Άρθρο 38 Αναπλήρωση-υποβοήθηση πωλητή- πρόσληψη υπαλλήλου

1. Ο πωλητής αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο ως ακολούθως:
α. παραγωγός πωλητής: Από πρόσωπο συγγένειας α’ βαθμού ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.
β. επαγγελματίας πωλητής, χειροτέχνης-καλλιτέχνης: Από πρόσωπο συγγένειας α’ βαθμού ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.
γ. Πωλητής βραχυχρόνιων αγορών: Από πρόσωπο συγγένειας α’ βαθμού ή από δηλωμένο υπάλληλο.
2. Η ως άνω αναπλήρωση παρατείνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας για λόγους αναπηρίας ή σε περίπτωση επιπλοκών εγκυμοσύνης (για τις γυναίκες κατόχους αδείας), κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ή το αντίστοιχο ιατρικό πιστοποιητικό (για τις εγκύους).
3. Ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πωλητής μπορεί να υποβοηθούνται (με την παράλληλη παρουσία του) από πρόσωπο συγγένειας α’ βαθμού.
α. Η κατά τα ανωτέρω υποβοήθηση διαρκεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο έως τρεις (3) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.
β. Επιτρέπεται η υποβοήθηση των ανωτέρω πωλητών από ανήλικο πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες ανά ημερολογιακό έτος.
γ. Οι πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν-υποβοηθούν στον φορέα που δραστηριοποιούνται (φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών, αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών, δήμο για το στάσιμο εμπόριο και περιφέρεια για το πλανόδιο εμπόριο), ή τον δήμο χορήγησης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εμπορίου, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη, με κοινή αίτηση πωλητή και αναπληρωτή η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:
γα) Τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και τον ΑΜΚΑ του αναπληρωτή,
γβ) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης,
γγ) τη συγγένεια α’ βαθμού (εφόσον απαιτείται) ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή και
γδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ για τον αναπληρωτή, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση.
δ. Ο αρμόδιος φορέας της περ. γ’ ελέγχει αυτεπάγγελτα την οικογενειακή κατάσταση του πωλητή (στην περίπτωση δήλωσης συγγένειας α’ βαθμού) ή τα στοιχεία πρόσληψης, καθώς και την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ του αναπληρωτή και σε θετική περίπτωση, εφόσον το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος, ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και τους αιτούντες, χορηγώντας βεβαίωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης, κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, του κατόχου της θέσης-δραστηριοποίησης, καθώς και τα στοιχεία της περ. γ’.
4. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση, κατά τη δραστηριοποίηση, από περισσότερους του ενός αναπληρωτές, καθώς και η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση πωλητή και του αναπληρωτή του σε διαφορετικές θέσεις-σημεία, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15.
5. Ο πωλητής ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη παρουσία κατά τη δραστηριοποίηση. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριοποίησης.
6. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της υποβοήθησης, της αναπλήρωσης και της πρόσληψης υπαλλήλου, την ευθύνη ενημέρωσης του αρμόδιου φορέα έχει ο πωλητής.
7. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλων από τον πωλητή. Την πρόσληψη τους υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυθημερόν στον φορέα που δραστηριοποιείται ή τον δήμο χορήγησης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαίθριου εμπορίου υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί και για την τυχόν ανανέωσή της.
8. Ο φορέας λειτουργίας ή ο φορέας δραστηριοποίησης για το πλανόδιο και το στάσιμο εμπόριο, ελέγχει αυτεπάγγελτα τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, καθώς και για την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ και σε θετική περίπτωση, ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και χορηγεί βεβαίωση πρόσληψης στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα καθώς και α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ο ΑΜΚΑ του υπαλλήλου, β) η ημερομηνία πρόσληψης και γ) τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πωλητή-εργοδότη.
9. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄48).
10. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει εντός τριών (3) ημερών τον φορέα λειτουργίας. Ο φορέας δραστηριοποίησης για το πλανόδιο και το στάσιμο εμπόριο υποχρεούται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος για την ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
11. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δηλωμένους πωλητές των νομικών προσώπων. Η δήλωση αναπλήρωσης υποβοήθησης υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στην αρμόδια αρχή.
12. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές η δήλωση των αναπληρωτών, καθώς και η γνωστοποίηση των υπαλλήλων δύναται να διενεργηθούν στην περιφέρεια για το σύνολο των λαϊκών αγορών αυτής στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής.

 • 29 Απριλίου 2021, 16:12 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

  Είναι ακατανόητο να μην επιτρέπεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση, κατά τη δραστηριοποίηση, από περισσότερους του ενός αναπληρωτές.
  Ποιος είναι ο λόγος που δεν είναι δυνατό κάποιος υπαίθριος έμπορος να υποβοηθηθεί από περισσότερα του ενός μέλη της οικογενείας του;

 • 29 Απριλίου 2021, 16:30 | ΝΤΟΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

  Στην παράγραφο 7, αναφέρεται ότι στις βραχυχρόνιες αγορές υπάρχει δικαίωμα πρόσληψης υπαλλήλου, με την υποχρέωση να την γνωστοποιήσει στον Φορέα διοργάνωσης ή στον Δήμο έκδοσης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, για να του εκδοθεί η σχετική βεβαίωση πρόσληψης.
  Στο επάγγελμα μας οι προσλήψεις προσωπικού δεν είναι μόνιμες αλλά ορισμένου χρόνου για όσο διαρκεί μια εμποροπανήγυρη. Δεν είναι δυνατό κατά την έκδοση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης να γνωρίζουμε ποιον υπάλληλο θα προσλάβουμε οπότε θα καταλήξουμε σε μια απίστευτη γραφειοκρατία που θα κουράσει τόσο εμάς όσο και τους αρμόδιους για την έκδοση βεβαίωσης πρόσληψης υπαλλήλους.
  Εξάλλου είναι πολύ εύκολο να ελεγχτεί από τα αρμόδια όργανα ο κάθε εργαζόμενος αφού η σύμβαση πρόσληψης του αναρτάται σε εμφανές σημείο του πάγκου εργασίας.

 • 29 Απριλίου 2021, 15:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ε ΛΑΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Άρθρο:38

  Παράγωγος επαγγελματίας μπορεί να αναπληρώνεται για 12 μήνες το χρόνο από προσώπα συγγενειας Α βαθμού
  Παράγωγος επαγγελματίας μπορεί να αναπληρώνεται από το δηλωμένο βοηθό μονο για ένα μήνα το χρόνο εκτός και αν συντρέχουν η κατωθι λογοι
  α) Αναπηρία άνω του 67%
  β) σοβαροι λόγοι υγείας που πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος

 • 29 Απριλίου 2021, 09:44 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  Παρ. 3γ
  Ειδικότερα για τις εμποροπανηγύρεις δεν είναι εφικτό κατά την έκδοση της βεβαίωσης Υπαίθριας Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας να δηλώσουμε το προσωπικό μας από την αρχή τους έτους. Δεν είμαστε καθημερινά απασχολούμενοι και λόγο των ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος μας, οι υπάλληλοι συνήθως εναλλάσσονται. Δεν μπορεί κανένας υπάλληλος να δουλεύει για κάποιες ημέρες το μήνα. Εξάλλου συνήθως προσλαμβάνουμε προσωπικό από τις περιοχές που πηγαίνουμε για δουλειά. Το πρακτικότερο είναι να δηλώνουμε τους υπαλλήλους μας στον δήμο όπου συμμετέχουμε στην υπαίθρια εμποροπανήγυρη.
  Παρ. 4
  Να διευκρινιστεί ότι εξαιρούνται όσοι έχουν βεβαίωση υπαίθριας δραστηριότητας σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 6
  Παρ. 7
  Για όσους δουλεύουμε στις υπαίθριες εμποροπανηγύρεις που είναι σε όλη την επικράτεια δεν είναι δυνατόν να δηλώνουμε τους υπαλλήλους στον δήμο που μας έχει εκδώσει την βεβαίωση υπαίθριας δραστηριότητας. Δεν απασχολούμε μόνιμο προσωπικό και προσλαμβάνουμε υπαλλήλους ανάλογα με την δουλειά που έχουμε. Είναι πρακτικότερο να δηλώνουμε τους υπαλλήλους στον δήμου όπου διεξάγεται η υπαίθρια εμποροπανήγυρη.

 • 28 Απριλίου 2021, 16:10 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  παρ. 4
  Όσοι έχουν βεβαίωση υπαίθριας δραστηριότητας να διευκρινιστεί ότι εξαιρούνται σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 6
  παρ. 7 το ίδιο με τα σχόλια της παρ. 3γ.

 • 28 Απριλίου 2021, 16:51 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις δεν είναι εφικτό κατά την έκδοση της βεβαίωσης υπαίθριας δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας να δηλώνουμε το προσωπικό μας στην αρχή του έτους. Δεν είμαστε καθημερινά απασχολούμενοι και λόγων των ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος μας, το προσωπικό μας συνήθως εναλλάσσεται και δεν είναι μόνιμα απασχολούμενο, δεν έχουμε μόνιμους υπαλλήλους αλλά κάποιες μέρες το χρόνο. Συνήθως προσλαμβάνουμε υπαλλήλους από τις περιοχές που πηγαίνουμε για δουλειά. Εξάλλου δεχόμαστε τους περισσότερους ελέγχους από κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα. Το εφικτό είναι να δηλώνουμε στο κάθε δήμο που θα συμμετέχουμε το τυχόν υπάλληλο που θα έχουμε.

 • Ο Νομοθέτης οφείλει να τροποποιήσει την παράγραφο 7, η οποία αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσληψης υπαλλήλου, με την υποχρέωση να την γνωστοποιήσει στον Φορέα που δραστηριοποιείται ή στον Δήμο έκδοσης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, για να του εκδοθεί η σχετική βεβαίωση πρόσληψης.
  Στις Εμποροπανηγύρεις όλοι οι υπαίθριοι έμποροι προσλαμβάνουν υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το δε έγγραφο πρόσληψης τοποθετείται σε περίοπτη θέση στον πάγκο του επιτηδευματία, ορατό σε κάθε έναν επισκέπτη και ταυτοχρόνως στα ελεγκτικά όργανα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά.
  Και ερωτώ προς τι η ταλαιπωρία προς τον επιτηδευματία να ενημερώνει αμελλητί, για την πρόσληψη ή την ανανέωσή της;

 • 24 Απριλίου 2021, 07:14 | ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 38
  Παράγωγος επαγγελματίας μπορεί να αναπληρώνεται για 12 μήνες το χρόνο από προσώπου συγγενές Α βαθμού
  Παράγωγος επαγγελματίας μπορεί να αναπληρώνεται από το δηλωμένο βοηθό για ένα μήνα το χρόνο εκτός και αν συντρέχουν
  α) Αναπηρία άνω του 67%
  Και σοβαρή λόγοι υγείας που πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος

 • 23 Απριλίου 2021, 11:16 | ΚΟΝΑΚΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ (12 ΜΗΝΕΣ). ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ Η ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ.( Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΒΟΗΘΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΌΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ)
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΑΝ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ (Π.Χ 4ΜΗΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) Η ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΕΚΟΥΜΕ ΜΕ ΠΕΡΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ.