Άρθρο 5 Συγκρότηση Επιτροπών Δεοντολογίας σε αθλητικές ομοσπονδίες – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 26 ν. 2725/1999

 

Στην παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των επιτροπών δεοντολογίας και των κωδίκων δεοντολογίας που υιοθετούνται από αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες, επέρχονται λεκτικές βελτιώσεις στις περ. α’ έως δ’ και οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. γ’: αα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο με την προσθήκη στην αρχή του της φράσης «Με την επιφύλαξη της περ. δ’», αβ) προστίθενται νέα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο, εδάφια, β) η περ. δ’ αντικαθίσταται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας, εναρμονισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών των αντίστοιχων αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στην περ. α΄ αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων, την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις που πλήττουν τη φήμη των αντίστοιχων αθλημάτων.
γ. Με την επιφύλαξη της περ. δ’, στις αναφερόμενες στην περ. α΄ αθλητικές ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά Επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄. Οι Επιτροπές Δεοντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στην περ. α΄ αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και επί των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους.
Οι Επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή εμπειρίας σε θέματα αθλητισμού ή απονομής δικαιοδοτικού έργου.
Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι τριετής και δεν ανανεώνεται.
Δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος της οικείας ομοσπονδίας ή υποκείμενης ένωσης-μέλους της, πρόσωπο που είναι μέλος καταστατικού οργάνου ή αξιωματούχος ή απλό μέλος υποκείμενου αθλητικού σωματείου, καθώς και πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα του άρθρου 3.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας, οι οποίες αφορούν την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων επί των προσώπων δικαιοδοσίας τους, δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών και προσβάλλονται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών.
δ. Ειδικά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συστήνεται υποχρεωτικά Επιτροπή Δεοντολογίας, με τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία, που περιγράφονται στην περ. γ’, η οποία αποτελείται από ερευνητικό και δικαστικό τμήμα και συγκροτείται υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.».

  • 3 Φεβρουαρίου 2023, 15:00 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

    Η θητεία θα πρέπει να είναι 4ετής, εφόσον ορίζονται από το ΔΣ, και εφόσον η θητεία τους δεν ανανεώνεται, και να ακολουθεί την θητεία της διοίκησης.
    Επίσης, στα μη δημοφιλή αθλήματα δεν υπάρχει πληθώρα από στελέχη εγνωσμένου κύρους, που δεν είναι σε όργανα ομοσπονδία, ένωσης ή σωματείου. Θα υπάρξει πρόβλημα με την στελέχωση.

  • 1 Φεβρουαρίου 2023, 10:14 | Δημητρα Μηνα

    Απο οτι ορίζεται η τοποθετηση – συγκροτηση μελων των επιτροπων θα γίνεται απο τις Ομοσπονδιες, που σημαινει οτι τα ατομα που θα απαρτιζουν αυτες τις επιτροπες θα ειναι οπως αναφέρεται εγνωσμένου κύρους που σημαίνει οτι ορεπει να ειναι αποδεκτά απο ολους , επομενως δεν μπορει να αποφασιζει μενονωμενα το ΔΣ μιας ομοσπονδιας , αλλα η Γεν Συνελευση, αφου ειναι το ανωτατο οργανο και οι αποφασεις ειναι συλλογικες
    Με εκτιμηση