Άρθρο 3 Δραστηριοποιούμενοι ανά μορφή υπαίθριου εμπορίου

1. Στις λαϊκές αγορές δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου,
β) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
2. Στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη-καλλιτέχνη.
3. Στις βραχυχρόνιες αγορές δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι ετήσιας βεβαίωσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο,
β) οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές – στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο),
γ) οι κάτοχοι θέσης δραστηριοποίησης χειροτέχνη-καλλιτέχνη.
4. Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων δραστηριοποιούνται ως πωλητές οι δικαιούχοι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1978/157498/26.8.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2710).
5. Στις υπαίθριες αγορές παραγωγής και πώλησης έτοιμου φαγητού επί του δρόμου (street food markets) δραστηριοποιούνται ως πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι αδειούχοι κινητών καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης.
6. Στο στάσιμο εμπόριο δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου,
β) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου,
γ) οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 29.
7. Στο πλανόδιο εμπόριο δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου,
β) οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

  • «Άρθρο 3: Δραστηριοποιούμενοι ανά μορφή υπαίθριου εμπορίου
    5. Στις υπαίθριες αγορές παραγωγής και πώλησης έτοιμου φαγητού επί του δρόμου (street food markets) δραστηριοποιούνται ως πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), *οι αδειούχοι κινητών καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης.»

    Προτείνεται να προστεθεί: «οι κάτοχοι επιχειρήσεων παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και*», όπως αναφέρεται στο άρθρο 21.
    Προτείνεται να διαγραφεί το «και φορητών εγκαταστάσεων έψησης», όπως άλλωστε ορθά αναφέρεται και στην παρ. 1 του άρθρου 21.

  • 19 Απριλίου 2021, 14:31 | Ομοσπονδία Συλλόγοων Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης Θεσσαλίας

    Η ορθή διατύπωση στο 1α και στο 1β θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών