Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές

1. Ως φορείς λειτουργίας-αρμόδιες αρχές για την εν γένει λειτουργία των υπαίθριων αγορών ορίζονται οι δήμοι της χώρας, πλην των λαϊκών αγορών της παρ. 2 και των Κυριακάτικων Αγορών για τις οποίες αρμόδιες είναι οι περιφέρειες.
2. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιοι φορείς ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.
Με απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (περιφέρειας ή δήμου, κατά περίπτωση) δύναται να ιδρύεται νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει συνολικά τις αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας στη διαχείριση και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ευθύνης του.
3. Οι φορείς λειτουργίας των παρ. 1 και 2 είναι αρμόδιοι ειδικότερα για:
α) Την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα των υπαίθριων αγορών του άρθρου 41, για κάθε αγορά ευθύνης τους, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερη διάταξη στο παρόν, των κάτωθι στοιχείων από την έκδοσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος: αα) απόφασης ίδρυσης της αγοράς, αβ) κανονισμού λειτουργίας της αγοράς και αγ) τοπογραφικού διαγράμματος της αγοράς.
Αγορές για τις οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου εντός της ως άνω προθεσμίας υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 47.
β) Την έκδοση προκήρυξης, την αξιολόγηση των υποψήφιων πωλητών και τη σχετική ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 41.
Ειδικά για την έκδοση της προκήρυξης λαϊκών αγορών, αρμόδιες αρχές είναι οι Περιφέρειες. Αρμόδια για την ψηφιακή έκδοση της άδειας δραστηριοποίησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές είναι η κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια. Η άδεια δραστηριοποίησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές καταχωρείται ψηφιακά στο μηχανογραφικό σύστημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Π.Α.).
γ) Την ψηφιακή ανανέωση της άδειας και της θέσης δραστηριοποίησης και της πλανόδιας δραστηριοποίησης, καθώς και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος σχετικά. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές αρμόδιες για την ανανέωση είναι οι Περιφέρειες.
δ) Την ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση, χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των υπαίθριων αγορών.
ε) Την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας.
στ) Ειδικά για τις λαϊκές αγορές των δήμων που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και τη ΜητροπολιτικήΕνότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ίδρυσης και κατάργησης είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, ύστερα από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και γνωμοδότηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις.

ζ) Την ψηφιακή χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης, για την οποία αρμόδιος είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του πωλητή, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει σχετικά και το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α.
η) Τη διαπίστωση της συνδρομής των λόγων απώλειας της θέσης πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 37, και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος σχετικά, καθώς και του ίδιου του πωλητή.
4. Για το στάσιμο εμπόριο αρμόδιες αρχές για την έκδοση προκήρυξης, την ψηφιακή έκδοση της άδειας, καθώς και την ανανέωση της άδειας και της θέσης δραστηριοποίησης, τη διαπίστωση της συνδρομής των λόγων απώλειας της θέσης πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 47 και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος σχετικά, καθώς και του ίδιου του πωλητή είναι οι δήμοι. Για το πλανόδιο εμπόριο αρμόδιες αρχές για τις αντίστοιχες ενέργειες σχετικά με την πλανόδια δραστηριοποίηση είναι οι περιφέρειες.
Αρμόδιες αρχές για την έκδοση προκήρυξης χορήγησης θέσεων δραστηριοποίησης και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους πωλητές και πωλητές που λαμβάνουν άδεια σύμφωνα με το παρόν, είναι α) για τις λαϊκές αγορές οι φορείς λειτουργίας αυτών με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 51, β) για το στάσιμο εμπόριο οι δήμοι και γ) για το πλανόδιο εμπόριο οι περιφέρειες.

5. Αρμόδιες αρχές για την αναπλήρωση-υποβοήθηση πωλητή, καθώς και για την πρόσληψη υπαλλήλου είναι: α) ο φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (ή η περιφέρεια για το σύνολο των λαϊκών αγορών της περιφέρειας στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής) β) ο δήμος, για το στάσιμο εμπόριο, τις αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών και τις βραχυχρόνιες αγορές και γ) η περιφέρεια για το πλανόδιο εμπόριο. Οι ανωτέρω αρχές διενεργούν τα οριζόμενα στο άρθρο 48 και ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α. και τον πωλητή.

6. Αρμόδιες αρχές για τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης, καθώς και της πλανόδιας δραστηριοποίησης είναι:
α) ο φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ή η περιφέρεια για το σύνολο των λαϊκών αγορών της περιφέρειας στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής,
β) ο δήμος για το στάσιμο εμπόριο και
γ) η περιφέρεια για το πλανόδιο εμπόριο.
Οι ανωτέρω αρχές διενεργούν τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και 34 και ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Π.Α.) και τον πωλητή.

Αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της άδειας με τις αντίστοιχες δραστηριοποιήσεις (θέσεις και πλανόδιες), μετά την ψηφιακή έκδοσή της, είναι: α) για τις υπαίθριες αγορές, οι φορείς λειτουργίας αυτών (ειδικά για τις λαϊκές αγορές και οι περιφέρειες), β) για το στάσιμο εμπόριο, οι δήμοι και γ) για το πλανόδιο εμπόριο, οι περιφέρειες της χώρας.

7. Αρμόδιες αρχές για την αλλαγή λαϊκών αγορών, θέσεων στο στάσιμο εμπόριο και τόπου πλανόδιας δραστηριοποίησης, λόγω αλλαγής μόνιμης κατοικίας του πωλητή είναι:
α) για τις λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμπόριο οι περιφέρειες,
β) για το στάσιμο εμπόριο οι δήμοι, οι οποίοι ενημερώνουν και το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 35.

8. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
αα) να δημιουργούν πρότυπες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 7,
αβ) να δημιουργούν νομικές οντότητες, προκειμένου να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο,
αγ) να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το μάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς και
αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας και υγιεινής, τη φύλαξη, διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

Για την υλοποίηση των δράσεων των υποπερ. αβ και αγ, οι φορείς λειτουργίας δύνανται να συμπράττουν με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 • 29 Απριλίου 2021, 15:37 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Γ’ Πειραιά

  παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 29 Απριλίου 2021, 15:18 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Γ’ Πειραιά

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες
  της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων
  των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.
  Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια
  ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος,
  του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.
  Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν
  με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους
  να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο
  Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.
  Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια
  με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών
  και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

 • 29 Απριλίου 2021, 14:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ε ΛΑΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Ένας και μόνον ένας φορέας λειτουργίας πρέπει να είναι αρμόδιος για κάθε τομέα υπαίθριου εμπορίου ξεχωριστά. Για παράδειγμα στάσιμο εμπόριο αρμόδια αρχή : δήμος,πλανόδιο εμπόριο αρμόδια αρχή : Περιφέρεια.
  Ο ίδιος φορέας πρέπει να έχει την αρμοδιότητα της προκήρυξης των αδειών και των θέσεων δραστηριοποίησης, την ανανέωση των αδειών, τη μεταβίβαση των αδειών και την αναπλήρωση – υποβοήθηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου , καθώς και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος. Οι αρμοδιότητες μεταξύ των φορέων πρέπει να είναι ξεκάθαρα διακεκριμένες ώστε να μην προκαλείται ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των πωλητών του υπαίθριου εμπορίου και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος από τις υπηρεσίες από την υποβολή ερωτημάτων και διευκρινιστικών εγκυκλίων για τα θέματα που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

 • 29 Απριλίου 2021, 13:39 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Δ’ Αθηνών

  παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:40 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Δ’ Αθηνών

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες
  της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων
  των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.
  Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια
  ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος,
  του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.
  Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν
  με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους
  να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο
  Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.
  Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια
  με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών
  και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:32 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Στ’ Αθηνών

  παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:09 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Στ’ Αθηνών

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες
  της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων
  των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.
  Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια
  ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος,
  του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.
  Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν
  με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους
  να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο
  Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.
  Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια
  με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών
  και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:42 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Α’ Πειραιά

  παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:07 | Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Α’ Πειραιά

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες
  της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων
  των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.
  Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια
  ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος,
  του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.
  Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν
  με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους
  να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο
  Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.
  Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια
  με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών
  και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:29 | Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας

  παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 29 Απριλίου 2021, 12:09 | Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες
  της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων
  των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.
  Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια
  ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος,
  του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.
  Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν
  με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους
  να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο
  Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.
  Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια
  με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων
  όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών
  και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

 • 28 Απριλίου 2021, 14:33 | Μόσχος Παντελής

  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος, του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 28 Απριλίου 2021, 13:18 | ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ»

  Αρ. Πρωτ. Ένωσης 368/28-04-2021

  Άρθρο 5 : Αποδείχθηκε περίτρανα μέχρι σήμερα ότι οι Δήμοι, με την αδράνεια και την αδιαφορία τους ως φορείς λειτουργίας δεν κατάφεραν να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην ουσιαστική αναβάθμιση των λαϊκών αγορών, παρότι μέσα από τα ταμεία τους πέρασε πακτωλός χρημάτων από το ημερήσιο τέλος που εμείς από το μόχθο μας καταβάλλουμε. Περιορίστηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι δήμοι μόνο στην καθαριότητα η οποία σε πολλές περιπτώσεις ήταν μόνο υποτυπώδης. Φυσικά το Υπουργείο δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να διαπιστώσει τον τεράστιο αριθμό χρημάτων που εισέπραξαν οι Δήμοι, ότι αυτά ουδέποτε ανταποδοτικά δεν επέστρεψαν στις λαικές αγορές και διατέθηκαν φυσικά για άλλους σκοπούς. Δεν ελέγχθηκε ποτέ, ούτε από εσάς ούτε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πορεία τα ανταποδοτικότητας του τέλους. Σχεδόν κανένα έργο υποδομής δεν υλοποιήθηκε μέσα από το ανταποδοτικό ημερήσιο τέλος. Γνωρίζετε κύριοι ότι η πλειοψηφία των λαϊκών αγορών της χώρας δεν διαθέτει ούτε καν μία χημική τουαλέτα ; Αναφέρουμε το ελάχιστο οφειλόμενο που έπρεπε να πράξουν οι δήμοι . Δυστυχώς, το Υπουργείο συνεχίζει την κοντόφθαλμη πολιτική του επιμένοντας στο λάθος και μη θέλοντας να επιφέρει ουσιαστικές πράγματι και καινοτόμες και μακρόπνοες ριζικές αλλαγές στο χώρο των Λαϊκών Αγορών, με τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες της χώρας, έστω και με επιλογή της κάθε Περιφέρειας, εισάγοντας στο νομοσχέδιο τη λέξη «δύνανται». Δυστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου δεν τολμά και κατ΄ουσίαν δεν θέλει να δώσει νέα πνοή και ώθηση στις Λαϊκές Αγορές και μάλιστα κρυμμένη πίσω από την δήθεν άρνηση των Περιφερειαρχών. Υποκριτική είναι η θέση αυτή, διότι οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την πρόθεσή τους και τη βούλησή τους να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό εκδηλώθηκε και επίσημα τόσο διά στόματος του Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα, των Περιφερειάρχων κ. Κασαπίδη και κ. Αγοραστού. Σταματήστε να υποκρίνεστε !!!! Δεν θέλετε να κάνετε πράξη την αποκέντρωση, δεν θέλετε τίποτε άλλο πέραν από την λανθασμένη αντίληψή σας.
  Επί της ουσίας. Δεν δόθηκαν με το Νομοσχέδιο στις Περιφέρειες της Χώρας αποφασιστικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε όλα τα ζητήματα να λύνονται άμεσα και επιτόπου, μέσα από την άμεση παρέμβαση και εποπτεία της Περιφέρειας ως μοναδικού και κεντρικού οργάνου, εποπτείας, διοίκησης και ελέγχου των Λαϊκών Αγορών αρμοδιότητάς της. Κανένας δεν μπορεί να δει και να επιλύσει τα προβλήματα της Περιφέρειας του καλύτερα από τον Περιφερειάρχη και τα Περιφερειακά όργανα, με την ουσιαστική σύμπραξη των ανθρώπων που καθημερινά ζουν και εργάζονται στις Λαϊκές Αγορές και εν προκειμένω με τα συνδικαλιστικά όργανα δηλαδή τις Ομοσπονδίες των Λαϊκών Αγορών, όπου θα πρέπει να υπάρχει μία ανά Περιφέρεια. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια ένα κεντρικό Όργανο διοίκησης των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρεια, το οποίο θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες πάνω σε όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα των Λαϊκών Αγορών, με την έκδοση ατομικών και κανονιστικών πράξεων του Περιφερειάρχη με ή χωρίς κύρωση (ανάλογα) από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι προτείνουμε :
  Τη σύσταση Περιφερειακού Οργάνου Διοίκησης, λειτουργίας, εποπτείας Λαϊκών Αγορών είτε με την ονομασία «Ταμείο Λαϊκών Αγορών» ή «Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών» ή όπως αλλιώς το οποίο θα εποπτεύεται από τις Περιφέρειες, αλλά θα έχει αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι οργανισμοί θα ασχολούνται «με την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των χιλιάδων δραστηριοποιούμενων παραγωγών και πωλητών, την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές». Στις διοικήσεις των Περιφερειακών αυτών οργάνων θα εκπροσωπούνται με ισάριθμα μέλη τα περιφερειακά συμβούλια και οι ομοσπονδίες παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών, ενώ με ένα μέλος θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των δήμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και της Αστυνομίας.
  Έτσι θα επιλύονται άμεσα και «επί τόπου» όλα τα ζητήματα, με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιοχή και Περιφέρεια στις Λαικές της. Έτσι, δεν θα υπάρχουν μεσάζοντες-ιδιώτες, ενώ σκοπός είναι «να μην εξαρτώνται επαγγελματίες και παραγωγοί από τις τοπικές συντεχνίες, μικροπελατειακές σχέσεις και ψηφοθηρικές πολιτικές που εξασκούν οι κατά τόπους δημοτικές Αρχές στην ευρύτερη επαρχία. Η οικονομική αυτοτέλεια των «οργανισμών» ή «Ταμείων Λαϊκών Αγορών» ή «Διευθύνσεων Λαικών Αγορών» θα διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η χρηματοδότησή τους θα προέρχεται κυρίως από το ημερήσιο δικαίωμα που καταβάλουν οι πωλητές και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Έτσι, σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας να συσταθεί ειδική Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών ως χωριστό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με αποφασιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες και εξουσίες, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, λειτουργία, εποπτεία, σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο και εν γένει λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της κάθε Περιφέρειας, ή ως ΝΠΙΔ (είναι ζήτημα ειδικότερης μελέτης και επεξεργασίας), με σκοπό
  α) την εύρυθμη γενική λειτουργία των λαϊκών αγορών της κάθε Περιφέρειας με ενιαίο γενικό κανονισμό αρχών για κάθε Λαϊκή Αγορά αλλά και διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε Λαϊκής, την εποπτεία, και τον έλεγχο της καθαριότητας, την απολύμανση και την απομάκρυνση των απορριμμάτων η οποία θα γένεται με ευθύνη και φροντίδα των Δήμων, έναντι ανταλλάγματος από το ημερήσιο δικαίωμα.
  β) την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση Λαϊκών Αγορών σε χώρους που διατίθενται από τους Δήμους (με αντάλλαγμα για τη χρήση του χώρου μέσα από το ημερήσιο τέλος).
  γ) τον καθορισμό των θέσεων και την τοποθέτηση των πωλητών Λαϊκών Αγορών σε αυτές, με όρους ισονομίας.
  δ) Την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Λαϊκών Αγορών και την έκδοση Κανονιστικών Πράξεων ενιαίων για όλες τις Λαϊκές Αγορές της οικείας Περιφέρειας αλλά και για κάθε Λαϊκή χωριστά όπου απαιτείται για την αντιμετώπιση μόνιμων ή έκτακτων προβλημάτων .
  ε) Τον έλεγχο και τον εκτοπισμό του παρεμπορίου από τον χώρο των Λαϊκών Αγορών.
  στ) την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτή.
  ζ) την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ανάλογα, για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, αλλά και τη λήψη μέτρων για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία τους και των προωθητικών ή ερευνητικών ενεργειών για την προβολή, ανάπτυξη και προώθηση του θεσμού των Λαϊκών Αγορών.
  η) την εισήγηση για την προκήρυξη νέων αδειών, καθώς και του είδους και του αριθμού αυτών.
  θ) την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου λαϊκών αγορών για κάθε θέμα λαικής αγοράς της Περιφέρειας.
  ι) την λειτουργική τοποθέτηση των ειδών ανά κατηγορία.
  η) την δημιουργία υποδομών.
  Και τέλος όλες τις άλλες αρμοδιότητες των 9μελών Επιτροπών του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017 οι οποίες γίνονται πλέον αποφασιστικές. Δεν θα εισηγείται επί θεμάτων αλλά θα αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη της ανά Περιφέρεια Ομοσπονδίας η γνώμη της οποίας θα είναι γνωμοδοτική και μόνο.

  Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών θα είναι :
  α) η έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών Λαϊκών Αγορών, με αυστηρή ενημέρωση και παρακολούθηση του γενικού ηλεκτρονικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών και των ατομικών φακέλων , για το οποίο θα υπάρχει πρόσβαση για κάθε όμορη Περιφέρεια.
  β) η φροντίδα για τις μεταβολές των αδειών και τις αλλαγές των λαϊκών που δραστηριοποιούνται.
  γ) οι εισηγήσεις και καταγγελίες για ελέγχους και κυρώσεις στο αρμόδιο τμήμα εμπορίου της Περιφέρειας, το οποίο διατηρεί την αυτοτέλειά του.
  δ) η απόφαση για τη λειτουργία, επέκταση ή κατάργηση Λαϊκής, ανάλογα με τις ανάγκες και μέσα από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
  ε) η τοποθέτηση των εκθετών Λαϊκών Αγορών και η διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
  ζ) ο καθορισμός και η είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος και η απόδοση του ποσοστού στους Δήμους για τον παραχωρούμενο χώρο της Λαϊκής Αγοράς, το ποσοστό στην Ομοσπονδία της Περιφέρειας, το ποσοστό για τη διανομή κουπονιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για αγορές στη Λαϊκή Αγορά. Το υπόλοιπο θα παραμένει ως έσοδο της Περιφέρειας, για τα έξοδα λειτουργίας του Νομικού Προσώπου «Διεύθυνση Λαϊκων Αγορών» ή Οργανισμός Λαϊκών Αγορών και για την προβολή και προώθηση του θεσμού των Λαϊκών Αγορών.

  Το νομικό αυτό πρόσωπο της Περιφέρειας με την επωνυμία «Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών» (ή όπως αλλιώς), θα αποτελείται :
  α) τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Λαϊκων Αγορών ως Πρόεδρο
  β) έναν εκπρόσωπο των Δήμων
  γ) έναν (1) εκπρόσωπο των επαγγελματιών πωλητών
  δ) έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγών της Περιφέρειας οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας της κάθε Περιφέρειας.
  ε) τον εκάστοτε Διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, του Τμήματος Εμπορίου της κάθε Περιφέρειας.
  Το Νομικό Πρόσωπο «Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας…», θα εξυπηρετείται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου ή του Τμήματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται :
  – Άμεσος και ουσιαστικός έλεγχος των Λαϊκών Αγορών
  – Εγγύτητα αλλά και ενιαία και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και ταυτόχρονα άμεσο εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων της κάθε Λαϊκής χωριστά.
  – Ευέλικτο και υπεύθυνο σχήμα διοίκησης
  – Πλήρης έλεγχος όλων των δραστηριοποιούμενων στον χώρο των Λαϊκών Αγορών, αλλά και όσων παραγωγών προσέρχονται από άλλες Περιφέρειες.
  – Γίνεται πράξη ένα σύγχρονο μοντέλο αποκεντρωμένης διοίκησης με την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων του κάθε τόπου .
  – Ουσιαστική συμμετοχή των μοχθούντων στις Λαϊκές Αγορές οι οποίοι μπορούν καλύτερα από τον καθένα να προβάλουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των Λαϊκών Αγορών.
  – Αμεσότητα και εγγύτητα στα προβλήματα και στην επίλυσή τους με άμεση και σαφή γνώση των ιδιαιτεροτήτων ακόμη και της πιο απομακρυνσμένης λαϊκής.
  – Πλήρης έλεγχος κάθε είδους παρανομίας .
  – Πλήρης πάταξη του παρεμπορίου
  – Άμεσος έλεγχος παραγωγών εντόπιων και εκτός Περιφέρειας με την πρόσβαση του νομικού προσώπου στο Μητρώο κάθε Περιφέρειας
  – Ενιαία έρευνα, προβολή και προώθηση μέσω επικοινωνιακών προβολών ή και σεμιναρίων των Λαϊκών Αγορών κάθε Περιφέρειας χωριστά.
  – Χωροθέτηση, τοποθέτηση και διαγράμμιση από το υπάρχον καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει κάθε Περιφέρεια.
  – Ενιαία ανανέωση, έκδοση και προκήρυξη νέων αδειών και όχι από κάθε Δήμο χωριστά, με τα όσα προβλήματα προέκυψαν.
  – Απαλλαγή των Δήμων από ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης τους, το οποίο άλλωστε δεν διαχειρίστηκαν μέχρι σήμερα και με τον καλύτερο τρόπο, αφού βλέπουν τους δραστηριοποιούμενους στις Λαϊκές Αγορές ως μέσο είσπραξης και μόνο, χωρίς τη δημιουργία καμίας υποδομής όπως αποδείχθηκε.
  – Ενιαία και ισότιμη δημιουργία υποδομών για κάθε Λαϊκή, με έμφαση στις ιδιαιτερότητές τους.
  – Ενιαία παρακολούθηση διακίνησης, επάρκειας και τιμών προϊόντων.
  – Ενιαία πληροφόρηση των πολιτών
  – Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό των Περιφερειών στη διάθεση του Νομικού Προσώπου για κάθε ζήτημα Λαϊκών Αγορών και η άμεση μέριμνα για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών στο χώρο των Λαϊκών Αγορών.
  – Ενιαία επεξεργασία, μηχανογράφηση και ταξινόμηση για κάθε Περιφέρεια.
  – Η ενιαία σχεδίαση απλουστευμένων εντύπων για κάθε συναλλαγή με τους σχετιζόμενους με τις Λαϊκές αγορές κάθε Περιφέρειας
  – Η ενιαία εκτέλεση προϋπολογισμού και ισολογισμού από την είσπραξη του ημερησίου δικαιώματος και η άμεση διάθεση κονδυλίων μέσα απ’ αυτό.
  – Ενιαία πληροφόρηση δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών αλλά και πολιτών.
  – Πλήρης διαφάνεια του εισπραττομένου ημερησίου δικαιώματος.
  – Ενιαίος, αναλογικός και δίκαιος καταμερισμός κουπονιών σε άπορους συμπολίτες της Περιφέρειας.
  – Ευγενής άμιλλα, δημιουργική ανταγωνιστικότητα και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Περιφερειών.
  Συνοψίζοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού αυτού προσώπου :
  – α). δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ασκεί τον έλεγχο επί των εργασιών του Ταμείου και εκδίδει τις άδειες των πωλητών λαϊκών αγορών
  – β). εισηγείται στο αρμόδιο Όργανο ανάλογα με το πλαίσιο της αρμοδιότητας του καθενός, κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών και υποβάλει προτάσεις στον Περιφερειάρχη ή στον αρμόδιο Δήμαρχο ή όπου άλλου προβλέπεται για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών
  – γ). αποφασίζει για θέματα εύρθμης λειτουργίας και εσωτερικής οργάνωσης του Ταμείου
  – δ). επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις παράβασης των κείμενων διατάξεων
  – ε). αποφασίζει για θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και ελέγχου των λαϊκών αγορών, στα οποία περιλαμβάνεται και η τήρηση του μητρώου αδειούχων πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών.
  – στ). αναθέτει στις υπηρεσίες του Ταμείου την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά την κρίση του και κατά περίπτωση.
  – ζ). αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναριών, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του.
  – η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
  – θ). συντάσσει, τροποποιεί και εγκρίνει κατά περίπτωση τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό.
  – Αξιοποιεί Ευρωπαϊκά ή άλλα Προγράμματα.
  – Η λειτουργία του συμβουλίου του Ταμείου –Διεύθυνσης ή Οργανισμού θα διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

  Άρθρο 5 παρ. 8 εδ. αδ : Ειλικρινά είναι ακατανόητη η εμμονή του Υπουργείου να αναθέτει και να δίνει τη δυνατότητα να ανατεθούν καθήκοντα σε ιδιώτες, όπως για παράδειγμα την καθαριότητα, τη διαγράμμιση, τη φύλαξη ή την εύρρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών. Το κόστος ανεβαίνει κατακόρυφα από τη στιγμή που ήδη ο φορέας λειτουργίας διαθέτει το προσωπικό (μόνιμο ή με συμβάσεις) που ήδη απασχολεί και πληρώνει και την καθαριότητα π.χ. θα την εκτελούσε ούτως ή άλλως είτε διεξαγόταν οι λαϊκές αγορές στους συγκεκριμένους χώρους είτε όχι. Ομοίως και για την τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας όπου οι περισσότεροι δήμοι διαθέτουν δημοτική αστυνομία που ήδη απασχολεί και πληρώνει, όπως και για τη διαγράμμιση οι ήδη απασχολούμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες υπάλληλοι των Δήμων εκτελούν εργασίες διαγράμμισης.
  Τα άσκοπα χρήματα που θα διατεθούν σε ιδιώτες μπορούν να διατίθονται για τη βελτίωση των συνθηκών στις λαϊκές αγορές, προς όφελος των πωλητών και κυρίως των καταναλωτών.
  Η διάταξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί.

 • 28 Απριλίου 2021, 10:48 | Μόσχος Παντελής

  Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος, του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 28 Απριλίου 2021, 07:53 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  Στην παρ. 5 που κάνει παραπομπή στο αρ. 48, εκεί αναφέρεται η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων.

 • 28 Απριλίου 2021, 07:15 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  Στην παρ. 1 Να προστεθούν τα Λ.Τ. και οι εκκλησιαστικές αρχές διότι και αυτές οι αρχές διοργανώνουν παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις σε αρκετά μέρη της Ελλάδος
  εδώ και πολλά χρόνια καθώς έχουν ιδιόκτητους χώρους.

 • ΤΟ άρθρο 1. ορίζει ως φορείς λειτουργίας-αρμόδιες αρχές για την εν γένει λειτουργία των Κυριακάτικων Αγορών τις περιφέρειες, μια συνταγή η οποία ως τώρα δεν έχει εφαρμοστεί και ουδείς γνωρίζει το μέλλον τους. Τώρα κατά πόσο κάποιος Δήμος θα δέχεται να συμβεί τέτοιο γεγονός στα όρια δικαιοδοσίας του, αυτό μάλλον αποτρεπτικά θα λειτουργεί.
  Επιπλέον δε ας μην ξεχνάμε ότι οι χώροι που ανήκουν στις περιφέρειες είναι ελάχιστοι πανελλαδικά και μόνο 2 ή 3 εξ αυτών ενδείκνυται για τέλεση Κυριακάτικων Αγορών

 • Ίδρυση Νομικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με την σύσταση Διοικητικών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπροσώπων των Ομοσπονδιών Παραγωγών, Επαγγελματιών.

  Πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί ανά Περιφέρεια ένα Κεντρικό Όργανο Διοίκησης, Αυτοδιοικούμενο και Αυτοχρηματοδοτούμενο από το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Τέλος, του οποίου το ύψος θα ορίζεται ενιαίο ανά Περιφέρεια.

  Οι Περιφερειάρχες εκδήλωσαν και εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την πρόθεση τους και την βούληση τους να αναλάβουν ένα τέτοιο εγχείρημα.
  Απαραίτητα να ορίζεται το ύψος για το Ημερήσιο Ανταποδοτικό Δικαίωμα ανά Περιφέρεια.

  Για τη Διοίκησή τους συστήνονται Διοικητικά Συμβούλια με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων όπου εξασφαλίζεται η συμμετοχή των Ομοσπονδιών Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών.

  παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας
  και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης
  λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ)
  να προστεθεί μετά την διαγράμμιση η λέξη σήμανση
  και η Προβολή των Λαϊκών Αγορών
  να διαγραφεί: η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας
  της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.

 • 26 Απριλίου 2021, 14:25 | Αποστολοπουλου Ελισσάβετ

  Ένας και μόνον ένας φορέας λειτουργίας πρέπει να είναι αρμόδιος για κάθε τομέα υπαίθριου εμπορίου ξεχωριστά. Για παράδειγμα στάσιμο εμπόριο αρμόδια αρχή : δήμος,πλανόδιο εμπόριο αρμόδια αρχή : Περιφέρεια.
  Ο ίδιος φορέας πρέπει να έχει την αρμοδιότητα της προκήρυξης των αδειών και των θέσεων δραστηριοποίησης, την ανανέωση των αδειών, τη μεταβίβαση των αδειών και την αναπλήρωση – υποβοήθηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου , καθώς και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος. Οι αρμοδιότητες μεταξύ των φορέων πρέπει να είναι ξεκάθαρα διακεκριμένες ώστε να μην προκαλείται ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των πωλητών του υπαίθριου εμπορίου και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος από τις υπηρεσίες από την υποβολή ερωτημάτων και διευκρινιστικών εγκυκλίων για τα θέματα που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

