ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Άρθρο 11 Αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον τους χορηγηθούν άδεια και αντίστοιχη θέση για δραστηριοποίηση σε αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών.
2. Για την ίδρυση-λειτουργία, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση των αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια.
3. Με την απόφαση ίδρυσης-λειτουργίας ορίζονται, με βάση χωροταξική μελέτη, ο χώρος και οι θέσεις της αγοράς και καταρτίζεται ξεχωριστά τοπογραφικό διάγραμμα της εν λόγω αγοράς. Για την επιλογή του χώρου ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6.
Αναφορικά με τον καθορισμό :
α) των ελάχιστων αποστάσεων των ορίων της αγοράς και
β) των θέσεων των χειροτεχνών-καλλιτεχνών, ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.
Για τη δραστηριοποίηση σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς στον οποίο καθορίζονται το τέλος κάθε θέσης, ο χρόνος της τμηματικής καταβολής και ο τρόπος είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η απόφαση και ο κανονισμός λειτουργίας, καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 41 εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση και κατάρτισή τους.
Σε περίπτωση μη δημοσίευσης και καταχώρησης της απόφασης, του κανονισμού λειτουργίας και του τοπογραφικού διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α., οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 47.
4. Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης χορηγούνται μέσω προκήρυξης που εκδίδει ο δήμος, με μοριοδότηση των κριτηρίων του παρόντος, σύμφωνα με το Παράρτημα 4. Η διαδικασία χορήγησης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όσα ορίζονται στην προκήρυξη του φορέα λειτουργίας. Τα κριτήρια μοριοδότησης αποδίδουν κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα 4 και είναι: Ηλικία, πολυτεκνία, τίτλοι σπουδών.
5. Για τη χορήγηση άδειας με την αντίστοιχη θέση δραστηριοποίησης υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της προκήρυξης τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια στο υπαίθριο εμπόριο. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία.
β) Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.
γ) Για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης & Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
6. Κάτοχοι θέσεων μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις [Κοιν.ΣΕπ.]), τα οποία όμως δύνανται να καταλαμβάνουν έως το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων.
Για τη χορήγηση της άδειας με την αντίστοιχη θέση για δραστηριοποίηση στις Κοιν. ΣΕΠ υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της προκήρυξης όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 30, καθώς και α) πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), β) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων, γ) έναρξη δραστηριότητας με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας, δ) λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά. Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ή ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.
7. Για τη χορήγηση θέσης δραστηριοποίησης ο αδειούχος χειροτέχνης-καλλιτέχνης υποβάλλει στην αρχή έκδοσης της προκήρυξης αίτηση με τα στοιχεία της άδειάς του. Οι θέσεις χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
8. Οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες δεν μπορούν να είναι μισθωτοί ή να έχουν εισόδημα από άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
9. Οι φορείς δύνανται να ελέγχουν, μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, την ποιότητα των έργων που εκθέτουν οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες, προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πρόκειται για προσωπικές δημιουργίες και όχι βιομηχανικά προκατασκευασμένα προϊόντα.
10. Για τη συμμετοχή των χειροτεχνών-καλλιτεχνών σε βραχυχρόνιες αγορές, απαιτείται προηγούμενη έναρξη δραστηριότητας στις φορολογικές αρχές.

 • 29 Απριλίου 2021, 20:14 | Σουρής Παναγιώτης

  Είναι η τρίτη προσπάθεια που κάνουμε ώστε να δημοσιευθούν οι προτάσεις μας.
  Ονομάζομαι Σουρής Παναγιώτης, είμαι χειροτέχνης και εκπροσωπώ μια μεγάλη μερίδα υπαίθριων χειροτεχνών – καλλιτεχνών της χώρας μας.

  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Προτάσεις, παρατηρήσεις και αντιρρήσεις μας επί του σχεδίου Νόμου για το υπαίθριο εμπόριο
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες, καλλιτέχνες πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας παρατηρούμε τα εξής:

  1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ
  Η χειροτεχνία εντάσσεται στις προστατευόμενες μορφές τέχνης, σύμφωνα και με την ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, (που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.3521/2006), ενώ εδώ και δεκαετίες, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τονισθεί η αναγκαιότητα αποτελεσματικής στήριξης των χειροτεχνών (βλ. ενδεικτικά την από 29/2/1999 Έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης της Ε.Ε. σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των καλλιτεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Διεθνώς, συνεπώς, έχει αναγνωρισθεί, αφ’ ενός η πολιτισμική αξία της χειροτεχνίας, αφ’ ετέρου η σχετική υποχρέωση των Κρατών να την υποστηρίξουν έμπρακτα και αποτελεσματικά.

  Ωστόσο, το νομοσχέδιο προσπερνά τη χειροτεχνία και τους χειροτέχνες, αντιμετωπίζοντας τόσο την δραστηριότητά μας όσο και εμάς με ελλιπείς διατάξεις, που επιτείνουν το καθεστώς αβεβαιότητας στο οποίο έχουμε περιαχθεί και δεν δίνουν λύσεις σε βασικά προβλήματά μας. Ταυτόχρονα, μέσω των παραλείψεων του Νομοσχεδίου (δεν υπάρχει καν ορισμός του χειροτέχνη και της χειροτεχνίας στον αρχικό κατάλογο ορισμών), αλλά και κάποιων ανεξήγητων διατάξεων (π.χ. άρθρο 11 παρ. 8 «Οι χειροτέχνες καλλιτέχνες δεν μπορούν να είναι μισθωτοί ή να έχουν εισόδημα από άλλη επαγγελματική δραστηριότητα»), μας προκαλείται η αίσθηση σοβαρού κινδύνου περαιτέρω υποβάθμισης της χειροτεχνίας και των χειροτεχνών στην Ελλάδα, και κινδύνου εξουθενώσεως και εξαφανίσεώς μας, την ίδια ώρα που το Κράτος έχει δεσμευθεί, μέσω διεθνών συνθηκών, να προστατεύει τους χειροτέχνες και τη χειροτεχνία.

  Η τέχνη και κάθε έκφραση πολιτισμού αποτελούν ένα ελεύθερο πεδίο ανάπτυξης και ζύμωσης της κοινωνίας και της ψυχής του κάθε ανθρώπου, τόσο του δημιουργού, όσο και του αποδέκτη του έργου. Οι δημιουργοί θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και προσοχή, ως προς τα αιτήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους, στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ακώλυτης λειτουργίας τους. Θα έπρεπε να στηρίζονται δυναμικά και έμπρακτα από τους αρμόδιους φορείς, δημοτικές αρχές, υπουργεία, κυβερνήσεις, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις.

  Η κοινωνία ζημιώνεται ποικιλοτρόπως από την έλλειψη αυτών των προϋποθέσεων. Απεναντίας, οι υπαίθριοι χειροτέχνες και καλλιτέχνες για πολλά χρόνια έχουμε υποστεί αδόκητη, απρόκλητη κι αναίτια ταλαιπωρία, με αυτόφωρα, εκφοβισμό, κατασχέσεις των δημιουργιών μας, καταπάτηση της αξίας της εργασίας μας εν μέσω πληθώρας προϊόντων παραεμπορίου, απαξίωση των δικαιωμάτων μας από την Πολιτεία, και δεν μας έχει μέχρι σήμερα δοθεί η οφειλόμενη στήριξη, που θα ενίσχυε την δημιουργία μας και, μέσω αυτής, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.
  Εν μέσω της Πολιτιστικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που μας μαστίζει, καταθέτουμε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις μας, για τις οποίες ζητούμε να κληθούμε από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων που ελπίζουμε ότι θα γίνει στη Βουλή:

  1.Υπαγωγή στο Υπουργείο Πολιτισμού
  1. α )Υπαγωγή των υπαίθριας δραστηριοποίησης χειροτεχνών – καλλιτεχνών, ιδίας παραγωγής δημιουργών που φέρουν πιστοποίηση χειροτεχνικής δεξιότητας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου πραγματικά ανήκουν, σύμφωνα και με την Σύμβαση της UNESCO, που αποτελεί Νόμο του Κράτους (Νόμος 3521/2006 ΦΕΚ Α 275/22.12.2006). Είναι μεγίστης σημασίας για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη του παραδοσιακού και σύγχρονου Πολιτισμού στην Ελλάδα να ενταχθεί η Χειροτεχνία και οι Χειροτεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας συστηματικής πολιτικής για την προώθηση, προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  1β) Δημιουργία ειδικού και αποκλειστικού μητρώου χειροτεχνών-καλλιτεχνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έκδοση ειδικής κάρτας χειροτέχνη
  2.Πιστοποιήσεις- βεβαιώσεις
  Σύσταση νέου δημόσιου φορέα πιστοποίησης και στήριξης των υπαίθριων χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σοβαρότητας αντίστοιχης του ΕΟΜΜΕΧ .
  Ο φορέας πιστοποίησης να είναι αρμόδιος:
  -να ελέγχει τους χειροτέχνες,
  -να βεβαιώνει την καλλιτεχνική-χειροτεχνική τους ιδιότητα,
  -να αναπτύσσει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους ίδιους τους χειροτέχνες καλλιτέχνες,
  -να προωθεί την χειροτεχνία και την τέχνη γενικότερα μέσω εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων αλλά και γενικότερα, να διαθέτει το δικό του ταμείο- προϋπολογισμό για την στήριξη της χειροτεχνίας στην Ελλάδα σε εποχές κρίσης, αλλά και μέσω προγραμμάτων οικονομικής στήριξης.

  3.Σημεία δραστηριοποίησης – καλλιτεχνικές, χειροτεχνικές αγορές
  3 α) Συνέχιση της δραστηριότητας των υπαίθριων χειροτεχνών – καλλιτεχνών στα σημεία όπου δραστηριοποιούνται ήδη τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες, όπου έχουν αναπτύξει δεσμούς με το χώρο και η δραστηριότητά και η παρουσία τους έχει συνδεθεί με την ζωή των αντίστοιχων τόπων
  3 β) Δημιουργία νέων υπαίθριων χειροτεχνικών και καλλιτεχνικών αγορών σε κάθε Δήμο της χώρας, όπου υπάρχουν χειροτέχνες – καλλιτέχνες, οι οποίοι να μπορούν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον αντίστοιχο Δήμο
  -Οι υπαίθριες αυτές χειροτεχνικές- καλλιτεχνικές αγορές θα πρέπει να χωροθετούνται σε σημεία τέτοια που να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημιουργών, σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα, τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε η δημιουργία των καλλιτεχνών να συνυπάρχει αρμονικά με την πολιτιστική κληρονομιά, προάγοντας έτσι τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του Πολιτισμού μας σε μια διαχρονική συνέχεια. Το έργο του εικαστικού χειροτέχνη συνδέεται με χώρους τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθότι ο χειροτέχνης λειτουργεί και βασίζει την ύπαρξή του πάνω σε παραδοσιακές και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες οι οποίες χρήζουν αστικής, μητροπολιτικής, πολιτιστικής και τουριστικής προβολής. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από εισόδους αρχαιολογικών χώρων και καταστημάτων με παρεμφερή είδη.
  3γ ) Διαχείριση των καλλιτεχνικών αγορών
  Η διαχείριση των μεγάλων-κεντρικών καλλιτεχνικών και χειροτεχνικών αγορών να γίνεται από τους ίδιους τους δημιουργούς και συμμετέχοντες, μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένες και εναλλασσόμενες Επιτροπές τους, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους, με τρόπο τέτοιο που να μην καταπατά και να μην αποστειρώνει πολιτιστικά την ίδια την αγορά καθώς και τους δημιουργούς- καλλιτέχνες.

  3 δ) Δικαίωμα συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες καλλιτεχνικές αγορές και στα κατά τόπους σημεία να έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί ως δημιουργοί πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, που φέρουν την χειροτεχνική ιδιότητα-δεξιότητα. Με διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι πρόκειται για πραγματικούς καλλιτέχνες-χειροτέχνες και όχι για μεταπωλητές-εμπόρους που δεν έχουν την χειροτεχνική-καλλιτεχνική ιδιότητα.
  – Ο χώρος έκθεσης των καλλιτεχνημάτων (πάγκοι- ταμπλώ) να μην υπερβαίνει το 1.20 μ για τους χειροτέχνες, και το 1.60 μ. για τους εικαστικούς, διάταξη που διασφαλίζει και την ποιότητα και το πραγματικό περιεχόμενο της δραστηριότητας.
  -Ο χειροτέχνης – καλλιτέχνης να έχει την δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε όλη την Επικράτεια, όπως συνέβαινε και παλαιότερα με τις άδειες από την περιφέρεια.
  – Να προβλεφθεί ρητά ότι όλες οι εκδοθείσες πιστοποιήσεις, που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να έχουν ισχύ για τους καλλιτέχνες και χειροτέχνες. Τούτο είναι αναγκαίο για την άρση κάθε ασάφειας και κυρίως για την κατοχύρωση των χειροτεχνών-καλλιτεχνών ενώπιον των αρχών ελέγχου.
  -Οι χορηγούμενες άδειες να μην υπόκεινται στον χρονικό περιορισμό της διετίας που περιέχεται στο Νομοσχέδιο, αλλά να έχουν τη μορφή επαγγελματικής άδειας που ισχύει χωρίς περιορισμό, όπως άλλωστε μέχρι σήμερα συμβαίνει

  4. Ειδικότερα ζητήματα Αδειοδότησης
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες- καλλιτέχνες είμαστε εντελώς αντίθετοι στην έκδοση ονομαστικών αριθμημένων θέσεων, καθώς και στην διαδικασία μοριοδότησης και κλήρωσης, που συνιστούν διαδικασίες αντίθετες στη φύση της δραστηριότητάς μας, που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα που βιώνουμε.
  Λόγω της φύσης του επαγγέλματός μας, σε υπαίθριο χώρο, και των ιδιαιτεροτήτων της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, η εργασία μας ασκείται σε συνθήκες επισφάλειας και αστάθειας. Πολλές ημέρες εμποδιζόμαστε ακουσίως, από τις καιρικές συνθήκες, να εκθέσουμε τα έργα μας, ενώ άλλες ημέρες παραμένουμε υποχρεωτικά εκτός των υπαιθρίων αγορών, προκειμένου να δημιουργήσουμε. Οι διαδικασίες κλειστού αριθμού αδειών και αριθμημένων θέσεων δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν αυτές τις ιδιαιτερότητες και θα καταλήξουν σε υπέρμετρους περιορισμούς και αποκλεισμούς, που δεν εξυπηρετούν τίποτε, αλλά θέτουν σε διακύβευση την επιβίωσή μας. Εξάλλου, οι διαδικασίες μοριοδότησης, έτσι όπως έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου, θα αποκλείσουν τους περισσότερους δημιουργούς, οδηγώντας δεκάδες οικογένειες στην καταστροφή και την έλλειψη εισοδήματος.
  Η μοριοδότηση που προτείνει ο νομοθέτης δεν έχει σχέση και συνάφεια με την χειροτεχνία και την τέχνη, δεν συνυπολογίζει τις πιστοποιήσεις ΕΟΜΜΕΧ, Εικαστικού επιμελητηρίου, Υπουργείου Ανάπτυξης που ήδη έχουν χορηγηθεί, ούτε την παλαιότητα των δημιουργών, ούτε την οικονομική κατάστασή τους, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως η αναπηρία.
  5. Φορολογική-ασφαλιστική αντιμετώπιση
  Ο δημιουργός χειροτέχνης- καλλιτέχνης δεν φέρει εμπορική ιδιότητα, δεν είναι πωλητής, είναι δημιουργός πρωτότυπης χειροτεχνίας- καλλιτεχνίας και το χαμηλό εισόδημά του αποτελεί την ανταμοιβή για το δημιούργημά του. Επομένως, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στο νέο νομοσχέδιο ότι δεν υποχρεούται τήρησης φορολογικών βιβλίων λόγω της μη εμπορικής του ιδιότητας, λόγω της εποχικότητας της δραστηριοποίησής του, που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, και λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή των καλλιτεχνημάτων του. Κυρίως, θα πρέπει να προβλεφθούν σοβαρά κίνητρα και ενισχύσεις για τους καλλιτέχνες-χειροτέχνες, όπως αφορολόγητο και φοροαπαλλαγές και συνολική κάλυψη-πλαισίωσή τους, ώστε να ενισχυθεί εμπράκτως η δραστηριότητά μας, ζωτικής σημασίας για τον πολιτισμό μας, η οποία όμως υπό τις παρούσες συνθήκες απειλείται με αφανισμό.

  6. Παράβολο – τέλη
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες καλλιτέχνες ιδίας παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνημάτων που δραστηριοποιούνται σε κάποιο σημείο ή καλλιτεχνική αγορά θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό ετησίως, το οποίο θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο που θα συσταθεί από τον αρμόδιο φορέα, και θα έχει σκοπό την ανάδειξη και στήριξη της χειροτεχνίας στην χώρα μας.
  Οι προτάσεις μας συναρτώνται με την βιωσιμότητα του κλάδου μας και με την υπηρέτηση-διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με βάση και όσα διεθνώς ισχύουν και θα πρέπει να εφαρμοσθούν και στη χώρα μας.
  Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε την σημασία της χειροτεχνικής ανθρώπινης παραγωγής σε αντίθεση με την τεχνολογία και την βιομηχανοποίηση που τυποποιεί και παραγκωνίζει δημιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου, που αποτυπώνονται στο καλλιτεχνικό χειροτέχνημα. Την σημασία επίσης, της αδιαμεσολάβητης προώθησης των προϊόντων που παράγουμε, στον τελικό αποδέκτη, καθώς και την διάδοση, την προστασία και την προβολή της λαϊκής τέχνης και της σύγχρονης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ζητούμε να αναλάβει τις ευθύνες της επιτέλους η πολιτεία και να προστατέψει, να μεριμνήσει στηρίζοντας τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η τέχνη, η χειροτεχνία και η πολιτιστική κληρονομία του τόπου μας αξίζει να συνεχίσει να υπάρχει, να εξελίσσεται και να χαρίζει σε ντόπιους και επισκέπτες ομορφιά και δημιουργικότητα.
  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • 29 Απριλίου 2021, 19:25 | Υπαίθριοι χειροτέχνες-καλλιτέχνες

  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Προτάσεις, παρατηρήσεις και αντιρρήσεις μας επί του σχεδίου Νόμου για το υπαίθριο εμπόριο
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες, καλλιτέχνες πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας παρατηρούμε τα εξής:

  1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ
  Η χειροτεχνία εντάσσεται στις προστατευόμενες μορφές τέχνης, σύμφωνα και με την ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, (που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.3521/2006), ενώ εδώ και δεκαετίες, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τονισθεί η αναγκαιότητα αποτελεσματικής στήριξης των χειροτεχνών (βλ. ενδεικτικά την από 29/2/1999 Έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης της Ε.Ε. σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των καλλιτεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Διεθνώς, συνεπώς, έχει αναγνωρισθεί, αφ’ ενός η πολιτισμική αξία της χειροτεχνίας, αφ’ ετέρου η σχετική υποχρέωση των Κρατών να την υποστηρίξουν έμπρακτα και αποτελεσματικά.

  Ωστόσο, το νομοσχέδιο προσπερνά τη χειροτεχνία και τους χειροτέχνες, αντιμετωπίζοντας τόσο την δραστηριότητά μας όσο και εμάς με ελλιπείς διατάξεις, που επιτείνουν το καθεστώς αβεβαιότητας στο οποίο έχουμε περιαχθεί και δεν δίνουν λύσεις σε βασικά προβλήματά μας. Ταυτόχρονα, μέσω των παραλείψεων του Νομοσχεδίου (δεν υπάρχει καν ορισμός του χειροτέχνη και της χειροτεχνίας στον αρχικό κατάλογο ορισμών), αλλά και κάποιων ανεξήγητων διατάξεων (π.χ. άρθρο 11 παρ. 8 «Οι χειροτέχνες καλλιτέχνες δεν μπορούν να είναι μισθωτοί ή να έχουν εισόδημα από άλλη επαγγελματική δραστηριότητα»), μας προκαλείται η αίσθηση σοβαρού κινδύνου περαιτέρω υποβάθμισης της χειροτεχνίας και των χειροτεχνών στην Ελλάδα, και κινδύνου εξουθενώσεως και εξαφανίσεώς μας, την ίδια ώρα που το Κράτος έχει δεσμευθεί, μέσω διεθνών συνθηκών, να προστατεύει τους χειροτέχνες και τη χειροτεχνία.

  Η τέχνη και κάθε έκφραση πολιτισμού αποτελούν ένα ελεύθερο πεδίο ανάπτυξης και ζύμωσης της κοινωνίας και της ψυχής του κάθε ανθρώπου, τόσο του δημιουργού, όσο και του αποδέκτη του έργου. Οι δημιουργοί θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και προσοχή, ως προς τα αιτήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους, στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ακώλυτης λειτουργίας τους. Θα έπρεπε να στηρίζονται δυναμικά και έμπρακτα από τους αρμόδιους φορείς, δημοτικές αρχές, υπουργεία, κυβερνήσεις, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις.

  Η κοινωνία ζημιώνεται ποικιλοτρόπως από την έλλειψη αυτών των προϋποθέσεων. Απεναντίας, οι υπαίθριοι χειροτέχνες και καλλιτέχνες για πολλά χρόνια έχουμε υποστεί αδόκητη, απρόκλητη κι αναίτια ταλαιπωρία, με αυτόφωρα, εκφοβισμό, κατασχέσεις των δημιουργιών μας, καταπάτηση της αξίας της εργασίας μας εν μέσω πληθώρας προϊόντων παραεμπορίου, απαξίωση των δικαιωμάτων μας από την Πολιτεία, και δεν μας έχει μέχρι σήμερα δοθεί η οφειλόμενη στήριξη, που θα ενίσχυε την δημιουργία μας και, μέσω αυτής, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.
  Εν μέσω της Πολιτιστικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που μας μαστίζει, καταθέτουμε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις μας, για τις οποίες ζητούμε να κληθούμε από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων που ελπίζουμε ότι θα γίνει στη Βουλή:

  1.Υπαγωγή στο Υπουργείο Πολιτισμού
  1. α )Υπαγωγή των υπαίθριας δραστηριοποίησης χειροτεχνών – καλλιτεχνών, ιδίας παραγωγής δημιουργών που φέρουν πιστοποίηση χειροτεχνικής δεξιότητας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου πραγματικά ανήκουν, σύμφωνα και με την Σύμβαση της UNESCO, που αποτελεί Νόμο του Κράτους (Νόμος 3521/2006 ΦΕΚ Α 275/22.12.2006). Είναι μεγίστης σημασίας για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη του παραδοσιακού και σύγχρονου Πολιτισμού στην Ελλάδα να ενταχθεί η Χειροτεχνία και οι Χειροτεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας συστηματικής πολιτικής για την προώθηση, προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  1β) Δημιουργία ειδικού και αποκλειστικού μητρώου χειροτεχνών-καλλιτεχνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έκδοση ειδικής κάρτας χειροτέχνη
  2.Πιστοποιήσεις- βεβαιώσεις
  Σύσταση νέου δημόσιου φορέα πιστοποίησης και στήριξης των υπαίθριων χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σοβαρότητας αντίστοιχης του ΕΟΜΜΕΧ .
  Ο φορέας πιστοποίησης να είναι αρμόδιος:
  -να ελέγχει τους χειροτέχνες,
  -να βεβαιώνει την καλλιτεχνική-χειροτεχνική τους ιδιότητα,
  -να αναπτύσσει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους ίδιους τους χειροτέχνες καλλιτέχνες,
  -να προωθεί την χειροτεχνία και την τέχνη γενικότερα μέσω εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων αλλά και γενικότερα, να διαθέτει το δικό του ταμείο- προϋπολογισμό για την στήριξη της χειροτεχνίας στην Ελλάδα σε εποχές κρίσης, αλλά και μέσω προγραμμάτων οικονομικής στήριξης.

  3.Σημεία δραστηριοποίησης – καλλιτεχνικές, χειροτεχνικές αγορές
  3 α) Συνέχιση της δραστηριότητας των υπαίθριων χειροτεχνών – καλλιτεχνών στα σημεία όπου δραστηριοποιούνται ήδη τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες, όπου έχουν αναπτύξει δεσμούς με το χώρο και η δραστηριότητά και η παρουσία τους έχει συνδεθεί με την ζωή των αντίστοιχων τόπων
  3 β) Δημιουργία νέων υπαίθριων χειροτεχνικών και καλλιτεχνικών αγορών σε κάθε Δήμο της χώρας, όπου υπάρχουν χειροτέχνες – καλλιτέχνες, οι οποίοι να μπορούν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον αντίστοιχο Δήμο
  -Οι υπαίθριες αυτές χειροτεχνικές- καλλιτεχνικές αγορές θα πρέπει να χωροθετούνται σε σημεία τέτοια που να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημιουργών, σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα, τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε η δημιουργία των καλλιτεχνών να συνυπάρχει αρμονικά με την πολιτιστική κληρονομιά, προάγοντας έτσι τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του Πολιτισμού μας σε μια διαχρονική συνέχεια. Το έργο του εικαστικού χειροτέχνη συνδέεται με χώρους τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθότι ο χειροτέχνης λειτουργεί και βασίζει την ύπαρξή του πάνω σε παραδοσιακές και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες οι οποίες χρήζουν αστικής, μητροπολιτικής, πολιτιστικής και τουριστικής προβολής. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από εισόδους αρχαιολογικών χώρων και καταστημάτων με παρεμφερή είδη.
  3γ ) Διαχείριση των καλλιτεχνικών αγορών
  Η διαχείριση των μεγάλων-κεντρικών καλλιτεχνικών και χειροτεχνικών αγορών να γίνεται από τους ίδιους τους δημιουργούς και συμμετέχοντες, μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένες και εναλλασσόμενες Επιτροπές τους, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους, με τρόπο τέτοιο που να μην καταπατά και να μην αποστειρώνει πολιτιστικά την ίδια την αγορά καθώς και τους δημιουργούς- καλλιτέχνες.

  3 δ) Δικαίωμα συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες καλλιτεχνικές αγορές και στα κατά τόπους σημεία να έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί ως δημιουργοί πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, που φέρουν την χειροτεχνική ιδιότητα-δεξιότητα. Με διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι πρόκειται για πραγματικούς καλλιτέχνες-χειροτέχνες και όχι για μεταπωλητές-εμπόρους που δεν έχουν την χειροτεχνική-καλλιτεχνική ιδιότητα.
  – Ο χώρος έκθεσης των καλλιτεχνημάτων (πάγκοι- ταμπλώ) να μην υπερβαίνει το 1.20 μ για τους χειροτέχνες, και το 1.60 μ. για τους εικαστικούς, διάταξη που διασφαλίζει και την ποιότητα και το πραγματικό περιεχόμενο της δραστηριότητας.
  -Ο χειροτέχνης – καλλιτέχνης να έχει την δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε όλη την Επικράτεια, όπως συνέβαινε και παλαιότερα με τις άδειες από την περιφέρεια.
  – Να προβλεφθεί ρητά ότι όλες οι εκδοθείσες πιστοποιήσεις, που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να έχουν ισχύ για τους καλλιτέχνες και χειροτέχνες. Τούτο είναι αναγκαίο για την άρση κάθε ασάφειας και κυρίως για την κατοχύρωση των χειροτεχνών-καλλιτεχνών ενώπιον των αρχών ελέγχου.
  -Οι χορηγούμενες άδειες να μην υπόκεινται στον χρονικό περιορισμό της διετίας που περιέχεται στο Νομοσχέδιο, αλλά να έχουν τη μορφή επαγγελματικής άδειας που ισχύει χωρίς περιορισμό, όπως άλλωστε μέχρι σήμερα συμβαίνει

  4. Ειδικότερα ζητήματα Αδειοδότησης
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες- καλλιτέχνες είμαστε εντελώς αντίθετοι στην έκδοση ονομαστικών αριθμημένων θέσεων, καθώς και στην διαδικασία μοριοδότησης και κλήρωσης, που συνιστούν διαδικασίες αντίθετες στη φύση της δραστηριότητάς μας, που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα που βιώνουμε.
  Λόγω της φύσης του επαγγέλματός μας, σε υπαίθριο χώρο, και των ιδιαιτεροτήτων της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, η εργασία μας ασκείται σε συνθήκες επισφάλειας και αστάθειας. Πολλές ημέρες εμποδιζόμαστε ακουσίως, από τις καιρικές συνθήκες, να εκθέσουμε τα έργα μας, ενώ άλλες ημέρες παραμένουμε υποχρεωτικά εκτός των υπαιθρίων αγορών, προκειμένου να δημιουργήσουμε. Οι διαδικασίες κλειστού αριθμού αδειών και αριθμημένων θέσεων δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν αυτές τις ιδιαιτερότητες και θα καταλήξουν σε υπέρμετρους περιορισμούς και αποκλεισμούς, που δεν εξυπηρετούν τίποτε, αλλά θέτουν σε διακύβευση την επιβίωσή μας. Εξάλλου, οι διαδικασίες μοριοδότησης, έτσι όπως έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου, θα αποκλείσουν τους περισσότερους δημιουργούς, οδηγώντας δεκάδες οικογένειες στην καταστροφή και την έλλειψη εισοδήματος.
  Η μοριοδότηση που προτείνει ο νομοθέτης δεν έχει σχέση και συνάφεια με την χειροτεχνία και την τέχνη, δεν συνυπολογίζει τις πιστοποιήσεις ΕΟΜΜΕΧ, Εικαστικού επιμελητηρίου, Υπουργείου Ανάπτυξης που ήδη έχουν χορηγηθεί, ούτε την παλαιότητα των δημιουργών, ούτε την οικονομική κατάστασή τους, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως η αναπηρία.
  5. Φορολογική-ασφαλιστική αντιμετώπιση
  Ο δημιουργός χειροτέχνης- καλλιτέχνης δεν φέρει εμπορική ιδιότητα, δεν είναι πωλητής, είναι δημιουργός πρωτότυπης χειροτεχνίας- καλλιτεχνίας και το χαμηλό εισόδημά του αποτελεί την ανταμοιβή για το δημιούργημά του. Επομένως, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στο νέο νομοσχέδιο ότι δεν υποχρεούται τήρησης φορολογικών βιβλίων λόγω της μη εμπορικής του ιδιότητας, λόγω της εποχικότητας της δραστηριοποίησής του, που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, και λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή των καλλιτεχνημάτων του. Κυρίως, θα πρέπει να προβλεφθούν σοβαρά κίνητρα και ενισχύσεις για τους καλλιτέχνες-χειροτέχνες, όπως αφορολόγητο και φοροαπαλλαγές και συνολική κάλυψη-πλαισίωσή τους, ώστε να ενισχυθεί εμπράκτως η δραστηριότητά μας, ζωτικής σημασίας για τον πολιτισμό μας, η οποία όμως υπό τις παρούσες συνθήκες απειλείται με αφανισμό.

  6. Παράβολο – τέλη
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες καλλιτέχνες ιδίας παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνημάτων που δραστηριοποιούνται σε κάποιο σημείο ή καλλιτεχνική αγορά θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό ετησίως, το οποίο θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο που θα συσταθεί από τον αρμόδιο φορέα, και θα έχει σκοπό την ανάδειξη και στήριξη της χειροτεχνίας στην χώρα μας.
  Οι προτάσεις μας συναρτώνται με την βιωσιμότητα του κλάδου μας και με την υπηρέτηση-διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με βάση και όσα διεθνώς ισχύουν και θα πρέπει να εφαρμοσθούν και στη χώρα μας.
  Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε την σημασία της χειροτεχνικής ανθρώπινης παραγωγής σε αντίθεση με την τεχνολογία και την βιομηχανοποίηση που τυποποιεί και παραγκωνίζει δημιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου, που αποτυπώνονται στο καλλιτεχνικό χειροτέχνημα. Την σημασία επίσης, της αδιαμεσολάβητης προώθησης των προϊόντων που παράγουμε, στον τελικό αποδέκτη, καθώς και την διάδοση, την προστασία και την προβολή της λαϊκής τέχνης και της σύγχρονης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ζητούμε να αναλάβει τις ευθύνες της επιτέλους η πολιτεία και να προστατέψει, να μεριμνήσει στηρίζοντας τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η τέχνη, η χειροτεχνία και η πολιτιστική κληρονομία του τόπου μας αξίζει να συνεχίσει να υπάρχει, να εξελίσσεται και να χαρίζει σε ντόπιους και επισκέπτες ομορφιά και δημιουργικότητα.
  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • 29 Απριλίου 2021, 18:53 | Σουρής Παναγιώτης

  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Άτυπη Πανελλαδική ένωση υπαίθριων χειροτεχνών- καλλιτεχνών
  Προτάσεις, παρατηρήσεις και αντιρρήσεις μας επί του σχεδίου Νόμου για το υπαίθριο εμπόριο
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες, καλλιτέχνες πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας παρατηρούμε τα εξής:

  1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ
  Η χειροτεχνία εντάσσεται στις προστατευόμενες μορφές τέχνης, σύμφωνα και με την ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, (που κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.3521/2006), ενώ εδώ και δεκαετίες, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει τονισθεί η αναγκαιότητα αποτελεσματικής στήριξης των χειροτεχνών (βλ. ενδεικτικά την από 29/2/1999 Έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης της Ε.Ε. σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των καλλιτεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Διεθνώς, συνεπώς, έχει αναγνωρισθεί, αφ’ ενός η πολιτισμική αξία της χειροτεχνίας, αφ’ ετέρου η σχετική υποχρέωση των Κρατών να την υποστηρίξουν έμπρακτα και αποτελεσματικά.

  Ωστόσο, το νομοσχέδιο προσπερνά τη χειροτεχνία και τους χειροτέχνες, αντιμετωπίζοντας τόσο την δραστηριότητά μας όσο και εμάς με ελλιπείς διατάξεις, που επιτείνουν το καθεστώς αβεβαιότητας στο οποίο έχουμε περιαχθεί και δεν δίνουν λύσεις σε βασικά προβλήματά μας. Ταυτόχρονα, μέσω των παραλείψεων του Νομοσχεδίου (δεν υπάρχει καν ορισμός του χειροτέχνη και της χειροτεχνίας στον αρχικό κατάλογο ορισμών), αλλά και κάποιων ανεξήγητων διατάξεων (π.χ. άρθρο 11 παρ. 8 «Οι χειροτέχνες καλλιτέχνες δεν μπορούν να είναι μισθωτοί ή να έχουν εισόδημα από άλλη επαγγελματική δραστηριότητα»), μας προκαλείται η αίσθηση σοβαρού κινδύνου περαιτέρω υποβάθμισης της χειροτεχνίας και των χειροτεχνών στην Ελλάδα, και κινδύνου εξουθενώσεως και εξαφανίσεώς μας, την ίδια ώρα που το Κράτος έχει δεσμευθεί, μέσω διεθνών συνθηκών, να προστατεύει τους χειροτέχνες και τη χειροτεχνία.

  Η τέχνη και κάθε έκφραση πολιτισμού αποτελούν ένα ελεύθερο πεδίο ανάπτυξης και ζύμωσης της κοινωνίας και της ψυχής του κάθε ανθρώπου, τόσο του δημιουργού, όσο και του αποδέκτη του έργου. Οι δημιουργοί θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και προσοχή, ως προς τα αιτήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους, στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ακώλυτης λειτουργίας τους. Θα έπρεπε να στηρίζονται δυναμικά και έμπρακτα από τους αρμόδιους φορείς, δημοτικές αρχές, υπουργεία, κυβερνήσεις, όπως άλλωστε επιτάσσει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις.

  Η κοινωνία ζημιώνεται ποικιλοτρόπως από την έλλειψη αυτών των προϋποθέσεων. Απεναντίας, οι υπαίθριοι χειροτέχνες και καλλιτέχνες για πολλά χρόνια έχουμε υποστεί αδόκητη, απρόκλητη κι αναίτια ταλαιπωρία, με αυτόφωρα, εκφοβισμό, κατασχέσεις των δημιουργιών μας, καταπάτηση της αξίας της εργασίας μας εν μέσω πληθώρας προϊόντων παραεμπορίου, απαξίωση των δικαιωμάτων μας από την Πολιτεία, και δεν μας έχει μέχρι σήμερα δοθεί η οφειλόμενη στήριξη, που θα ενίσχυε την δημιουργία μας και, μέσω αυτής, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και την ποιότητα ζωής της κοινωνίας.
  Εν μέσω της Πολιτιστικής, υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που μας μαστίζει, καταθέτουμε τις πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις μας, για τις οποίες ζητούμε να κληθούμε από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων που ελπίζουμε ότι θα γίνει στη Βουλή:

  1.Υπαγωγή στο Υπουργείο Πολιτισμού
  1. α )Υπαγωγή των υπαίθριας δραστηριοποίησης χειροτεχνών – καλλιτεχνών, ιδίας παραγωγής δημιουργών που φέρουν πιστοποίηση χειροτεχνικής δεξιότητας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου πραγματικά ανήκουν, σύμφωνα και με την Σύμβαση της UNESCO, που αποτελεί Νόμο του Κράτους (Νόμος 3521/2006 ΦΕΚ Α 275/22.12.2006). Είναι μεγίστης σημασίας για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη στήριξη του παραδοσιακού και σύγχρονου Πολιτισμού στην Ελλάδα να ενταχθεί η Χειροτεχνία και οι Χειροτεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας συστηματικής πολιτικής για την προώθηση, προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  1β) Δημιουργία ειδικού και αποκλειστικού μητρώου χειροτεχνών-καλλιτεχνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έκδοση ειδικής κάρτας χειροτέχνη
  2.Πιστοποιήσεις- βεβαιώσεις
  Σύσταση νέου δημόσιου φορέα πιστοποίησης και στήριξης των υπαίθριων χειροτεχνών-καλλιτεχνών, σοβαρότητας αντίστοιχης του ΕΟΜΜΕΧ .
  Ο φορέας πιστοποίησης να είναι αρμόδιος:
  -να ελέγχει τους χειροτέχνες,
  -να βεβαιώνει την καλλιτεχνική-χειροτεχνική τους ιδιότητα,
  -να αναπτύσσει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους ίδιους τους χειροτέχνες καλλιτέχνες,
  -να προωθεί την χειροτεχνία και την τέχνη γενικότερα μέσω εκθέσεων και πολιτιστικών δράσεων αλλά και γενικότερα, να διαθέτει το δικό του ταμείο- προϋπολογισμό για την στήριξη της χειροτεχνίας στην Ελλάδα σε εποχές κρίσης, αλλά και μέσω προγραμμάτων οικονομικής στήριξης.

  3.Σημεία δραστηριοποίησης – καλλιτεχνικές, χειροτεχνικές αγορές
  3 α) Συνέχιση της δραστηριότητας των υπαίθριων χειροτεχνών – καλλιτεχνών στα σημεία όπου δραστηριοποιούνται ήδη τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες, όπου έχουν αναπτύξει δεσμούς με το χώρο και η δραστηριότητά και η παρουσία τους έχει συνδεθεί με την ζωή των αντίστοιχων τόπων
  3 β) Δημιουργία νέων υπαίθριων χειροτεχνικών και καλλιτεχνικών αγορών σε κάθε Δήμο της χώρας, όπου υπάρχουν χειροτέχνες – καλλιτέχνες, οι οποίοι να μπορούν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον αντίστοιχο Δήμο
  -Οι υπαίθριες αυτές χειροτεχνικές- καλλιτεχνικές αγορές θα πρέπει να χωροθετούνται σε σημεία τέτοια που να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημιουργών, σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα, τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε η δημιουργία των καλλιτεχνών να συνυπάρχει αρμονικά με την πολιτιστική κληρονομιά, προάγοντας έτσι τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του Πολιτισμού μας σε μια διαχρονική συνέχεια. Το έργο του εικαστικού χειροτέχνη συνδέεται με χώρους τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθότι ο χειροτέχνης λειτουργεί και βασίζει την ύπαρξή του πάνω σε παραδοσιακές και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες οι οποίες χρήζουν αστικής, μητροπολιτικής, πολιτιστικής και τουριστικής προβολής. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από εισόδους αρχαιολογικών χώρων και καταστημάτων με παρεμφερή είδη.
  3γ ) Διαχείριση των καλλιτεχνικών αγορών
  Η διαχείριση των μεγάλων-κεντρικών καλλιτεχνικών και χειροτεχνικών αγορών να γίνεται από τους ίδιους τους δημιουργούς και συμμετέχοντες, μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένες και εναλλασσόμενες Επιτροπές τους, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους, με τρόπο τέτοιο που να μην καταπατά και να μην αποστειρώνει πολιτιστικά την ίδια την αγορά καθώς και τους δημιουργούς- καλλιτέχνες.

  3 δ) Δικαίωμα συμμετοχής
  Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες καλλιτεχνικές αγορές και στα κατά τόπους σημεία να έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί ως δημιουργοί πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, που φέρουν την χειροτεχνική ιδιότητα-δεξιότητα. Με διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι πρόκειται για πραγματικούς καλλιτέχνες-χειροτέχνες και όχι για μεταπωλητές-εμπόρους που δεν έχουν την χειροτεχνική-καλλιτεχνική ιδιότητα.
  – Ο χώρος έκθεσης των καλλιτεχνημάτων (πάγκοι- ταμπλώ) να μην υπερβαίνει το 1.20 μ για τους χειροτέχνες, και το 1.60 μ. για τους εικαστικούς, διάταξη που διασφαλίζει και την ποιότητα και το πραγματικό περιεχόμενο της δραστηριότητας.
  -Ο χειροτέχνης – καλλιτέχνης να έχει την δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε όλη την Επικράτεια, όπως συνέβαινε και παλαιότερα με τις άδειες από την περιφέρεια.
  – Να προβλεφθεί ρητά ότι όλες οι εκδοθείσες πιστοποιήσεις, που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να έχουν ισχύ για τους καλλιτέχνες και χειροτέχνες. Τούτο είναι αναγκαίο για την άρση κάθε ασάφειας και κυρίως για την κατοχύρωση των χειροτεχνών-καλλιτεχνών ενώπιον των αρχών ελέγχου.
  -Οι χορηγούμενες άδειες να μην υπόκεινται στον χρονικό περιορισμό της διετίας που περιέχεται στο Νομοσχέδιο, αλλά να έχουν τη μορφή επαγγελματικής άδειας που ισχύει χωρίς περιορισμό, όπως άλλωστε μέχρι σήμερα συμβαίνει

  4. Ειδικότερα ζητήματα Αδειοδότησης
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες- καλλιτέχνες είμαστε εντελώς αντίθετοι στην έκδοση ονομαστικών αριθμημένων θέσεων, καθώς και στην διαδικασία μοριοδότησης και κλήρωσης, που συνιστούν διαδικασίες αντίθετες στη φύση της δραστηριότητάς μας, που δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα που βιώνουμε.
  Λόγω της φύσης του επαγγέλματός μας, σε υπαίθριο χώρο, και των ιδιαιτεροτήτων της πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας, η εργασία μας ασκείται σε συνθήκες επισφάλειας και αστάθειας. Πολλές ημέρες εμποδιζόμαστε ακουσίως, από τις καιρικές συνθήκες, να εκθέσουμε τα έργα μας, ενώ άλλες ημέρες παραμένουμε υποχρεωτικά εκτός των υπαιθρίων αγορών, προκειμένου να δημιουργήσουμε. Οι διαδικασίες κλειστού αριθμού αδειών και αριθμημένων θέσεων δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν αυτές τις ιδιαιτερότητες και θα καταλήξουν σε υπέρμετρους περιορισμούς και αποκλεισμούς, που δεν εξυπηρετούν τίποτε, αλλά θέτουν σε διακύβευση την επιβίωσή μας. Εξάλλου, οι διαδικασίες μοριοδότησης, έτσι όπως έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου, θα αποκλείσουν τους περισσότερους δημιουργούς, οδηγώντας δεκάδες οικογένειες στην καταστροφή και την έλλειψη εισοδήματος.
  Η μοριοδότηση που προτείνει ο νομοθέτης δεν έχει σχέση και συνάφεια με την χειροτεχνία και την τέχνη, δεν συνυπολογίζει τις πιστοποιήσεις ΕΟΜΜΕΧ, Εικαστικού επιμελητηρίου, Υπουργείου Ανάπτυξης που ήδη έχουν χορηγηθεί, ούτε την παλαιότητα των δημιουργών, ούτε την οικονομική κατάστασή τους, αλλά και άλλες παραμέτρους όπως η αναπηρία.
  5. Φορολογική-ασφαλιστική αντιμετώπιση
  Ο δημιουργός χειροτέχνης- καλλιτέχνης δεν φέρει εμπορική ιδιότητα, δεν είναι πωλητής, είναι δημιουργός πρωτότυπης χειροτεχνίας- καλλιτεχνίας και το χαμηλό εισόδημά του αποτελεί την ανταμοιβή για το δημιούργημά του. Επομένως, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στο νέο νομοσχέδιο ότι δεν υποχρεούται τήρησης φορολογικών βιβλίων λόγω της μη εμπορικής του ιδιότητας, λόγω της εποχικότητας της δραστηριοποίησής του, που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, και λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή των καλλιτεχνημάτων του. Κυρίως, θα πρέπει να προβλεφθούν σοβαρά κίνητρα και ενισχύσεις για τους καλλιτέχνες-χειροτέχνες, όπως αφορολόγητο και φοροαπαλλαγές και συνολική κάλυψη-πλαισίωσή τους, ώστε να ενισχυθεί εμπράκτως η δραστηριότητά μας, ζωτικής σημασίας για τον πολιτισμό μας, η οποία όμως υπό τις παρούσες συνθήκες απειλείται με αφανισμό.

  6. Παράβολο – τέλη
  Οι υπαίθριοι χειροτέχνες καλλιτέχνες ιδίας παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνημάτων που δραστηριοποιούνται σε κάποιο σημείο ή καλλιτεχνική αγορά θα υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα συμβολικό χρηματικό ποσό ετησίως, το οποίο θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο που θα συσταθεί από τον αρμόδιο φορέα, και θα έχει σκοπό την ανάδειξη και στήριξη της χειροτεχνίας στην χώρα μας.
  Οι προτάσεις μας συναρτώνται με την βιωσιμότητα του κλάδου μας και με την υπηρέτηση-διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με βάση και όσα διεθνώς ισχύουν και θα πρέπει να εφαρμοσθούν και στη χώρα μας.
  Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε την σημασία της χειροτεχνικής ανθρώπινης παραγωγής σε αντίθεση με την τεχνολογία και την βιομηχανοποίηση που τυποποιεί και παραγκωνίζει δημιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου, που αποτυπώνονται στο καλλιτεχνικό χειροτέχνημα. Την σημασία επίσης, της αδιαμεσολάβητης προώθησης των προϊόντων που παράγουμε, στον τελικό αποδέκτη, καθώς και την διάδοση, την προστασία και την προβολή της λαϊκής τέχνης και της σύγχρονης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ζητούμε να αναλάβει τις ευθύνες της επιτέλους η πολιτεία και να προστατέψει, να μεριμνήσει στηρίζοντας τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η τέχνη, η χειροτεχνία και η πολιτιστική κληρονομία του τόπου μας αξίζει να συνεχίσει να υπάρχει, να εξελίσσεται και να χαρίζει σε ντόπιους και επισκέπτες ομορφιά και δημιουργικότητα.
  ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • 29 Απριλίου 2021, 15:16 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

  Μοριοδότηση-Κριτήρια μοριοδότησης

  Α . Ηλικιακα
  20.  Μορια  
  Κατω απο 30 ετων
  Πανω απο 50 ετων
  15   Μορια
  Κατω απο 35 ετων
  Πανω απο 45 ετων
  10. Μορια
  35  ως. 40
  5. Μορια
  Κατω απο 45 ετων
  Πανω απο 35 ετων

  Β . Ημερομηνια πιστοποιησης
  (εομεχ,περιφερεια,Υπ αναπτυξης)

  15 Μορια  προγενεστερη 2010
  10 Μορια  προγενεστερη 2020
    5 Μορια  προγενεστερη 2022

  Γ . Πολυτκνια
  5  Μορια (απο 3 τεκνα και ανω)

  Αιτιολόγηση
  Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τις θέσεις στην Αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών να ενταχθούν οι χειροτέχνες καλλιτέχνες δρόμου που αγωνίζονται καθημερινά  σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας σε εθιμικές αγορές, κάνοντας πράξη το όνειρο τους, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν υπηρετώντας την τέχνη τους. Με την μοριοδότηση που προτείνουμε, πιστεύουμε ότι εντάσσονται και οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες που αγωνίζονται πολλά χρόνια, διασώζοντας μια Τέχνη που χάνεται στο πέρασμα του χρόνου.

 • 29 Απριλίου 2021, 14:38 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

  Παραβάσεις που αφορούν στην διάθεση /πώληση προϊόντων

  Παράβαση :Χειροτέχνης-καλλιτέχνης που πουλάει προϊόντα μη ιδίας παραγωγής. 

  Κυρωση: Αφαίρεση της άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στην αγορά χειροτέχνων καλλιτεχνών

   Η πρόταση μας για την κλιμακωση αυστηροποίησης των κύρωσεων για την πώληση προϊόντων μη ιδιας παραγωγης ,έχει πολλαπλό νόημα. Σηματοδοτεί ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Χειροτεχνών-Καλλιτεχνών, αποκλείοντας την δυνατότητα παρεκκλίσεων, συμβάλλοντας ετσι στην προστασία του χειροτέχνη και του έργου του

 • 29 Απριλίου 2021, 14:39 | Σωματειο χειροτεχνων καλλιτεχνων»ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΝΗ»

  Παραβάσεις που αφορούν στην διάθεση /πώληση προϊόντων

  Παράβαση :Χειροτέχνης-καλλιτέχνης που πουλάει προϊόντα μη ιδίας παραγωγής. 

  Κυρωση: Αφαίρεση της άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στην αγορά χειροτέχνων καλλιτεχνών

   Η πρόταση μας για την κλιμακωση αυστηροποίησης των κύρωσεων για την πώληση προϊόντων μη ιδιας παραγωγης ,έχει πολλαπλό νόημα. Σηματοδοτεί ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Χειροτεχνών-Καλλιτεχνών, αποκλείοντας την δυνατότητα παρεκκλίσεων, συμβάλλοντας ετσι στην προστασία του χειροτέχνη και του έργου του

 • 29 Απριλίου 2021, 14:41 | Σωματειο χειροτεχνων καλλιτεχνων «ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ»

  Προταση για

  Μοριοδότησης-Κριτήρια μοριοδότησης

  Α . Ηλικιακα
  20.  Μορια  
  Κατω απο 30 ετων
  Πανω απο 50 ετων
  15   Μορια
  Κατω απο 35 ετων
  Πανω απο 45 ετων
  10. Μορια
  35  ως. 40
  5. Μορια
  Κατω απο 45 ετων
  Πανω απο 35 ετων

  Β . Ημερομηνια πιστοποιησης

  15 Μορια  προγενεστερη 2010
  10 Μορια  προγενεστερη 2020
    5 Μορια  προγενεστερη 2022

  Γ . Πολυτκνια
  5  Μορια (απο 3 τεκνα και ανω)

  Αιτιολόγηση
  Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τις θέσεις στην Αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών να ενταχθούν οι χειροτέχνες καλλιτέχνες δρόμου που αγωνίζονται καθημερινά  σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας σε εθιμικές αγορές, κάνοντας πράξη το όνειρο τους, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν υπηρετώντας την τέχνη τους. Με την μοριοδότηση που προτείνουμε, πιστεύουμε ότι εντάσσονται και οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες που αγωνίζονται πολλά χρόνια, διασώζοντας μια Τέχνη που χάνεται στο πέρασμα του χρόνου.

 • Tο προτεινόμενο σύστημα μοριοδότησης για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες ανηλίκων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, είναι, επίσης, θεμιτό να υιοθετηθεί και για τις περιπτώσεις υποψηφίων για χορήγηση θέσης χειροτέχνη – καλλιτέχνη (με ανάλογη αναθεώρηση των κριτηρίων του Παραρτήματος 4) αναφορικά με τις προβλέψεις των αγορών του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου.
  Να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις, συμπληρώσεις στην παρ. 4 και να προστεθούν νέα εδάφια:
  4. Οι άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης χορηγούνται μέσω προκήρυξης που εκδίδει ο δήμος, με μοριοδότηση των κριτηρίων του παρόντος, σύμφωνα με το Παράρτημα 4. Η διαδικασία χορήγησης διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όσα ορίζονται στην προκήρυξη του φορέα λειτουργίας. Τα κριτήρια μοριοδότησης αποδίδουν κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα 4 και είναι: Ηλικία, πολυτεκνία, αναπηρία, ιδιότητα γονέων – νόμιμων κηδεμόνων ανηλίκων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τίτλοι σπουδών.

  ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
  1) Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία που ασκούν χειροτεχνική δραστηριότητα στις οικίες τους από τη υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στην εφορία. Να δίνεται η δυνατότητα, στα άτομα με αναπηρία που ασκούν χειροτεχνική δραστηριότητα, να καλύπτονται φορολογικά από την εφορία με διήμερο ή εβδομαδιαίο τέλος επιτηδεύματος για όσο χρονικό διάστημα ασκούν τη δραστηριότητά τους σε πανηγύρια, εκθέσεις, ή σε άλλες εκδηλώσεις των δήμων. Το ίδιο να ισχύει και για όσους έχουν ήδη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου πώλησης χειροτεχνημάτων ιδίας παραγωγής ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω άδειες έχουν δοθεί με εξετάσεις από το εικαστικό επιμελητήριο και δεν εκδίδονται καινούργιες άδειες. Επίσης, εξαίρεση των χειροτεχνημάτων που παράγονται από άτομα με αναπηρία σαν εμπορική δραστηριότητα, με καταχώριση ξεχωριστού κωδικού στην εφορία.
  2) Υποχρεωτική παραχώρηση μίας θέσης 4 τ.μ. σε άτομα με αναπηρίες, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη της μίσθωσης στα άτομα με αναπηρία που παράγουν χειροτεχνήματα σε πανηγύρια, εκθέσεις, ή και σε άλλες εκδηλώσεις των Δήμων. Επίσης να δίνεται η δυνατότητα στάθμευσης στα άτομα με αναπηρία για ξεκούραση κατά την άσκηση του πλανόδιου εμπορίου.
  3) Να δίνεται το δικαίωμα στα σωματεία ατόμων με αναπηρία παραγωγής χειροτεχνημάτων να συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με τους δήμους της χώρας υπαίθριους μισθωμένους χώρους για διάθεση των προϊόντων τους.

 • 26 Απριλίου 2021, 11:54 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ

  Σύντομο Ιστορικό για το σωματείο μας με την επωνυμία « σύλλογος παραδοσιακών συλλεκτών Κίμων ο Αθηναίος» .
  Το σωματείο μας ιδρύθηκε νόμιμα το έτος 2012, αλλά εμείς ενυπάρχουμε και δραστηριοποιούμαστε ήδη από το έτος 2004, οπόταν και δημιουργήθηκε κι υλοποιήθηκε η ιδέα της ένωσής μας ως σωματείο και η συγκέντρωσή μας ως συλλέκτες στη τοποθεσία του Θησείου. Συγκεκριμένα ασκούμε τις δραστηριότητές μας τα τελευταία χρόνια, στον πεζόδρομο επί της οδού Αδριανού, ομού με τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες. Αριθμούμε περί τα 40 μέλη, καθώς κι εκατοντάδες φίλους που αρέσκονται κι ενδιαφέρονται για την εξέλιξή μας, για την ανεύρεση και διάσωση συλλεκτικών αντικειμένων.
  Λειτουργούμε ως ένα μικρό παζάρι κι έχουμε δημιουργήσει ένα γραφικό στέκι, στην ήδη υπάρχουσα γραφική τοποθεσία του Θησείου, το οποίο σκοπός μας είναι να γίνει πόλος έλξης συλλεκτών από όλο τον κόσμο. Διερχόμενος κάποιος από τον πεζόδρομο αυτόν θ’αντικρύσει πάγκους στολισμένους με νομίσματα ή χαρτονομίσματα, ξένα ή ελληνικά, τα οποία έκαστο εξ αυτών έχει να πει τη δική του ιστορία. Εξ’ αυτού του λόγου αποτελούν και συλλεκτικά αντικείμενα. Κάθε κομμάτι, ένα κομμάτι ιστορίας! Επίσης πέρα των νομισμάτων, ο επισκέπτης θ’ ανακαλύψει κι άλλα συλλεκτικά είδη, όπως μετάλλια, σπάνια χειρόγραφα, τηλεκάρτες, καρφίτσες με σηματάκια, γραμματόσημα, ακόμη και προσωπικά αρχεία διασημοτήτων. Ιστορίες ανθρώπων, «πεταμένες» στα σκουπίδια, που χάριν ημών διασώθηκαν σήμερα.
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  1. Στο μέρος Α ́ γενικές διατάξεις λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου, οι διατάξεις του άρθρου 1 ορισμοί εμπορίου, στη παράγραφο 20 εκτός των άλλων ειδών εμπορίου αναφέρεται και η «Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: η άδεια με την οποία οι χειροτέχνες-καλλιτέχνες δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών.
  2. Επίσης στο κεφάλαιο Γ λειτουργία αγορών χειροτεχνών- καλλιτεχνών, στις διατάξεις του άρθρου 11 αναφέρεται «Αγορές χειροτεχνών –καλλιτεχνών». Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις, οι αγορές, η λειτουργία, ο καθορισμός των θέσεων και η χορήγηση αδείας αυτών.
  Όπως αναφέραμε στο σύντομο ιστορικό μας, επί σειρά ετών δραστηριοποιούμασταν στον πεζόδρομο επί της οδού Αδριανού, ομού με τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες. Είναι απορίας άξιο ο λόγος που δεν συμπεριληφθήκαμε σε κανένα άρθρο του σχεδίου του νόμου αυτού. Είμαστε ένα καθόλα οργανωμένο και νόμιμο σωματείο παραδοσιακών συλλεκτικών αντικειμένων, που μέσα από την αγάπη μας για την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση, κατορθώσαμε το χόμπι μας να το μετατρέψουμε σε εργασία κι εν γένει επιβίωση για εμάς και τις οικογένειές μας. Στερώντας μας την ανάγκη μας αυτή, στην ήδη υπάρχουσα οικονομική κρίση, οδηγούμεθα στην αποξένωση και στην οικονομική καταστροφή. Είναι αδικία για εμάς που τόσα χρόνια προάγουμε με τον τρόπο μας τον πολιτισμό, κρατάμε την ιστορία μας ζωντανή εντός κι εκτός Ελλάδας, ν’ αποκοπούμε από το σχέδιο νόμου.
  Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλα τα είδη μικροπωλητών, μικρέμπορων, ρακοσυλλεκτών κλπ και δη χειροτεχνών – καλλιτεχνών, με τους οποίους τελευταίους συνυπάρχουμε τα τελευταία χρόνια στον πεζόδρομο της Αδριανού με την ανοχή του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο κι ευγνωμονούμε για τη στήριξή του αυτή.
  Διαλαμβανομένων των ανωτέρω, ζητούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα ένταξής μας στο σχέδιο νόμου, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εις βάρος μας αδικία και να συμβάλετε τοιουτοτρόπως στην ανάδειξη και προάσπιση της πολιτιστικής μας κληρονομίας.
  Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μανιμάνης.

 • 21 Απριλίου 2021, 22:03 | Θεόδωρος Κατόπης

  Ονομαζομαι Κατόπης Θεόδωρος και δραστηριοποιουμαι σαν υπαιθριος χειροτεχνης και πωλητης απ το 2015, που περασα τις εξετασεις του Υπουργειου Αναπτυξης κι ελαβα βεβαιωση, που ειναι προυποθεση για εναρξη αλλα δεν ισοδυναμει με αυτην.

  Η εργασία στη φύση, η δυνατότητα συνεχούς μετακίνησης, η ελευθερία στο ωράριο κι η έλλειψη εργοδότη, η ευκαιρία να δημιουργώ ό,τι με εκφράζει, η γνωριμία με μερικούς ευχάριστους και χρήσιμους συναδέλφους, η ικανοποίηση στα πρόσωπα των πελατών μου κάθε φορά που επιλέγουν δημιουργήματά μου, αλλά κι η δική μου κάθε φορά που με ανταμείβουν χωρίς παζάρια, η συμμετοχή σε φεστιβάλ, όπου μπορείς να έρθεις σε επαφή με κάθε είδους καλλιτέχνες-μουσικές-κουζίνες, η δυνατότητα ν’ αφήσω κάποιον έμπιστο συνάδελφο στον πάγκο και να πάω για διατάσεις (η πολύωρη εργασία κατασκευής χειροτεχνημάτων είναι επίπονη για το μυοσκελετικό), ή για μια βουτιά (αν βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα), ή για χαλάρωση (αν είμαι κουρασμένος) κι η έλλειψη εξόδων, που ένα μαγαζί απαιτεί, είναι μερικά απ’ τα πλεονεκτήματα της εργασίας μου σαν κατασκευαστής και υπαίθριος πωλητής χειροτεχνημάτων.

  Η έλλειψη ασφάλισης κι άδειας εργασίας, οι κλιματολογικές συνθήκες που σε αναγκάζουν να εργάζεσαι μόνο όταν το επιτρέπει ο καιρός, η έλλειψη επαρκούς εισοδήματος, ώστε να καλύπτω τις ανάγκες μου αποκλειστικά απ’ τη χειροτεχνία, η απαξιωτική στάση που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα απέναντι σε καλλιτέχνες του δρόμου τόσο από τους πολίτες της χώρας όσο κι από την πολιτεία (πέρυσι επισκέφτηκα το Bristol στην Αγγλία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι εκεί οι καλλιτέχνες στο δρόμο θεωρούνται τουριστική attraction και χαίρουν σεβασμού και στήριξης τόσο απ’ τους πολίτες όσο κι απ’ το κράτος,το οποίο με μια ηλεκτρονική αίτηση κι 100 λίρες το χρόνο τους παρέχει στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης: τέντα-φως-σόμπα!), η έλλειψη ενός ελεγκτικού οργάνου με μέλη χειροτέχνες, το οποίο να προστατεύει τους αυθεντικούς χειροτέχνες απ’ τους χειροτέχνες «μαϊμού», αυτούς δηλαδή που μεταπουλάνε εισαγόμενα βιομηχανοποιημένα είδη παρουσιάζοντάς τα σαν χειροποίητα, γεγονός που συχνά με αναγκάζει να περνώ τον περισσότερο χρόνο μου στον πάγκο απολογούμενος για την τιμή των προϊόντων μου σε αδαείς πελάτες, που θεωρούν ότι τα «χειροποίητα» κοσμήματα που αγόρασαν από αλλού είναι φθηνότερα, είναι κάποια απ’ τα μειονεκτήματα της δουλειάς στον πάγκο.

  Αστάθμητοι παράγοντες, όπως η οικονομική κρίση αρχικά κι η παρατεταμένη καραντίνα εξαιτίας του κορωναιού εν συνεχεία, έχουν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μην μπορώ να εργαστώ στο δρόμο αλλά και να μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή που, ενώ είχα την ευκαιρία να διοριστώ στο δημόσιο μερικές δεκαετίες πριν, το απέφυγα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη φοβούμενος ότι θα μου στερούσε τη δυνατότητα δημιουργίας και θα με ανάγκαζε να συμβιώνω με άτομα, τη νοοτροπία των οποίων δεν θα άντεχα, όσο κι αν προσπαθούσα να προσαρμοστώ.
  Το να σταματήσω να δημιουργώ το βλέπω δύσκολο. Η χειροτεχνία, όπως κι όλες οι καλές τέχνες, είναι απ’ τις μεγάλες μου αγάπες σ’ αυτή τη ζωή, αφού φτιάχνοντας καλλιτεχνήματα-χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα-με βοηθά να οραματισθώ ένα καλύτερο κόσμο, να καλλιεργήσω την αισθητική μου, ν’ αποφορτιστώ απ’ το άγχος χρησιμοποιώντας την αφή, τα χέρια και γενικά το φυσικό μου σώμα, να καταπολεμήσω τη βαριεστιμάρα και να αυξήσω την αυτοπεποίθησή μου.

  Μ’ ενδιαφέρει να χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη τέχνη σαν ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και το περιβάλλον μου μαθαίνοντας ταυτόχρονα με την εστίαση στη χειροτεχνική δραστηριότητα να παρατηρώ και να ελέγχω το σώμα και τις λειτουργίες του, τις σκέψεις που περνάνε απ’ το μυαλό μου, τα συναισθήματά μου και τον τρόπο που αυτά επιδρούν στην απόδοσή μου, την συνδιαλλαγή με τους συναδέλφους και τους και τους πελάτες μου κ.ά.

  Με τον τρόπο αυτό η Χειροτεχνία δεν είναι μια μηχανική δραστηριότητα αλλά αφορμή για αυτοπαρατήρηση και βελτίωση της σχέσης μου τόσο με τον εαυτό όσο και με το περιβάλλον μου, αποτελώντας δείγμα για τον τρόπο που χρειάζεται ν’ αντιμετωπίζω την εργασία, τα ενδιαφέροντά μου και τις κοινωνικές μου συναναστροφές, προκειμένου η καθημερινότητα να έχει νόημα και να μην είναι μια επανάληψη κουραστική.

  Ερχομενος σε επικοινωνια με καποιους Αθηναιους πλανοδιους χειροτεχνες εμαθα προσφατα λιγα πραγματα για την ιστορια των υπαιθριων χειροτεχνων Ελλαδας: πριν την οικονομικη κριση οποιος ηθελε μπορουσε ν ανοιγει παγκο με χειροποιητα ή ετοιμα ειδη οπουδηποτε στην Ελλαδα και να βγαζει καλα χρηματα χωρις να χρειαζεται ουτε πιστοποιηση ουτε αδεια. Αυτο ομως με την οικονομικη κριση αλλαξε. Οι παγκιτες δεν εβγαζαν πλεον πολλα χρηματα και οι κυβερνησεις αρχισαν να μην ανεχονται πλεον ατομα να δραστηριοποιουνται στο δρομο διχως εναρξη, ταμειακη, φορους, ασφαλεια, ενοικιο καταλειψης δημοσιου χωρου, συγκεκριμενες ονομαστικες θεσεις κλπ
  Οι πλανοδιοι χειροτεχνες και πωλητες στην Ελλαδα σημερα δεν ειναι ενωμενοι για να διεκδικησουν τα αιτηματα τους απ’ την κυβερνηση, η οποια δεν ανεχεται πλεον το υπαρχον καθεστως, για τους εξης λογους:
  α) παγκιτες χειροτεχνες-καλλιτεχνες δεν ειναι μονο οσοι κατασκευαζουν μονοι τους χειροτεχνηματα , αλλα και οσοι αγοραζουν και μεταπουλανε ετοιμα εισαγομενα,
  β) παγκιτες χειροτεχνες-καλλιτεχνες δεν ειναι μονο οσοι δεν εχουν αλλες εργασιες και εισοδηματα, αλλα αναμεσα μας ειναι και εργαζομενοι, συνταξιουχοι, εισοδηματιες,
  γ) αλλοι παγκιτες χειροτεχνες-καλλιτεχνες θελουν νομιμοποιηση-ελεγχο-προστασια κυβερνητικη, ενω αλλοι δεν θελουν να εχουν κανενα κρατικο ελεγχο, αλλα ονειρευονται να ξαναερθει η εποχη που θα πουλανε ανεξελεγκτα ο,τι κι οπου θελουν,
  δ) οι παγκιτες χειροτεχνες-καλλιτεχνες ειναι διασπασμενοι σε πολλα διαφορετικα σωματεια και συλλογικοτητες με διαφορετικα αιτηματα και κινητρα,
  ε) υπαρχουν παγκιτες χειροτεχνες-καλλιτεχνες που εχουν καπελωθει απο πολιτικους και κομματα κι αλλοι οχι, καποιοι βλεπουν θετικα την αποφαση της δεξιας κυβερνησης να επιληφθει και να λυσει το χρονιο προβλημα με το εθιμικο εμποριο, ενω αλλοι ειναι καχυποπτοι κι επιφυλακτικοι,
  στ) καποιοι παγκιτες χειροτεχνες-καλλιτεχνες εμφανιζονται στο δημο και στα ΜΜΕ και εκφραζουν αποψεις χωρις τη συμφωνη γνωμη ολων,
  ζ) η αρχαιολογικη υπηρεσια στην Αθηνα δεν συμφωνει με τον εκαστοτε δημο αναφορικα με τους χειροτεχνες.

  Προσωπικα, για να συνεχισω να δραστηριοποιουμαι σαν υπαιθριος χειροτεχνης και πωλητης στην Ελλαδα και να μην ψαχνω αλλη εργασια, προτεινω και αιτουμαι να ληφθουν υποψιν απ’ τους χειροτεχνες που θα καταθεσουν προτασεις στο Δημο, στην Πολιτεια και στην Αρχαιολογικη υπηρεσια της Αθηνας (εξυπακουεται οτι ο,τι αποφασιστει για την Αθηνα θεωρω οτι χρειαζεται να εφαρμοστει κ σ ολη τη χωρα) τα εξης:
  α) τοσο οι δημοι οσο και η πολιτεια και η αρχαιολογικη υπηρεσια να αποφασισουν για το υπαιθριο εμποριο, που μεχρι τωρα ανεχονταν, οτι ειναι σημαντικο να συνεχιστει και να διαχωριστουν οι χειροτεχνες-καλλιτεχνες απ’ ολους τους υπολοιπους μικροπωλητες,
  β) να μην επιτρεπεται σε συνταξιουχους, εισοδηματιες, εργαζομενους να ανοιγουν παγκο,
  γ) να χορηγειται πιστοποιηση σε χειροτεχνες-καλλιτεχνες απο ειδικη επιτροπη, που θα πιστοποιει την ικανοτητα τους κι εν συνεχεια η πολιτεια να δεσμευτει να ελεγχει ποιοι εκθετουν στους παγκους τους αυτα που προβλεπει η πιστοποιηση κι οχι ετοιματζιδικα προβαινοντας σε προστιμα στους παραβατες κι αφαιρωντας τους την πιστοποιηση,
  δ) να αναγνωρισουν οτι εξαιτιας της ιδιαιτεροτητας του επαγγελματος αυτου (κλιματολογικες συνθηκες, ειδος πολυτελειας κι οχι πρωτης αναγκης κλπ) δυσκολα ενας χειροτεχνης μπορει να πληρωνει ασφαλιστρα και φορους και τον περισσοτερο καιρο δεν βγαζει ουτε το μεροκαματο του κι, αν αποφασισουν να νομιμοποιησουν τη χειροτεχνια στο δρομο θεωρωντας τη αναποσπαστο μερος της πολιτιστικης μας κληρονομιας, να το αποδειξουν εμπρακτα με ενταξη μας στο Υπουργειο Πολιτισμου, με επιχορηγησεις κι επιδοματα (ωστε να μπορουνε οι χειροτεχνες-καλλιτεχνες να εχουν ολο το χρονο διαβιωση αξιοπρεπη), με χορηγηση συνταξης επαρκους, με διανομη εργατικων κατοικιων και εργαστηριων, με προωθηση και πωληση της δουλειας μας παγκοσμια κλπ,
  ε) να μας απαλλαξουν απ’ την υποχρεωση, προκειμενου να ειμαστε νομιμοι, να κανουμε εναρξη με ταμειακη πληρωνοντας φορους στην Εφορια κι ασφαλιστρα στο ΕΦΚΑ, αλλα να μας ενταξουν σε καθεστωτα εργασιακα ευνοικα, που ηδη υπαρχουν κι εφαρμοζονται εδω και πολλα χρονια στους ασφαλισμενους πχ του ΟΓΑ και στα μελη του Εικαστικου Επιμελητηριου: απαλλαγη απο ταμειακη και ασφαλιστρα και φορους, αλλα πωληση με μπλοκακι αποδειξεων (σε οσους ο τζιρος τους ξεπερναει τις 10.000 ευρω/ετος ας πληρωνουνε το φορο που τους αντιστοιχει. Οσοι δεν εχουν περισσοτερα εσοδα να το αποδεικνυουν με τις αποδειξεις που θα κοβουν και να μην πληρωνουν τιποτα). Αυτο γινεται με τους αγροτες. Τα μελη του Εικαστικου Επιμελητηριου εχουν προαιρετικη ασφαλιση για να συνταξιοδοτηθουνε και μπορουν να ανοιγουν παγκους χωρις να πληρωνουν ασφαλιστικα ταμεια. Ειναι, ομως, αδυνατο να ενταχθουμε με επιτυχημενες εξετασεις κι εμεις σ αυτο, γιατι τα μετρα και τα σταθμα τους ειναι εντελως ακαδημαικα, προκειμενου να σε περασουν, και θα κοβομασταν ολοι. Εκτος κι αν πληρωναμε τρελλα λεφτα σε φροντιστηρια ζωγραφικης για πολλα χρονια,
  στ) να μην ειναι ορισμενες κι ονομαστικες και περιορισμενες οι θεσεις εγκαταστασης μας και να επιτρεπεται η μετακινηση μας απο νομο σε νομο. Αρκει να μην καταλαμβανουμε με τον παγκο περισσοτερο απ’ τον προβλεπομενο απ την πιστοποιηση μας χωρο και να μην στηνουμε σε αποσταση μικροτερη των 500 μ. απο μαγαζια με παρομοια ειδη. Αν πχ μου απαγορευτει το καλοκαιρι να πηγαινω σε νησια ή στην Αθηνα να ανοιγω τον παγκο και υποχρεουμαι να μενω στα Γιαννενα, δεν θα εχω επαρκη εσοδα ουτε την καλοκαιρινη σεζον απο τον παγκο, αφου στην πολη εχουμε ελαχιστους περαστικους τουριστες.

  Οι αλλες επαγγελματικες ομαδες ας διεκδικησουν τα θελω τους με δικο τους σωματειο και να μην μπερδευομαστε. Πώς να νοιαστουμε για αλλες ειδικοτητες, οταν οι ιδιοι αντιμετωπιζουμε σοβαροτατα προβληματα αναγνωρισης και στηριξης απο την πολιτεια; Αν η πολιτεια μας θεωρει καλλιτεχνες, που η κοινωνια εχει αναγκη τα εργα μας και ο δημοσιος χωρος την παρουσια μας, θα πρεπει να μας παρεχει τα απαιτουμενα, ωστε να διαιωνισουμε την τεχνη μας και να μας διαχωρισει απο τους ετοιματζηδες τοσο ως προς το ειδος που εκθετουμε οσο και ως προς τον τοπο που εκθετουμε (χειροτεχνες κοντα σε τουριστικους κι αρχαιολογικους χωρους, ετοιματζηδες στις λαικες και στα πανηγυρια, συνταξιουχοι-εργαζομενοι- εισοδηματιες στα σπιτια τους!). Μιλαμε για διακυβευση της υπαρξης μιας τεχνης καθως και των ζωών ολων οσων εξαρτωμαστε αποκλειστικα και μονο απ αυτη! Ας δωσει, λοιπον, η κυβερνηση αυξηση στους χαμηλοσυνταξιουχους και στους χαμηλα αμοιβομενους επαγγελματιες!

  Ας αναλαβει η κυβερνηση ή διαφοροι ευποροι χορηγοι να συντηρουν τη συντεχνια οσων βιοποριζομαστε αποκλειστικα και μονο απο τη χειροτεχνια στις βασικες μας αναγκες-ειτε ψωνιζει κοσμος απ τους παγκους μας ειτε οχι- κι ας βγει οποιος θελει να πουλησει στο δρομο ο,τι θελει μετα. Η συντεχνια μας, ομως, -για να μπορει να ελεγχεται, να ξεχωριζει και να προστατευεται απο την πολιτεια, αφου αποδειχτηκαμε ανικανοι να το πραξουμε μονοι μας-χρειαζεται να εχει δικο της χωρο δρασης, ξεχωριστο απο τους υπολοιπους, με σκεπαστρα-σομπα-φως για το χειμωνα, οπως γινεται στις αλλες δυτικες χωρες. Ετσι, θα παιδαγωγηθει να διακρινει και το αγοραστικο κοινο το χειροποιητο απ το ετοιματζιδικο! Και δεν θα πεφτει θυμα απατεωνων ετοιματζηδων, που παρουσιαζουν τα ειδη τους σαν παμφθηνα χειροποιητα! Κι αντε μετα οι αυθεντικοι χειροτεχνες να επιβιωσουμε!

  Μας βαζουν οι διαφορες κυβερνησεις ενα ετεροκλητο τσουρμο χειροτεχνων-ετοιματζηδων κλπ να συνυπαρχουμε αρμονικα και περιμενουν να συνεννοηθουμε; Περιμενουν απ την αρχαιολογικη υπηρεσια να μας καλοδεχτει; Μη γενοιτο! Δεν ειναι ανοητοι οι αρχαιολογοι να επιτρεψουν κατι τετοιο!

  Αλλο πραγμα η εκφραση η καλλιτεχνικη κι αλλο η πωληση της καλλιτεχνικης δημιουργιας. Αλλο η κατασκευη κ πωληση καλλιτεχνηματων στο δρομο κι αλλο η μεταπωληση ετοιματζιδικων. Αλλο οι υπαιθριοι χειροτεχνες-καλλιτεχνες που δεν εχουμε αλλη εργασια-συνταξη-εισοδηματα κι αλλο οσοι εχουν. Αλλο πουλω σ ενα παγκο στο δρομο χειροτεχνηματα με πιστοποιηση που δεν ισοδυναμει με αδεια κι αγωνιζομαι να νομιμοποιηθω με ορους ευνοικους κι αλλο πουλαω ετοιματζιδικα σε παγκο διαθετοντας πιστοποιηση που προβλεπει μονο χειροποιητα κοροιδευοντας το κρατος και τους πραγματικους χειροτεχνες-καλλιτεχνες. Αλλο το οτι η χειροτεχνια ειναι μερος της πολιτισμικης μας κληρονομιας κι αγωνιζομαι να αναγνωριστει, να ελεγχθει και προστατευτει απο την πολιτεια κι αλλο ασκω οικονομικη δραστηριοτητα χωρις να δινω λογαριασμο σε κανεναν.

  Εδω κι ενα χρονο η εργασια μας σταματησε. Επιδοματα; Ανυπαρκτα!Ασφαλεια δεν ειχαμε ποτε! Ουτε και τωρα εννοειται! Αν μετα απο τα χρονια εργασιας σου στο δρομο δεν θα μπορουμε να εργαζομαστε, θα εχουμε τις απαραιτητες κρατικες παροχες για αξιοπρεπη διαβιωση ή θα πεθανουμε στην ψαθα, οπως τοσοι καλλιτεχνες;