Άρθρο 19 Ζητήματα Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών – Τροποποίηση παρ. 2, 6 και 7 άρθρου 58 ν. 4809/2021

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, μετά τη φράση «που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού» προστίθεται η φράση «, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α) Το Ι.Ε.Α.Σ. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους7 αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.
β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.».
2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021, περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, καταργείται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. α) Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο συναφές ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Α.Σ.

Επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Α.Σ. είναι δυνατόν να υλοποιούνται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και από άλλους οργανισμούς και φορείς, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω του Εκτελεστικού Διευθυντή, προς το Πρυτανικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση ή μη εκάστου προγράμματος.

β) Οι θέσεις προσωπικού για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.) δύνανται να καλύπτονται με απόσπαση σε αυτό μόνιμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).».

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021, περί του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, η φράση «διοικητική αυτοτέλεια» αντικαθίσταται από τη φράση «διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. α) Το Ινστιτούτο διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Κάθε ζήτημα που άπτεται της υλοποίησης των σκοπών του, της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του. Οι σχετικές αποφάσεις, μέσω των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα διαβίβασης.

β) Η διαχείριση της περιουσίας του Ι.Ε.Α.Σ., καθώς και των χρηματικών κεφαλαίων ή άλλων μέσων που διατίθενται σε αυτό, ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του, τα οποία αποφασίζουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό του Κανονισμό. Το Ινστιτούτο τηρεί τα δέοντα λογιστικά βιβλία και η οικονομική του διαχείριση ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός.».