Άρθρο 12 Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους – Αντικατάσταση άρθρου 39 ν.2725/1999

 

To άρθρο 39 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του μαζικού αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 39
Προγράμματα Άθλησης για Όλους και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.α.γ.Ο. και Ε.α.γ.Ο.)

1. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και υποστήριξη των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. αντίστοιχα) σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, σκοπός τους είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αναψυχή των αθλουμένων και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως, ιδίως, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης και φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φέρουν τη σχετική πιστοποίηση/έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Οι φορείς που υλοποιούν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του πρώτου εδαφίου, μέχρι το ύψος του ποσού που εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. και στις Ε.Α.γ.Ο. ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα Π.Α.γ.Ο. και τις Ε.Α.γ.Ο., καθώς και από άλλους οικονομικούς πόρους. Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280). Η Γ.Γ.Α. προτείνει τον αριθμό των θέσεων των πτυχιούχων φυσικής αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., που υλοποιούν οι φορείς και οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο, που καθορίζεται με την απόφαση της περ. α) της παρ. 3. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων υλοποίησης από τη Γ.Γ.Α., οι διαδικασίες υλοποίησης της υποστήριξης και επιχορήγησης, τα ειδικότερα κριτήρια επιχορήγησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα.
β) Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνεται η πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 2 και η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα.».

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 23:16 | Μπουζίκας Γεώργιος

  Σχέδια νόμου, τα οποία:
  • προσθέτουν γραφειοκρατικό βάρος στη διαδικασία (επιπλέον υπουργικές υπογραφές)
  • μειώνουν τα ποσά επιχορήγησης των Π.Α.γ.Ο. και κάθε προοπτική ανάπτυξης (το προϋπολογιζόμενο ποσό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό του προηγούμενου έτους)
  • επαναφέρουν στις συμβάσεις των ΠΦΑ αναχρονιστικούς όρους (μη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη)
  • αφήνουν την κρατική επιχορήγηση στους φορείς στη διακριτική ευχέρεια του κεντρικού φορέα (Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί το φορέα…..)
  • μετακυλούν το ελάχιστο κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού, από τον κρατικό προϋπολογισμό στους πολίτες (Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι)
  • αγνοούν τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την προαγωγή των Π.Α.γ.Ο.

  ΜΟΝΟ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΕΝ EINAI ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 22:49 | Αναστασία Μαρούδα

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 19:35 | MΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΆ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 19:26 | ΧΑΡΙΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νέου σχεδίου νόμου σημειώνονται οι ακόλουθες, κατά τη γνώμη μας, επιβεβλημένες αλλαγές:

  1) Αναφέρεται ότι: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος», προτείνεται η διαγραφή όλης της πρότασης, διότι:
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού (τη χρηματοδοτική αναδιάρθρωση από τον επαγγελματικό στον μαζικό αθλητισμό) προκειμένου ο τρόπος ζωής των πολιτών της Ε.Ε να γίνει περισσότερο ενεργός με τη μείωση των συνεπειών της καθιστικής ζωής, η οποία είναι υπεύθυνη για πλήθος ασθενειών ( καρδιακή νόσος, καρκίνος, διαβήτης κλπ.)
  Την τελευταία δεκαετία οι πολίτες αγκάλιασαν τον θεσμό των Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων “Άθλησης για Όλους”. Παρατηρείται ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων αυτών, δημιουργήθηκαν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και έχουμε αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης των δημοτών και των κατοίκων.
  Βέβαια έχει προηγηθεί η διετής περίοδος του lockdown με κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, που προκάλεσε ειδικές συνθήκες λειτουργίας των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους”.
  Κατ επέκταση των προαναφερθέντων η πρόταση της παρ.2 λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και εκδηλώσεων “Άθλησης για Όλους” και στην επίτευξη των σκοπών των προγραμμάτων, που είναι και η αποστολή της ΓΓΑ.

