Άρθρο 13 Ίδρυση και λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών

1. Για την ίδρυση και λειτουργία των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια.
2. Με την απόφαση της παρ. 1 εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, το τέλος των θέσεων και ο τρόπος είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Επίσης καταρτίζεται τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς από τον φορέα λειτουργίας.
3. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του οικείου δήμου και γνώμης του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.
4. Η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισμός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραμμα καταχωρίζονται από τον φορέα λειτουργίας στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 51. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης και καταχώρησής τους, οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 47.

 • Η παράγραφος 3 του άρθρου όπου αναφέρεται ότι για την λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικιου επιμελητηρίου μας βρίσκει κατηγορηματικά αντιθέτους μιας και αφού οι υπαίθριοι έμποροι δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε αυτό δεν μπορεί σαν όργανο να έχει γνώμη για αυτήν την μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Εξάλλου τα επιμελητήρια ποτέ δεν είχαν ως προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των υπαιθρίων έμπορων πράγμα απόλυτα λογικό αφού οι υπαίθριοι έμποροι δεν αποτελούν μέλη τους.

 • 28 Απριλίου 2021, 22:00 | Στάθης

  Η παράγραφος 3 πρέπει να απαλιφθει.
  Δεν νοείται νά ζητηθεί ή γνώμη του Επιμελητηρίου.
  Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αρνητική απάντηση.

 • 28 Απριλίου 2021, 08:54 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  Στην παρ. 3 να φύγει η γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου. Είναι αθέμιτο να ζητείται η γνώμη του Επιμελητηρίου. Ειδικότερα από την στιγμή που σε κανένα άλλο κλάδο του ελεύθερου εμπορίου δεν υπάρχει γνωμοδότηση του συγκεκριμένου οργάνου για να λειτουργήσει. (πχ για να γίνει κάποιο mall ή για να ανοίξει κάποιο μαγαζί).
  Στην παρ. 4 που κάνει παραπομπή στο αρ. 51, εκεί αναφέρεται στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 • Αν και το άρθρο κινείται στο σωστό θεσμικό πλαίσιο, αναφέρουμε ότι η παράγραφος 3 χρίζει ΑΜΕΣΗΣ τροποποίησης.
  Στην κοινωνία που ζούμε και επιτρέπεται η διακίνηση εμπορευμάτων με το πνεύμα του υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού σε εγρήγορση, με το δικαίωμα του ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε πλήρη ανάπτυξη, δεν νοείται για την ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, να ζητείται η γνώμη του οικείου επιμελητηρίου, με τη σημείωση ότι ουδέποτε ως και σήμερα τα Επιμελητήρια επιθυμούσαν την τέλεση τέτοιων γεγονότων, κάτι που παρατηρήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους και ο Νομοθέτης ορθώς προέβλεψε όσοι ασκούν υπαίθρια δραστηριότητα ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ως μέλη των Επιμελητηρίων, αλλά να εγγράφονται στα νομίμως αναγνωρισμένα Σωματεία Υπαίθριων εμπόρων