δικαιωθούν.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:21 | Αθανασιος Μεκρ.

  Το Γεμη ειναι ενας τρόπος απλοποίησης της αφαίμαξης των επιχειρήσεων για να τα αρπάζουν τα επιμελητήρια ποικιλοτρόπως. Ανοίχτε τα κλειστά επαγγελματα, ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΦΟΡΤΗΓΑ παραμένουν κλειστά.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:34 | Γεράσιμος Κ.

  Γ.Ε.ΜΗ.
  Δημιουργήθηκε να εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις με ψηφιοποίηση βάσης δεδομένων.
  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Νάστο Τόκα ότι το Γ.Ε.ΜΗ. (το Κράτος δηλαδή), εκβιάζει τις επιχειρήσεις να πληρώνουν χαράτσι (τέτοιο είναι) ώστε απλά να υπάρχουν και να πληρώνουν αδικαιολόγητα ποσά προκειμένου να εκδοθεί ένα δικαιολογητικό – στην ουσία δηλαδή να τους αποσταλλεί ένα e-mail, χωρίς να έχει προηγηθεί από τον υπάλληλο του Γ.Ε.ΜΗ. κάποιου είδους δημιουργική εργασία – εξάλλου ο άνθρωπος αυτός πληρώνεται για να κάνει το συγκεκριμένο έργο.
  Με τη διάταξη αυτή, λοιπόν, αρμοδιότητες του Γ.Ε.ΜΗ. παραδίδονται σε δικηγορικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν τον όγκο εργασίας. Γιατί, ένας μάχιμος δικηγόρος που προσπαθεί να βγάλει μεροκάματο, δεν θα σχοληθεί με το θέμα αυτό.
  Δηλαδή τώρα τι βλέπουμε να γίνεται; Οι δικηγορικές εταιρείες θα γίνουν εισπράκτορες του Γ.Ε.ΜΗ., με το αζημίωτο βέβαια. Το αποτέλεσμα είναι να κάτσουν στο τραπέζι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και να φτιάξουν τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. τον οποίο το Υπ. Επενδύσεων θα δεχτεί αβίαστα γιατί πιθανώς, είναι ήδη προσυνεννοημένο.
  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουμε ΓΕ.Μ.Η. (και μπορεί να μη το χρειαστούμε ποτέ εκτός από την αρχική εγγραφή), πληρώνουμε τέλος επιτηδεύματος (κάθε 1η Ιανουαρίου ξυπνάμε με 650 ή 1.000 ευρώ χρέος κι ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το γραφείο μας), πληρώνουμε Επιμελητήρια υποχρεωτικά ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε.
  Ποιά είναι η ανταπόδοση σε όλα αυτά Κύριε Υπουργέ;
  Η Τρόικα είχε πει να καταργηθούν οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, τι κάνετε για αυτό;
  Μία απλή προσωπική εταιρεία αν θέλει να επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της με τροποποίηση του καταστατικού της, πρέπει να πληρώσει στο Ταμείο Νομικών και Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων ποσό που ισούται με ποσοστό επί του κεφαλαίου της. Ποιά η ανταπόδοση του, πέραν της ενίσχυσης των Ταμείων των Δικηγόρων;
  Οι συντεχνίες δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου, τα επαγγέλματα είναι ακόμα κλειστά, θεόκλειστα!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 23:44 | Λέττα Καλαμαρά

  Η πρόβλεψη αδιαφάνειας με τη μη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ στην περίπτωση λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού-εταιρικού μετασχηματισμού των ΙΚΕ είναι επικίνδυνη για την υγιή επιχειρηματικότητα στη χώρα. Εγκυμονεί κίνδυνο μετρατροπής ΙΚΕ σε επιχειρήσεις βιτρίνα offshore εταιρειών χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες δεν έχουν να φοβηθούν τη δημοσιότητα εκτός αν διαχειρίζονται κεφάλαια αγνώστου προέλευσης. Αυτή η διάταξη προωθεί τη στρεβλή επιχειρηματικότητα.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:40 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΟΥΜΑΚΗ

  Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του νομοσχεδίου προβλέπονται οι νέες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2, παρ. 2, περ. β του ν. 3419/2005, μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων έχει συμπεριληφθεί και ο έλεγχος νομιμότητας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 10 , α και β του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.
  Ειδικά ως προς την περίπτωση της παρ. 10 β του άρθρου 7 του παρόντος νόμου (Ν.3419/2005) που είναι η εξής: «β) Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων της ανωτέρω παρ. 10.α) εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» , ο Νόμος 4601/19 προβλέπει την έκδοση εγκριτικής απόφασης του Περιφερειάρχη του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, συνεπώς δεν νοείται έλεγχος νομιμότητας της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, αφού η αρμοδιότητα αυτή προβλέπεται ρητά στο Ν.4601/19 ότι ανήκει στον Περιφερειάρχη.
  Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί η περίπτωση της παρ. 10 β του άρθρου 7 του Ν.3419/2005 από την αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας του ΓΕΜΗ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 08:39 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΟΥΜΑΚΗ

  Στην παρ.4 του άρθρου 73 του νομοσχεδίου προβλέπονται οι περιπτώσεις που θα υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας, μεταξύ αυτών αναφέρεται και η τροποποίηση καταστατικού που δεν περιβλήθηκε τον συμβολαιογραφικό τύπο, πιστεύω ότι πρόκειται για μεγάλο λάθος καθώς τίποτα δεν διασφαλίζει ότι η συμβολαιογραφική πράξη που θα περιέχει την τροποποίηση του καταστατικού θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου 4548/18 έτσι ώστε να μην απαιτείται έλεγχος αυτής. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ακόμα και οι συστάσεις Α.Ε. από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης των Συμβολαιογράφων περιέχουν στις συμβολαιογραφικές πράξεις καταστατικά σύστασης με απαρχαιωμένες διατάξεις νόμων που έχουν ήδη καταργηθεί και με προβλέψεις ενάντια στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ο έλεγχος νομιμότητας όλων των τροποποιήσεων καταστατικού και όχι μόνον όσων δεν περιβλήθηκαν το συμβολαιογραφικό τύπο.
  Η γενική διαπίστωση είναι ότι οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν καλή γνώση της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά λάθη κατά τη λήψη αποφάσεων των εταιρικών οργάνων των Α.Ε.
  Ο έλεγχος νομιμότητας που ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων έχει λειτουργήσει θετικά μέχρι σήμερα και θα πρέπει να συνεχιστεί και ενισχυθεί.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 19:34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχολίου σχετικά με το τέλος τήρησης της μερίδας ΓΕΜΗ να σημειώσω τα εξής : Ασφαλώς και να καταργηθεί το τέλος ΓΕΜΗ με την προϋπόθεση τα κόστη δημιουργίας και συντήρησης της βάσης του ΓΕΜΗ να περιέλθουν στην ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης και να τα αναλάβει το γενικό λογιστήριο του κράτους. Η πρόβλεψη όμως που υπάρχει (και που μπορεί κάλλιστα να αλλάξει) είναι ότι το κόστος αυτό θα το επωμίζεται αναλογικά η κάθε επιχείρηση για την διατήρηση του δημόσιου και έγκυρου μητρώου δημοσιότητας των επιχειρήσεων. Η απλοϊκή και ρηχή προσέγγιση των 5€ και η αναφορά σε μια ηλεκτρονική καταχώριση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που είναι πολύ πιο σύνθετη και συστημική.
  Επίσης η δημοσίευση χωρίς έστω τυπικό έλεγχο των πράξεων που προβλέπει το παραπάνω άρθρο ενέχει σοβαρό κίνδυνο να καταχωρούνται πράξεις με σοβαρό νομικό ελάττωμα, να δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις και η διόρθωσή τους να μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική διαδικασία, πράγμα που φέρει μεγάλο κόστος για τους επιχειρηματίες και αφετέρου θα πλήξει την αξιοπιστία του δημόσιου μητρώου δημοσιότητας υπό την έννοια ότι ο κάθε κακόβουλος επιχειρηματίας θα μπορεί να δημοσιεύει και να νομιμοποιεί όποια πράξη τον εξυπηρετεί και οι θιγόμενοι θα πρέπει να προσφύγουν και πάλι στη δικαιοσύνη με χρονοβόρες διαδικασίες για να δικαιωθούν.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 19:20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ

  Το άρθρο 73 φαίνεται ότι θέλει να απλοποιήσει την καταχώριση στοιχείων δημοσιότητας χωρίς έλεγχο πληρότητας και χωρίς έλεγχο νομιμότητας. Δηλαδή, ο κάθε άσχετος θα μπορεί να καταχωρήσει κάθε παραπλανητικό στοιχείο και να εξαπατά τους συναλλασσόμενους με αυτόν, τουλάχισοτν στα πεδία που επιτρέπει η περίεργη αυτή διάταξη. Οι συναλλαγές για την σταθερότητά τους και για την φερεγγυότητά τους απαιτούν ασφάλεια και αλήθεια. Φρονώ ότι και ο έλεγχος πληρότητας που θα πρέπει να οριοθετηθεί από τον νομοθέτη αλλά και ο έλεγχος νομιμότητας που θα πρέπει να οριοθετηθεί επίσης από τον νομοθέτη, τουλάχιστον στα βασικά τους σημεία αφού κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της, θα πρέπει να παραμείνουν ακριβώς διότι θέλουμε ειλικρινείς αληθείς, σταθερές και με ασφάλεια συναλλαγές.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 15:10 | ΝΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ

  Το «τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ», πρέπει να καταργηθεί. Δεν είναι ανταποδοτικό προς τις επιχειρήσεις. Απο τη στιγμή που μια επιχείρηση εγγράφεται στο ΓΕΜΗ δεν χρειάζεται καμια άλλη ενέργεια ή επιβάρυνση τους, μέχρι την ωρα που θα κλείσει η επιχείρηση και θα διαγραφεί. Για την εγγραφη και τη διαγραφή, μπορεί να πει κάποιος οτι θα χρειαστεί να απασχοληθει ένας υπάλληλος, οπότε άντε να χρεωθεί η επιχείρηση με 5 €. Αλλά να πληρώνει κάθε χρόνο «για να ΜΗΝ διαγραφεί» η ηλεκτρονική καταχώρηση που έγινε, είναι εκβιασμός, αναίτια επιβάρυνση, κατάχρηση εξουσίας,… ΝΤΡΟΠΗ !!

  Δείτε στο https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=302&context=103&globalid=18448&articleid=45#3 «Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος είσπραξης αυτών» 9/10/2018 ΠΗΓΗ: E.B.E.A.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 15:20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ

  υπεβαλα μακροσκελη σχολια αλλα δεν τα παιρνει το συστημα – τι φταιει ?