Άρθρο 24 Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι επιμέρους δείκτες, που απαρτίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών, η βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης, το ποσό της επιχορήγησης που συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 20.