Άρθρο 8 Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

1. Για τον χώρο κάθε λαϊκής αγοράς υφίσταται οριοθέτηση, διαγράμμιση, αρίθμηση και χωροταξική κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών. Για τις θέσεις καταβάλλεται κατά περίπτωση τέλος. Τα ανωτέρω στοιχεία καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς και απεικονίζονται μαζί με τις κενές θέσεις σε τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6.
2. Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δημοσιοποιείται και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
α. Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση και η χωροταξική κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.
β. Το μήκος πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών.
γ. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
δ. Η υποχρέωση των πωλητών να τηρούν καθαρό τον χώρο που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.
ε. Η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
στ. Το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας.
ζ. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών του κανονισμού. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 47 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

 • 28 Απριλίου 2021, 13:52 | ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»

  Αρ. Πρωτ. Ένωσης 368/28-04-2021

  Άρθρο 8 – Κανονισμός λειτουργίας . (επί των παρ. 2 περ. ε. και στ)
  Το εδ.. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 :«Η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων»
  Προτείνουμε το κόστος των στεγάστρων ενιαίου τύπου των ομοιόμορφων πινακίδων να αναλάβει εξ΄ολοκλήρου ο φορέας λειτουργίας μέσα από το ημερήσιο τέλος. Ως αναλώσιμα υλικά να αντικαθίστανται από το φορέα λειτουργίας κάθε δύο έτη πάντα από κονδύλια μέσα από το ημερήσιο τέλος. Έτσι επιτυγχάνεται πλήρης ομοιομορφία υλικών, ποιότητας και χρωμάτων και αισθητικής, αλλά επιτέλους ας δούμε και μια αξιοποίηση των χρημάτων μας από το ημερήσιο τέλος που καταβάλλουμε στους φορείς λειτουργίας. Μέχρι σήμερα δεν είδαμε απολύτως τίποτα !!!!!
  Το εδ., στ.΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 : « Το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας». Η περίπτωση αυτή να διαγραφεί. Το ημερήσιο τέλος είναι ενιαίο για όλη τη Λαική αγορά ανά μήκος πάγκου και δεν μπορεί να υπάρχει και να καθορίζεται τέλος για κάθε θέση. Μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει με τις αυθαίρετες πρακτικές και ερμηνείες του νόμου από τους Δήμους ως φορέων λειτουργίας.

 • 24 Απριλίου 2021, 00:31 | Plouτ

  Απομένουν μόνο 6 ημέρες για τη λήξη της διαβούλευσης καί δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα στο άρθρο 8 οι παράγραφοι 3 και 4 οι οποίες διευκρινίζουν ότι οι επαγγελματίες πωλητές μπορούν να πωλούν μόνο (1) μία κατηγορία προϊόντων!
  Είναι από τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου νόμου. Καταργεί δηλαδή το άρθρο 17 παράγραφο 3 του Νόμου 4497/2017. Το συγκεκριμένο έδινε τη δυνατότητα στον πωλητή της κατηγορίας Α να προσθέσει στην άδεια του έως τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ και αντίστροφα.
  Αυτό έγινε με την εφαρμογή της Εργαλειοθήκης 1 του ΟΟΣΑ που κατά σύμπτωση παρέλαβε η ίδια κυβέρνηση επί υπουργού κ.Χατζηδάκη και άρχισε άμεσα και άτυπα χωρίς νόμο να υλοποιεί 2013-14. Κάθε πωλητής πρόσθετε με μία απλή αίτηση προϊόντα στην άδειά του.
  Αποτελεί ένα τεράστιο ερωτηματικό η αιτιολογία της κατάργησης της συγκεκριμένης παραγράφου. Η κοινή αριστοτελική λογική μας υποδεικνύει αυτό που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4497/2017. Οι κατηγορίες έχουν οριστεί ώστε ο πωλητής να έχει αυξημένες δυνατότητες πώλησης προϊόντων. Παραθέτω το επίμαχο εδάφιο της Εργαλειοθήκης 1 του ΟΟΣΑ σελίδα 115. Συστήνουμε:
  α) οι κατηγορίες των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές να καθορίζονται με ευρύτερο τρόπο που να μην είναι απαραιτήτως παρόμοια και
  β) ο περιορισμός της πώλησης/επιλογής μόνο μιας κατηγορίας προϊόντων να καταργηθεί!
  Ποιος μπορεί να μας αιτιολογήσει την διαφορετική πολιτική της ίδιας της κυβέρνησης για το ίδιο θέμα; Άλλαξε μήπως κάτι στο καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού και ίσων ευκαιριών για όλους;
  Πρακτικά η συγκεκριμένη αλλαγή θα επιφέρει μείωση εισοδήματος για χιλιάδες πωλητές επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα. Θα χάσουν προϊόντα από τους πάγκους τους εν μέσω οικονομικής κρίσης, πανδημίας και μισές μέρες εργασίας το μήνα!
  Το ερώτημα απλό, πώς θα επιβιώσουν όλοι αυτοί οι πωλητές;
  Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι θέμα καθαρά επιβίωσης!
  Ευχαριστώ

 • 18 Απριλίου 2021, 18:18 | γιωργος παναγιωτιδης

  το αρθρο 8 δεν ειναι ολοκληρο γραμμενο στη διαβουλευση. οι αλλαγες που προβλεπονται για τα ειδη πωλησης των επαγγελματιων πωλητων δεν αναφερονται. πως θα εχει εικονα ο καθε ενδιαφερομενος?

 • 18 Απριλίου 2021, 15:57 | μοιρα18

  Παράλειψη των παραγράφων 3 και 4β του άρθρου 8. Γιατί λείπει η σημαντικότερη αλλαγή του παρόντος νομοσχεδίου, δηλαδή ότι οι επαγγελματίες πωλητές μπορούν να πωλούν μόνο ΜΙΑ από τις κατηγορίες των προϊόντων; Αιτούμαστε την άμεση διόρθωση του άρθρου 8.

 • 18 Απριλίου 2021, 15:28 | μοιρα18

  Παράλειψη των παραγράφων 3 και 4β του άρθρου 8. Γιατί δεν υπάρχει η σημαντικότερη αλλαγή του παρόντος νομοσχεδίου, δηλαδή ότι οι επαγγελματίες πωλητές μπορούν να πωλούν μόνο ΜΙΑ από τις κατηγορίες προϊόντων; Αιτούμαστε την άμεση διόρθωση του άρθρου 8.