Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του N.4414/2016

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης «Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016».
Με το παρόν σχέδιο καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και οι Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Μ.Χ.Α.) που λαμβάνονται υπόψη κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4414/2016.
Επίσης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μεθοδολογίας υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά το μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4414/2016 και η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στους οποίους έχει καταβληθεί Επενδυτική Ενίσχυση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.
Τέλος καθορίζονται τα κριτήρια και οι περιορισμοί για τη χορήγηση καθώς και οι διαδικασίες για την καταβολή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 20η-10-2016 και ώρα 14:00. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Πάνος Σκουρλέτης
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας