Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση τεχνικού κανονισμού, ο οποίος θα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των σταθμών αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των βοηθητικών τους διατάξεων.

Σκοπός του τεχνικού κανονισμού είναι η εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης τροφοδότησης των εγκαταστάσεων των δικτύων διανομής (μη διασυνδεδεμένων με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) αλλά και των εγκαταστάσεων μεμονωμένων τελικών πελατών, η διαφύλαξη της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ο τεχνικός κανονισμός έχει πεδίο εφαρμογής στη μονάδα αποσυμπίεσης (από τις αποφρακτικές βαλβίδες εισόδου έως τις αποφρακτικές βαλβίδες εξόδου), στις βοηθητικές διατάξεις καθώς και στους υπόλοιπους χώρους του σταθμού αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου.

Ο τεχνικός κανονισμός δεν ισχύει για:
α) σταθμούς πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου,
β) για σταθμούς μέτρησης/ρύθμισης δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου καθώς και για εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Τονίζεται ότι το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση του ανωτέρω τεχνικού κανονισμού προέκυψε από τις εργασίες τεχνικής επιτροπής, η οποία συνεστήθη με την υπ’ αρ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.178319/26-06-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΥΠΕΝ), όπως συμπληρώθηκε με τη ΔΥδρογ/Δ/οικ.178489/29-06-2017 Από-φαση.

Οι απόψεις και οι προτάσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου Υπουργικής Απόφασης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 (ώρα 15:00). Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης