Άρθρο 9 Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών αθλητικών σχολών – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και ιδιωτικών σχολών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου, προστίθεται η λέξη «αθλητικές» πριν από τη λέξη «σχολές», β) στην παρ. 1: βα) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και ββ) η φράση «άδεια του αρμόδιου Νομάρχη» αντικαθίσταται από τη φράση «γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα άρθρα 5, περί υπαγωγής οικονομικής δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης, και 6, περί του περιεχομένου και της διαδικασίας της γνωστοποίησης, του ν. 4442/2016 (Α’ 230)», γ) στην παρ. 2 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και: γα) προστίθεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στους συναρμόδιους υπουργούς που προτείνουν την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, γβ) μετά από τη φράση «καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις» διαγράφονται οι λέξεις «χορήγησης της άδειας», γγ) προστίθεται η λέξη «αθλητικών» πριν από τη λέξη «σχολών», γδ) προστίθεται η λέξη «αθλητικής» πριν από τη λέξη «σχολής» και γε) η φράση «η διαδικασία χορήγησης της άδειας» αντικαθίσταται από τη φράση «η διαδικασία γνωστοποίησης της ίδρυσης ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Ιδιωτικά γυμναστήρια – Ιδιωτικές αθλητικές σχολές

1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, που έχει σκοπό τη σωματική άσκηση ή την εκμάθηση αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με την καταβολή ή μη διδάκτρων, απαιτείται γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας στην οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με τα άρθρα 5, περί υπαγωγής οικονομικής δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης, και 6, περί του περιεχομένου και της διαδικασίας της γνωστοποίησης, του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών της παρ. 1, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για την κτήση ιδιότητας ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, το ύψος του παραβόλου λειτουργίας, η διαδικασία γνωστοποίησης της ίδρυσης ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύσταση και η λειτουργία ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου, η διαδικασία επέκτασης ή μεταφοράς γυμναστηρίου ή σχολής, η ανανέωσή της, καθώς και ο χρόνος προσαρμογής στον παρόντα νόμο των γυμναστηρίων και σχολών που λειτουργούν κατά τη δημοσίευσή του.».