Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του κειμένου.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Σταθάκης

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 που αφορά στον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, καθώς και για την ενσωμάτωση σχετικών διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513. Επιπλέον, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης που αφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού της έντασης εκπομπών αερίου.
Πιο συγκεκριμένα, με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα που διατίθενται σε οδικά οχήματα, μη οδικά κινητά μηχανήματα καθώς και από τον ηλεκτρισμό που διατίθεται σε οδικά οχήματα. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται για την υποβολή των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15Β του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230/2002), οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία για τα προμηθευόμενα καύσιμα στις ανωτέρω χρήσεις και τις εκπομπές από τα καύσιμα αυτά.
Υπόχρεοι υποβολής των ετήσιων εκθέσεων είναι οι οικονομικοί φορείς που εκτελωνίζουν τα εν λόγω καύσιμα, τα οποία σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα της αγοράς είναι η βενζίνη, το ντίζελ κίνησης, το υγραέριο και το φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι είναι οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, υγραερίου και οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου ενώ αντίστοιχες υποχρεώσεις δύνανται να έχουν και οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας, οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες και κάθε άλλος προμηθευτής εφόσον εκτελωνίσει καύσιμα για κατανάλωση στις προαναφερθείσες χρήσεις.
Η μεθοδολογία εφαρμόζεται για τον έλεγχο της επίτευξης του υποχρεωτικού στόχου μείωσης των εκπομπών από τα προμηθευόμενα καύσιμα κατά 6%, σε σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, για το έτος 2020, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 15Β. Ορισμένα καύσιμα, όπως το υγραέριο και το φυσικό αέριο, ικανοποιούν εξ ορισμού την υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία.
Τέλος, προβλέπεται εξαίρεση από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εφόσον η προμηθευόμενη ποσότητα καυσίμων για το έτος αναφοράς είναι μικρότερη των 500 χιλιολίτρων καθώς και η δημιουργία ομάδων προμηθευτών για την απόδειξη της τήρησης των υποχρεώσεών τους.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 15:00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γεώργιος Σταθάκης