Άρθρο 18 Συνέπειες μη εισαγωγής στοιχείων στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού- Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 24 ν. 4373/2016

 

Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), περί του Μητρώου Φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Η πρώτη καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων της παρ. 1 γίνεται από τους υπόχρεους αθλητικούς φορείς εντός της προθεσμίας, που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2. Μετά την αρχική καταχώριση και υποβολή των υποχρεωτικών στοιχείων, ο αθλητικός φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει τις μεταβολές των στοιχείων του εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους.
β) Η εισαγωγή και επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται με ευθύνη του κάθε φορέα. Το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού φορέα, το οποίο δεν εισάγει ή δεν επικαιροποιεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων τα στοιχεία της παρ. 1 εντός των προθεσμιών της περ. α), κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.».

  • 6 Φεβρουαρίου 2023, 07:50 | Λευρερης

    Παρ. 3. Β του άρθρου να ισχύσει αναδρομικά απο το 2022. Υπάρχουν ΔΣ που εκμεταλλεύτηκαν την μεταβατική περίοδο των 2 ετων, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία αθλητών, δεν προχώρησαν σε προσλήψεις προπονητών ή προχώρησαν στα απαραιτητα μερικώς, καρπώνοτας τα προνόμια απο το κράτος. Τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε τα μέλη των ΔΣ να εκπτωντε της θέσης τους ακόμη και επι του προσωπικού.