Άρθρο 23 Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών

 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης κατά τη χρονική περίοδο διάθεσής του για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους.