Άρθρο 47 Κυρώσεις

1. Για τις παραβάσεις του παρόντος που διαπιστώνονται σύμφωνα με το άρθρο 46, επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα 5.
2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
3. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
4. α. Η θέση δραστηριοποίησης ή το δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης ανακαλείται για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από έξι (6) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε έξι (6) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο πωλητή για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
β. Η ανάκληση αφορά όλες τις θέσεις δραστηριοποίησης του πωλητή ή το δικαίωμα πλανόδιων δραστηριοποιήσεων.
γ. Η ως άνω θέση ή η πλανόδια δραστηριοποίηση επαναπροκηρύσσεται για το σύνολο του χρόνου της.
δ. Μετά το πέρας του χρόνου της ανάκλησης ο πωλητής λαμβάνει θέση δραστηριοποίησης ή δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης με συμμετοχή σε προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
ε. Από τα ανωτέρω εξαιρείται η παράβαση μη έκδοσης απόδειξης ταμειακής μηχανής κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 5.
5. Οι περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 εφαρμόζονται για παραβάσεις που καταχωρούνται στο Σύστημα από την έναρξη της λειτουργίας καταγραφής παραβάσεων.
6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 (Α΄173) εφαρμόζεται αναλογικά.
7. Οι φορείς λειτουργίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5, για παράβαση του παρ. 3 του άρθρου 5, υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο i) πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά αφορά, δήμο με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους και ii) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σε κάθε άλλη εφαρμογή της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 6, .
Σε κάθε υποτροπή του φορέα λειτουργίας τα ως άνω πρόστιμα διπλασιάζονται.
8. Αρμόδια για τη διαπίστωση και την επιβολή του προστίμου προς τους φορείς λειτουργίας είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 • 28 Απριλίου 2021, 23:58 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  Η απώλεια της άδειας για έξι μήνες είναι εξοντωτική. Για πολλούς παραγωγούς που οι καλλιεργητικές τους εκτάσεις βρίσκονται σε ορεινές περιοχές όλη η διάρκεια καλλιέργειας διαρκεί έξι μήνες. Χάνεται όλη η χρονιά και μένοντας τόσους μήνες χωρίς να μπορούν να προσέλθουν στη δουλειά τους καταστρέφονται, οπότε μην περιμένετε να εισπράξετε και τα χρηματικά πρόστιμα από τις παραβάσεις. Το πιο σωστό είναι να ισχύσει ότι και στο στεγασμένο εμπόριο δίνοντας την δυνατότητα στους παραγωγούς να δουλέψουν και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να πεινάσουν και θα προτιμήσουμε να αφήσουμε τα χρέη προς το κράτος σε εκκρεμότητα. ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ!!!

 • 28 Απριλίου 2021, 13:58 | ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»

  Αρ. Πρωτ. Ένωσης 368/28-04-2021

  Άρθρο 47 παρ.4. α. «Η θέση δραστηριοποίησης ή το δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης ανακαλείται για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από έξι (6) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε έξι (6) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο πωλητή για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης»
  Εδώ θα επαναλάβουμε ότι και για το άρθρο 37 παρ. 3 ε’ ότι δηλαδή σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την ίση μεταχείριση που μας επιφυλάσσετε έναντι του στεγασμένου εμπορίου. Αλήθεια, σοβαρά τώρα, και για το στεγασμένο εμπόριο το ίδιο ισχύει; Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αισθανόμαστε στοχοποιημένοι και κυνηγημένοι και παραβιάζετε τόσο την αρχή της αναλογικότητας του μέτρου όσο και την αρχή της ισότητας. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της διάταξης, τη μείωση της ανάκλησης σε είκοσι ημέρες, άλλως την ίση μεταχείριση για όλους, στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο.

 • 27 Απριλίου 2021, 22:44 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

  Η επιβολή εξοντωτικών κυρώσεων στους πωλητές λαϊκών αγορών για όμοιες ή και απόλυτα ίδιες παραβάσεις φορολογικού ή άλλου χαρακτήρα που αντιμετωπίζουν πολύ ηπιότερες συνέπειες στην περίπτωση άλλων επαγγελματικών κλάδων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό όρους ίσης μεταχείρισης και δικαίου. Η τυχόν επιβολή τέτοιου είδους κυρώσεων θα καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση της δραστηριοποήσης για τους επαγγελματίες και παραγωγούς στους οποίους θα επιβληθούν, ενώ ο σκοπός των αντίστοιχων μέτρων είναι η συμμόρφωση και όχι η εξόντωση των επαγγελματιών και παραγωγών. Απαιτείται οι προβλεπόμενες κυρώσεις να είναι αντίστοιχες για τις φορολογικές παραβάσεις από άλλους επαγγελματικές κλάδους.

 • 20 Απριλίου 2021, 14:00 | Χατζοπουλος Σταθης

  6 μηνες ειναι υπερβολικα μεγαλη ποινη.Σχεδον εξοντωτικη. Πρεπει να μειωθει η διαρκεια της