Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050

Μακροχρόνια Στρατηγική 2050 (ΜΣ50)

Η Μακροχρόνια Στρατηγική για το έτος 2050, αποτελεί για την Ελληνική Κυβέρνηση έναν οδικό Χάρτη για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας  στο συλλογικό Ευρωπαϊκό στόχο της επιτυχούς και βιώσιμης μετάβασης σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σαφές ότι η μακροχρόνια στρατηγική αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ΕΣΕΚ, το οποίο και αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Το σημείο εκκίνησης σε επίπεδο νέων μέτρων πολιτικής και της εφαρμογής τους, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής, είναι το έτος 2030, και ο σχεδιασμός αυτών εξαρτάται τόσο από το ακριβές ενεργειακό μείγμα που θα έχει διαμορφωθεί τότε όσο και από τις αντίστοιχες τεχνικο-οικονομικές συνθήκες.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική εξετάζει το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών που μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αποτελεί μέσο συνεκτικής στρατηγικής και εφαρμογής διατομεακών μέτρων πολιτικής. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η μετάβαση αυτή είναι κοινωνικά δίκαιη και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Καλούμε την κοινωνία των πολιτών  να συμμετέχει από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050. Η διάρκεια της διαβούλευσης εκτείνεται μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

Ο  Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γεράσιμος Θωμάς

Η Μακροχρόνια Στρατηγική αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό σχέδιο στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος για το 2050 για το λόγο αυτό επεκτείνεται ο χρόνος της διαβούλευσης μέχρι την 27η Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 , προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στην κοινωνία των πολιτών για τοποθετήσεις και σχόλια.