Άρθρο 33 Μεταβίβαση θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή

1. Υφιστάμενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, καθώς και όσοι αποκτούν άδεια δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές και στάσιμο εμπόριο, καθώς και πλανόδια δραστηριοποίηση μέσω προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μεταβιβάζουν τη θέση δραστηριοποίησης και το δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης, ως ακολούθως:
α. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου, παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον, ο παραγωγός μπορεί να μεταβιβάσει τις θέσεις δραστηριοποίησης, ή την πλανόδια δραστηριοποίηση που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή τον/την σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι κάτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή, ήτοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 για τη χορήγηση άδειας παραγωγού.
β. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της θέσης δραστηριοποίησης, ένα από τα ενήλικα τέκνα ή ο/η σύζυγός του κατόχου που απεβίωσε δύναται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του θανάτου, να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της θέσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές και το στάσιμο εμπόριο ή της άδειας πλανόδιας δραστηριοποίησης με τα εξής δικαιολογητικά: βα) ληξιαρχική πράξη θανάτου, ββ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, βγ) έγγραφες παραιτήσεις από κάθε δικαίωμα απόκτησης θέσης στο μέλλον των προσώπων (ενήλικων τέκνων ή του συζύγου) που δεν επιθυμούν την απόκτηση της θέσης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή. Οι νέοι κάτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή, ήτοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 για τη χορήγηση άδειας παραγωγού.
γ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, παραίτησης ή αναπηρίας, ο κάτοχος της θέσης δραστηριοποίησης ή άδειας πλανόδιας δραστηριοποίησης και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πιστοποίησης αυτής υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 5 αίτηση, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο θα παραχωρηθεί η θέση. Σε περίπτωση αναπηρίας, την αίτηση συνοδεύει βεβαίωση που εκδίδεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α..
2. Αν η αίτηση μεταβίβασης της θέσης άσκησης δραστηριοποίησης και της πλανόδιας δραστηριοποίησης δεν υποβληθεί εντός των προθεσμιών των περ. α’ και β’ της παρ. 1, η ισχύς της άδειας και θέσης δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης αντίστοιχα, παύουν αυτοδικαίως.
3. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει τη θέση άσκησης δραστηριοποίησης και το δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, για τις περ. α και γ της παρ. 1, εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια ή θέση-δραστηριοποίηση υπαίθριου εμπορίου, καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 30, από τα οποία προκύπτει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας και την άσκηση δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή, ήτοι τα δικαιολογητικά των περ. α’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της παρ.1, καθώς και των περ. α’ έως ε’ της παρ. 3 και της παρ. 4.
4. Ο προκάτοχος της θέσης ή του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης (πλην της παραχώρησης λόγω θανάτου), για κάθε θέση ή πλανόδια δραστηριοποίηση που παραχωρεί πρέπει να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του προς τις αρμόδιες αρχές χορήγησης της θέσης, ήτοι τους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τον δήμο για το στάσιμο, καθώς και την περιφέρεια για το πλανόδιο εμπόριο.
5. Δεν δικαιούται νέας άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές και στάσιμο εμπόριο, καθώς και άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση ο προκάτοχος πωλητής.
6. Ο νέος κάτοχος της άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις άσκησης δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης, δραστηριοποιείται στο εξής σύμφωνα με το παρόν.
7. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της θέσης ή του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε περίπτωση απώλειας αυτών, για λόγους που αναφέρονται στο παρόν, και για όσο χρόνο διαρκεί η απώλεια.

  • 20 Απριλίου 2021, 14:16 | Χατζοπουλος Σταθης

    Ο παραγωηος πρεπει να ειναι σε θεση να μεταβιβασει και την αδεια οχι μονο τη θεση