Άρθρο 15 Συνέπειες μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής Α.Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 78 ν. 2725/1999 – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 78 ν. 2725/1999

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί εγγυητικής επιστολής και διαχειριστικών υποχρεώσεων Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, η νομοθετική παραπομπή στην «παρ. 12 του άρθρου 69» αντικαθίσταται από νομοθετική παραπομπή στην «παρ. 8Α», και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 8Α.».

2. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999, περί εγγυητικής επιστολής και διαχειριστικών υποχρεώσεων Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών, προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:

«8Α. Η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 8 ως προς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής της Α.Α.Ε. σε αθλητικές διοργανώσεις. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 3.».