Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της παρ. 8Α του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, ως προς τις συνέπειες της μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αρχίζει από την 1η.7.2023.