Άρθρο 02 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις που αφορούν: α) στη συμπλήρωση συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως προβλέψεις για τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εγγραφής των αθλητών του τριάθλου ως μελών σε αθλητικό σωματείο, για την κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση, για τον τρόπο συγκρότησης των Επιτροπών Δεοντολογίας στις αθλητικές ομοσπονδίες, για τους όρους απασχόλησης των προπονητών από αθλητικά σωματεία και ιδίως από αθλητικά σωματεία νησιωτικών περιοχών, για τα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους, για τις συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις κυρώσεις σε περίπτωση κωλύματος οργάνου διοίκησης Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, β) στον ορισμό προθεσμίας καταχώρισης και στην πρόβλεψη συνεπειών σε περίπτωση μη έγκαιρης καταχώρισης στοιχείων από τους υπόχρεους φορείς στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ) στην καθιέρωση του συστήματος αξιολόγησης των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών «Χίλων», το οποίο θα συνδέεται με τον καθορισμό του ύψους της ετήσιας τακτικής ή τυχόν έκτακτης επιχορήγησης των ομοσπονδιών, δ) στη πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για την αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 και ε) στη ρύθμιση για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 • 6 Φεβρουαρίου 2023, 01:25 | Καμπερος Ιωάννης Δημητριος

  προτείνω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω θεματα στο νομο

  1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

  Στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Προπονητών, να ζητείται υποχρεωτικώς ΚΑΙ βεβαίωση παρακολουθήσεως εκπαιδεύσεως στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Προπονητής είναι γνώστης και ικανός για την παροχή τους, και ότι η προπόνηση θα διεξάγεται στις ασφαλέστερες, κατά το δυνατόν, συνθήκες. Η προσκομιζόμενη βεβαίωση εκπαιδεύσεως στις Πρώτες Βοήθεις να είναι εν ισχύ, καθώς η διάρκειά της είναι πέντε έτη. Μετά τα πέντε έτη, πρέπει να γίνεται πάλι παρακολούθηση της σχετικής εκπαιδεύσεως από τους Προπονητές/Προπονήτριες.

  2. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.

  Η Προπονητική, αποτελεί το σύνολο γνώσεων μιας σειράς επιστημών. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσσονται μέσω της παραγωγής νέων γνώσεων. Αυτές τις γνώσεις πρέπει να λαμβάνουν οι Προπονητές, επί σταθερής βάσεως, σε τακτά χρονική διαστήματα, καθ΄όλην τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
  Η γνώση δεν σταματά με την απόκτηση του Α επιπέδου, ούτε και με το πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  Οι Προπονητές, πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες γνώσεις επί των αθλημάτων τους, ώστε να προπονούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους με τις πιο εξελιγμένες γνώσεις και μεθόδους. Για τον λόγο αυτό, μέσω της Εθνικής Σχολής Προπονητών, που θα πρέπει κάποια στιγμή σύντομα να λειτουργήσει, να παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση Προπονητών και Προπονητριών, γεγονός που θα βελτιώσει το επίπεδο των Προπονητών και των Προπονητριών μας , ενώ θα βελτιώσει και τις επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών μας.
  Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και να συνδυαστεί με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για όσους και όσες την παρακολουθούν, και που έτσι θα διατηρούν το δικαίωμα της εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητού-Προπονήτριας.

  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ.

  Έχει έρθει η στιγμή, που όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών, θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση από την ΓΓΑ.
  Έως τώρα, χρηματοδοτούνται μόνον ελάχιστοι εξ αυτών.
  Το δίκαιο είναι, να χρηματοδοτούνται όλοι ή κανείς.
  Με την συμμετοχή των Προπονητών στα ΔΣ των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών, οι Σύνδεσμοι έχουν πλέον ενισχυμένη υπόσταση και οι υποχρεώσεις τους προς τα μέλη τους έχουν αυξηθεί.
  Καθώς οι περισσότεροι Σύνδεσμοι, έχουν ως μοναδικό εισόδημα την είσπραξη των ετησίων συνδομών των μελών τους, το οποίο δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσουν δράσεις προς όφελος των μελών τους όπως, Προπονητικά Σεμινάρια ή Ημερίδες, διοργάνωση αγώνων, έκδοση των Ταυτοτήτων των Προπονητών και άλλα, θα πρέπει, αναλογιζόμενη τα ανωτέρω, η ΓΓΑ, να προβεί στην οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Προπονητών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2023, 23:55 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

  1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

  Στην επικαιροποίηση των στοιχείων των Προπονητών, να ζητείται υποχρεωτικώς ΚΑΙ βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο Προπονητής είναι γνώστης και ικανός για την παροχή τους, και ότι η προπόνηση θα διεξάγεται στις ασφαλέστερες, κατά το δυνατόν, συνθήκες.
  Η προσκομιζόμενη βεβαίωση εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες να είναι εν ισχύ, καθώς η διάρκειά της είναι πέντε έτη. Μετά τα πέντε έτη, πρέπει να γίνεται πάλι παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης από τους Προπονητές/Προπονήτριες.

  2. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.

  Η Προπονητική, αποτελεί το σύνολο γνώσεων μιας σειράς επιστημών. Όλες οι επιστήμες συνεχώς εξελίσσονται μέσω της παραγωγής νέων γνώσεων. Αυτές τις γνώσεις πρέπει να λαμβάνουν οι Προπονητές, σε σταθερής βάση, σε τακτά χρονική διαστήματα, καθ΄ όλη
  τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητος.
  Η γνώση δεν σταματά με την απόκτηση του Α επιπέδου, ούτε και με το πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  Οι Προπονητές, πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς στις νέες γνώσεις επί των αθλημάτων τους, ώστε να προπονούν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους με τις πιο εξελιγμένες γνώσεις και μεθόδους. Για τον λόγο αυτό, μέσω της Εθνικής Σχολής Προπονητών, που θα πρέπει κάποια στιγμή σύντομα να λειτουργήσει, να παρέχεται η δια βίου εκπαίδευση Προπονητών και Προπονητριών, γεγονός που θα βελτιώσει το επίπεδο των Προπονητών και των Προπονητριών μας , ενώ θα βελτιώσει και τις επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών μας.
  Επίσης, η δια βίου εκπαίδευση να είναι υποχρεωτική και να συνδυαστεί με την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μόνο για όσους και όσες την παρακολουθούν, και που έτσι θα διατηρούν το δικαίωμα της εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητού-Προπονήτριας.

  3. ΑΔΕΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ.

  Να γίνει υποχρεωτική η κατοχή άδειας χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, για τους Προπονητές-Προπονήτριες, όλων των θαλασσίων αθλημάτων (Μαζί με το Θαλάσσιο Σκί και τα : Ιστιοπλοϊα, Κωπηλασία, Κανόε-Καγιάκ, Sup, και όποια άλλα).

  4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓΑ.

  Έχει έρθει η στιγμή, που όλοι οι Σύνδεσμοι Προπονητών, θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσια οικονομική ενίσχυση από την ΓΓΑ.
  Έως τώρα, χρηματοδοτούνται μόνον ελάχιστοι εξ αυτών.
  Το δίκαιο είναι, να χρηματοδοτούνται όλοι ή κανείς.
  Με την συμμετοχή των Προπονητών στα ΔΣ των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών, οι Σύνδεσμοι έχουν πλέον ενισχυμένη υπόσταση και οι υποχρεώσεις τους προς τα μέλη τους έχουν αυξηθεί.
  Καθώς οι περισσότεροι Σύνδεσμοι, έχουν ως μοναδικό εισόδημα την είσπραξη των ετησίων συνδρομών των μελών τους, το οποίο δεν επαρκεί για να πραγματοποιήσουν δράσεις προς όφελος των μελών τους όπως, Προπονητικά Σεμινάρια ή Ημερίδες, διοργάνωση αγώνων, έκδοση των Ταυτοτήτων των Προπονητών και άλλα, θα πρέπει, αναλογιζόμενη τα ανωτέρω, η ΓΓΑ, να θεσπίσει την τακτική οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Προπονητών.

  5. ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ.

  Η Προπονητική, είναι το σύνολο διαφόρων επιστημών, απαραιτήτων για την σωστή προπονητική καθοδήγηση των αθλητών-αθλητριών και των ομάδων. Δεν αποτελεί χόμπυ ή πάρεργο.
  Επίσης, στην χώρα μας, η Προπονητική είναι νομικώς κατοχυρωμένη ως επάγγελμα, γι αυτό και η ΓΓΑ εκδίδει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητού.
  Άρα, όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Προπονητού, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εκπαίδευση που προβλέπει η ΓΓΑ για τους Προπονητές.
  Η ενασχόληση με ένα άθλημα, δεν εξασφαλίζει αυτομάτως το σύνολο των γνώσεων που θα πρέπει, αποδεδειγμένως, να κατέχουν όσοι θέλουν να εργαστούν ως Προπονητές στο άθλημα που υπηρέτησαν ως αθλητές.
  Άλλο Προπονητής και άλλο αθλητής.
  Στην περίπτωση των διακεκριμένων αθλητών/αθλητριών, θα μπορούσε να προβλεφθεί να ξεκινούν από το Β επίπεδο Προπονητή και με την τριβή στην προπονητική διαδικασία να ανέλθουν στο Α επίπεδο, όπως συμβαίνει με κάθε Προπονητή-Προπονήτρια.