Άρθρο 10 Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αγώνες – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 33 ν. 2725/1999

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των αθλητών που συμμετέχουν στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, τροποποιείται με την προσθήκη της φράσης «και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας» μετά από τις λέξεις «της οικείας ομοσπονδίας» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς, που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα με άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής αντίστοιχα και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη Χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας και δεν είναι εγγεγραμμένα ταυτόχρονα σε αθλητικό σωματείο άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, με την επίδειξη αντίστοιχα: α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς, β) διαβατηρίου κράτους μέλους Ε.Ε., γ) άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα και δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).».

 • 4 Φεβρουαρίου 2023, 14:29 | ΛΙΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Το σχόλια μου δεν αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, όμως αφορά το νόμο που περιλαμβάνεται το άρθρο και είναι σχετικό.
  Θα πρέπει σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης να τροποποιηθεί το εγχειρίδιο εφαρμογής του Κώδικα Μετανάστευσης που αφορούν τη περίπτωση της παρ.1,στ, στο άρθρο 17 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

  Συγκεκριμένα για την εφαρμογή της περίπτωσης του αρ.17, παρ.1στ του ν. 4251/2014 (Α’ 80), στον Κώδικα εφαρμογής στη κατηγορία Α.2.7, αναφέρεται:

  «Ως προς το είδος της θεώρησης εισόδου, επισημαίνεται ότι:
  Σύμφωνα με την υπ. αρ. Α.Π.: 43243/14 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , κατ’ εξαίρεση, οι επαγγελματίες αθλητές, κάτοχοι θεώρησης εισόδου C ή με σφραγίδα εισόδου για τις χώρες που απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση, που κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα για σκοπούς τουρισμού ή άλλους, συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής χωρίς να χρειάζεται να είναι κάτοχοι εθνικής θεώρησης εισόδου.

  Εθνική θεώρηση εισόδου απαιτείται σε κάθε περίπτωση για αθλητές που δεν προσλαμβάνονται σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (π.χ. ερασιτεχνικά σωματεία) καθώς και για τους προπονητές όλων των κατηγοριών.»

  Ζητούμε την εξαίρεση και των ερασιτεχνών αθλητών που εισέρχονται με σκοπό την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας με Σωματείο, από την υποχρέωση εθνικής θεώρησης τύπου D, διότι αυτό ισχύει και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
  Είναι κάτι απολύτως λογικό από τη στιγμή που οι αθλητές εισέρχονται σε χώρα της Ε.Ε. για αθλητικούς σκοπούς με τα σωματεία να εξασφαλίζουν τα έξοδα διαβίωσής τους.
  Η μέχρι στιγμής υποχρέωση για έκδοση θεώρηση τύπου D, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας και αδικίες εντός της Ε.Ε.
  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αθλητή που βρίσκεται σε γειτονική χώρα της Ε.Ε. και επιθυμεί να εγγραφεί σε Σωματείο στην Ελλάδα και ο νόμος τον υποχρεώνει να επιστρέψει στην πατρίδα του ώστε να κάνει τη διαδικασία για τη θεώρηση τύπου D, τη στιγμή που μπορεί να πάει σε άλλη χώρα της Ε.Ε. χωρίς αυτήν την υποχρέωση και να εκδώσει άδεια παραμονής.