 • 23 Απριλίου 2021, 12:03 | ΚΟΝΑΚΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.( ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΤΟΝΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΠ)

 • 22 Απριλίου 2021, 11:12 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Λ.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Η ΟΜΟΝΟΙΑ

  Πρέπει να ρυθμιστεί λεπτομερώς ο τρόπος ίδρυσης,συγκρότησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου που θα αντικαταστήσει το φορέα λειτουργίας.Έως την ίδρυση τέτοιου νομικού προσώπου αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της Επιτροπής Λαϊκών αγορών.

 • 19 Απριλίου 2021, 14:58 | Ομοσπονδία Συλλόγοων Επαγγελματιών και Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θράκης Θεσσαλίας

  Άρθρο 5 παρ. 2 εδ.β΄: Θα πρέπει να παρέχεται από τώρα η απευθείας δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, των Περιφερειών να ιδρύουν νομικά πρόσωπα, αρμόδια για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο η σύσταση άλλων νομικών προσώπων, πέραν από αυτών που ήδη υπάρχουν στις Περιφέρειες και στους Δήμους, δεν γίνεται.Ταυτόχρονα θα πρέπει η λειτουργία των λαϊκών αγορών σαν ευθύνη αρμοδιότητας λειτουργίας να περάσει σε όλες τις Περιφέρειες της Επικράτειας, με τροποποίηση της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου 5. Έτσι θα υπάρχει καλύτερος έλεγχος σε κεντρικότερο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα θεραπευτούν και χρονίζουσες παθογένειες του συστήματος. Για το διάστημα μέχρι και τη σύσταση του νέου Φορέα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι υφιστάμενες Επιτροπές. Οι Περιφέρειες θα ορίζουν και το ποσό του ημερήσιου δικαιώματος συνολικά.

  Άρθρο 5 παρ. 2 εδ.β’, Καταγράφεται το φαινόμενο της πολυαρχίας. Για την έκδοση της προκήρυξης λαϊκών αγορών αρμόδιες Αρχές ορίζονται οι Περιφέρειες. Την ίδια στιγμή και στο εδ. γ΄αναφέρεται ότι αρμόδια Αρχή για την ψηφιακή έκδοση της άδειας δραστηριοποίησης είναι η κατά τόπους αρμόδια Περιφέρεια. Στο εδάφιο ζ΄, οι Δήμοι ορίζονται ως αρμόδιοι για τη ψηφιακή χορήγηση της βεβαίωσης δραστηριοποίησης, χωρίς να γίνεται κατανοητό ποια είναι η διαφορά μεταξύ άδειας δραστηριοποίησης και βεβαίωσης δραστηριοποίησης και γιατί το ένα έγγραφο το εκδίδει η Περιφέρεια και το άλλο ο Δήμος της κατοικίας του πωλητή, χωρίς μάλιστα να γίνεται διάκριση, ως οφείλεται, για τους πωλητές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

  Άρθρο 5 παρ. 5: Αρμόδια Αρχή για την αναπλήρωση – υποβοήθηση πωλητή είναι η περιφέρεια όταν αρμόδιος για την έκδοση της άδειας είναι ο Δήμος για τις περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ομοίως για την αλλαγή λαϊκών αγορών αρμόδιες κατά την παράγραφο 7 είναι οι Περιφέρειες, δυσχεραίνοντας έτσι το διοικούμενο σήτα κατανόηση των αρμοδιοτήτων.

  Άρθρο 5 παρ. 8 αβ’: Είναι ακατανόητη η ρύθμιση. Ποιά είναι η νομική οντότητα που μπορεί να δημιουργήσει ένας Φορέας λειτουργίας υπαίθριας αγοράς όταν από άλλα νομοθετήματα απαγορεύεται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού η σύσταση νομικών οντοτήτων πέραν αυτών που προβλέπονται.

  Άρθρο 5 παράγραφος 8 εδ.αδ’
  Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δύνανται:
  αδ) να αναθέτουν σε ιδιωτικό φορέα τον έλεγχο της καθαριότητας και υγιεινής, τη φύλαξη,διαγράμμιση, τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.
  στο αδ) να διαγραφεί η τήρηση κανόνων εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και άλλα αντίστοιχα καθήκοντα.