Άρθρο 14 Διοργάνωση δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων από σωματεία χωρίς ειδική αθλητική αναγνώριση και από άλλους φορείς – Τροποποίηση παρ. 4 και κατάργηση παρ. 6 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

 

Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται ως τίτλος του άρθρου ο τίτλος «Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων», β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ώστε να επιτρέπεται σε σωματεία, σε αθλητικά σωματεία χωρίς να έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και χωρίς να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, καθώς και σε άλλους φορείς να διοργανώνουν συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, β) καταργείται η παρ. 6 και το άρθρο 56Δ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56Δ
Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.
2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.
3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:
α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/229157/ 12877/1280/236/2015(Β΄1801)και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/ 1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ. στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται και από σωματεία, αθλητικά σωματεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 8, περί της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείων και εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων, και από άλλους φορείς, ιδίως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της ομοσπονδίας.
4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.».

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Μετά το της οικείας ομοσπονδίας παράκληση να προστεθεί συμπεριλαμβανομένου του μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου.

  Μετά το δύνανται να διοργανώνονται παράκληση να προστεθεί από Ομοσπονδίες μαζικού Αθλητισμού ή Άθλησης για Όλους και Συλλόγους μαζικού Αθλητισμού ή Άθλησης για Όλους,

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:03 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

  Παρακαλώ στο άρθρο 14&4 μετά την φράση «αθλητικών δραστηριοτήτων » να προστεθεί η φράση «Ομοσπονδίες Άθλησης για Όλους». Ομοίως μετά την φράση «να διοργανώνονται και από σωματεία να προστεθεί η φράση «Ομοσπονδίες Άθλησης για Όλους».

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑΥ) βρίσκει θετική την Αθλητική Μεταρρύθμιση και δηλώνει την συμμετοχή της στον σχεδιασμό και υποστήριξη προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

  ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
  ΓΓ ΕΟΣΛΜΑΥ

 • 3 Φεβρουαρίου 2023, 13:50 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ

  ΣΤο αρθρο 14 παρ 4 στο σημειο που ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ,ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ,ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΛΕΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗς ΓΙΑ ΟΛΟΥς..Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ,ΒΡΙΣΚΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΤΗς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ και δηλωνει οτι θα συμμετεχει στην αναπτυξη,στηριξη και εκτελεση ΠΑΓΟ και Εαγο σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 17:35 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

  Επί της παρ.4 άρθ 14:
  Η εισαγωγή της νέας αυτής διάταξης, ανατρέπει το έως τώρα «νομοθετικό έργο» του Υφυπουργού, καθόσον οι αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες και τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία υποβλήθηκαν σε σοβαρά έξοδα, κόπο και δαπάνη ανθρωποωρών των κατά κύριο λόγο ερασιτεχνών «στελεχών» τους για να λάβουν την «αθλητική αναγνώριση» και να γραφτούν στο «ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων», ώστε η αθλητική δραστηριότητα που ασκείται σε αυτές και μέσω αυτών να «πληρεί μεταξύ άλλων αθλητικές, υγειονομικές, προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας, φορολογικές κ.α.» προδιαγραφές και προϋποθέσεις.
  Τώρα εισάγεται νομολογία ώστε «ο καθείς», χωρίς καμία προϋπόθεση, έλεγχο και τήρηση προδιαγραφών να διεξάγει «αγώνες»!!
  Είναι προφανές ότι θα υποκρύπτεται ΑΔΗΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και πρόκληση ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, μέσω διοικητικών αποφάσεων κατά την άσκηση δραστηριότητας φερόμενης μεν ως «αθλητικής», στην πράξη όμως οικονομικής και μάλιστα μεταξύ «φορέων» οι οποίοι δεν θα λειτουργούν κάτω από τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα έναντι του νόμου, αφού βάσει της νέας νομοθέτησης η διοργάνωση «αγώνων» θα ασκείται εφ’ εξής και από φορείς που δεν θα έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων και αθλητική αναγνώριση.

  ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