Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης, ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις».
Οι προτάσεις, οι ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις». Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει:
α) στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης λατομικής νομοθεσίας,
β) στη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, που θα εμπερικλείει τις διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες των λατομικών ορυκτών σε ενιαίο κείμενο και θα καταργεί αποσπασματικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των πόρων της διοίκησης και
γ) στην απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης της διενέργειας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, με στόχο ένα απλό, διαφανές, σαφές και με σταθερούς όρους πλαίσιο.
Ειδικότερα, το παρόν σχέδιο νόμου επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν όλες τις πτυχές της εξορυκτικής δραστηριότητας, όπως:
• Δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών και πως αυτό μεταβιβάζεται / παραχωρείται,
• Διαδικασία καθορισμού και χωροθέτησης λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών – λειτουργία της αρμόδιας επιτροπής,
• Εκμίσθωση και διαχείριση των δημοσίων και δημοτικών λατομείων,
• Αναστολή και διακοπή των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης – λύση της σύμβασης μίσθωσης,
• Πάγια και αναλογικά μισθώματα,
• Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού,
• Προστασία και Αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων,
• Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή, εποπτεία – έλεγχος της εκμετάλλευσης και κυρώσεις.
Περαιτέρω δε με το παρόν σχέδιο νόμου απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης, τόσο της διενέργειας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, όσο και της λειτουργίας των σχετικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός λατομείων καθώς:
α) οι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των λατομικών ορυκτών επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων, υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4442/2016 (Α’230), με το συμβόλαιο μίσθωσης να αποτελεί την έγκριση για την έναρξη των εργασιών, ενώ οι αντίστοιχες δραστηριότητες σε ιδωτικές εκτάσεις υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4442/2016 (Α’230), καταργούμενης περαιτέρω της άδειας εκμετάλλευσης, και
β) για την εγκατάσταση εντός λατομείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσομένων ορυκτών, δεν απαιτείται πλέον η άδεια εγκατάστασης του άρθρου 103 του Κ.Μ.Λ.Ε, αλλά η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε, επέχει και θέση άδειας εγκατάστασης εφόσον συνυποβληθούν και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ η λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών ξεκινά κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρου 5 του ν.4442/2016 (Α’230).
Ο Υπουργός καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00 μμ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεώργιος Σταθάκης