  2) Στην παρ.2 αναφέρεται ότι: «Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών».
  Σύμφωνα, ωστόσο, με το άρθρο 12 § 14 του Ν.4071/2012 (Α΄85) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017(Α΄ 107) ορίζεται ότι για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από την καταβολή αντιτίμου από τους αθλούμενους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων.
  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με το άρθρο 57 του Ν.4873/2021 (Α΄248) ορίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού του νόμου και έως την 30ή.6.2023, το ποσοστό των διδάκτρων του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) ορίζεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%).
  Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία αν όχι επιβεβλημένη, κατά τη γνώμη μας, είτε η προσαρμογή της διάταξης αυτής στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, είτε να διαγραφεί αυτή πλήρως.

  3) Στην παρ.2 αναφέρεται ότι: «Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της».
  Στο κείμενο του εν λόγω εδαφίου προτείνεται η παράλειψη του όρου «δύναται να», ώστε η πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο.και Ε.Α.γ.Ο., (….).», υπογραμμίζοντας ότι τα έξοδα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. επεκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερα κόστη, συμπεριλαμβάνοντας τη συντήρηση, την καθαριότητα και τις άλλες ενέργειες που οι αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούν.

  4) Στην παράγραφο 2 υπάρχει η πρόταση: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή της συγκεκριμένης πρότασης, προκειμένου το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στα Π.Α.γ.Ο. (Π.Φ.Α.)να συμπεριληφθεί ισότιμα στις μισθολογικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.

  5) Στην παρ. 3 περ. β, αναλυτικά αναφέρεται «Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνεται η πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 2 και η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα.».

  Είναι σημαντικό να απλουστευθούν και να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και γι αυτό προτείνουμε τη μείωση των πέντε (5) προτεινόμενων Υπουργικών υπογραφών σε τουλάχιστον τρεις ( 3) (Εσωτερικών, Οικονομικών και Αθλητισμού)όπως ισχύει σήμερα για την έκδοση κατανομής θέσεων Π.Φ.Α. (ΚΥΑ). Θα ήταν σκόπιμο να περιοριστεί στις δυο (2) Υπουργικές υπογραφές (Εσωτερικών και Αθλητισμού)με στόχο την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:51 | ΖΩΗ ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΥ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:24 | ΖΩΗ ΘΩΜΑ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:29 | ΖΩΗ ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΥ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:55 | ΦΑΝΗ ΘΩΜΑ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:59 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΝΙΑ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 18:39 | ΒΑΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 17:23 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Στο εδάφιο 2 να καταργηθεί η παράγραφος «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη » Είναι δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να έχει βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
  Στο εδάφιο 2 να διαγραφεί η παράγραφος «Το προϋπολογισμό πόσο του δεύτερου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο έτος «.
  Στο εδάφιο 3 η κοινή Υπουργική απόφαση που θα αφορά στην κατανομή των θέσεων Κ.Φ.Α. είναι σκόπιμο να περιοριστεί στις 2 Υπουργικές αποφάσεις έναντι των 5 που προτείνονται, για να μην είναι χρονοβόρα και καθυστερεί η έναρξη των προγραμμάτων.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 09:32 | Νικόλαος Λύρης

  Γειά σας.
  1.περί του μαζικού αθλητισμού.
  Σχόλιο
  Καλό είναι να μας δικαιολογήσουν οι διοικούντες σε ποιους αναφέρονται όταν
  λένε μαζικός(κύριοι δεν είναι μάζα αλλά προσωπικότητες ανθρώπινες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά(από εδώ ξεκινάει το κακό). Άλλωστε παρακάτω γράφεται <<> τι σχέση έχει η μάζα με τους πολίτες καμία.

  2.σκοπός τους είναι η βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευεξίας των αθλουμένων, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης,
  Σχόλιο.
  Πολύ σωστά. Αυτός είναι και ο λόγος που προσλαμβάνεται εκπαιδευτικούς απόφοιτους πανεπιστημίου. γιατί λοιπόν δεν τους συμπεριφέρεστε σαν τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αλλά κάνετε χρήση εργατικών(δουλικών) νόμων τύπου
  γαλέρας.
  α)Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη. Εργασία είναι και μάλιστα τις περισσότερες φορές σε δύσκολο περιβάλλον σε σχέση με το σχολείο. Δεν την αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη πού είναι άραγε ή ισονομία-ισοπολιτεία που αναφέρεται ρητά στο Ελληνικό Σύνταγμα.

  β)Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της.
  Άν δεν σας φτάνουν τα χρήματα να κόψετε από αλλού(40 χρόνια πρόγραμμα), διαφορετικά το πρόγραμμα να υλοποιηθεί από το υπουργείο παιδείας.

  γ) Ο μισθός πείνας και ανέχειας που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αυξηθεί.
  Θα μπορούσα να γράψω πολλά περισσότερα δεν θα το κάνω.
  Καλό είναι οι αρμόδιοι να εξελίξουν αυτό το καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  και όχι να το καταργήσουν.
  Τα παιδιά μας και οι ενήλικες αθλούμενοι αξίζουν κάτι καλύτερο.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 08:38 | Φρόσω Π.

  Άρθρο 12
  Να διαγραφούν τα παρακάτω εδάφια στην παράγραφο 2:

  1.Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

  2. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

  Να διαγραφεί η λέξη «δύναται» στο παρακάτω εδάφιο:

  3. Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.

  Όσο αφορά την παράγραφο 3, η υπογραφή δύο υπουργών στην κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στην κατανομή των θέσεων των Π.Φ.Α. είναι σκόπιμη γιατί θα απλούστευε τις διοικητικές εργασίες.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 01:00 | Μαργαρίτης Πάρης

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 19:44 | Ζωή Καρατζέτζου

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 18:16 | Μαρία Πέτκαρη

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 14:12 | Αναγνωστοπούλου Γεωργία

  Στην παράγραφο 2:

  – Διαγραφή εδαφίου 3: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος».

  – Διαγραφή εδαφίου 8: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».

  – Στο εδάφιο 6 προτείνεται η προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, ή η πλήρης διαγραφή.

  – Παράλειψη του όρου «δύναται να» στο προτελευταίο εδάφιο (7).

  Στην παράγραφο 3 περ. β.

  Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών, να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές, έναντι των πέντε (5) που προτείνονται.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 13:29 | Ζωή Καρατζέτζου

  Τον Αυγουστο του 2021 ο Υφυπουργός Αθλητισμού διαβίβασε έγγραφο περί παύσης της χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Άθληση για Όλους στους ΟΤΑ. Ο λόγος ήταν η αναδιαμόρφωση του υπογεγραμμένου από τον ίδιο, Οργανωτικού Πλαισίου της 14ης Φεβρουαρίου 2020 (ΦΕΚ 471/Β/14-2-2020). Έκτοτε, τον Νοέμβριο του 2021 συστάθηκε πολυμελής επιτροπή για τον ανασχεδιασμό των ΠΑγΟ. Έρχεται ο Ιανουάριος του 2023 για να γίνει αντικατασταση σε ένα άρθρο του Νόμου 2725/1999. Εδώ συμπεριλαμβάνεται όλη η αναδιοργάνωση των Προγραμμάτων Άθληση για Όλους;

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:25 | Τάνια Τύμη

  Αναφορικά με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 υπάρχει η πρόταση: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».
  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή της συγκεκριμένης πρότασης, προκειμένου το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στα Π.Α.γ.Ο. (Π.Φ.Α.)να συμπεριληφθεί ισότιμα στις μισθολογικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.
  5) Τέλος στην παρ. 3 περ. β, αναλυτικά αναφέρεται «Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνεται η πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 2 και η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα.». Είναι ανώφελη, αδιανόητη και άστοχη, στην εποχή της «απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών» η προσθήκη δύο (2) επιπλέον Υπουργικών υπογραφών (Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) στη σημερινή ισχύουσα διάταξη -βάσει της οποίας απαιτούνται συνολικά τριών (3) Υπουργών (Εσωτερικών, Οικονομικών και Αθλητισμού)-για την έκδοση κατανομής θέσεων Π.Φ.Α. (ΚΥΑ). Τουναντίον, η σύντμηση των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες πρέπει να είναι πρώτιστης σημασίας ενέργεια. Επομένως, με δεδομένα τα ανωτέρω, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές (Εσωτερικών και Αθλητισμού).
  Η υπέρμετρη γραφειοκρατική διαδικασία για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. και οι περικοπές στους όρους επιχορήγησής τους, σε συνέχεια μίας παρατεταμένης οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με τις οδηγίες προώθησης και προαγωγής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:46 | Τάνια Τύμη

  Το εδάφιο 6 αναφέρει ότι: «Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών».
  Σύμφωνα, ωστόσο, με το άρθρο 12 § 14 του Ν.4071/2012 (Α΄85) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017(Α΄ 107) ορίζεται ότι για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από την καταβολή αντιτίμου από τους αθλούμενους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων.
  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με το άρθρο 57 του Ν.4873/2021 (Α΄248) ορίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού του νόμου και έως την 30ή.6.2023, το ποσοστό των διδάκτρων του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) ορίζεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%).
  Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία αν όχι επιβεβλημένη, κατά τη γνώμη μας, είτε η προσαρμογή της διάταξης αυτής στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, είτε να διαγραφεί αυτή πλήρως.
  3) Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2: «Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της», προκύπτει εύλογα το ερώτημα:
  Εάν, όντως, η επιχορήγηση είναι στη δυνητική ευχέρεια του φορέα ανάπτυξης του Αθλητισμού στη χώρα (Γ.Γ.Α.), τότε με ποια δυνητική ικανότητα θα μπορούσε ένας φορέας υλοποίησης, που διαπιστώνει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του, να τις ικανοποιήσει-καλύψει, εάν δεν διαθέτει τους επαρκείς πόρους.
  Στο κείμενο του εν λόγω εδαφίου προτείνεται, κατά συνέπεια, η παράλειψη του όρου «δύναται να», ώστε η πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο.και Ε.Α.γ.Ο., (….).», υπογραμμίζοντας ότι τα έξοδα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. επεκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερα κόστη, συμπεριλαμβάνοντας την συντήρηση, την καθαριότητα και τις άλλες ενέργειες που οι αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούν. Στην αντίθετη περίπτωση η Γ.Γ.Α. δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., διακυβεύοντας στην πραγματικότητα την αρμοδιότητά της για την υποστήριξη των προαναφερθέντων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:41 | Τάνια Τύμη

  2) Στο εδάφιο 6 αναφέρεται ότι: «Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών».
  Σύμφωνα, ωστόσο, με το άρθρο 12 § 14 του Ν.4071/2012 (Α΄85) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017(Α΄ 107) ορίζεται ότι για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από την καταβολή αντιτίμου από τους αθλούμενους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων.
  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με το άρθρο 57 του Ν.4873/2021 (Α΄248) ορίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού του νόμου και έως την 30ή.6.2023, το ποσοστό των διδάκτρων του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) ορίζεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%).
  Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία αν όχι επιβεβλημένη, κατά τη γνώμη μας, είτε η προσαρμογή της διάταξης αυτής στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, είτε να διαγραφεί αυτή πλήρως.
  3) Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2: «Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της», προκύπτει εύλογα το ερώτημα:
  Εάν, όντως, η επιχορήγηση είναι στη δυνητική ευχέρεια του φορέα ανάπτυξης του Αθλητισμού στη χώρα (Γ.Γ.Α.), τότε με ποια δυνητική ικανότητα θα μπορούσε ένας φορέας υλοποίησης, που διαπιστώνει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του, να τις ικανοποιήσει-καλύψει, εάν δεν διαθέτει τους επαρκείς πόρους.
  Στο κείμενο του εν λόγω εδαφίου προτείνεται, κατά συνέπεια, η παράλειψη του όρου «δύναται να», ώστε η πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο.και Ε.Α.γ.Ο., (….).», υπογραμμίζοντας ότι τα έξοδα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. επεκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερα κόστη, συμπεριλαμβάνοντας την συντήρηση, την καθαριότητα και τις άλλες ενέργειες που οι αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούν. Στην αντίθετη περίπτωση η Γ.Γ.Α. δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., διακυβεύοντας στην πραγματικότητα την αρμοδιότητά της για την υποστήριξη των προαναφερθέντων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:26 | Τάνια Τύμη

  Αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νέου σχεδίου νόμου σημειώνονται οι ακόλουθες, κατά τη γνώμη μας, επιβεβλημένες αλλαγές:

  1) Στο εδάφιο 3 όπου αναφέρεται ότι: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος», προτείνεται η διαγραφή όλης της πρότασης, διότι:
  • Η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και τα μέτρα που ίσχυαν για τον περιορισμό των συνεπειών της νόσου COVID-19 τα προηγούμενα έτη, σε οικονομικούς όρους αποτυπώνει μία πολύ περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα των φορέων, σε σύγκριση με τη δυναμικότητα τους.
  • Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των αθλητικών αναγκών των πολιτών, η οποία φαίνεται αυξητική σε όλη τη δεκαετία πριν από την περίοδο της πανδημίας, τη δημιουργία νέων Αθλητικών εγκαταστάσεων από τους περισσότερους Δήμους και την αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων τους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής Αθλητισμού, η παραπάνω διάταξη αποτελεί τροχοπέδη για τη διατήρηση του επιπέδου (ποσοτικά και ποιοτικά) των αθλητικών δραστηριοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων, ενδεχομένως ακόμη και τη βιωσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού άσκησης αυτής της αρμοδιότητας των Δήμων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» (βλ. και άρθρο 75 § Ι. στ) Ν.3463/2006, ιδίως περιπτ. 11, 12).
  I. Τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει σθεναρά τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική αναδιανομή από τον επαγγελματικό στο μαζικό αθλητισμό, την προαγωγή ενός ενεργού τρόπου ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αριθμού των ωρών που διατίθενται για τη φυσική αγωγή, παροτρύνει τοπικές και δημοτικές αρχές να προαγάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην σωματική άσκηση· συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα των πολιτών σε συστηματικότερη βάση μέσω κατάλληλων πολιτικών υγείας και προγραμμάτων για την καθημερινή ζωή τους· (βλ. και αποστολή της Γ.Γ.Α.).

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:25 | Ζωή Καρατζέτζου

  Η επιχορήγηση είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε Υπουργού;

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 10:52 | Τάνια Τύμη

  Σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νέου σχεδίου νόμου σημειώνονται οι ακόλουθες, κατά τη γνώμη μας, επιβεβλημένες αλλαγές:

  1) Στο εδάφιο 3 όπου αναφέρεται ότι: «Το προϋπολογιζόμενο ποσό του δευτέρου εδαφίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν για Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος», προτείνεται η διαγραφή όλης της πρότασης, διότι:
  • Η αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και τα μέτρα που ίσχυαν για τον περιορισμό των συνεπειών της νόσου COVID-19 τα προηγούμενα έτη, σε οικονομικούς όρους αποτυπώνει μία πολύ περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα των φορέων, σε σύγκριση με τη δυναμικότητα τους.
  • Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των αθλητικών αναγκών των πολιτών, η οποία φαίνεται αυξητική σε όλη τη δεκαετία πριν από την περίοδο της πανδημίας, τη δημιουργία νέων Αθλητικών εγκαταστάσεων από τους περισσότερους Δήμους και την αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης των δημοτών και κατοίκων τους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής Αθλητισμού, η παραπάνω διάταξη αποτελεί τροχοπέδη για τη διατήρηση του επιπέδου (ποσοτικά και ποιοτικά) των αθλητικών δραστηριοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων, ενδεχομένως ακόμη και τη βιωσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού άσκησης αυτής της αρμοδιότητας των Δήμων, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» (βλ. και άρθρο 75 § Ι. στ) Ν.3463/2006, ιδίως περιπτ. 11, 12).
  I. Τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει σθεναρά τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική αναδιανομή από τον επαγγελματικό στο μαζικό αθλητισμό, την προαγωγή ενός ενεργού τρόπου ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αριθμού των ωρών που διατίθενται για τη φυσική αγωγή, παροτρύνει τοπικές και δημοτικές αρχές να προαγάγουν την ισότιμη πρόσβαση στην σωματική άσκηση· συνιστά στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα των πολιτών σε συστηματικότερη βάση μέσω κατάλληλων πολιτικών υγείας και προγραμμάτων για την καθημερινή ζωή τους· (βλ. και αποστολή της Γ.Γ.Α.).
  2) Στο εδάφιο 6 αναφέρεται ότι: «Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών».
  Σύμφωνα, ωστόσο, με το άρθρο 12 § 14 του Ν.4071/2012 (Α΄85) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017(Α΄ 107) ορίζεται ότι για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από την καταβολή αντιτίμου από τους αθλούμενους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων.
  Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με το άρθρο 57 του Ν.4873/2021 (Α΄248) ορίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού του νόμου και έως την 30ή.6.2023, το ποσοστό των διδάκτρων του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) ορίζεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%).
  Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία αν όχι επιβεβλημένη, κατά τη γνώμη μας, είτε η προσαρμογή της διάταξης αυτής στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, είτε να διαγραφεί αυτή πλήρως.
  3) Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2: «Η Γ.Γ.Α. δύναται να επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος οργανωτικού πλαισίου, έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού της», προκύπτει εύλογα το ερώτημα:
  Εάν, όντως, η επιχορήγηση είναι στη δυνητική ευχέρεια του φορέα ανάπτυξης του Αθλητισμού στη χώρα (Γ.Γ.Α.), τότε με ποια δυνητική ικανότητα θα μπορούσε ένας φορέας υλοποίησης, που διαπιστώνει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του, να τις ικανοποιήσει-καλύψει, εάν δεν διαθέτει τους επαρκείς πόρους.
  Στο κείμενο του εν λόγω εδαφίου προτείνεται, κατά συνέπεια, η παράλειψη του όρου «δύναται να», ώστε η πρόταση να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τον φορέα για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο.και Ε.Α.γ.Ο., (….).», υπογραμμίζοντας ότι τα έξοδα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. επεκτείνονται σε πολύ μεγαλύτερα κόστη, συμπεριλαμβάνοντας την συντήρηση, την καθαριότητα και τις άλλες ενέργειες που οι αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούν. Στην αντίθετη περίπτωση η Γ.Γ.Α. δεν συμμετέχει ουσιαστικά στην υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., διακυβεύοντας στην πραγματικότητα την αρμοδιότητά της για την υποστήριξη των προαναφερθέντων.
  4) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 υπάρχει η πρόταση: «Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη».
  Προτείνεται η πλήρης διαγραφή της συγκεκριμένης πρότασης, προκειμένου το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στα Π.Α.γ.Ο. (Π.Φ.Α.)να συμπεριληφθεί ισότιμα στις μισθολογικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου.
  5) Τέλος στην παρ. 3 περ. β, αναλυτικά αναφέρεται «Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκρίνεται η πρόσληψη του προσωπικού της παρ. 2 και η κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα.». Είναι ανώφελη, αδιανόητη και άστοχη, στην εποχή της «απλούστευσης και του ανασχεδιασμού των διοικητικών διαδικασιών» η προσθήκη δύο (2) επιπλέον Υπουργικών υπογραφών (Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) στη σημερινή ισχύουσα διάταξη -βάσει της οποίας απαιτούνται συνολικά τριών (3) Υπουργών (Εσωτερικών, Οικονομικών και Αθλητισμού)-για την έκδοση κατανομής θέσεων Π.Φ.Α. (ΚΥΑ). Τουναντίον, η σύντμηση των διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες πρέπει να είναι πρώτιστης σημασίας ενέργεια. Επομένως, με δεδομένα τα ανωτέρω, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα αφορά στην κατανομή θέσεων Π.Φ.Α. είναι σκόπιμο να περιοριστεί στις δύο (2) Υπουργικές υπογραφές (Εσωτερικών και Αθλητισμού).
  Η υπέρμετρη γραφειοκρατική διαδικασία για την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. και οι περικοπές στους όρους επιχορήγησής τους, σε συνέχεια μίας παρατεταμένης οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με τις οδηγίες προώθησης και προαγωγής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  3) . το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο., οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων υλοποίησης από τη Γ.Γ.Α., οι διαδικασίες υλοποίησης της υποστήριξης και επιχορήγησης, τα ειδικότερα κριτήρια επιχορήγησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα θα έπρεπε να καθορίζονται σαφώς από την Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και να μην δίνεται το δικαίωμα αλλαγής με υπουργικές αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  2) . Είναι απαράδεκτο η μισθοδοσία των πτυχιούχων φυσικής αγωγής που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. να καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών και πρέπει να αποσυρθεί. Επίσης είναι απαράδεκτο η απασχόληση αυτή να μην αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη και πρέπει και αυτό να αποσυρθεί.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:37 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  1) . Ενώ το άρθρο αφορά Προγράμματα Άθλησης για Όλους, αναφέρονται οι Αθλητικές Ομοσπονδίες που ασχολούνται κυρίως με τον Αγωνιστικό Αθλητισμό. Θα έπρεπε να αναφέρονται οι Ομοσπονδίες μαζικού Αθλητισμού ή Άθλησης για Όλους και οι Σύλλογοι μαζικού Αθλητισμού ή Άθλησης για Όλους, που δεν έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 14:42 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

  Παρακαλώ στο άρθρο 12&1 του νέου Αθλητικού Νομοσχεδίου μετά την φράση «αθλητικές ομοσπονδίες» να προστεθεί η φράση «Άθλησης για Όλους». Ομοίως μετά την φράση «πολιτιστικούς συλλόγους» να προστεθεί η φράση «Άθλησης για Όλους». Επίσης στο άρθρο 12&3α μετά την φράση «αθλητισμό Υπουργού» να προστεθεί η φράση «κατόπιν θετικής εισήγησης της αρμόδιας διεύθυνσης Άθλησης για Όλους».

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων βρίσκει θετική την Αθλητική Μεταρρύθμιση και δηλώνει την συμμετοχή της στον σχεδιασμό και υποστήριξη προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

  ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
  ΓΓΕΟΣΛΜΑΥ

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 13:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ12 ΠΑΡ 1 να προστεθει στο σημειοτης ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ οπως ιδιως,Η ΦΡΑΣΗ ,αθλητικες ομοσπονδιες ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥςΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΝΩ στο ιδιο αρθρο παρ 3α, να προστεθει ο αρμοδιος Υπουργος-μετα την θετικη εισηγηση της αρμοδια ςΔιευθυνσης Αθλησης για ολους…

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 21:56 | ΝΕΛΗ Μ

  Άρθρο 12 Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους

  Αναφέρετε ότι : Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.
  Οι περισσότεροι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής που εργάζονται στα ΠΑγΟ έχουν προϋπηρεσία πολλών ετών και σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 20 έτη. Είναι δυνατόν να μην αναγνωρίζεται μια προϋπηρεσία τόσων ετών? και τόσων συμβάσεων εργασίας στον ίδιο δήμο, στο ίδιο αντικείμενο εργασίας και στον ίδιο χώρο? Αντί να αποφασιστεί επιτέλους μια μετατροπή της σύμβασης τους σε αορίστου χρόνου, όλων αυτών των εργατών- ομήρων, συνεχίζετε να εθελοτυφλείτε και να μας θεωρείτε αόρατους. Που είναι το κράτος δικαίου στην περίπτωση μας? που είναι τα εργατικά μας δικαιώματα? Είμαστε πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της χώρας μας και αντιμετωπιζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια σαν άνθρωποι κατώτερης κατηγορίας . Ούτε την υπηρεσία μας δε θέλετε να αναγνωρίσετε για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη. Μήπως δεν υπάρχουμε και δεν το ξέρουμε ? Επιτέλους ας υπάρξει ένας υπουργός που να κοιτάξει κατάματα και σοβαρά τα ΠΑγΟ και ας ζυγίσει τα οφέλη που προσφέρονται στην κοινωνία. Τότε θα καταλάβει πόσο μα πόσο άδικο είναι όλο αυτό που ζούμε εμείς οι επιστήμονες του αθλητισμού που επιμένουμε να φροντίζουμε την υγεία των συμπολιτών μας σε κάθε φτωχογειτονιά και με όποιες δύσκολες συνθήκες .