Άρθρο 20 Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ»

 

1. Για τη χρηστή διακυβέρνηση και την αξιολόγηση των ομοσπονδιών, η οποία συνδέεται με τον καθορισμό του ποσού της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αθλητικών ομοσπονδιών η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης με την ονομασία «ΧΙΛΩΝ», με κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία απαρτίζονται από επιμέρους δείκτες και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, διαφορετικής βαρύτητας:
α) μέγεθος, β) δραστηριότητα, γ) διακρίσεις και δ) διακυβέρνηση.
2. Η αξιολόγηση των αθλητικών ομοσπονδιών, η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και η εξαγωγή αναφορών υποστηρίζονται από ηλεκτρονική εφαρμογή, την οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται η αρμόδια για θέματα αθλητικών φορέων, Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. του άρθρου 68 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7).
3. Στο σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ» υπάγονται οι αναγνωρισμένες: α) ολυμπιακές αθλητικές ομοσπονδίες, β) μη ολυμπιακές αθλητικές ομοσπονδίες και γ) αθλητικές ομοσπονδίες ΑμεΑ.