Άρθρο 13 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών που μετέχουν σε κλιμάκια ελέγχου αθλητικών φορέων – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 52Β ν. 2725/1999

 

H παρ. 8 του άρθρου 52Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 21), περί της καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε αθλητικούς φορείς, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη των κλιμακίων ελέγχου για τους ελέγχους του παρόντος, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί των αμοιβών των συλλογικών οργάνων. Η καταβολή της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου για την απασχόληση των μελών των κλιμακίων κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων αποκλείει την αξίωση επιπλέον αμοιβής λόγω υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για την ίδια απασχόληση.».