Άρθρο 16 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρου 77Α ν. 2725/1999

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), τροποποιείται ως προς τους λόγους άρνησης χορήγησης του πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α., και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Ε.Ε.Α. αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού εφόσον δεν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. 4 και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο, που ζητεί κατά την κρίση της η Ε.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 9, καθώς και σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α. εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, προστίθεται περ. (στ) και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών:
αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
(αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
(αγ) προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»,
(αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,
(αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθενται στην παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο.
(β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
(γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας: (γα) συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49),
(γβ) των διαμορφώσεων για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).
(δ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.
(ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε.
(στ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών της διοίκησης, καθώς και των προσώπων που ασκούν αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση ή εκπροσώπηση των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. περί μη συνδρομής στο πρόσωπό τους κωλύματος των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 3 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α.
Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή.
Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διαγράφεται η φράση «ειδικά αιτιολογημένη» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η Ε.Ε.Α., με απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Επιτροπής.».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η φράση «σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και την παρ. 8Α του άρθρου 78 που συνεπάγονται», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και την παρ. 8Α του άρθρου 78, που συνεπάγονται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε., η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά περίπτωση.».

  • 4 Φεβρουαρίου 2023, 14:07 | ΛΙΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

    Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι για τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α) στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999,
    θα πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπες βεβαιώσεις από τους φορείς και τα Σωματεία και όχι υπεύθυνες δηλώσεις μελών των Δ.Σ. και νόμιμων εκπροσώπων των ΠΑΕ.